Familiefonde uddeler over en milliard - se listen

Familiefonde og fonde med blandede formål uddelte for mere end én milliard kroner i 2021. Heraf gik størstedelen til medlemmer af stifterfamilierne, men næsten halvdelen af fondene uddelte samtidig til almennyttige formål. Det viser Fundats’ opgørelse over 62 familiefonde med en samlet bogført formue på over 30 milliarder kr. Opgørelsen kaster desuden nyt lys over omfanget af ikke-almennyttige uddelinger.

I 2021 ud­del­te 62 fa­mi­lie­fon­de i alt 1.072 mil­li­o­ner kro­ner. Næ­sten halv­de­len af fon­de­ne er så­kaldt blan­de­de fon­de, der og­så ud­de­ler pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål, frem­går det af listen.

Des­cen­den­ter, ef­ter­kom­me­re og per­so­ner be­slæg­te­de med fonds­stif­te­re. Det er den grup­pe af men­ne­sker, der kan sup­ple­re de­res ind­kom­ster med ud­de­lings­pen­ge fra en af lan­dets man­ge familiefonde.

In­gen ved, hvor man­ge fon­de med fa­mi­lie­for­mål der fin­des i Dan­mark og der­for hel­ler ik­ke hvor man­ge pen­ge, der bli­ver ud­delt til nu­le­ven­de med­lem­mer af fon­de­nes stif­ter­fa­mi­li­er. For Dan­marks Sta­ti­stik op­gør ik­ke fa­mi­lie­for­mål som en selv­stæn­dig uddelingskategori.

Men Fun­dats’ nye op­gø­rel­se over 62 fon­de med fa­mi­lie­for­mål ka­ster nyt lys over de sam­le­de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som ser ud til at væ­re un­der­rap­por­te­ret i Dan­marks Sta­ti­stiks fondstal.

I 2021 ud­del­te fa­mi­lie­fon­de­ne i op­gø­rel­sen i alt 1.072 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af gik 833 mil­li­o­ner kro­ner til fa­mi­lie­for­mål (se de en­kel­te fon­des ud­de­lin­ger i ta­bel­len nedenfor).

En ræk­ke af fon­de­ne er så­kaldt blan­de­de fon­de, der bå­de har fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge for­mål. Så­le­des hav­de 28 af fon­de­ne al­men­nyt­ti­ge el­ler al­ment vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger for i alt 239 mil­li­o­ner kroner.

Det er dog sær­ligt to me­get sto­re fon­de, der do­mi­ne­rer ud­de­lings­bil­le­det i hver af de to kategorier.

Mckinney Møller-familien

Lidt me­re end halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne til fa­mi­lie­for­mål kom­mer nem­lig fra fa­mi­lie­fon­den i A. P. Møl­ler-fonds­dyna­sti­et - A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mck­in­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, der er me­de­jer af A. P. Møl­ler Mær­sk A/S. I 2021 modt­og den et ak­tieud­byt­te på over 600 mil­li­o­ner kro­ner og hav­de en fond­s­ka­pi­tal på me­re end 6 mil­li­ar­der kroner.

På den bag­grund kun­ne fon­den, der er re­la­tivt ukendt i den bre­de of­fent­lig­hed, ud­de­le 471 mil­li­o­ner kro­ner til ef­ter­kom­me­re af stif­ter­ne. Med det ud­de­lings­be­løb vil­le fon­den bli­ve pla­ce­ret som lan­dets 9. mest ud­de­len­de fond, hvis den var med­ta­get i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter op­gø­rel­se over de 100 mest ud­de­len­de fonde.

Men A. P. Møl­lers fa­mi­lie­fond har ale­ne til for­mål at ud­de­le pen­ge til ef­ter­kom­me­re af stif­ter­par­ret og er der­for ik­ke om­fat­tet af top-100-listen.

Mens man­ge af de øv­ri­ge fon­de i vo­res op­gø­rel­se bå­de ud­de­ler til fa­mi­li­en og til al­men­nyt­ti­ge for­mål, er de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i den McK­in­ney Møl­ler­ske fond­stro­j­ka ud­skilt til de to øv­ri­ge og langt me­re kend­te fon­de - A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mck­in­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­mål samt Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. De to fon­de ud­del­te til­sam­men me­re end to mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål i 2022.

Li­sten over fa­mi­lie­fon­de tæl­ler li­ge­le­des fle­re fon­de, som har kend­te søster­fon­de i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Det gæl­der for ek­sem­pel VKR’s fa­mi­lie­fond, som bå­de kan ud­de­le pen­ge til ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann-Ras­mus­sen og til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Vil­lum Kann-Ras­mus­sen er og­så stif­ter af fle­re sto­re fon­de med rent al­men­nyt­ti­ge for­mål – for ek­sem­pel Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den. I 2021 ud­del­te fon­den ale­ne pen­ge til al­men­nyt­ti­ge formål. 

Og­så det barn­lø­se stif­ter­par Li­se og Val­de­mar Käh­ler har lagt navn til en min­dre fa­mi­lie­fond, som har til for­mål ”at støt­te, for­nø­je og gav­ne Li­se og Val­de­mar Käh­lers sø­sken­debørn i to generationer.”

Li­se og Val­de­mar Käh­ler, der beg­ge hav­de stor in­ter­es­se for kunst og na­tur, er og­så kendt som stif­te­re af 15. Ju­ni Fon­den og medstif­te­re af Ro­ck­wool Fonden.

Almennytte i de blandede fonde

Af de fon­de, der har blan­de­de for­mål, var det sær­ligt én fond, som fyld­te i op­gø­rel­sen over fa­mi­lie­fon­de­nes ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge formål.

Med 119 mil­li­o­ner kro­ner står Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond nem­lig for halv­de­len af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra de 62 fon­de i op­gø­rel­sen. Sam­ti­dig ud­de­ler fon­den 165 mil­li­o­ner kro­ner til med­lem­mer af Obel-familien.

Fle­re af de blan­de­de fon­de spre­der de­res al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til en lang ræk­ke for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner. Det gæl­der blandt an­det As­ta og Jul P. Ju­ste­sens Fond. Ud­over le­ga­ter til me­re end 30 fa­mi­lie­med­lem­mer ud­del­te fon­den og­så godt 8,5 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på me­re end 60 or­ga­ni­sa­tio­ner, hvoraf lang stør­ste­delen er ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner in­den­for syg­doms­be­kæm­pel­se, na­tur, hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le områder.

Det sam­me gør sig gæl­den­de for al­me­ne fon­de som Enid In­ge­manns Fond og Det Nis­sen­ske Familiefond.

Og­så de øv­ri­ge klas­si­ske ud­de­lings­om­rå­der som vi­den­skab og kunst mod­ta­ger be­vil­lin­ger fra en ræk­ke af de blan­de­de fon­de. Ek­sem­pel­vis fra den er­hvervs­dri­ven­de fa­mi­lie­fond, Nils Ke­vin Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond, der er me­de­jer af Ar­ne Ja­cob­sen I/S, som er det sel­skab, der har den be­røm­te ar­ki­tekts ophavsrettigheder.

Ud­over fa­mi­lieud­de­lin­ger til ef­ter­kom­me­re af ar­ki­tekt Ar­ne Ja­cob­sen og dis­ses æg­te­fæl­ler ud­del­te fon­den og­så 6,6 mil­li­o­ner kro­ner til vi­den­skab, kunst, ar­ki­tek­tur og hu­ma­ni­tæ­re for­mål, frem­går det af årsregnskabet.

Ny viden

Fun­dats nye op­gø­rel­se over fa­mi­lieud­de­lin­ger bi­dra­ger med ny vi­den om dan­ske fon­des ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

For selv­om li­sten over fa­mi­lie­fon­de og fon­de med blan­de­de for­mål ik­ke er udtøm­men­de, så over­sti­ger fa­mi­lieud­de­lin­ger­ne på 833 mil­li­o­ner kro­ner det be­løb, som Dan­marks Sta­ti­stisk har re­gi­ste­ret over det sam­le­de ud­de­lings­be­løb til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2021.

Her­af frem­går nem­lig, at der sam­let set blev be­vil­get 627 mil­li­o­ner kro­ner til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2021. I den of­fi­ci­el­le fonds­sta­ti­stik er det dog ik­ke kun fa­mi­lieud­de­lin­ger, som reg­nes som ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Og­så an­dre ud­de­lin­ger, der ik­ke kom­mer en vi­de­re kreds til go­de, reg­nes som ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Da fa­mi­lie­be­vil­lin­ger­ne på 835 mil­li­o­ner kro­ner er et mini­mums­be­løb, og der for­ment­lig er ta­le om et no­get stør­re be­løb, ser det der­for ud til, at Dan­marks Sta­ti­stisk tal for de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger er væ­sent­ligt undervurderet.

Ar­tik­len og ta­bel­len er op­da­te­ret 18. april kl 14:30. I en tid­li­ge­re ver­sion stod fejl­ag­tigt, at VKRs Fa­mi­lie­fond i 2021 ud­del­te 1,9 mio. kr. til med­lem­mer af stif­ter­fa­mi­li­en. Fon­den ud­del­te i 2021 ale­ne pen­ge til al­men­nyt­ti­ge formål. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer