Mastodontfond uddelte 7,5 mia. kr. sidste år

Novo Nordisk Fonden uddelte mindre i 2022 end året før. Allerede i år er det fondens forventning at runde ni mia. kr. i uddelinger og dermed sætte ny rekord.

"Vi for­ven­ter, at vo­res be­vil­lin­ger i 2023 vil over­sti­ge ni mil­li­ar­der kro­ner,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den Mads Krogs­gaard Thom­sen. (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden)

Dan­marks su­verænt stør­ste og ver­dens tred­je­stør­ste filan­tro­pi­ske fond, No­vo Nor­disk Fon­den, nå­e­de ik­ke i 2022 helt op på sam­me ud­de­lings­ni­veau som i re­kordå­ret 2021.

Det frem­går af den er­hvervs­dri­ven­de fonds net­op of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2022.

Mens No­vo Nor­disk Fon­den i 2021 ud­del­te 8,8 mil­li­ar­der kro­ner, blev ud­de­ling­s­to­ta­len sid­ste år 1,3 mil­li­ar­der kro­ner la­ve­re, nem­lig knap 7,5 mil­li­ar­der kroner.

Al­le­re­de i år er for­vent­nin­gen dog, at der vil bli­ve sat en ny uddelingsrekord.

”Der vil væ­re år­li­ge ud­s­ving i vo­res be­vil­lin­ger, som i 2022 var la­ve­re end i 2021. Vi for­ven­ter, at vo­res be­vil­lin­ger i 2023 vil over­sti­ge ni mil­li­ar­der kro­ner,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen i en nyhed fra fonden.

Man­ge af No­vo Nor­disk Fon­dens sto­re mis­sions­drev­ne sats­nin­ger og ini­ti­a­ti­ver i 2022 be­stod af part­ner­ska­ber med fle­re in­ter­es­sen­ter og tvær­fag­ligt samarbejde.

”Det kræ­ver en fæl­les ind­sats at ta­ck­le de sam­funds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, som ver­den står over for i dag. Part­ner­ska­ber med na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le ak­tø­rer er i den for­bin­del­se helt af­gø­ren­de. Det­te kom­mer vi til at fort­sæt­te med at ud­byg­ge i de kom­men­de år,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Milliardstøtte til kvantecomputer

Et af fon­dens stør­ste ini­ti­a­ti­ver i 2022 var etab­le­rin­gen af No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Quan­tum Com­pu­ting Pro­gram­me, som fon­den har af­sat op til 1,5 mil­li­ar­der kro­ner til.

Pro­gram­met, der har som mål at ud­vik­le Dan­marks før­ste fuldt funk­tio­nel­le kvan­tecom­pu­ter, er for­ank­ret på Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det om­fat­ter etab­le­ring af en fa­bri­ka­tions­fa­ci­li­tet og in­vol­ve­rer for­sker­grup­per fra før­en­de uni­ver­si­te­ter og in­du­stri­er ver­den over.

Et an­det stort part­ner­skab i det for­gang­ne år var etab­le­rin­gen af Cen­ter for Sundt Liv og Triv­sel, som fon­den har støt­tet med en be­vil­ling på en mil­li­ard kro­ner over 10 år. Cen­trets mis­sion er at bi­dra­ge til at mind­ske fo­re­kom­sten af over­vægt og fed­me og øge trivs­len hos børn i Dan­mark. Cen­tret er etab­le­ret i tæt sam­ar­bej­de med kom­mu­ner­ne og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og med­fi­nan­si­e­res af den dan­ske regering.

Me­re end no­gen­sin­de før er vi af­hæn­gi­ge af in­nova­tion in­den for li­fe sci­en­ce for at for­bed­re den glo­ba­le sund­hed og bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af et bæ­re­dyg­tigt samfund

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Fon­den har der­u­d­over et stærkt fo­kus på at sik­re, at den forsk­ning, der ud­fø­res i Dan­mark, om­sæt­tes til nye pro­duk­ter og løs­nin­ger, som gav­ner sam­fun­det. I 2022 af­sat­te fon­den blandt an­det 127 mil­li­o­ner kro­ner til Plant2Food, der har som for­mål at ac­ce­le­re­re den ge­ne­rel­le ud­vik­ling af plan­te­ba­se­re­de fødevarer.

”Me­re end no­gen­sin­de før er vi af­hæn­gi­ge af in­nova­tion in­den for li­fe sci­en­ce for at for­bed­re den glo­ba­le sund­hed og bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af et bæ­re­dyg­tigt sam­fund. Ved at frem­me forsk­ning på tværs af de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge di­sci­pli­ner og ud­vik­le tek­no­lo­gi­er til at ge­ne­re­re og ud­nyt­te da­ta kan vi ska­be et ver­dens­klas­se li­fe-sci­en­ce-øko­sy­stem, der vil spil­le en nøg­lerol­le i for­hold til at dri­ve den­ne ud­vik­ling,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Ud­over støt­te til stør­re mis­sions­drev­ne ind­sat­ser, ud­del­te No­vo Nor­disk Fon­den sid­ste år i alt 2,5 mil­li­ar­der kro­ner på bag­grund af an­søg­nin­ger ind­sendt til fon­den i åben kon­kur­ren­ce i dens år­li­ge ansøgningsrunder.

I alt kom 695 nye ini­ti­a­ti­ver igen­nem nå­leø­jet hos No­vo Nor­disk Fon­den. Dét tal skal ses i for­hold til, at den i alt modt­og 3.070 ansøgninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer