Fondenes skattefradrag overlever – indtil videre

Det udløste opråb fra fondsverdenen, da Frigast-udvalget bragte fondenes skattefradrag i spil som finansiering af regeringens skattelettelser. Med regeringens udspil kan fondene tilsyneladende ånde lettet op. Men der er ingen garanti for, at fondsbeskatningen ikke bliver bragt i spil på Christiansborg igen, siger forsker.

Skat­te­mi­ni­ster Jep­pe Bruus (S), uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M), for­svars­mi­ni­ster Tro­els Lund Po­ul­sen (V) og er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) præ­sen­te­re­de i for­ri­ge uge ud­spil­let "Et stær­ke­re er­hvervs­liv". Fo­to: Erhvervsministeriet

Ef­ter må­ne­ders de­bat om, hvor­vidt der skal skæ­res i fon­de­nes skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, ser det nu ud til, at fon­de­ne kan ån­de let­tet op.

Med re­ge­rin­gens præ­sen­ta­tion af ud­spil­let "Et stær­ke­re er­hvervs­liv" i for­ri­ge uge ser fon­de­nes frygt ik­ke ud til at bli­ve realiseret.

Men let­tel­sen kan bli­ve kort­li­vet, ad­va­rer fle­re af dem, der har del­ta­get i debatten.

Ud­spil­let in­de­hol­der skat­te­let­tel­ser for i alt 1,8 mil­li­ar­der kro­ner, her­un­der en lem­pel­se af den om­dis­ku­te­re­de ge­ne­ra­tions­skif­teskat, og bli­ver som ven­tet del­vist fi­nan­si­e­ret ved at skæ­re i for­skel­li­ge er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger på bag­grund af de an­be­fa­lin­ger, som en eks­pert­grup­pe med er­hvervs­man­den Chri­sti­an Fri­gast le­ve­re­de tid­li­ge­re i år.

Men en æn­dring af fon­de­nes fradrag, som Fri­gast-ud­val­get luf­te­de i sin rap­port, ind­gik ik­ke i fi­nan­si­e­rin­gen af skattelettelserne.

Fak­tisk har re­ge­rin­gen valgt at med­ta­ge kun tre af Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger i sit ud­spil. Det dre­jer sig om en af­skaf­fel­se af den så­kald­te straks­af­skriv­ning på com­pu­ter­softwa­re og på knowhow og pa­ten­t­ret­tig­he­der samt en del­vis af­skaf­fel­se af be­vil­lin­gen til Dan­marks Erhvervsfremmebestyrelse.

De tre for­slag fri­gi­ver sam­let set et prove­nu på 900 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Re­sten af fi­nan­si­e­rin­gen skal kla­res med pen­ge fra det øko­no­mi­ske rå­de­rum. Der­med kas­se­rer re­ge­rin­gen stør­ste­delen af Fri­gast-ud­val­get for­slag om at sa­ne­re he­le 58 er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger, hvil­ket vil­le gi­ve et sam­let prove­nu på 2,3 mil­li­ar­der kroner.

Sikkerhed om rammevilkår

De­bat­ten om, hvor­vidt fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger skal gå til fi­nan­si­e­rin­gen af skat­te­let­tel­ser, har kørt, si­den Fri­gast-ud­val­get frem­lag­de si­ne an­be­fa­lin­ger for frem­ti­dens er­hvervs­støt­te i februar.

Se­ne­st har for­hen­væ­ren­de for­mand for Lund­beck­fon­den og Tryg­fon­den Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen kri­ti­se­ret Fri­gast-rap­por­ten for at med­vir­ke til at ska­be usik­ker­hed for kom­men­de virk­som­hed­s­e­je­re, der over­ve­jer at over­dra­ge et sel­skab til en erhvervsfond.

Al­le­re­de i fe­bru­ar gik en ræk­ke be­sty­rel­ses­for­mænd og di­rek­tø­rer fra lan­dets tun­ge­ste fon­de sam­men i et op­råb i Bør­sen om, at Fri­gast-ud­val­gets rap­port stil­ler spørgs­mål ved den grund­læg­gen­de vær­di af fon­de­nes ud­de­lin­ger til sam­fun­det. Det er mis­vi­sen­de, at fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­vel­gø­ren­de for­mål bli­ver ka­rak­te­ri­se­ret som er­hvervs­støt­te, skrev blandt an­dre Carls­berg­fon­dets Ma­j­ken Schultz, Vil­lum Fon­dens Jens Kann-Ras­mus­sen, Leo Fon­dets Pe­ter Haa­hr og No­vo Nor­disk Fon­dens Lars Re­bi­en Sørensen.

Jeg tror sta­dig, at der er en høj ri­si­ko for, at fon­de­nes be­skat­ning bli­ver truk­ket frem igen

Mark Ør­berg – ad­junkt, CBS

I dag glæ­der di­rek­tør i Leo Fon­det Pe­ter Haa­hr sig over, at der nu er sat punk­tum i sagen.

”Vi har en unik fonds­mo­del i Dan­mark, og den skal vi vær­ne om. Jeg glæ­der mig over, at de po­li­ti­ske over­vej­el­ser om­kring de an­be­fa­lin­ger, som Eks­pert­grup­pen for frem­ti­dens er­hvervs­støt­te har præ­sen­te­ret, nu er en­de­lig af­slut­tet. Og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­des ram­me­vil­kår ik­ke æn­dres i re­ge­rin­gens ud­spil om et stær­ke­re er­hvervs­liv," si­ger Pe­ter Haa­hr til Fundats.

"Det er vig­tigt at sik­re vis­hed om ram­me­vil­kå­re­ne for de er­hvervs­dri­ven­de fon­des vir­ke og mu­lig­he­der for at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål in­den for ek­sem­pel­vis forsk­ning, kul­tur og sund­hed. Et vir­ke, der er til gavn for he­le sam­fun­det,” si­ger han.

Stadig i risiko

Spør­ger man ad­junkt Mark Ør­berg fra CBS, er det for tid­ligt for fon­de­ne at ån­de let­tet op.

Han har sam­men med for­sker­kol­le­ga­en pro­fes­sor An­ker Brink Lund ad­va­ret i Ber­ling­s­ke om, at re­ge­rin­gen kan en­de med at gen­nem­fø­re en "om­vendt Ro­bin Hood" ved at ta­ge mid­ler fra fon­de­ne for at sæn­ke skat­ten for er­hvervs­dri­ven­de. Det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for mod­ta­ger­ne af fon­de­nes do­na­tio­ner in­den for forsk­nin­gen, sund­heds­om­rå­det og det so­ci­a­le om­rå­de, hvis der skæ­res i fon­de­nes fradrag.

I et in­ter­view med Fun­dats har Mark Ør­berg li­ge­frem be­teg­net Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger som et fron­ta­lan­greb på den dan­ske fondsmodel.

"Jeg tror sta­dig, at der er en høj ri­si­ko for, at fon­de­nes be­skat­ning bli­ver truk­ket frem igen," si­ger Mark Ør­berg, der har skre­vet sin ph.d. om fondsret.

"Man må ind­til vi­de­re for­stå re­ge­rin­gens ud­spil så­dan, at der ik­ke bli­ver rørt ved fon­de­ne i den­ne om­gang. Men Fri­gast-ud­val­gets rap­port kom­mer jo til at lig­ge i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets kas­se med mu­li­ge fi­nan­si­e­rings­me­to­der. Så man kan ik­ke ude­luk­ke, at der om to år, tre år el­ler fem år er no­gen, der vil kig­ge på rap­por­ten og se på, om der er no­get at hen­te," si­ger Mark Ørberg.

"Hvad sker der, næ­ste gang en re­ge­ring skal ud og fin­de nog­le pen­ge til ek­sem­pel­vis for­sva­ret? Po­li­ti­ker­ne vil næp­pe fjer­ne en hel­lig­dag igen, og hvis man hel­ler ik­ke vil skrue på skat­ten for al­min­de­li­ge men­ne­sker og hel­ler ik­ke kan skæ­re fle­re ud­gif­ter i det of­fent­li­ge, må man fin­de pen­ge­ne an­dre ste­der. Der kan Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger desvær­re kom­me til at vir­ke som nem fi­nan­si­e­ring for po­li­ti­ker­ne," si­ger han.

Til­sva­ren­de har Pe­ter Mo­gen­sen, di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka og tid­li­ge­re po­li­tisk rå­d­gi­ver, vur­de­ret, at dis­kus­sio­nen om fonds­be­skat­nin­gen igen kan ind­fin­de sig på Christiansborg.

Han ar­gu­men­te­re­de for, at lan­dets fon­de skal or­ga­ni­se­re sig. El­lers ri­si­ke­rer de at bli­ve kørt over, når po­li­ti­ker­ne skal ta­ge stil­ling til fonds­sek­to­rens ram­me­vil­kår, sag­de han til Fun­dats på bag­grund af Fri­gast-ud­val­gets rapport.

"Den dis­kus­sion kø­rer i bøl­ger, og den stop­per ik­ke med det­te her. Om nog­le år kom­mer der en ny bøl­ge. Så jeg ap­pel­le­rer til, at fon­de­ne bli­ver lidt me­re or­ga­ni­se­re­de om­kring det, så man ik­ke går i pa­nik, hver gang det sker," sag­de Pe­ter Mo­gen­sen i april.

Fri­gast-ud­val­gets fi­re modeller

Fri­gast-ud­val­get frem­læg­ger i sin rap­port fi­re mu­li­ge bud på mo­del­ler for en ju­ste­ring af fondsbeskatningsreglerne.

A) Be­græn­se fradrag for ud­de­lin­ger til al­le al­men­vel­gø­ren­de for­mål (inkl. forskning)

Fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger kan be­græn­ses, så der ik­ke læn­ge­re gi­ves fuldt fradrag.

B) Be­græn­se (el­ler fjer­ne) fradrag for al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger (eks­kl. forskning)

Fon­de­nes ud­de­lin­ger til god­kend­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner kan li­ge­stil­les med sel­ska­bers fradrag, så­som at fon­de – li­ge som sel­ska­ber – ale­ne har fradrag for ud­de­lin­ger til al­men­nyt­tig forsk­ning. Al­ter­na­tivt kan fon­des fradrag til an­dre al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger begrænses.

C) Ind­fø­re et år­ligt loft over fradrags­ret­ten for den en­kel­te aktør

Der kan ind­fø­res loft over fon­de­nes fradrag for ud­de­lin­ger i lø­bet af et år.

D) Fuld sa­ne­ring af skat­te­o­rd­nin­ger og op­ret­tel­se af stats­lig pulje

Det er mu­ligt at fjer­ne det sær­li­ge skat­te­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger helt og an­ven­de en del af mer­prove­nu­et til at op­ret­te en ny stats­lig pul­je, hvor fon­de­ne kan sø­ge med­fi­nan­si­e­ring, når de støt­ter al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vil sam­ti­dig ska­be bud­get­sik­ker­hed for sta­ten, for­di mo­del­len læg­ger et loft over det of­fent­li­ge min­dre­prove­nu. Der må på­reg­nes ud­gif­ter til at ad­mi­ni­stre­re en stats­lig pulje.

Ikke en konkret anbefaling

De er­hvervs­dri­ven­de fon­des sær­li­ge skat­te­reg­ler sva­rer i dag til en sam­let skat­teud­gift på 3,6 mil­li­ar­der kroner.

Fri­gast-ud­val­get an­be­fa­ler vel at mær­ke ik­ke en­ty­digt at æn­dre på fonds­be­skat­nin­gen, og fon­de­nes fradrag ind­går ik­ke i eks­pert­grup­pens 58 kon­kre­te for­slag, som alt­så vil­le ud­lø­se et sam­let prove­nu for sta­ten på 2,3 mil­li­ar­der kroner.

Så­le­des nø­jes Fri­gast-ud­val­get med at på­pe­ge ar­gu­men­ter bå­de for og imod en æn­dring i fradra­get, og ud­val­get an­er­ken­der, at det ”grund­læg­gen­de er po­si­tivt, når pri­va­te ud­de­ler mid­ler til al­men­nyt­ti­ge for­mål, der gav­ner sam­fun­det som helhed."

Chri­sti­an Fri­gast selv, som er kendt for at ha­ve grund­lagt ka­pi­tal­fon­den Ax­cel og i dag be­stri­der fle­re be­sty­rel­ses­po­ster, har ef­ter de se­ne­ste må­ne­ders kri­tik ud­talt i Bør­sen, at det er for­kert, at ud­val­get er kri­ti­ske over for he­le fond­s­kon­struk­tio­nen. Og gen­ta­get, at ud­val­get ik­ke kon­kret an­be­fa­ler at skæ­re i fon­de­nes fradrag.

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, som i maj kri­ti­se­re­de Fri­gast-ud­val­get for at ska­be usik­ker­hed om for­de­le­ne ved at over­dra­ge et sel­skab til en er­hvervs­fond, glæ­der sig i dag over, at fon­de­nes fradrag ik­ke er endt med at ind­gå i fi­nan­si­e­rin­gen af re­ge­rin­gens erhvervsudspil.

"Med hjer­te i fonds­ver­de­nen glæ­der det mig, at Chri­sti­an Fri­gast i et in­ter­view i Bør­sen ud­tryk­te støt­te til fon­de­nes be­tyd­ning og un­der­stre­ge­de, at ud­val­get ik­ke hav­de an­be­fa­let no­gen æn­dring af de­res skat­te­for­hold. Hvis det har bi­dra­get til at dæm­pe po­li­ti­ker­nes ap­pe­tit for nye ind­greb i lig­hed med de tid­li­ge­re uover­ve­je­de an­greb på de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, kan man kun væ­re til­freds på ik­ke ba­re fon­de­nes, men he­le er­hvervs­li­vets veg­ne," skri­ver Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen til Fundats.

I politikernes kikkertsigte

Fun­dats har og­så spurgt er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S), om re­ge­rin­gens ud­spil er ud­tryk for, at re­ge­rin­gen ik­ke vil æn­dre på fon­de­nes fradrag – el­ler om fon­de­nes fradrag sta­dig kan bli­ve bragt i spil på et se­ne­re tidspunkt.

Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et hen­vi­ser til re­ge­rin­gens ud­spil og for­hol­der sig trods fle­re fo­re­spørgs­ler ik­ke til spørgsmålene.

Til­ba­ge på CBS me­ner Mark Ør­berg, at den po­li­ti­ske in­ter­es­se for at æn­dre på fon­de­nes skat­te­for­de­le vil sti­ge i takt med fon­de­nes uddelinger.

"Der er næp­pe tvivl om, at jo me­re fon­de­ne ud­de­ler, jo me­re vil nog­le po­li­ti­ke­re tæn­ke, at man bør be­skat­te fon­de­ne," si­ger han.

Vi har en unik fonds­mo­del i Dan­mark, og den skal vi vær­ne om. Jeg glæ­der mig over, at de po­li­ti­ske over­vej­el­ser om­kring de an­be­fa­lin­ger, som Eks­pert­grup­pen for frem­ti­dens er­hvervs­støt­te har præ­sen­te­ret, nu er en­de­lig afsluttet

Pe­ter Haa­hr – di­rek­tør, Leo Fondet

I 2022 be­vil­ge­de de dan­ske fon­de 32,4 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik. Det er en stig­ning på 6,5 mil­li­ar­der si­den 2021, og det er me­re end en for­dob­ling si­den 2018.

Stør­ste­delen af stig­nin­gen kan til­skri­ves de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som i 2022 ud­del­te 19,7 mil­li­ar­der kroner.

"Hvis fon­de­nes ud­de­lin­ger bli­ver ved med at sti­ge li­ge så hur­tigt, som vi har set de se­ne­ste år, kan fle­re po­li­ti­ke­re be­gyn­de at sæt­te spørgs­måls­tegn ved fon­de­nes skøns­mæs­si­ge kom­pe­ten­ce til at ud­de­le al­le de mid­ler – og hvor­vidt der skal me­re magt til­ba­ge til Chri­sti­ans­borg. Vi ser al­le­re­de nu mu­li­ge tegn på, at fon­de­ne er klar over de­res ud­sat­te po­si­tion," si­ger Mark Ør­berg og pe­ger som ek­sem­pel på No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har bi­dra­get med ti mil­li­ar­der kro­ner til den læn­ge ven­te­de grøn­ne trepartsaftale.

Be­vil­lin­gen er ba­se­ret på en prin­ci­paf­ta­le mel­lem re­ge­rin­gen og No­vo Nor­disk Fon­den. De ti mil­li­ar­der kom­mer oven i de 40 mil­li­ar­der kro­ner, som re­ge­rin­gen har af­sat via de of­fent­li­ge kas­ser, og ud­gør den stør­ste en­kelt­stå­en­de fonds­ud­de­ling i Dan­mark til dato.

"Der bli­ver skub­bet fle­re ud­de­lings­mil­li­ar­der ind i sto­re of­fent­li­ge pro­jek­ter, og fon­de­ne ind­går i man­ge of­fent­ligt-pri­va­te sam­ar­bej­der. Mu­lig­vis for­di de er klar over ri­si­ko­en for, at nog­le po­li­ti­ke­re ger­ne vil ha­ve en bid af ka­gen. Om­fan­get af den slags støt­te til of­fent­li­ge må for­ven­tes at ind­gå som ar­gu­ment for, at man ik­ke skal pil­le ved fonds­mo­del­len. De fle­ste po­li­ti­ke­re vil væ­re klar over, at en dob­belt­be­skat­ning af fon­de­ne vil fø­re til, at fon­de­nes ev­ne til at støt­te de of­fent­li­ge pro­jek­ter bli­ver for­rin­get," si­ger Mark Ørberg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer