Orient’s Fond sætter kurs mod stigende uddelinger

Dampskibsselskabet Orient’s Fond øgede i 2021 sine uddelinger til 88 mio. kr. sammenholdt med 51 mio. kr. i 2020, og det er den maritime fonds forventning, at uddelingsniveauet vil blive øget yderligere i år.

Der var ta­le om Orient’s Fonds hidtil stør­ste be­vil­ling, da fon­den i 2021 bi­drog med 50 mil­li­o­ner kro­ner til byg­ge­ri­et af et nyt top­mo­der­ne hav­forsk­nings­skib, som skal er­stat­te det nu­væ­ren­de over 40 år gam­le skib Da­na IV (fo­to: Hei­di An­drea­sen / DTU Aqua).

Ski­bet er la­det med fle­re og fle­re ud­de­lings­mil­li­o­ner i Ak­tie­sel­ska­bet Damp­skibs­sel­ska­bet Orient’s Fond.

Iføl­ge Orient’s Fonds ny­ligt of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab for 2021 blev der sid­ste år i alt ud­delt 88,1 mil­li­o­ner kro­ner til 357 for­skel­li­ge pro­jek­ter og formål.

Der er der­med næ­sten ta­le om en for­dob­ling i ud­de­lings­be­løb sam­men­lig­net med 2020, hvor Orient’s Fond do­ne­re­de 50,7 mil­li­o­ner kro­ner for­delt mel­lem 261 modtagere.

Iføl­ge års­regn­ska­bet er ud­de­lings­boo­met mu­lig­gjort tak­ket væ­re en mar­kant stig­ning i fon­dens ak­tieud­byt­te: Fra 17,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til 97,7 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år.

Fon­den ud­sprin­ger af det af ØK stif­te­de Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ent til­ba­ge i 1915. Orient’s Fond var op­rin­de­lig en luk­ket pen­sions­kas­se og un­der­støt­tel­ses­fond til­knyt­tet re­de­ri­et. Ef­ter pen­sions­for­plig­tel­ser­ne op­hør­te i 1991, god­kend­te fondsmyn­dig­he­den, at pen­sions­kas­sen blev æn­dret til en al­men­nyt­tig fond.

Kæmpebevilling til nyt havforskningsskib

Orient’s Fond for­de­ler si­ne ud­de­lings­mid­ler in­den for tre kategorier:

Dels til per­so­ner, der er el­ler har væ­ret an­sat i kon­cern­sel­ska­ber for­bun­det med Damp­skibs­sel­ska­bet Nor­den, som Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ent fu­sio­ne­re­de med i 1994, el­ler det til­hø­ren­de in­ve­ste­rings­sel­skab A/S Mo­tortramp, der ejer knap en tred­je­del af ak­tier­ne i Norden.

Dels til sø­fart­s­re­la­te­re­de for­mål, her­un­der ud­dan­nel­se, forsk­ning og formidling. 

Og dels til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de formål. 

Den su­verænt stør­ste be­vil­ling fra Orient’s Fond i 2021 faldt in­den for de sø­fart­s­re­la­te­re­de for­mål, da fon­den valg­te at støt­te Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Dansk Cen­ter for Hav­forsk­nings byg­ge­ri af et nyt hav­forsk­nings­skib med 50 mil­li­o­ner kro­ner. Som tid­li­ge­re be­skre­vet i Fun­dats, bi­drog blandt an­dre og­så A.P. Møl­ler Fon­den med et til­sva­ren­de be­løb til at er­stat­te det for­æl­de­de forsk­nings­skib Da­na IV med et nyt top­mo­der­ne, oce­an­gå­en­de forskningsskib.

Be­vil­lin­gen til forsk­nings­ski­bet er, frem­går det af års­regn­ska­bet fra Orient’s Fond, den stør­ste en­kelt­stå­en­de be­vil­ling i fon­dens historie.

På det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de støt­te­de fon­den i 2021 blandt an­det Ju­le­mær­ke­fon­dens renove­ring af fle­re Ju­le­mær­ke­hjem med 12 mil­li­o­ner kroner. 

Øger uddelingsniveau i år

Går det som for­ven­tet, vil kur­ven over ud­del­te mid­ler i Orient’s Fond fort­sæt­te den op­ad­gå­en­de kurs i år.

”Fon­den for­ven­ter yder­li­ge­re øg­ning af ud­de­lings­ni­veau­et i 2022, især som føl­ge af ind­tæg­ter fra ka­pi­ta­lan­de­le i A/S Mo­tortramp og Ejen­doms­sel­ska­bet Ama­lie­ga­de 49 A/S,” hed­der det i 2021-årsregnskabet.

Fon­den for­ven­ter yder­li­ge­re øg­ning af ud­de­lings­ni­veau­et i 2022

Orient's Fond – Års­regn­skab for 2021

Her frem­går det sam­ti­dig, at fon­den i 2022 vil væ­re ”sær­lig op­mærk­som på an­søg­nin­ger med sø­fart­s­frem­men­de re­le­vans og ind­gå i di­a­log med sek­to­rens re­le­van­te aktører.” 

For­mand for Orient’s Fonds ot­te per­so­ner sto­re be­sty­rel­se er god­se­jer Ja­nus Skak Oluf­sen, der er ad­vo­kat og part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Dahl. 

Fun­dats har til­budt Ja­nus Skak Oluf­sen at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel, men i en sms tak­ker han nej til in­ter­view – bå­de på eg­ne og fon­dens vegne.

”Vi har ge­ne­relt ik­ke no­get øn­ske om at med­vir­ke,” fast­slår for­man­den for Orient’s Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer