Landets største revisionshuse undlader at indberette lovbrud i fonde

En række nylige sager rejser spørgsmålet om, hvorvidt landets allerstørste revisionshuse svigter deres pligt til at indberette til myndighederne, når erhvervsdrivende fonde bryder reglerne.

PwC, EY og De­loit­te er sam­men med KPMG in­ter­na­tio­nalt kendt som "de sto­re fi­re", som ud­gør de stør­ste re­vi­sions­fir­ma­er i ver­den. Og i Dan­mark om­fat­ter kun­depor­te­følj­en for PwC, EY og De­loit­te den ab­so­lut­te fondselite.

De se­ne­ste par år har budt på en ræk­ke sa­ger i me­di­er­ne om er­hvervs­dri­ven­de fon­des pro­ble­mer med transak­tio­ner med eg­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer, in­ha­bi­li­tet, eksor­bi­tan­te ve­der­lag el­ler be­sty­rel­ses­sam­men­fald med fon­de­nes dat­ter­sel­ska­ber og bevillingsmodtagere.

Fæl­les for en ræk­ke af sa­ger­ne er, at de ik­ke er ble­vet ind­be­ret­tet af fon­de­nes re­viso­rer, før de blev af­dæk­ket of­fent­ligt. Det til trods for, at re­viso­rer­ne har haft skær­pet ind­be­ret­nings­pligt, si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015.

I fle­re af sa­ger­ne er det vel at mær­ke lan­dets al­ler­mest pro­fi­le­re­de re­vi­sions­hu­se, der har la­det pro­ble­mer­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de pas­se­re. Så­le­des har bå­de De­loit­te, PwC og EY, tre af ver­dens stør­ste re­vi­sions­hu­se, god­kendt års­rap­por­ter i sa­ger, som har ud­løst af­gø­rel­ser el­ler un­der­sø­gel­ser fra Er­hvervs­sty­rel­sen, el­ler som iføl­ge eks­per­ter in­de­hol­der brud på erhvervsfondsloven.

"Der er helt klart nog­le af de of­fent­ligt kend­te sa­ger om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor man vil­le ha­ve for­ven­tet, at re­visor hav­de fo­re­ta­get en ind­be­ret­ning," si­ger statsau­to­ri­se­ret re­visor og ph.d. Lars Ki­ertz­ner. Han er blandt an­det tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR og har i fle­re år be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med erhvervsfondsloven.

Se­ne­st har Fun­dats af­dæk­ket sa­gen om Gads Fond, hvor langt stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne over en år­ræk­ke er gå­et til for­lags­fon­dens eget dat­ter­sel­skab Trap Dan­mark A/S. Samt­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Gads Fond er og­så be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Trap Dan­mark, som står bag det topo­gra­fi­ske ho­ved­værk af sam­me navn.

Med an­dre ord har Gads Fond en kom­plet over­lap­pen­de be­sty­rel­se med fon­dens eget dat­ter­sel­skab, som sam­ti­dig og­så er fon­dens væ­sent­lig­ste be­vil­lings­mod­ta­ger. Et sam­men­fald, der iføl­ge Lars Ki­ertz­ner er i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven. Ud­de­lin­ger­ne er sket på be­kost­ning af et an­det pri­o­ri­te­ret ud­de­lings­for­mål, idet en tred­je­del af ud­de­lin­ger­ne fra Gads Fond skul­le ha­ve gå­et til kir­ke­li­ge formål.

Ik­ke de­sto min­dre er års­rap­por­ten fra Gads Fond ble­vet of­fent­lig­gjort uden an­mærk­nin­ger fra De­loit­te, som med næ­sten 200 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i kun­depor­te­følj­en er fon­de­nes mest be­nyt­te­de revisorfirma.

Påtaler fra Erhvervsstyrelsen

I en an­den ny­lig sag om Aa­ge Bangs Fond var det reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet, der ik­ke blev over­holdt, idet fon­den ind­gik af­ta­ler for mil­li­o­ner med bå­de den da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand og hans søn, som og­så var ad­mi­ni­stra­tor i fon­den. Iføl­ge fon­dens egen re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen kan af­ta­ler­ne væ­re ugyl­di­ge, ef­ter­som be­sty­rel­sen ik­ke hav­de ta­get stil­ling til spørgs­må­let om inhabilitet.

Her var det re­vi­sions­gi­gan­ten EY, der god­kend­te fon­dens årsrapporter.

EY var og­så re­vi­sions­fir­ma for Sy­nop­tik-Fon­den, som sid­ste år ind­kas­se­re­de en på­ta­le fra Er­hvervs­sty­rel­sen for ik­ke at over­hol­de reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet og fø­re re­fe­rat i for­bin­del­se med en ræk­ke hand­ler mel­lem fon­den og de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers virksomheder.

I sa­ger, hvor der ef­ter­føl­gen­de kom­mer et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen, er det jo over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at over­træ­del­ser­ne ik­ke har væ­ret uvæsentlige

Lars Ki­ertz­ner – statsau­to­ri­se­ret revisor

Sam­me år ud­lø­ste det en på­ta­le fra Er­hvervs­sty­rel­sen, at ejen­doms­fon­den Gang­sted­fon­den i to til­fæl­de hav­de brudt loven i en sag om in­ter­es­se­for­bund­ne par­ter og in­ha­bi­li­tet. Be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Gang­sted-Ras­mus­sen hav­de først haft en dob­bel­trol­le i Gang­sted­fon­den, idet han si­de­lø­ben­de hav­de ar­bej­det som fon­dens administrator.

Og da hver­vet som ad­mi­ni­stra­tor ef­ter­føl­gen­de over­gik til en an­sat i hans eget ad­vo­kat­fir­ma, kun­ne Gang­sted­fon­den ik­ke do­ku­men­te­re, at be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke hav­de del­ta­get i ind­gå­el­sen af af­ta­len. Fak­tisk un­der­skrev han selv af­ta­len på veg­ne af bå­de fon­den og advokatfirmaet.

Her var det PwC, der stod for fon­dens revisionspåtegning.

Svigter indberetningspligten

PwC, EY og De­loit­te er sam­men med KPMG in­ter­na­tio­nalt kendt som "de sto­re fi­re", som ud­gør de stør­ste re­vi­sions­fir­ma­er i ver­den. Og i Dan­mark sid­der net­op PwC, EY og De­loit­te tungt på den ab­so­lut­te fond­se­li­te, når man må­ler på stør­rel­sen af de sel­ska­ber, fon­de­ne ejer.

PwC har der­u­d­over i fle­re år ud­gi­vet Fonds­hånd­bo­gen, der skal fun­ge­re som vej­led­ning om fonds­lo­v­giv­nin­gen. Med an­dre ord her­sker der ik­ke tvivl om, at der i en del af sel­ska­bet fin­des den for­nød­ne vi­den om kri­te­ri­er­ne for re­visors indberetninger.

Men en ak­tind­sigt, som Fun­dats fik fra Er­hvervs­sty­rel­sen i de­cem­ber, vi­ser, at in­gen af de om­tal­te sa­ger er ble­vet ind­be­ret­tet af fon­de­nes revisorer.

"Den ak­tind­sigt vi­ser klart, at der ik­ke er fo­re­ta­get ind­be­ret­nin­ger i sa­ger, hvor der ved en umid­del­bar vur­de­ring bur­de ha­ve væ­ret det, hvis re­visor i øv­rigt var op­mærk­som på for­hol­det" si­ger Lars Kiertzner.

Der kan væ­re sa­ger, hvor re­visor vur­de­rer, at der er ta­le om uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af loven, som ik­ke i al­le til­fæl­de skal ind­be­ret­tes, si­ger han.

"Men i sa­ger, hvor der ef­ter­føl­gen­de kom­mer et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen, er det jo over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at over­træ­del­ser­ne ik­ke har væ­ret uvæ­sent­li­ge," si­ger han:

"I til­fæl­de, hvor fon­den for ek­sem­pel ind­går kon­trak­ter med for­man­den el­ler for­man­dens sel­ska­ber, og hvor be­sty­rel­sen ik­ke kan do­ku­men­te­re, at den over­hol­der reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet, er det svært at fo­re­stil­le sig, at re­visor ik­ke skal indberette."

"På den bag­grund kan man kon­sta­te­re, at ind­be­ret­nings­plig­ten til­sy­ne­la­den­de langt fra al­tid bli­ver over­holdt i til­stræk­ke­lig grad," si­ger Lars Kiertzner.

Spør­ger man Ras­mus Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, kan man i nog­le til­fæl­de dis­ku­te­re, om der er ta­le om en væ­sent­lig og en uvæ­sent­lig overtrædelse.

"Det kan i prak­sis væ­re en van­ske­lig vur­de­ring om en over­træ­del­se er ik­ke-uvæ­sent­ligt, hvil­ket er lovens sprog­brug, og der­med om det straks skal ind­be­ret­tes af re­visor. En strak­sind­be­ret­ning for­ud­sæt­ter selv­føl­ge­lig og­så, at re­visor op­da­ger pro­ble­met. Re­visoren skal fo­re­ta­ge en kon­trol, men skal ik­ke gen­nem­gå alt i fon­den. Så der kan væ­re for­hold, som re­visoren ik­ke op­da­ger som led i sin re­vi­sion," si­ger Ras­mus Feldthusen.

Men, si­ger han:

"Hvis en re­visor op­da­ger, at der for ek­sem­pel har væ­ret transak­tio­ner med le­del­ses­med­lem­mer – hvil­ket jo skal an­gi­ves i års­rap­por­ten – så vil jeg me­ne, at man som re­visor bør stil­le spørgs­mål om, hvor­vidt be­sty­rel­sen i for­bin­del­se med transak­tio­ner­ne har over­holdt reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet. Og for ek­sem­pel be­de om at se be­sty­rel­ses­pro­tokol­la­ter­ne fra mø­de­r­ne i det for­gang­ne år, hvor af­ta­ler­ne måt­te væ­re ble­vet behandlet."

Påfaldende få indberetninger

Fun­dats har tid­li­ge­re be­skre­vet, at re­viso­rer­ne ge­ne­relt ind­be­ret­ter på­fal­den­de få pro­ble­mer i lan­dets om­kring 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015, har re­viso­rer­ne kun ind­be­ret­tet 13 fonds­be­sty­rel­ser for for­hold, der stri­der imod loven el­ler fon­de­nes vedtægter.

"Det er et ure­a­li­stisk lavt tal, som for­ment­lig dæk­ker over et mør­ket­al i form af mang­len­de ind­be­ret­nin­ger," ud­tal­te Sø­ren Ber­gen­ser, ad­vo­kat og ph.d. med fo­kus på re­viso­rer- og be­sty­rel­ses­ansvar, i december.

Den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, som blev ind­ført på bag­grund af for­slag fra det så­kald­te Er­hvervs­fonds­ud­valg, skul­le el­lers sik­re et me­re ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne. Skær­pel­sen be­stod i, at re­viso­rer­ne fik frem­ryk­ket de­res op­lys­nings­pligt, så de i dag skal ind­be­ret­te fejl og mang­ler med det sam­me frem for at ven­te til års­rap­por­ten med at på­ta­le dem.

Net­op for­di der er ta­le om fon­de, stil­les der an­dre krav til re­visor, end der gør, når man re­vi­de­rer et al­min­de­ligt ak­tie­sel­skab, på­pe­ger Ras­mus Feldthusen.

"Man skal la­ve en ud­vi­det juri­disk kri­tisk re­vi­sion – det er ik­ke nok at re­vi­de­re sel­ve regn­ska­bet. Re­visor skal stil­le de re­le­van­te juri­di­ske spørgs­mål, hvis der er no­get, der fal­der i øj­ne­ne. Det vil si­ge, at man skal væ­re in­de i er­hvervs­fonds­lo­ven og de sær­li­ge reg­ler for fon­de. Hvis ik­ke re­visor er godt in­de i fonds­lo­v­giv­nin­gen, kan re­visor over­se, at der er et ik­ke-uvæ­sent­ligt brud på reg­ler­ne," si­ger Ras­mus Feldthusen.

Sam­me po­in­te frem­hæ­ver Lars Kiertzner:

"Re­vi­sion af fon­de om­fat­ter bå­de re­vi­sion af regn­skab og en så­kaldt le­ga­li­tets­prø­vel­se. Det er der bred enig­hed om. For­di fon­de er sel­ve­jen­de, er der ik­ke no­gen ret­lig kon­trol ud over til­syns­myn­dig­he­der­ne, og der­for er det og­så en del af re­visors op­ga­ve at for­hol­de sig til le­ga­li­te­ten," si­ger han.

Styrelsen på rundtur

I ja­nu­ar ud­gav Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter et no­tat, der op­rid­ser reg­ler­ne i er­hvervs­fonds­lo­ven. Det ske­te på bag­grund af fle­re sa­ger, hvor er­hvervs­dri­ven­de fon­de har købt ydel­ser hos eg­ne for­mænd el­ler bestyrelsesmedlemmer.

Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør, Ka­tri­ne Win­ding, le­ve­re­de i ok­to­ber 2022 en ge­ne­rel op­sang til lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de. "Ka­sket­for­vir­ring og in­ha­bi­li­tet – det vil­le jeg sæt­te stor pris på, hvis fon­de­ne vil­le gå hjem og kig­ge på," ud­tal­te hun på kon­fe­ren­cen Fon­de­nes Dag hos Dansk Industri.

Er­hvervs­sty­rel­sen på­pe­ge­de i sin års­be­ret­ning for 2022 og­så et an­det pro­blem, som hyp­pigt slip­per igen­nem re­visors kon­trol, nem­lig års­regn­skabs­lo­vens krav om at op­ly­se så­kald­te transak­tio­ner med nært­stå­en­de par­ter – ek­sem­pel­vis når fon­de hy­rer eg­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mers firmaer.

Al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal i års­regn­ska­bet op­ly­se om ar­ten og stør­rel­sen på transak­tio­ner­ne med nært­stå­en­de par­ter, og­så selv om transak­tio­nen er gen­nem­ført på nor­ma­le mar­keds­vil­kår. Man­ge fon­de und­la­der dog i strid med reg­ler­ne at op­ly­se ar­ten og stør­rel­sen på så­dan­ne transak­tio­ner, el­ler de nø­jes – hvil­ket og­så er til­fæl­det for før­om­tal­te Gads Fond – med at op­ly­se om transak­tio­ner, der ik­ke er sket på mar­keds­vil­kår. Er­hvervs­sty­rel­sen rej­ste sam­me år 26 sa­ger, hvor der i fon­des års­rap­por­ter ik­ke var op­lyst til­stræk­ke­ligt om de på­gæl­den­de transaktioner.

Hvis en re­visor op­da­ger, at der for ek­sem­pel har væ­ret transak­tio­ner med le­del­ses­med­lem­mer – hvil­ket jo skal an­gi­ves i års­rap­por­ten – så vil jeg me­ne, at man som re­visor bør stil­le spørgs­mål om, hvor­vidt be­sty­rel­sen i for­bin­del­se med transak­tio­ner­ne har over­holdt reg­ler­ne om inhabilitet

Ras­mus Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

I 2020 måt­te Er­hvervs­sty­rel­sen li­ge­le­des sæt­te fo­kus på mang­len­de op­lys­nin­ger om le­del­ses­ve­der­lag i års­regn­ska­ber­ne, og i 2021 hand­le­de det om mang­len­de op­lys­nin­ger om administratorvederlag.

For at ud­bre­de kend­ska­bet til reg­ler­ne for re­vi­sion af er­hvervs­dri­ven­de fon­de tog Er­hvervs­sty­rel­sen i 2023 på be­søg hos de sto­re re­vi­sions­fir­ma­er. I 2024 be­sø­ger sty­rel­sen til­sva­ren­de lan­dets min­dre re­vi­sions­fir­ma­er for at gø­re op­mærk­som på reglerne.

Fun­dats har fo­re­lagt de om­tal­te ek­semp­ler for De­loit­te, PwC og EY og spurgt, hvad år­sa­gen kan væ­re til, at så­dan­ne sa­ger fo­re­kom­mer, uden at det har ud­løst ind­be­ret­nin­ger fra re­visoren. Og om der kan væ­re en pro­blem­stil­ling i, at de sær­li­ge reg­ler i er­hvervs­fonds­lo­ven ik­ke er trængt igen­nem hos de en­kel­te revisorer.

Det sva­rer in­gen af de tre re­vi­sions­hu­se på.

"Vi er i et­hvert nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re kun­de­for­hold om­fat­tet af tavs­heds­pligt og har der­for ik­ke no­gen kom­men­ta­rer," skri­ver kom­mu­ni­ka­tions­chef i EY Jakob Wandel.

"Vi kan på grund af vo­res tavs­heds­pligt ik­ke ud­ta­le os om kon­kre­te kun­de­for­hold og hen­vi­ser i ste­det til FSR," skri­ver Met­te Schøn­ne­mann, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Deloitte.

Hos re­viso­rer­nes bran­che­for­e­ning FSR, som De­loit­te hen­vi­ser til, har ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lo­ne Strøm tid­li­ge­re ud­talt til Fun­dats, at det er svært at vur­de­re, om an­tal­let af ind­be­ret­nin­ger er på­fal­den­de lavt, men at bran­che­for­e­nin­gen over­ord­net op­le­ver, at "re­viso­rer­ne le­ver op til det, de skal".

PwC har ik­ke be­sva­ret henvendelsen.

 

Fondstilsynets revisorvejledning efterlader ingen tvivl

 

Udvidet underretningspligt

Det er ale­ne fondsmyn­dig­he­den, som fø­rer til­syn med en er­hvervs­dri­ven­de fond, men re­visor har dog en ud­vi­det un­der­ret­nings­pligt i er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­visor skal så­le­des hjæl­pe fondsmyn­dig­he­den med kon­kre­te op­lys­nin­ger, da re­visor kom­mer tæt­te­re på fon­dens le­del­se og de kon­kre­te dis­po­si­tio­ner, som fo­re­ta­ges i fon­den. Re­visor ind­ta­ger på den må­de en cen­tral rol­le som op­lys­nings­kil­de i kraft af sin stil­ling som uaf­hæn­gigt or­gan og of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tant med væ­sent­lig ind­sigt i fon­dens øko­no­mi­ske forhold.

Pligt til straks-underretning ved ikke-uvæsentlige forhold

Re­visor har, som det frem­går oven­for, en ræk­ke kon­kre­te plig­ter i for­hold til en er­hvervs­dri­ven­de fond, for­u­den sel­ve op­ga­ven med at re­vi­de­re fon­dens års­regn­skab. Det fal­der dog uden for re­visors op­ga­ver at vur­de­re hen­sigts­mæs­sig­he­den af le­del­sens for­ret­nings­mæs­si­ge dis­po­si­tio­ner. Re­visor skal dog på­se, at be­sty­rel­sens dis­po­si­tio­ner ik­ke over­træ­der fon­dens vedtægt el­ler lov­giv­nin­gen, og re­visor har i den­ne for­bin­del­se pligt til straks at med­dele fondsmyn­dig­he­den om ik­ke-uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af f.eks. loven el­ler vedtæg­ten, jf. LEF § 74, stk. 2.

Hvis der er ta­le om min­dre for­hold, der umid­del­bart kan be­rig­ti­ges af be­sty­rel­sen, skal re­visor dog ik­ke un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den, hvis be­sty­rel­sen ef­ter op­for­dring fra re­visor umid­del­bart be­rig­ti­ger for­hol­det. Be­sty­rel­sen kan så­le­des f.eks. kon­sul­te­re ad­vo­kat el­ler lig­nen­de in­den der ta­ges stil­ling til det kon­kre­te forhold.

Des­u­den skal re­visor al­tid op­ly­se om for­hold, som kan med­fø­re straf- el­ler er­stat­nings­ansvar, her­un­der over­træ­del­ser af straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 om for­mu­e­for­bry­del­ser, af­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen, samt lov­giv­nin­gen om af­læg­gel­se af regn­skab, her­un­der bog­fø­ring og op­be­va­ring af regnskabsmateriale.

End­vi­de­re gæl­der re­visors un­der­ret­nings­pligt til fondsmyn­dig­he­den og­så, hvis re­visor i for­bin­del­se med an­den er­klæ­rings­af­gi­vel­se for fon­den bli­ver op­mærk­som på for­hold, der kan ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens til­syn med fon­den. Be­stem­mel­sen er en slags op­sam­lings­be­stem­mel­se, så re­visor al­tid skal gi­ve med­del­el­se til til­syns­myn­dig­he­den, hvis den­ne får kend­skab til op­lys­nin­ger, som til­syns­myn­dig­he­den bør væ­re be­kendt med.

Tid­li­ge­re kun­ne re­visor væl­ge at un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den via på­teg­nin­gen på fon­dens års­rap­port, som ef­ter års­regn­skabs­lo­ven skal ind­sen­des til Er­hvervs­sty­rel­sen se­ne­st 5 må­ne­der ef­ter regn­skabsår­ets ud­løb. Den be­stem­mel­se med­før­te, at fondsmyn­dig­he­den først med en vis for­sin­kel­se vil­le bli­ve be­kendt med for­hold, som kun­ne ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens udø­vel­se af sin til­syns­virk­som­hed. Tids­punk­tet for un­der­ret­ning er der­for i den nye lov frem­ryk­ket, så der er en re­el mu­lig­hed for at fondsmyn­dig­he­den kan gri­be ind i en kon­kret sag in­den det er for sent.

At un­der­ret­nin­gen skal ske straks med­fø­rer, at re­visor ik­ke kan ven­te fle­re da­ge med at ind­sen­de med­del­el­sen til fondsmyndigheden.

Kil­de: Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om Re­visors funk­tion og sær­li­ge rol­le i er­hvervs­dri­ven­de fonde

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer