Bikubenfonden har fundet sin nye kunstchef

Dina Vester Feilberg tiltræder stillingen som kunstchef i Bikubenfonden.

"Med Thora­vej 29 i sig­te, et øget in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og en nytæn­ken­de til­gang til filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler står Bi­ku­ben­fon­den som en fuld­stæn­dig cen­tral og dags­or­den­sæt­ten­de ak­tør i den­ne pro­ces," si­ger den til­træ­den­de kunst­chef i Bi­ku­ben­fon­den Di­na Ve­ster Feil­berg (fo­to: Léa Nielsen).

Di­na Ve­ster Feil­berg skal frem­over le­de Bi­ku­ben­fon­dens ar­bej­de med at bi­dra­ge til ud­vik­ling af kun­stin­sti­tu­tio­ner og kunst­ne­re og med at ska­be sy­ste­mi­ske for­an­drin­ger på kunstområdet.

Hun til­træ­der stil­lin­gen som kunst­chef den 1. maj, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Di­na Ve­ster Feil­berg kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tør for Den Frie Ud­stil­lings­byg­ning, hvor hun har haft sær­ligt fo­kus på stra­te­gisk ud­vik­ling og etab­le­ring af tvæ­rin­sti­tu­tio­nel­le sam­ar­bej­der. Hun er ud­dan­net kunst­hi­sto­ri­ker og har tid­li­ge­re stå­et i spid­sen for kun­stin­sti­tu­tio­nen Røn­ne­bæks­holm samt væ­ret for­kvin­de for For­e­nin­gen af Kunst­hal­ler i Danmark.

”Di­na Ve­ster Feil­berg er en stor ka­pa­ci­tet på kun­st­om­rå­det og har stå­et bag fle­re nytæn­ken­de ini­ti­a­ti­ver. Hun et sær­ligt ind­blik i det tværæ­ste­ti­ske og har væ­ret driv­kraft bag nye ini­ti­a­ti­ver, der ar­bej­der i kryds­fel­tet mel­lem sce­ne­kunst og bil­led­kunst. Vi ser frem til at få et bå­de me­get vi­den­de, nys­ger­rigt og stra­te­gisk tæn­ken­de men­ne­ske med om­bord i Bi­ku­ben­fon­den og glæ­der os me­get til sam­ar­bej­det,” si­ger adm. di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen.

Som kunst­chef bli­ver Di­nas Ve­ster Feil­bergs cen­tra­le op­ga­ver - i sam­ar­bej­de med Bi­ku­ben­fon­dens øv­ri­ge kunst­team - at ska­be tæt­te sam­ar­bej­der i fon­dens nye Task For­ce pro­gram og i læn­ge­re­va­ren­de stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber med sce­ne- og bil­led­kunst­fel­tets in­sti­tu­tio­ner. Hun skal des­u­den ind­gå i ar­bej­det med at sti­mu­le­re den po­li­ti­ske sam­ta­le om kun­stens be­tyd­ning og bi­dra­ge til vi­den­de­ling og de­bat blandt kunst­ne­re og kunstinstitutioner.

Der­u­d­over skal Di­nas Ve­ster Feil­berg ar­bej­de med ud­vik­lin­gen af Thora­vej 29 - det com­mu­ni­ty, som Bi­ku­ben­fon­den har ta­get ini­ti­a­tiv til i Kø­ben­havn NV – samt med at ud­vik­le fon­dens filan­tro­pi­ske me­to­der på tværs af kunst-, so­ci­al- og kommunikationsteam.

”Vi be­fin­der os i en bryd­nings­tid, hvor der fin­der mar­kan­te æn­drin­ger og om­struk­tu­re­rin­ger sted på sce­ne- og bil­led­kun­st­om­rå­det. Det er nu, der skal ar­bej­des for at ny­ska­be mu­lig­he­der, der kan mær­kes bå­de i kunst­mil­jø­et og i sam­fun­det ge­ne­relt. Med Thora­vej 29 i sig­te, et øget in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv og en nytæn­ken­de til­gang til filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­ler står Bi­ku­ben­fon­den som en fuld­stæn­dig cen­tral og dags­or­den­sæt­ten­de ak­tør i den­ne pro­ces. Jeg glæ­der mig utro­lig me­get til at sam­ar­bej­de med ak­tø­rer­ne på om­rå­det. Jeg er run­det af den over­be­vis­ning, at kun­sten skal vir­ke i sam­fun­det, og jeg er le­ven­de op­ta­get af at ska­be de op­ti­ma­le ram­mer for at få det­te til at ske,” ud­ta­ler Di­na Ve­ster Feil­berg i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer