Generationsskiftet, der udeblev: Kontinuitet eller fornyelse i toppen af JP/Politiken?

Jørgen Ejbøl havde stillet "det fuldendte generationsskifte" i toppen af JP/Politiken i udsigt, således at "de to gamle spøgelser, Lars Munch og Jørgen Ejbøl, ikke længere er der". Sådan skulle det ikke gå, og både Lars Munch og Jørgen Ejbøl har siden gjort sig til talsmænd for "kontinuitet" i mediekoncernen. Aldersgrænsen i Jyllands-Postens Fond var blot en formalitet, og i Politiken-Fonden var en kort email til fondstilsynet nok til at omgå den vedtægtsbestemte aldersgrænse, viser en aktindsigt.

I JP/Politikens ejer­fon­de fin­der man fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer for­u­den Jør­gen Ejbøl, Finn Jun­ge-Jen­sen og Lars Munch med åre­lang er­fa­ring med be­sty­rel­ses­ar­bej­de el­ler me­di­e­le­del­se. Her­un­der pro­fes­sor Tor­ben M. An­der­sen, tid­li­ge­re mi­ni­ster Ani­ta Bay Bun­de­gaard og tid­li­ge­re chef for TV2 og Al­tin­get Per Mi­ka­el Jensen.

"Jeg ved godt, at der er nog­le folk, der me­ner, at jeg kun­ne fin­de på at la­ve en Putin."

Så­dan lød or­de­ne fra Jør­gen Ejbøl i 2021 med re­fe­ren­ce til den rus­si­ske præ­si­dent, der med sin præ­si­den­tro­ka­de med Dmi­trij Med­ve­dev om­gik reg­ler­ne om, at Ruslands præ­si­dent kun måt­te ha­ve to embedsperioder.

"Men det er der ik­ke ta­le om," for­sik­re­de Ejbøl, et af de mest magt­ful­de men­ne­sker i me­di­e­bran­chen og en af op­havs­mæn­de­ne til fu­sio­nen JP/Politikens Hus, hvor han selv var be­sty­rel­ses­for­mand i 11 år, før han blev be­sty­rel­ses­for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond.

Jør­gen Ejbøl vil­le nem­lig selv gå af i 2024, når han ram­te fon­dens al­ders­græn­se på 75 år.

"Og der­med får du det ful­dend­te ge­ne­ra­tions­skif­te, hvor de to gam­le spø­gel­ser, Lars Munch og Jør­gen Ejbøl, ik­ke læn­ge­re er der, og hvor den nye ge­ne­ra­tion kan ta­ge fuld­stæn­digt over," for­tal­te Jør­gen Ejbøl.

Løf­tet om et ge­ne­ra­tions­skif­te i en af lan­dets stør­ste me­di­e­virk­som­he­der blev le­ve­ret i sam­klang med ud­mel­din­gen fra Lars Munch et år tidligere.

”Helt grund­læg­gen­de sy­nes jeg, det er for­kert, hvis al­ders­græn­ser ik­ke flyt­ter sig i takt med al­der­s­ud­vik­lin­gen i sam­fun­det ge­ne­relt. Men på den an­den si­de ken­der vi al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som vi af den ene el­ler an­den grund ik­ke næn­ner at ta­ge af­sked med, og i de til­fæl­de pri­ser man sig lyk­ke­lig for at kun­ne hen­vi­se til en al­ders­græn­se," sag­de Munch i et le­del­ses­in­ter­view her på Fundats.

På det tids­punkt hav­de han væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i JP/Politiken i seks år – ef­ter 11 år som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør sam­me sted.

"Så man kan si­ge, at uden en al­ders­græn­se vil­le det stil­le ure­a­li­stisk sto­re krav til for­mand og be­sty­rel­se om at si­ge far­vel til med­lem­mer, der ik­ke læn­ge­re hol­der vægt og mål. Der­for tror jeg, det er til­rå­de­ligt med en al­ders­græn­se, og ef­ter min me­ning bør den lig­ge på 75 år,” for­tal­te Lars Munch i 2020.

Se­ne­st be­kræf­te­de Jør­gen Ejbøl i de­cem­ber 2023 over for Fun­dats, at han vil­le ud­træ­de i for­å­ret 2024.

"Aldersgrænser understøtter fornyelse"

Men det "ful­dend­te ge­ne­ra­tions­skif­te" udeblev.

I fe­bru­ar i år kom det frem, at Jør­gen Ejbøl al­li­ge­vel fort­sæt­ter som for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond, selv om be­sty­rel­sen der­med må bry­de med al­ders­græn­sen på 75 år i fon­dens forretningsorden.

Og i den­ne må­ned vend­te Lars Munch til­ba­ge som for­mand for be­sty­rel­sen i JP/Politikens Hus. Han er­stat­ter tid­li­ge­re for­svars­chef Pe­ter Bartram, der for to år si­den over­tog po­sten fra net­op Lars Munch. Pe­ter Bartram fra­t­rå­d­te sin stil­ling i marts, an­gi­ve­ligt på grund af "ue­nig­he­der om virk­som­he­dens strategi".

Bartram har ef­ter­føl­gen­de for­talt til bå­de In­for­ma­tion og Me­di­aWatch, at han ik­ke gik fri­vil­ligt, men blev af­sat af Jør­gen Ejbøl.

Munch var i mel­lem­ti­den ble­vet be­sty­rel­ses­for­mand i Po­li­ti­ken-Fon­den, hvor han nu bli­ver næst­for­mand, mens tid­li­ge­re CBS-rek­tor Finn Jun­ge-Jen­sen over­ta­ger for­mand­spo­sten. Men Finn Jun­ge-Jen­sen, som har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i Po­li­ti­ken-Fon­den si­den 2009, fyl­der 80 år i maj og ram­mer der­med fon­dens al­ders­græn­se. En al­ders­græn­se, der mod­sat græn­sen i Jyl­lands-Po­stens Fond er ned­fæl­det i vedtæg­ter­ne. Der­for har det væ­ret nød­ven­digt at an­sø­ge Er­hvervs­sty­rel­sen om dis­pen­sa­tion, så Finn Jun­ge-Jen­sen kan fortsætte.

Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se an­be­fa­ler el­lers, at er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­sæt­ter en al­ders­græn­se for bestyrelsesmedlemmerne.

"En al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kom­pe­ten­cer," skri­ver Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se i kom­men­ta­rer­ne til si­ne anbefalinger.

Ko­mitéen på­pe­ger des­u­den, at en al­ders­græn­se ik­ke er i strid med reg­ler­ne om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling, ef­ter­som et be­sty­rel­ses­hverv ik­ke er et ansættelsesforhold.

Kontinuitet i Politiken-Fonden

Ar­gu­men­tet for, at Finn Jun­ge-Jen­sen skul­le fort­sæt­te som for­mand, har væ­ret "kon­ti­nu­i­tet". Det vi­ser do­ku­men­ter, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Ar­gu­men­tet om kon­ti­nu­i­tet var nem­lig cen­tralt, da Lars Munch over for Er­hvervs­sty­rel­sen i fe­bru­ar skul­le be­grun­de en dis­pen­sa­tion fra Po­li­ti­ken-Fon­dens al­ders­græn­se, så Finn Jun­ge-Jen­sen kun­ne fort­sæt­te yder­li­ge­re to år som formand.

"Bag an­mod­nin­gen lig­ger øn­ske om kon­ti­nu­i­tet," an­før­te Lars Munch, som per­son­ligt skrev til sags­be­hand­le­ren i Er­hvervs­sty­rel­sen i en email, der fyld­te blot ni linjer.

"Hvis an­mod­nin­gen imø­de­kom­mes, vil al­le­re­de to med­lem­mer skul­le er­stat­tes på års­mø­de i marts (idet Kar­sten Ohrt er af­gå­et ved dø­den, og Sus­an­ne Juhl har med­delt, at hun ik­ke genop­stil­ler). For at si­ge det kort, vil vi ger­ne und­gå at skul­le er­stat­te tre med­lem­mer af be­sty­rel­sen på sam­me tid. For god or­dens skyld skal jeg næv­ne, at der står en enig be­sty­rel­se bag an­mod­nin­gen. Jeg hå­ber på sty­rel­sens vel­vil­li­ge be­hand­ling og ser frem til at mod­ta­ge svar," skrev Munch i ansøgningen.

Er­hvervs­sty­rel­sen er med eg­ne ord "ge­ne­relt me­get til­ba­ge­hol­den­de" med at op­hæ­ve el­ler for­hø­je al­ders­græn­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­des vedtæg­ter, og det kræ­ver "me­get tungt­ve­jen­de grunde".

Men som Fun­dats tid­li­ge­re har om­talt, får nær­mest al­le fon­de, der an­sø­ger, dis­pen­sa­tion til at til­si­de­sæt­te vedtæg­ter­ne og la­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer sidde.

Og i Po­li­ti­ken-Fon­dens til­fæl­de har Er­hvervs­sty­rel­sen til­sva­ren­de gi­vet dis­pen­sa­tion for al­ders­græn­sen uden at sæt­te yder­li­ge­re spørgs­måls­tegn ved begrundelsen.

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen er dis­pen­sa­tio­nen til Po­li­ti­ken-Fon­den ik­ke et ud­tryk for, at Er­hvervs­sty­rel­sen som prak­sis gi­ver dis­pen­sa­tion for al­ders­græn­ser i fon­de, hvis blot be­sty­rel­sen an­mo­der om det.

"Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­ler i ud­gangs­punk­tet æn­drin­ger af vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser som en­hver an­den vedtægts­æn­dring. Det­te in­de­bæ­rer blandt an­det, at be­sty­rel­sens ar­gu­men­ter for æn­drin­gen skal væ­re ba­se­ret på et ak­tu­elt be­hov be­grun­det i fon­dens fak­ti­ske for­hold og ik­ke ek­sem­pel­vis i nog­le ge­ne­rel­le over­vej­el­ser om sam­funds­ud­vik­lin­gen. Det er der­med ik­ke til­stræk­ke­ligt, at be­sty­rel­sen blot kon­sta­te­rer, at en vedtægts­æn­dring vil væ­re hen­sigts­mæs­sig. Der skal der­for al­tid frem­sen­des en kon­kret og vel­ar­gu­men­te­ret be­grun­del­se for vedtægts­æn­drin­ger," skri­ver pres­se­chef Sø­ren Møl­ler Ni­el­sen på Er­hvervs­sty­rel­sens vegne.

Han skri­ver og­så, at det ge­ne­relt er Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser som ho­ved­re­gel er for­nuf­ti­ge og ud­tryk for en sag­lig va­re­ta­gel­se af fon­dens interesser:

"Vedtægts­fast­sat­te al­ders­græn­ser så­vel som vedtægts­fast­sat­te ud­peg­nings­pe­ri­o­der har til for­mål at med­vir­ke til ud­skift­ning og kon­ti­nu­i­tet i fonds­be­sty­rel­sen, li­ge­som de har til for­mål at skær­pe be­sty­rel­sens op­mærk­som­hed på sam­men­sæt­nin­gen og kom­pe­ten­ce­be­ho­ve­ne i be­sty­rel­sen, og sik­re en lø­ben­de stil­ling­ta­gen hertil."

Kontinuitet i Jyllands-Postens Fond

Ar­gu­men­tet for, at Jør­gen Ejbøl al­li­ge­vel fort­sæt­ter som for­mand for Jyl­lands-Po­stens Fond, har til­sva­ren­de væ­ret "kon­ti­nu­i­tet".

Det var be­sty­rel­sens øn­ske så­vel som et øn­ske fra Jyl­lands-Po­stens nyud­nævn­te an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, Mar­chen Ne­el Gjert­sen, for­tal­te Jør­gen Ejbøl.

En al­ders­græn­se un­der­støt­ter for­ny­el­se i be­sty­rel­sen så­vel som be­sty­rel­sens stil­ling­ta­gen til be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning og kompetencer

Ko­mitéen for god Fondsledelse

Mar­chen Ne­el Gjert­sen for­kla­re­de over for fag­bla­det Jour­na­li­sten, at hun og fonds­be­sty­rel­sen var eni­ge om at op­for­dre Jør­gen Ejbøl til at fort­sæt­te, for­di Jyl­lands-Po­sten be­fin­der sig et sted, hvor der er be­hov for kontinuitet.

”Jyl­lands-Po­sten er i gang med man­ge for­an­drin­ger, hvor vi skal om­stil­le os di­gi­talt, og der har det en stor vær­di med en for­mand, der ken­der Jyl­lands-Po­sten så ind­gå­en­de, som Jør­gen Ejbøl gør,” for­tal­te chefredaktøren.

Få uger se­ne­re for­tal­te Jør­gen Ejbøl i et in­ter­view til Po­li­ti­ken, at kon­cer­nens di­rek­tion og be­sty­rel­se hav­de lagt en skæv kurs, og at han selv måt­te træ­de til og fy­re che­fre­dak­tør Ja­cob Ny­broe fra Jyl­lands-Po­sten i au­gust 2023, hvor­ef­ter po­sten over­gik til Mar­chen Ne­el Gjertsen.

”Jeg kan ik­ke ba­re sid­de og se på, at Jyl­lands-Po­sten hav­ner i grøf­ten,” sag­de Jør­gen Ejbøl, som og­så er kendt som "pan­ser­ge­ne­ra­len" på grund af sin kon­tan­te facon.

Flere erfarne bestyrelsesmedlemmer

Fun­dats har spurgt bå­de Jør­gen Ejbøl, Lars Munch og Finn Jun­ge-Jen­sen, om de se­ne­ste må­ne­ders for­løb er et ud­tryk for, at de al­li­ge­vel har væg­tet kon­ti­nu­i­tet over fornyelse.

Vi har des­u­den spurgt, om ud­peg­nin­gen af Finn Jun­ge-Jen­sen og ge­nud­peg­nin­gen af Jør­gen Ejbøl er et ud­tryk for, at der ik­ke er an­dre med­lem­mer i de to be­sty­rel­ser, som be­sid­der den for­nød­ne kom­pe­ten­ce og er­fa­ring, så­le­des at sta­fet­ten kan gi­ves vi­de­re uden at skul­le dis­pen­se­re fra aldersgrænserne.

Hver­ken Jør­gen Ejbøl, Lars Munch el­ler Finn Jun­ge-Jen­sen har øn­sket at sva­re på spørgs­mål om sa­gen. Jør­gen Ejbøl har ik­ke be­sva­ret hen­ven­del­sen, mens Finn Jun­ge-Jen­sen hen­vi­ser til Lars Munch, som skriver:

"Som be­kendt har Er­hvervs­sty­rel­sen bedt om en re­de­gø­rel­se. I Po­li­ti­ken-Fon­den fin­der vi det rig­tigst, at vi sva­rer myn­dig­he­der­ne først."

Og der­med får du det ful­dend­te ge­ne­ra­tions­skif­te, hvor de to gam­le spø­gel­ser, Lars Munch og Jør­gen Ejbøl, ik­ke læn­ge­re er der, og hvor den nye ge­ne­ra­tion kan ta­ge fuld­stæn­digt over

Jør­gen Ejbøl – for­mand, Jyl­lands-Po­stens Fond, i 2021

I beg­ge JP/Politikens ejer­fon­de fin­der man vel at mær­ke fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer for­u­den Jør­gen Ejbøl, Finn Jun­ge-Jen­sen og Lars Munch med åre­lang er­fa­ring som be­sty­rel­ses­med­lem­mer el­ler med medieledelse.

Her­un­der øko­nom og pro­fes­sor Tor­ben M. An­der­sen og tid­li­ge­re mi­ni­ster for ud­vik­lings­bi­stand Ani­ta Bay Bun­de­gaard, som har sid­det i Po­li­ti­ken-Fon­dens be­sty­rel­se si­den 2016 og 2017, ma­te­ma­ti­ker og pro­fes­sor Dor­te Ma­ri­an­ne Ole­sen, som har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 1990.

I Jyl­lands-Po­stens Fonds be­sty­rel­se fin­der man blandt an­det kom­mu­ni­ka­tions­chef Per Mi­ka­el Jen­sen, som kun har sid­det i be­sty­rel­sen i to år, men som bå­de har væ­ret re­dak­tions­chef på Jyl­lands-Po­sten, adm. di­rek­tør for TV2 og kon­cer­n­chef for Al­tin­get, samt jour­na­list Ti­na Ni­ko­lai­sen, som og­så er ny i be­sty­rel­sen og tid­li­ge­re har væ­ret ma­ga­sin­di­rek­tør i Egmont.

Fun­dats har kon­tak­tet fle­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne for at spør­ge, om der ik­ke er et ar­gu­ment for, at an­dre ka­pa­ci­te­ter i be­sty­rel­ser­ne er klar til at ta­ge over. Og hvor­vidt de og an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer med åre­lang er­fa­ring ik­ke kun­ne væ­re til­stræk­ke­li­ge ga­ran­ter for kon­ti­nu­i­tet til, at man ik­ke be­hø­ve­de at fravi­ge de ved­tag­ne aldersgrænser.

In­gen af de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer har dog øn­sket at sva­re på spørgsmålene.

"Tak for mai­len. Det er for­man­den, der ud­ta­ler sig på Fon­dets veg­ne, og jeg har der­for in­gen kom­men­ta­rer," skri­ver Tor­ben M. An­der­sen til Fundats.

"Tak for din mail. Men det må væ­re Po­li­ti­ken-Fon­dens for­mand­skab, der sva­rer på den­ne ty­pe spørgs­mål," skri­ver Dor­te Ma­ri­an­ne Olesen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer