Novo Nordisk Fonden får staten med i dyr fedmeindsats

Første januar slår Novo Nordisk Fonden og det danske Sundhedsministerium dørene op til et nyt center, der skal forebygge overvægt blandt børn og unge. På KU håber læge og forsker Rasmus Køster-Rasmussen, at centret vil fokusere mere på sundhed og trivsel end på vægt.

Over de næ­ste 10 år be­vil­ger No­vo Nor­disk Fon­den én mil­li­ard kro­ner til et nyt cen­ter, der skal fore­byg­ge over­vægt blandt børn og un­ge. Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et do­ne­rer i sam­me pe­ri­o­de 100 mil­li­o­ner kro­ner. Modelfoto.

Lavt selv­værd, fejl­stil­lin­ger i led og hof­te, di­a­be­tes-2 og en ri­si­ko for at dø man­ge år før si­ne jævnaldrende.

Det er blot nog­le af de dår­lig­dom­me, som over­væg­ti­ge og svært over­væg­ti­ge børn og un­ge ri­si­ke­rer at skul­le dø­je med.

Så­dan ly­der det fra Ar­ne Astrup, der er tid­li­ge­re for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, og som i dag er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent hos No­vo Nor­disk Fon­den med an­svar for fon­dens ind­sats for frem­me af sund vægt hos børn.

Der­for glæ­der han sig over, at Cen­ter for Sundt Liv og Triv­sel, som får til ho­ved­op­ga­ve at fore­byg­ge over­vægt blandt børn og un­ge, og som No­vo Nor­disk Fon­den har haft på teg­ne­bræt­tet i åre­vis, ser ud til at kun­ne slå dø­re­ne op fra ja­nu­ar 2023.

”Over­vægt kan på den kor­te ba­ne be­ty­de en svær barn­dom med en dår­lig livskva­li­tet som barn og ung. En tid, som bur­de væ­re lyk­ke­lig, kan væ­re et elen­digt liv,” for­tæl­ler Ar­ne Astrup og for­kla­rer, at børn ri­si­ke­rer at ta­ge over­vægt og dens til­hø­ren­de ska­van­ker med ind i voksenlivet.

I lø­bet af de næ­ste 10 år vil No­vo Nor­disk Fon­den der­for do­ne­re én mil­li­ard kro­ner til cen­tret, for­tæl­ler Ar­ne Astrup. Sam­ti­dig bli­ver den dan­ske stat part­ner i projektet.

“Re­ge­rin­gen vil med en år­lig be­vil­ling på 10 mio. kr. med­fi­nan­si­e­re ar­bej­det i cen­tret,” frem­går det af re­ge­rin­gens nye ud­spil om en sund­heds­re­form, som samt­li­ge af Fol­ke­tin­gets par­ti­er står bag. Be­vil­lin­gen lø­ber i 10 år, og de stats­li­ge ud­gif­ter til cen­tret kom­mer der­med til at ud­gø­re 100 mil­li­o­ner kroner.

Vi har man­ge hol­de­punk­ter for, hvil­ke fak­to­rer, der for­år­sa­ger over­vægt, men vi mang­ler be­vi­ser for dem

Ar­ne Astrup – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Manglende viden er et stort problem

Iføl­ge Ar­ne Astrup er en af de helt sto­re pro­ble­ma­tik­ker på fed­me­om­rå­det, at der mang­ler vi­den og forsk­nings­mæs­sig do­ku­men­ta­tion på området.

“Vi har man­ge hol­de­punk­ter for, hvil­ke fak­to­rer, der for­år­sa­ger over­vægt, men vi mang­ler be­vi­ser for dem. Vi skal ha­ve no­get do­ku­men­ta­tion, før vi kan gå ud i sam­fun­det og ek­sem­pel­vis fo­re­slå ru­ti­ne­til­bud om vægt­tab før gravi­di­tet til over­væg­ti­ge kvin­der, der øn­sker at bli­ve gravi­de, el­ler sæt­te stort fo­kus på søv­nens be­tyd­ning for væg­ten,” si­ger Ar­ne Astrup.

Han for­kla­rer, at det net­op er en af de ud­for­drin­ger, som cen­tret skal afhjælpe.

“Cen­tret skal sæt­te forsk­ning i gang, der do­ku­men­te­rer det fra rig­ti­ge børn og men­ne­sker. Hvis forsk­nin­gen i me­re kon­trol­le­re­de ram­mer så vir­ker, så er det hen­sig­ten, at det skal af­prø­ves ude i kom­mu­ner­ne, hvor det skal vi­se, at det og­så vir­ker i sko­ler­ne og i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. Og gør det det, så kan man ska­le­re det op til he­le lan­det med reg­ler el­ler gu­i­de­li­nes, hvis der er po­li­tisk op­bak­ning til det,” for­tæl­ler Ar­ne Astrup og for­kla­rer, at cen­tret skal ar­bej­de tæt sam­men med lan­dets kom­mu­ner, re­gio­ner og de fag­grup­per, der er tæt på børn i dagligdagen.

Flere navne var i spil

Da be­sty­rel­sen i No­vo Nor­disk Fon­den for cir­ka fi­re år si­den be­slut­te­de at ar­bej­de for op­ret­tel­sen af et fed­me­fore­byg­gel­ses­cen­ter for børn og un­ge, hav­de pro­jek­tet nav­net “Cen­ter for Sund Vægt.”

Det blev si­den­hen æn­dret til “Cen­ter for Sund Vægt og Triv­sel” for se­ne­re at få den en­de­li­ge ti­tel “Cen­ter for Sundt Liv og Trivsel.”

År­sa­gen til nav­ne­æn­drin­gen skal især fin­des i No­vo Nor­disk Fon­dens sam­ar­bej­de med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, for­kla­rer Ar­ne Astrup.

“Der var et po­li­tisk øn­ske om at få me­re fo­kus på triv­sel,” si­ger Ar­ne Astrup og for­kla­rer, at det grund­læg­gen­de er et syns­punkt, de og­så de­ler i fon­den, men at det blot ik­ke kun­ne af­læ­ses i nav­net til at star­te med.

“Vi ved jo at over­vægt ska­ber dår­lig triv­sel, og der er nog­le hy­po­te­ser om, at dår­lig triv­sel kan fø­re til over­vægt. For­di der er så me­get dår­lig triv­sel hos børn og så me­get over­vægt, og for­di det ser ud til at ek­si­ste­re sam­ti­dig, så sy­nes vi og­så, at det gav god me­ning at un­der­stre­ge det i nav­net. Men ho­ved­fo­kus er at be­kæm­pe og fore­byg­ge over­vægt hos børn, selv­om der og­så er et triv­sel­s­a­spekt,” for­tæl­ler Ar­ne Astrup.

Han for­kla­rer, at selv­om cen­trets navn er ble­vet æn­dret et par gan­ge, så er sam­ar­bej­det med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et for­lø­bet “glat” og “fint.”

“Men det er må­ske ik­ke så mær­ke­ligt. Hvis der kom­mer nog­le og si­ger: ‘Vi vil ger­ne put­te en mil­li­ard kro­ner i at gø­re en kæm­pe ind­sats for at fore­byg­ge at børn ud­vik­ler dår­lig triv­sel og over­vægt.’ Det er svært at væ­re imod, at man vil gø­re no­get godt for børn,” si­ger Ar­ne Astrup og for­kla­rer, at sel­ve ide­en til cen­tret er født i No­vo Nor­disk Fonden.

Kom­mer cen­tret til at fun­ge­re uaf­hæn­gigt af No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Nor­disk familien?

“Jeg kan kun ud­ta­le mig på veg­ne af fon­den. Det er et rent fond­s­i­ni­ti­a­tiv, det her. Det er klart, at det bli­ver et fuld­stæn­digt selv­stæn­digt cen­ter, som får en be­vil­ling. Det er li­ge­som, hvis det er et forsk­nings­cen­ter, der får en be­vil­ling. Så er der nog­le pej­le­mær­ker i be­vil­lin­gen, og der er enig­hed om, hvad der er for ram­mer og ak­ti­vi­te­ter. Det er der og­så her, og de er ud­ar­bej­det i sam­ar­bej­de med Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et,” si­ger Ar­ne Astrup.

Global erkendelse

For ny­lig of­fent­lig­gjor­de No­vo Nor­disk Fon­den en ny stra­te­gi, der lø­ber frem mod 2030. Den har tre fo­ku­s­om­rå­der, hvoraf det ene har en mis­sion, der lyder:

“Frem­me forsk­ning og in­nova­tion, der bi­dra­ger til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af kar­dio­me­ta­bo­li­ske og smit­som­me sygdomme.”

Selv­om kar­dio­me­ta­bo­li­ske syg­dom­me blandt an­dre dæk­ker over hjer­te-kar-syg­dom­me og di­a­be­tes-2, er det kom­men­de Cen­ter for Sundt Liv og Triv­sel ik­ke et ud­tryk for den nye stra­te­gi, for­tæl­ler Ar­ne Astrup.

“He­le ide­en er af­født af, at der er kom­met me­get ny vi­den de sid­ste 5-7 år, som vi­ser, at hvis man for­hin­drer folk i at ta­ge på, så kan man for ek­sem­pel fore­byg­ge di­a­be­tes-2. Og hvis men­ne­sker al­le­re­de har ud­vik­let di­a­be­tes-2, men at de så ta­ber sig 15-20 ki­lo, så for­svin­der syg­dom­men hos 80 pro­cent af dem. Så jeg tror, at det er en glo­bal er­ken­del­se, der har skabt et sporskif­te til at fo­ku­se­re me­re på over­vægt, som en me­get al­vor­lig til­stand, man skal gø­re no­get ved. El­lers kan man ik­ke lø­se de an­dre pro­ble­mer,“ for­kla­rer Ar­ne Astrup.

Det vil væ­re me­nings­løst at skul­le im­ple­men­te­re til­tag i kom­mu­ner­ne, som vi ved ik­ke virker

Ras­mus Kø­ster-Ras­mus­sen – For­sker, Kø­ben­havns Universitet

Fedmeforsker håber på forskningscenter

Nyhe­den om at der i be­gyn­del­sen af det nye år åb­ner et nyt cen­ter med fo­kus på fed­me­om­rå­det for børn og un­ge føl­ges tæt af læ­ge og for­sker på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Køster-Rasmussen.

Ud­over at væ­re for­sker er han og­så tals­per­son i den tvær­fag­li­ge sam­men­slut­ning ‘Li­ge­vægt,’ der be­står af for­ske­re og kli­ni­ke­re, som er kri­ti­ske over­for at la­de vægt spil­le for stor en rol­le i sam­fun­det og sundhedssystemet.

Ras­mus Kø­ster-Ras­mus­sen hå­ber, at det kom­men­de cen­ter først og frem­mest får fo­kus på forskning.

“ Jeg hå­ber, at cen­tret kom­mer til at ha­ve fo­kus på forsk­ning frem for im­ple­men­te­ring. Dels for­di, der er me­get, vi ik­ke ved, men og­så for­di, at det vil væ­re me­nings­løst at skul­le im­ple­men­te­re til­tag i kom­mu­ner­ne, som vi ved ik­ke vir­ker,” for­tæl­ler han og for­kla­rer, at der li­ge nu ik­ke ek­si­ste­rer nog­le ef­fek­ti­ve me­to­der til at fore­byg­ge vægtøg­ning hos børn, og at de ek­si­ste­ren­de vægt­tabsind­sat­ser kun vir­ker på kort sigt.

“Langt de fle­ste ta­ger de tab­te ki­lo på igen ret hur­tigt, og de op­le­ver der­med et ne­der­lag som bi­dra­ger til ned­sat selv­værd og kro­p­s­skam,” si­ger Ras­mus Køster-Rasmussen.

Stod det til ham skul­le det nye cen­ter ha­ve stør­re fo­kus på ge­ne­rel triv­sel og sund­hed og min­dre fo­kus på vægt i sig selv.

”Den alt­over­skyg­gen­de sund­heds­ud­for­dring for børn i da­gens Dan­mark er, at alt for man­ge har et dår­ligt men­talt hel­bred. Børn i Dan­mark er kun sjæl­dent al­vor­ligt fy­sisk sy­ge. Det gi­ver god me­ning at fo­ku­se­re på børns sund­hed, men fo­kus­set skal væ­re på go­de so­ci­a­le net­værk, ac­cept af at krop­pe ser for­skel­li­ge ud, men og­så på mo­tion og sund mad men uden den dags­or­den, at bør­ne­ne skal ta­be sig,” si­ger Ras­mus Køster-Rasmussen.

Havneudsigt i København

Hvor det nye fed­me­fore­byg­gen­de cen­ter kom­mer til at lig­ge, er end­nu ik­ke af­gjort, men No­vo Nor­disk Fon­den “for­ven­ter at det bli­ver i Kø­ben­havn,” for­tæl­ler Ar­ne Astrup.

“Cen­tret tæn­kes pla­ce­ret i fy­sisk nær­hed til KL, Sund­heds­sty­rel­sen og Dan­ske Re­gio­ner, så det bli­ver nemt at mø­des og sam­ar­bej­de. Vi le­der ef­ter no­get, som må­ske kun­ne lig­ge ved hav­ne­fron­ten,” si­ger Ar­ne Astrup.

Han for­tæl­ler, at fon­dens be­sty­rel­se end­nu for­melt mang­ler at god­ken­de cen­trets en­de­li­ge pla­ner, men at ar­bej­det med cen­tret er så frem­skre­dent, at cen­tret nu sø­ger ef­ter en direktør.

Fon­den reg­ner med, at cen­tret kom­mer til at tæl­le cir­ka 25 an­sat­te, og at den kom­men­de be­sty­rel­se kom­mer til at rum­me re­præ­sen­tan­ter fra No­vo Nor­disk Fon­den, Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et, KL, Dan­ske Re­gio­ner samt re­præ­sen­tan­ter for de re­le­van­te fag­for­e­nin­ger, der ar­bej­der på børneområde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer