Tilsyn: ”Vi vil gradvis udtage flere og flere fondsregnskaber til kontrol”

Fremover kan endnu flere fonde se frem til at få deres regnskab gået efter i sømmene af Civilstyrelsens kontor ’Kontrol & Regres.’ Udover det almindelige tilsyn med de uddelende fonde har kontoret også fokus på risikoen for, at fonde kan blive misbrugt til terrorfinansiering og hvidvask.

An­de­len af dan­ske fon­de, der får ud­ta­get de­res års­regn­ska­ber til kon­trol vil sti­ge i de kom­men­de år.
Det for­tæl­ler kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sen Erich Erichsen.

”Vi vil ger­ne la­ve en dy­be­re kon­trol, end vi hidtil har gjort, og vi vil ger­ne ud­ta­ge et stør­re an­tal fon­de til kon­trol, end vi hi­sto­risk har gjort. Det har væ­ret, og er, min am­bi­tion i den her en­hed,” for­tæl­ler Erich Erichsen.

Han har si­den ja­nu­ar sid­ste år stå­et i spid­sen for Ci­vilsty­rel­sens nye kon­tor ’Kon­trol & Re­gres,’ der blandt an­det har til op­ga­ve at fø­re regn­skabs­kon­trol med fon­de og ind­sam­lin­ger med sær­ligt fo­kus på hvid­vask og terrorfinansiering.

”I og med at det bli­ver svæ­re at be­gå ek­sem­pel­vis hvid­vask an­dre ste­der i vo­res sam­fund, så kun­ne det jo væ­re, at de kri­mi­nel­le kom på at bru­ge fon­de. De kri­mi­nel­le skal nok fin­de nog­le me­to­der, hvor de kan få hvid­va­sket de­res pen­ge,” si­ger Erich Erichsen.

Men vi ar­bej­der på, at an­de­len af fonds­regn­ska­ber­ne grad­vis sti­ger, så fle­re og fle­re fon­de kom­mer un­der kontrol

Erich Eri­ch­sen – Kon­tor­chef, Kon­trol & Regres

Han for­kla­rer, at selv­om kon­to­ret har fo­kus på hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, så er det den bre­de kon­trol af fonds­regn­ska­ber­ne, der er ud­gangs­punk­tet for kon­to­rets arbejde.

“Så kan det jo ud­vik­le sig i al­le mu­li­ge ret­nin­ger. Det kan og­så væ­re, at et regn­skab gi­ver an­led­ning til, at der skal æn­dres i en vedtægt el­ler no­get an­det, og så ry­ger det over i vo­res fond­s­kon­tor, som ta­ger sig af den del,” si­ger Erich Erichsen.

Over mål- og resultatplanen

Sid­ste år gen­nem­før­te Kon­trol & Re­gres cir­ka 1.100 regn­skabs­kon­trol­ler på tværs af ind­sam­lings- og fonds­om­rå­det. Det er en smu­le hø­je­re, end kra­vet i kon­to­rets mål- og re­sul­tat­plan, der er fast­sat af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment, som ly­der på 1.000 kontroller.

Stør­ste­delen af kon­trol­ler­ne var på ind­sam­lings­om­rå­det, for­di an­de­len af ind­sam­lings­regn­ska­ber, der en­ten har fejl el­ler ik­ke le­ver op til loven, med Erich Eri­ch­sens ord er ”me­get stør­re,” end på fondsområdet.

”Men vi ar­bej­der på, at an­de­len af fonds­regn­ska­ber­ne grad­vis sti­ger, så fle­re og fle­re fon­de kom­mer un­der kon­trol,” si­ger Erich Erichsen.

Tre typer fonde er udtaget til kontrol

I dag – halvan­det år ef­ter – op­ret­tel­sen af Erich Eri­ch­sens kon­tor, er det især tre ty­per fon­de, der ind­til vi­de­re har få­et ud­ta­get de­res regn­ska­ber til kontrol.

”Det er en form for ri­si­ko­ba­se­ret stikprø­ve­kon­trol, vi fo­re­ta­ger. Man­ge af dem vi har ta­get ud til stikprø­ve her det før­ste halvan­det år, har væ­ret fon­de, som vi på en el­ler an­den vis tid­li­ge­re har set nog­le ud­for­drin­ger med. Så har vi tjek­ket op og set på, om der er kom­met styr på de ting, vi så for et, to, tre el­ler fi­re år si­den,” for­tæl­ler Erich Erichsen.

Han for­kla­rer, at en an­den grup­pe fon­de, som har væ­ret ud­pe­get til kon­trol, er fon­de, som kon­to­ret har få­et in­for­ma­tio­ner om.

”Det kan væ­re fra bor­ge­re, tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer el­ler fra pres­sen, at vi hø­rer no­get. De fon­de væl­ger vi som re­gel og­så ud­ta­ge til kon­trol for at be- el­ler af­kræf­te in­for­ma­tio­ner­ne,” si­ger Erich Erichsen.

Den tred­je grup­pe fon­de, der har væ­ret i fo­kus, og fort­sat er det frem mod års­skif­tet, er iføl­ge kon­tor­che­fen ”de helt sto­re” fonde.

År­sa­gen er, at det iføl­ge Erich Eri­ch­sen er fle­re år si­den, at de sidst er ble­vet kig­get ef­ter i sømmene.

Et ek­sem­pel en så­dan stør­re fond, er Ro­ck­wool Fon­den, som Kon­trol & Re­gres udt­og til kon­trol tid­li­ge­re i år. Un­der­sø­gel­sen af fon­dens regn­ska­ber og ud­de­lin­ger er end­nu ik­ke afsluttet.

Vi er ik­ke ba­re et kon­trol­or­gan. Vi vej­le­der også

Erich Eri­ch­sen – Kon­tor­chef, Kon­trol & Regres

Konfliktzoner medfører risiko

Selv­om fon­de i ud­lan­det er ble­vet mis­brugt til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring og hvid­vask, og PET i en mail til Fun­dats skri­ver at, at ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten i 2020 blandt an­det kon­klu­de­re­de at fon­de ”be­vidst kan an­ven­des til fi­nan­si­e­ring af ter­r­o­ris­me,” så er Erich Eri­ch­sen og hans kon­tor end­nu ik­ke stødt på fon­de, der i ”næv­ne­vær­dig grad,” er ble­vet mis­brugt til en­ten ter­r­or­fi­nan­si­e­ring el­ler hvidvask.

”Selv­om vi på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke har set no­get næv­ne­vær­digt, så kan man ik­ke ude­luk­ke, at det kan vi gø­re til næ­ste år,” kon­klu­de­rer kon­tor­che­fen og op­ly­ser, at ’Re­gres og Kon­trol’ er i lø­ben­de di­a­log med an­dre re­le­van­te myndigheder.

Sam­me op­fat­tel­se har de i PET. I hvert fald skri­ver ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten til Fun­dats, at den fort­lø­ben­de ind­sats mod den hardco­re kri­mi­na­li­tet net­op er ble­vet for­læn­get, så den fort­sæt­ter frem mod 2025.

I sam­me mail skri­ver PET, at fon­de kan mis­bru­ges til ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, hvis ”fon­dens stif­te­re og dag­li­ge le­del­se ud fra en ek­stre­mi­stisk ide­o­lo­gi op­når do­na­tio­ner og fi­nan­si­e­ring til ter­r­or­for­mål,” el­ler at fon­den ”uagt­somt ri­si­ke­rer at støt­te ter­r­o­ris­me ved at do­ne­re mid­ler til pro­jek­ter, som ik­ke er til­stræk­ke­ligt do­ku­men­te­re­de el­ler trans­pa­ren­te, el­ler hvor det kan væ­re me­get van­ske­ligt at fø­re kon­trol med støt­te­mid­ler­nes en­de­li­ge an­ven­del­se – ek­sem­pel­vis i og om­kring konfliktzoner.”

Håber på fondsregister

At en fond ufor­va­ren­de kan kom­me til at støt­te kri­mi­nel­le for­mål, hvis den ek­sem­pel­vis ud­de­ler i et kon­flik­t­om­rå­de, er et punkt, som de har fo­kus på i ’Kon­trol & Re­gres,’ for­tæl­ler Erich Erichsen.

Han hå­ber nem­lig, at kon­to­ret frem­over og­så kan bi­stå fon­de­ne med vej­led­ning på om­rå­det, så in­gen fon­de bli­ver udnyttet.

”Der er al­tid en ri­si­ko for­bun­det ved at sen­de mid­ler til kri­se­ram­te om­rå­der. Pen­ge­ne kan hav­ne i de for­ker­te hæn­der. Det, tæn­ker jeg, at man som fond skal væ­re me­get op­mærk­som på. Vi står ger­ne til rå­dig­hed for hjælp og vej­led­ning i den for­bin­del­se,” si­ger Erich Eri­ch­sen og til­fø­jer, at kon­to­ret i øv­rigt al­tid står til rå­dig­hed i for­bin­del­se med regn­skabs­spørgs­mål og lignende.

”Vi er ik­ke ba­re et kon­trol­or­gan. Vi vej­le­der og­så,” ly­der det fra kontorchefen.

For bå­de Erich Eri­ch­sen og PET gæl­der det, at de ser frem til Fonds­ud­val­gets ar­bej­de, der ef­ter pla­nen skal væ­re fær­digt ved ud­gan­gen af året. Her er der nem­lig og­så fo­kus på kon­trol, og PET har af den år­sag en re­præ­sen­tant i udvalget.

Kon­kret hå­ber Erich Eri­ch­sen, at Fonds­ud­val­gets ar­bej­de mun­der ud i et fondsregister.

”Så vil­le vi kun­ne la­ve en end­nu me­re ri­si­ko­ba­se­ret,” si­ger kontorchefen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer