Mystik og kasketforvirring i adelig slotsfond

I Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond, som driver Voergaard Slot, har bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen ifølge dokumenter haft en dobbeltrolle i årevis. Fonden er sluppet for påtale fra Erhvervsstyrelsen, men flere spørgsmål står ubesvaret tilbage, og nye dokumenter har igen sået tvivl om bestyrelsesformandens roller i fonden.

Vo­er­gaard Slot er ble­vet kå­ret som smuk­ke­ste her­re­gård. Slot­tet bli­ver i dag dre­vet af Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond (fo­to: Jør­gen Jør­gen­sen / Realdania).

I Vend­sy­s­sel nord for Dron­ning­lund, om­gi­vet af vold­grav og de nord­jy­ske mar­ker, lig­ger Dan­marks of­fi­ci­elt smuk­ke­ste herregård.

Vo­er­gaard Slot, som blandt an­det har over­le­vet at bli­ve brændt af Skip­per Cle­ments bon­de­hær i 1534, blev i 1950'erne købt af den dansk-fran­ske gre­ve Ej­nar Ober­bech-Clau­sen Vo­er­gaard. Slot­tet bli­ver i dag dre­vet af Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond og hu­ser fon­dens kunst­sam­ling, som blandt an­det om­fat­ter Ma­rie An­to­i­net­tes kaffestel.

Un­der den sta­te­li­ge over­fla­de lig­ger imid­ler­tid et klu­de­tæp­pe af ka­sket­for­vir­ring og ui­gen­nem­sig­ti­ge af­ta­ler med fon­dens eg­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som har på­kaldt sig Er­hvervs­sty­rel­sens opmærksomhed.

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, den an­se­te ad­vo­kat An­ker La­den-An­der­sen, har iføl­ge en ræk­ke do­ku­men­ter i åre­vis ar­bej­det som fon­dens god­s­for­val­ter og administrator.

Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond er slup­pet for på­ta­le fra Er­hvervs­sty­rel­sen, men hver­ken Fun­dats el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen har kun­net få kla­re svar om An­ker La­den-An­der­sens rol­le. Den gre­ve­li­ge fond har over for Er­hvervs­sty­rel­sen for­kla­ret, at for­man­den på trods af op­lys­nin­ger i fon­dens eg­ne års­rap­por­ter ik­ke er god­s­for­val­ter al­li­ge­vel. Men fon­den er ef­ter­føl­gen­de fort­sat med at skri­ve i si­ne års­rap­por­ter, at han er det.

Uforenelige opgaver

Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond fan­ge­de før­ste gang Er­hvervs­sty­rel­sens op­mærk­som­hed i au­gust 2022. Det frem­går af en ræk­ke do­ku­men­ter, Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Her send­te sty­rel­sen et brev, hvori fon­dens be­sty­rel­se blev bedt om at gø­re re­de for en ræk­ke for­hold ved­rø­ren­de fon­dens le­del­se og for­man­dens opgaver.

Det frem­går nem­lig af le­del­ses­be­ret­nin­gen i fon­dens års­rap­port sam­me år, at be­sty­rel­ses­for­mand An­ker La­den-An­der­sen sam­ti­dig fun­ge­rer som bå­de god­s­for­val­ter for Vo­er­gaard Slot og ad­mi­ni­stra­tor for fonden.

"For­man­den fun­ge­rer til­li­ge som god­s­for­val­ter. Han ad­mi­ni­stre­rer i sam­ar­bej­de med Hjul­mand­Kap­tain fon­den og træf­fer med an­svar over for be­sty­rel­sen be­slut­nin­ger om­kring fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter," ly­der det i årsrapporten.

Hjul­mand­Kap­tain er et nord­jysk ad­vo­kat­fir­ma, som med 150 an­sat­te er blandt lan­dets stør­re ad­vo­kat­fir­ma­er. Rol­le­for­de­lin­gen mel­lem An­ker La­den-An­der­sen og Hjul­mand­Kap­tain bli­ver ik­ke min­dre uklar af, at An­ker La­den-An­der­sen er ad­vo­kat i sam­me fir­ma. Frem til 2022 var han ejer­part­ner i det næ­sten 150 år gam­le fir­ma, mens han i dag er partner.

Er­hvervs­sty­rel­sen be­mær­ker og­så, at An­ker La­den-An­der­sen iføl­ge års­rap­por­tens no­ter har mod­ta­get et god­s­for­val­ter­ho­norar på 187.500 kro­ner i det på­gæl­den­de regn­skabsår. Dog står det i års­rap­por­ten ik­ke klart, om be­ta­lin­gen er gå­et til An­ker La­den-An­der­sen per­son­ligt el­ler til ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­Kap­tain. De sam­me op­lys­nin­ger går igen i samt­li­ge års­rap­por­ter si­den 2017, hvor An­ker La­den-An­der­sen ind­t­og for­mand­spo­sten ef­ter ot­te år som bestyrelsesmedlem.

"Det er der­for sty­rel­sens op­fat­tel­se, at der kan væ­re in­di­ka­tio­ner på, at fon­dens for­mand va­re­ta­ger den dag­li­ge le­del­se, og un­der al­le om­stæn­dig­he­der ses be­sty­rel­ses­for­man­den at va­re­ta­ge hver­vet som god­s­for­val­ter for fon­den," skri­ver sty­rel­sen i sit brev til fonden.

Forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformand

Det er vel at mær­ke et brud på er­hvervs­fonds­lo­ven, hvis en be­sty­rel­ses­for­mand ud­fø­rer an­dre op­ga­ver for fon­den end de al­min­de­li­ge for­mands­op­ga­ver. Den ene­ste und­ta­gel­se er op­ga­ver af kortva­rig ka­rak­ter, ud­løst af et sær­ligt be­hov. En be­sty­rel­ses­for­mand kan for ek­sem­pel godt ud­fø­re en­kel­te ad­vo­ka­top­ga­ver, men må ik­ke ar­bej­de som fon­dens ad­mi­ni­stra­tor el­ler fa­ste advokat.

Pa­ra­graf­fen, som po­pu­lært er kendt som for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand, har til for­mål at for­hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos for­man­den, som kan un­der­mi­ne­re be­sty­rel­sens mu­lig­hed for at kon­trol­le­re arbejdet.

"Det er der­for sty­rel­sens umid­del­ba­re op­fat­tel­se, at va­re­ta­gel­se af hver­vet som be­sty­rel­ses­for­mand ik­ke er for­e­ne­ligt med va­re­ta­gel­se af hver­vet som god­s­for­val­ter for fon­den, hvis god­s­for­val­te­rens op­ga­ver i al­min­de­lig­hed om­fat­ter op­ga­ver af va­rig og til­ba­ge­ven­den­de ka­rak­ter," skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Ka­sket­for­vir­ring og in­ha­bi­li­tet – det vil­le jeg sæt­te stor pris på, hvis fon­de­ne vil­le gå hjem og kig­ge på

Ka­tri­ne Win­ding – di­rek­tør i Er­hvervs­sty­rel­sen, i 2022

Men selv om fon­den alt­så har skre­vet i al­le års­rap­por­ter si­den 2017, at An­ker La­den-An­der­sen og­så ar­bej­der som god­s­for­val­ter, ar­bej­der An­ker La­den-An­der­sen ik­ke som god­s­for­val­ter, skri­ver fon­den i sit svar til Erhvervsstyrelsen.

Fon­den for­tæl­ler i sin re­de­gø­rel­se, at hver­vet som ad­mi­ni­stra­tor af Vo­er­gaard Slot og af sel­ve Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond va­re­ta­ges af ad­vo­kat­fir­ma­et HjulmandKaptain.

Er­hvervs­sty­rel­sen ac­cep­te­rer i sin af­gø­rel­se, som lan­de­de i de­cem­ber 2022, at An­ker La­den-An­der­sen ik­ke ar­bej­der som ad­mi­ni­stra­tor el­ler godsforvalter.

Er­hvervs­sty­rel­sen be­mær­ker dog, at der ik­ke er ind­gå­et en skrift­lig ad­mi­ni­stra­to­raf­ta­le med ad­vo­kat­fir­ma­et, og at fon­dens be­sty­rel­se bør over­ve­je at få ned­fæl­det af­ta­len. På den bag­grund fin­der Er­hvervs­sty­rel­sen "ik­ke an­led­ning til at fo­re­ta­ge yder­li­ge­re" i sagen.

Er­hvervs­sty­rel­sen af­slut­ter ik­ke de­sto min­dre sin af­gø­rel­se med at la­de spørgs­må­let om An­ker La­den-An­der­sens rol­le stå åbent.

Hvis han re­elt ar­bej­der som ad­mi­ni­stra­tor el­ler god­s­for­val­ter, kan der væ­re ta­le om et brud på loven, ad­va­rer styrelsen.

Hvis han ik­ke ar­bej­der som ad­mi­ni­stra­tor el­ler god­s­for­val­ter, an­be­fa­ler sty­rel­sen, at fon­den hol­der op med at skri­ve i års­rap­por­ter­ne, at han gør det – "da oven­stå­en­de ci­te­rin­ger kan op­fat­tes uklart i for­hold til fon­dens re­el­le forhold."

Ik­ke de­sto min­dre er fon­den for­sat med at skri­ve i si­ne års­rap­por­ter, at An­ker La­den-An­der­sens ar­bej­der som godsforvalter.

"Be­sty­rel­sens for­mand fun­ge­rer til­li­ge som god­s­for­val­ter," skri­ver fon­den så­le­des i bå­de års­rap­por­ter­ne for bå­de 2023 og 2024. Den sid­ste er net­op offentliggjort.

Lukket uden afklaring

For­lø­bet un­drer statsau­to­ri­se­ret re­visor og ph.d. Lars Ki­ertz­ner. Han er blandt an­det tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR og har i fle­re år be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med erhvervsfondsloven.

"Er­hvervs­sty­rel­sen ta­ger til ef­ter­ret­ning, at fon­den ik­ke me­ner det, den selv har skre­vet i sin års­rap­port. Men sty­rel­sen kon­sta­te­rer sam­ti­dig, at der kan væ­re ta­le om et lov­brud, hvis be­sty­rel­ses­for­man­den al­li­ge­vel ar­bej­der som god­s­for­val­ter. Og så luk­ker sty­rel­sen sa­gen i ste­det for at få det af­kla­ret," si­ger han.

"Hvis Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke helt ved, om be­sty­rel­ses­for­man­den kan si­ges at væ­re god­s­for­val­ter, hvor­for ta­ger sty­rel­sen så til ef­ter­ret­ning, at han ik­ke er god­s­for­val­ter?" spør­ger Lars Kiertzner.

Fun­dats har spurgt, hvor­for Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke har for­søgt at få af­kla­ring om for­man­dens rol­le, før sty­rel­sen luk­ke­de sa­gen. Og hvor­for sty­rel­sen ac­cep­te­rer, at An­ker La­den-An­der­sen ik­ke fun­ge­rer som god­s­for­val­ter, selv om fon­den kon­se­kvent skri­ver i si­ne års­rap­por­ter, at han gør det.

Det sva­rer sty­rel­sen ik­ke på.

"Er­hvervs­sty­rel­sen be­hand­ler som fondsmyn­dig­hed for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de hver en­kelt sag på bag­grund af en in­di­vi­du­el vur­de­ring af de kon­kre­te op­lys­nin­ger i sa­gen, den kon­kre­te kor­re­spon­dan­ce med den på­gæl­den­de fond og sa­gens øv­ri­ge om­stæn­dig­he­der," ly­der det fra sty­rel­sens pressemedarbejder:

"Er­hvervs­sty­rel­sen har ik­ke yder­li­ge­re be­mærk­nin­ger, da sty­rel­sen ik­ke kom­men­te­rer kon­kre­te sager."

Et tilbagevendende problem

Med an­dre ord kan det på bag­grund af Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se ik­ke kon­sta­te­res, at fon­den har hand­let i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven. Sa­gen skri­ver sig dog ind i et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem med ka­sket­for­vir­ring i lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fonde.

I ja­nu­ar ud­gav Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter på bag­grund af en ræk­ke pro­blem­sa­ger i me­di­er­ne et no­tat, der skæ­rer lovens reg­ler ud i pap, når er­hvervs­dri­ven­de fon­de kø­ber ydel­ser hos eg­ne for­mænd el­ler bestyrelsesmedlemmer.

Det er der­for sty­rel­sens op­fat­tel­se, at der kan væ­re in­di­ka­tio­ner på, at fon­dens for­mand va­re­ta­ger den dag­li­ge le­del­se, og un­der al­le om­stæn­dig­he­der ses be­sty­rel­ses­for­man­den at va­re­ta­ge hver­vet som god­s­for­val­ter for fonden

Er­hvervs­sty­rel­sen

Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør, Ka­tri­ne Win­ding, le­ve­re­de i ok­to­ber 2022 en ge­ne­rel op­sang til lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de om problemet.

"Ka­sket­for­vir­ring og in­ha­bi­li­tet – det vil­le jeg sæt­te stor pris på, hvis fon­de­ne vil­le gå hjem og kig­ge på," ud­tal­te hun fra ta­ler­sto­len un­der en fond­s­kon­fe­ren­ce hos Dansk Industri.

400.000 til bestyrelsesmedlems firma

Hjul­mand­Kap­tain er ik­ke det ene­ste sel­skab med trå­de til be­sty­rel­sen, som fon­den be­nyt­ter sig af.

I års­rap­por­ten frem­går det af den lov­plig­ti­ge li­ste over af­ta­ler med fon­dens nært­stå­en­de par­ter, at fon­den og­så be­nyt­ter sig af en mar­keds­fø­rings­virk­som­hed, som et af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne ejer.

Fon­den har si­den 2019 be­talt i alt 414.180 kro­ner til den på­gæl­den­de markedsføringsvirksomhed.

I regn­skabsår­et 2021 til 2022, som Er­hvervs­sty­rel­sen har un­der­søgt, dre­je­de det sig om 42.794 kro­ner. Si­den er be­lø­bet ste­get til 146.184 kro­ner i det se­ne­ste regnskabsår.

Det er vel at mær­ke ik­ke ulov­ligt for er­hvervs­dri­ven­de fon­de at kø­be ydel­ser hos be­sty­rel­ses­med­lem­mers virk­som­he­der, så læn­ge reg­ler­ne bli­ver overholdt.

Det kræ­ver for det før­ste, at af­ta­ler­ne skal kun­ne do­ku­men­te­res. For det an­det skal af­ta­ler­ne ind­gås på al­min­de­li­ge og do­ku­men­te­re­de mar­keds­mæs­si­ge vil­kår, og en un­der­sø­gel­se af mar­ke­det, for ek­sem­pel gen­nem ind­hen­tel­se af fle­re til­bud, bør do­ku­men­te­res i be­sty­rel­sens re­fe­ra­ter. For det tred­je må det på­gæl­den­de be­sty­rel­ses­med­lem på grund af in­ha­bi­li­tet ik­ke del­ta­ge i be­sty­rel­sens drøf­tel­ser om af­ta­len. Det skal og­så frem­gå klart af re­fe­ra­ter fra be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne, at det på­gæl­den­de be­sty­rel­ses­med­lem er trå­dt uden for døren.

Det stod blandt an­det klart med Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se i sa­gen om Sy­nop­tik-Fon­den, som hav­de hy­ret be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes virk­som­he­der til op­ga­ver for fle­re mil­li­o­ner kro­ner. Her hav­de Sy­nop­tik-Fon­den hand­let i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, kon­klu­de­re­de Er­hvervs­sty­rel­sen i 2023, idet be­sty­rel­sen ik­ke kon­se­kvent hav­de ført sin hånd­te­ring af in­ha­bi­li­tet til pro­tokols og der­med ik­ke kun­ne be­vi­se, at af­ta­ler­ne var ind­gå­et in­den for lovens rammer.

Intet svar fra formanden

I sa­gen om Den Gre­ve­li­ge Ober­bech-Clau­sen-Pe­an­ske Fa­mi­lie­fond bli­ver det for­hold ik­ke be­rørt af Er­hvervs­sty­rel­sen. Det frem­går af sa­gens do­ku­men­ter, at sty­rel­sen ik­ke har stil­let spørgs­mål om be­sty­rel­sens hånd­te­ring af in­ha­bi­li­tet el­ler bedt om do­ku­men­ta­tion for, at af­ta­len med be­sty­rel­ses­med­lem­mets mar­keds­fø­rings­virk­som­hed er ind­gå­et på markedsvilkår.

Hel­ler ik­ke det­te øn­sker Er­hvervs­sty­rel­sen at for­hol­de sig til. Med hen­vis­ning til, at sty­rel­sen be­hand­ler hver en­kelt sag på bag­grund af en in­di­vi­du­el vur­de­ring, skri­ver Erhvervsstyrelsen:

"For­skel­li­ge sa­ger, som ved­rø­rer de sam­me em­ner el­ler pro­blem­stil­lin­ger, og som der­for umid­del­bart frem­står ens, vil der­for ik­ke nød­ven­dig­vis re­sul­te­re i den sam­me re­ak­tion fra sty­rel­sens side."

Fun­dats har si­den ja­nu­ar for­søgt at få et in­ter­view med An­ker La­den-An­der­sen og sendt ham en ræk­ke spørgs­mål om sagen.

Ef­ter Fun­dats se­ne­ste hen­ven­del­se i ju­ni op­ly­ser An­ker La­den-An­der­sen via Hjul­mand­Kap­tain, at han på grund af fe­rie ik­ke har mu­lig­hed for at sva­re i den­ne omgang.

Fun­dats for­sø­ger fort­sat at få et in­ter­view med An­ker Laden-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer