Fondenes revisorer indberetter et "urealistisk lavt" antal problemer

De danske erhvervsfondes revisorer har kun indberettet 13 problemsager på de ni år, der er gået, siden revisorerne fik skærpet pligt til at indberette fejl og forsømmelser i fondene. Et urealistisk lavt tal, som formentlig dækker over et mørketal, vurderer eksperter.

En fonds­re­visor skal ik­ke kun la­ve fi­nan­si­el re­vi­sion. Re­visor skal der­u­d­over på­se, at fonds­le­del­sen over­hol­der er­hvervs­fonds­lo­ven og vedtæg­ter­ne. Si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015 har re­viso­rer­ne des­u­den haft en ud­vi­det pligt til straks at ind­be­ret­te ræk­ke for­skel­li­ge ty­per af over­træ­del­ser uan­set, om de er ble­vet be­rig­ti­get af fondelsledelsen.

Re­viso­rer­ne ind­be­ret­ter på­fal­den­de få fejl i regn­ska­ber­ne, tvivls­om­me kon­trak­ter el­ler ha­bi­li­tets­pro­ble­mer i lan­dets om­kring 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015, har re­viso­rer­ne kun ind­be­ret­tet 13 fonds­be­sty­rel­ser for for­hold, der stri­der imod loven el­ler fon­de­nes vedtæg­ter. Det vi­ser en ak­tind­sigt, som Fun­dats har få­et fra Erhvervsstyrelsen.

"Det er et ure­a­li­stisk lavt tal, som for­ment­lig dæk­ker over et mør­ket­al i form af mang­len­de ind­be­ret­nin­ger," si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, ad­vo­kat og ph.d. med sær­lig fo­kus på pro­fes­sions­ansvar, her­un­der re­viso­rers an­svar og be­sty­rel­ses­ansvar. Han har tid­li­ge­re skre­vet en bog om le­del­ses­ansvar i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Stort set sam­me vur­de­ring ly­der fra Ras­mus Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Universitet.

”Når man ta­ger de man­ge for­skel­li­ge ind­be­ret­nings­reg­ler i er­hvervs­fonds­lo­ven i be­tragt­ning og sam­men­hol­der dis­se med po­pu­la­tio­nen af er­hvervs­fon­de samt tids­per­spek­ti­vet på ni år, så fo­re­kom­mer 13 ind­be­ret­nin­ger umid­del­bart lavt. Det­te skal dog og­så ses i ly­set af, at man­ge for­hold må an­ta­ges at bli­ve be­rig­ti­get straks i di­a­log med fon­dens re­visor, li­ge­som det i vis­se si­tu­a­tio­ner kun er væ­sent­li­ge for­hold, der skal ind­be­ret­tes uan­set be­rig­ti­gel­se fin­der sted,” si­ger han.

Fun­dats be­skrev før­ste gang pro­ble­met i 2019, fi­re år ef­ter at den re­vi­de­re­de er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft. Den­gang hav­de kun fem re­viso­rer ind­sendt så­kald­te strak­sind­be­ret­nin­ger til Erhvervsstyrelsen.

Nu har Fun­dats få­et ak­tind­sigt i al­le de ef­ter­føl­gen­de strak­sind­be­ret­nin­ger, og det vi­ser sig, at kun ot­te re­viso­rer si­den har fun­det det på­kræ­vet at bru­ge den lov­plig­ti­ge, frem­ryk­ke­de mel­depligt til Erhvervsstyrelsen.

Med an­dre ord er der i alt ind­sendt 13 strak­sind­be­ret­nin­ger om fon­de­ne på de næ­sten ni år, der er gå­et, si­den den re­vi­de­re­de er­hvervs­fonds­lov på­lag­de re­viso­rer­ne en skær­pet pligt til at ind­be­ret­te fejl og for­søm­mel­ser i fon­de­nes administration.

"Med så man­ge fon­de i Dan­mark bur­de der nok væ­re fle­re end 13 ind­be­ret­nin­ger på ni år," si­ger Sø­ren Bergenser.

Det er et ure­a­li­stisk lavt tal, som for­ment­lig dæk­ker over et mør­ket­al i form af mang­len­de indberetninger.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, Ber­gen­ser Advokatfirma

Den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt, som blev fo­re­slå­et i Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port fra 2012, skul­le el­lers sik­re et me­re ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne. Skær­pel­sen be­stod i, at re­viso­rer­ne fik frem­ryk­ket de­res op­lys­nings­pligt, så de nu skal ind­be­ret­te fejl og mang­ler med det sam­me frem for at ven­te til års­rap­por­ten (se fondstil­sy­nets re­visor­vej­led­ning i fak­ta­boks un­der artiklen).

Offentlige problemsager

En ræk­ke pro­blem­sa­ger har over de se­ne­ste år il­lu­stre­ret, at ur­e­gel­mæs­sig­he­der i fon­de­nes be­sty­rel­ser ik­ke er et rent te­o­re­tisk pro­blem. Gen­nem me­di­er­ne har of­fent­lig­he­den få­et ind­sigt i fle­re al­vor­li­ge pro­ble­mer i fon­de­ne, som ik­ke fi­gu­re­rer de ind­be­ret­nin­ger, som vi har få­et ak­tind­sigt i. Og som alt­så ik­ke er ble­vet ind­be­ret­tet af fon­de­nes re­viso­rer, før de blev af­slø­ret offentligt.

Re­visors ud­vi­de­de pligt § 74, stk. 2

”Re­visor skal straks gi­ve med­del­el­se til fonds­myndigheden, hvis den­ne lov, be­stem­mel­ser fast­sat i hen­hold til den­ne lov el­ler vedtæg­ten ik­ke er over­holdt og den på­gæl­den­de over­træ­del­se ik­ke er uvæ­sent­lig el­ler straks be­rig­ti­ges. Der skal end­vi­de­re straks gi­ves fondsmyn­dig­he­den sær­skilt med­del­el­se om for­hold, som re­visor er ble­vet be­kendt med un­der sit ar­bej­de, og som gi­ver en be­grun­det for­mod­ning om, at med­lem­mer af le­del­sen kan ifal­de er­stat­nings- el­ler stra­fansvar for hand­lin­ger el­ler und­la­del­ser, der be­rø­rer fon­den, til­knyt­te­de virk­som­he­der, kre­di­to­rer el­ler me­d­ar­bej­de­re. Her­un­der skal al­tid op­ly­ses om over­træ­del­se af

  1. straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 og skat­te-, af­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen og
  2. lov­giv­nin­gen om regn­skabs­af­læg­gel­se, her­un­der om bog­fø­ring og op­be­va­ring af regnskabsmateriale.”

Ek­sem­pel­vis sa­gen om Aa­ge Bangs Fond, hvor reg­ler­ne for in­ha­bi­li­tet ik­ke blev over­holdt, da fon­den ind­gik af­ta­ler for mil­li­o­ner med bå­de den da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand og hans søn, som var ad­mi­ni­stra­tor i fonden.

I Sy­nop­tik-Fon­den, som på det tids­punkt var en af Dan­marks 50 mest ud­de­len­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, fik be­sty­rel­sen en på­ta­le af Er­hvervs­sty­rel­sen for ik­ke at over­hol­de reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet og fø­re re­fe­rat i for­bin­del­se med en ræk­ke hand­ler mel­lem fon­den og de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers virksomheder.

Til­sva­ren­de har det vist sig, at ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck jævn­ligt har le­ve­ret ydel­ser fra sit ad­vo­kat­fir­ma til tre er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor han sam­ti­dig er be­sty­rel­ses­for­mand i fon­de­ne – selv om en be­sty­rel­ses­for­mand som ud­gangs­punkt ik­ke må ud­fø­re an­dre op­ga­ver for fon­den end dem, der føl­ger af hver­vet som formand.

Og Lou­i­si­a­na-fon­de­ne fik for to år si­den et på­bud om at æn­dre be­sty­rel­ser­ne, så der ik­ke var fuldt over­lap med be­sty­rel­sen i kunst­mu­se­et, ef­ter at Fun­dats hav­de om­talt sa­gen. Det stred imod Er­hvervs­fonds­lo­ven og af­fød­te en ri­si­ko for in­ha­bi­li­tet, at de to fon­de ik­ke var til­stræk­ke­ligt uaf­hæn­gi­ge af de­res ene­ste ud­de­lings­mod­ta­ger, vur­de­re­de Erhvervsstyrelsen.

En­de­lig er der sa­gen om fon­den P.C. Ib­sens Søn­ners Le­gat, som Kri­ste­ligt Dag­blad har af­dæk­ket, hvor be­sty­rel­sen ud­del­te 250.000 kro­ner til en or­ga­ni­sa­tion og fle­re for­e­nin­ger, som de selv var til­knyt­tet, selv om fon­dens pri­mæ­re for­mål er at støt­te en­li­ge kvin­der i en øko­no­misk van­ske­lig situation.

"De lig i la­sten, som er ble­vet af­dæk­ket i me­di­er­ne, har vist, at re­viso­rer ik­ke al­tid fo­re­ta­ger de ind­be­ret­nin­ger, som de bur­de. Men vi ved ik­ke, hvor stort pro­ble­met er. Det vil­le kræ­ve en langt me­re om­fat­ten­de un­der­sø­gel­se end Er­hvervs­sty­rel­sens ru­ti­ne­mæs­si­ge stikprø­ve­kon­trol­ler," si­ger Sø­ren Bergenser.

Hvis re­visoren ger­ne vil be­va­re den go­de re­la­tion og ik­ke mindst sit re­visor­o­p­drag for fon­den, så er der ik­ke et sær­ligt in­ci­ta­ment til at ind­be­ret­te sin egen kunde.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, Ber­gen­ser Advokatfirma

De ind­be­ret­nin­ger, Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i, om­hand­ler mest af alt min­dre ur­e­gel­mæs­sig­he­der, så­som ud­de­lin­ger uden til­stræk­ke­li­ge frie re­ser­ver i fon­de­ne el­ler be­sked­ne ind­køb, som fon­de­ne ik­ke har re­de­gjort for. En af fonds­ver­de­nens stør­re me­di­esa­ger – om en hem­me­lig kon­trakt, der sik­re­de di­rek­tør An­ne Hasløv fra fon­den Dansk Stan­dard 22 mil­li­o­ner kro­ner i fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se – er dog ble­vet ind­be­ret­tet af re­visoren og ind­går så­le­des i ma­te­ri­a­let fra Erhvervsstyrelsen.

Og­så sa­gen om be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Kø­ben­havns Ba­ger­af­de­lings Fond, der tog de­res æg­te­fæl­ler med på stu­di­e­tur til Mey­ers ba­ge­ri i New York, er blandt revisorindberetningerne.

Honorartruslen

En mu­lig for­kla­ring på de få ind­be­ret­nin­ger er iføl­ge Sø­ren Ber­gen­ser, at der kan væ­re til­fæl­de, hvor fon­de­nes be­sty­rel­ser på bag­grund af re­visors på­teg­nel­ser fo­re­ta­ger de for­nød­ne æn­drin­ger in­den det en­de­li­ge års­regn­skab. For ek­sem­pel at der bli­ver til­ba­ge­be­talt nog­le pen­ge, hvis der er ud­be­talt for sto­re ve­der­lag. Med an­dre ord, at re­visor hjæl­per fon­den med at be­rig­ti­ge for­hol­det og der­for ik­ke fin­der det nød­ven­digt at ind­be­ret­te sa­gen på trods af, at re­visor ef­ter de skær­pe­de reg­ler har pligt til at ind­be­ret­te uan­set, at fejl­e­ne er rettet.

Sam­me for­kla­ring ly­der fra Erhvervsstyrelsen.

"Det er Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at de re­la­tivt få straks-med­del­el­ser til dels kan for­kla­res med, at over­træ­del­ser af fonds­lo­v­giv­nin­gen el­ler vedtæg­ten bli­ver be­rig­ti­get straks, når re­visor gør be­sty­rel­sen op­mærk­som på for­hol­det," skri­ver pres­se­chef Sø­ren Møl­ler Ni­el­sen på sty­rel­sens vegne.

Der­i­mod er der og­så en ri­si­ko for, at for­kla­rin­gen skal fin­des i den så­kald­te ho­norartrus­sel; at re­viso­rer­ne har en ulyst til at ind­be­ret­te de­res kun­der og der­med sæt­te de­res le­ve­brød over styr.

"Det er jo kom­pro­mit­te­ren­de for en fonds­le­del­se at bli­ve ind­be­ret­tet til myn­dig­he­der­ne. Så hvis re­visoren ger­ne vil be­va­re den go­de re­la­tion og ik­ke mindst sit re­visor­o­p­drag for fon­den, så er der ik­ke et sær­ligt in­ci­ta­ment til at ind­be­ret­te sin egen kun­de," si­ger Sø­ren Bergenser.

Jeg kan selv­føl­ge­lig ik­ke ude­luk­ke, at der kan sid­de en­kel­te re­viso­rer i lan­det, som går på kom­pro­mis. Men jeg tror ik­ke, at der er et pro­blem med re­visor­stan­den som sådan.

Lo­ne Strøm – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, FSR

Det kan imid­ler­tid få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, hvis det kom­mer for en dag, at re­viso­rer­ne und­la­der at ind­be­ret­te uregelmæssigheder.

"Det vil­le væ­re at hand­le i strid med god re­visorskik at over­se sin ind­be­ret­nings­pligt. Det føl­ger af er­hvervs­fonds­lo­ven, at re­viso­rer­ne kan få bø­der og even­tu­elt bli­ve af­sat som re­visor for fon­den, hvis det kom­mer frem, at de for­søm­mer at ind­be­ret­te ur­e­gel­mæs­sig­he­der i regn­ska­ber­ne," si­ger Sø­ren Bergenser.

Re­viso­rer, der for­søm­mer de­res ind­be­ret­nings­pligt, kan bli­ve ind­bragt for Re­visor­næv­net, som kan ud­de­le bø­der, og som i me­get grove til­fæl­de kan fra­ta­ge re­visoren sin au­to­ri­sa­tion – hvil­ket dog sker me­get sjældent.

At bide den hånd, der fodrer én

Hos re­viso­rer­nes bran­che­for­e­ning FSR si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lo­ne Strøm, at det er svært at vur­de­re, om an­tal­let af ind­be­ret­nin­ger er på­fal­den­de lavt.

"Vi hø­rer fra vo­res re­viso­rer, at de ind­be­ret­ter det, de skal," si­ger hun – og pe­ger på, at vi fra hvid­va­sk­om­rå­det ved, at Er­hvervs­sty­rel­sen kon­trol­le­rer, om re­viso­rer rent fak­tisk fo­re­ta­ger de ind­be­ret­nin­ger, de skal.

"Nog­le få af vo­res med­lem­mer har haft sa­ger i Re­visor­næv­net på bag­grund af sa­ger om hvid­vask. Men vi har ik­ke op­le­vet no­get til­sva­ren­de på fonds­om­rå­det. Så det er ik­ke til at si­ge, om der er et pro­blem på om­rå­det; men som ud­gangs­punkt må jeg si­ge, at Er­hvervs­sty­rel­sen for­ment­ligt vil­le ha­ve fan­get det i de­res kon­trol­ler af vo­res med­lem­mer," si­ger Lo­ne Strøm.

Kan re­viso­rer­ne ha­ve et be­græn­set in­ci­ta­ment til at ind­be­ret­te de­res kunder?

"Det sy­nes jeg ik­ke, man kan si­ge. Vi har en be­tro­et op­ga­ve, og he­le ud­dan­nel­sen som statsau­to­ri­se­ret re­visor går jo ud på at klæ­de re­viso­rer­ne på til at va­re­ta­ge op­ga­ven som of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tant. Og man kan selv­føl­ge­lig si­ge, at den op­ga­ve in­de­bæ­rer, at man skal bi­de den hånd, der fodrer én. Men vi op­le­ver, at re­viso­rer­ne le­ver op til det, de skal. Det kan man og­så se i re­visor­på­teg­nin­ger­ne i fir­ma­ers og or­ga­ni­sa­tio­ners regn­ska­ber; re­viso­rer­ne på­pe­ger pro­ble­mer, selv­om de godt ved, at det kan ko­ste dem job­bet," si­ger Lo­ne Strøm.

Hun me­ner der­for, at ho­norartrus­len er en te­o­re­tisk pro­blem­stil­ling sna­re­re end et prak­tisk problem.

"Jeg kan selv­føl­ge­lig ik­ke ude­luk­ke, at der kan sid­de en­kel­te re­viso­rer i lan­det, som går på kom­pro­mis. Men jeg tror ik­ke, at der er et pro­blem med re­visor­stan­den som så­dan," si­ger hun.

Fun­dats har spurgt, om Er­hvervs­sty­rel­sen – blandt an­det på bag­grund af de sa­ger i me­di­er­ne, som ik­ke er ble­vet ind­be­ret­tet – vur­de­rer, at 13 strak­sind­be­ret­nin­ger på ot­te år re­elt af­spej­ler om­fan­get af ur­e­gel­mæs­sig­he­der i fon­de­nes regn­ska­ber. Det sva­rer sty­rel­sen ik­ke på, men for­tæl­ler, at man i 2023 og 2024 går i di­a­log med lan­dets re­vi­sions­virk­som­he­der om meddelelsespligten.

"Er­hvervs­sty­rel­sen har i 2023 af­holdt el­ler plan­lagt be­søg hos de sto­re re­vi­sions­virk­som­he­der for blandt an­det at ta­le om re­visors straks-med­del­el­ses­pligt. Det er pla­nen, at sty­rel­sen til­sva­ren­de vil ræk­ke ud til min­dre re­vi­sions­virk­som­he­der i 2024," skri­ver pres­se­chef Sø­ren Møl­ler Ni­el­sen på sty­rel­sens vegne.

 

Fondstilsynets revisorvejledning efterlader ingen tvivl

 

Udvidet underretningspligt

Det er ale­ne fondsmyn­dig­he­den, som fø­rer til­syn med en er­hvervs­dri­ven­de fond, men re­visor har dog en ud­vi­det un­der­ret­nings­pligt i er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­visor skal så­le­des hjæl­pe fondsmyn­dig­he­den med kon­kre­te op­lys­nin­ger, da re­visor kom­mer tæt­te­re på fon­dens le­del­se og de kon­kre­te dis­po­si­tio­ner, som fo­re­ta­ges i fon­den. Re­visor ind­ta­ger på den må­de en cen­tral rol­le som op­lys­nings­kil­de i kraft af sin stil­ling som uaf­hæn­gigt or­gan og of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tant med væ­sent­lig ind­sigt i fon­dens øko­no­mi­ske forhold.

Pligt til straks-underretning ved ikke-uvæsentlige forhold

Re­visor har, som det frem­går oven­for, en ræk­ke kon­kre­te plig­ter i for­hold til en er­hvervs­dri­ven­de fond, for­u­den sel­ve op­ga­ven med at re­vi­de­re fon­dens års­regn­skab. Det fal­der dog uden for re­visors op­ga­ver at vur­de­re hen­sigts­mæs­sig­he­den af le­del­sens for­ret­nings­mæs­si­ge dis­po­si­tio­ner. Re­visor skal dog på­se, at be­sty­rel­sens dis­po­si­tio­ner ik­ke over­træ­der fon­dens vedtægt el­ler lov­giv­nin­gen, og re­visor har i den­ne for­bin­del­se pligt til straks at med­dele fondsmyn­dig­he­den om ik­ke-uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af f.eks. loven el­ler vedtæg­ten, jf. LEF § 74, stk. 2.

Hvis der er ta­le om min­dre for­hold, der umid­del­bart kan be­rig­ti­ges af be­sty­rel­sen, skal re­visor dog ik­ke un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den, hvis be­sty­rel­sen ef­ter op­for­dring fra re­visor umid­del­bart be­rig­ti­ger for­hol­det. Be­sty­rel­sen kan så­le­des f.eks. kon­sul­te­re ad­vo­kat el­ler lig­nen­de in­den der ta­ges stil­ling til det kon­kre­te forhold.

Des­u­den skal re­visor al­tid op­ly­se om for­hold, som kan med­fø­re straf- el­ler er­stat­nings­ansvar, her­un­der over­træ­del­ser af straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 om for­mu­e­for­bry­del­ser, af­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen, samt lov­giv­nin­gen om af­læg­gel­se af regn­skab, her­un­der bog­fø­ring og op­be­va­ring af regnskabsmateriale.

End­vi­de­re gæl­der re­visors un­der­ret­nings­pligt til fondsmyn­dig­he­den og­så, hvis re­visor i for­bin­del­se med an­den er­klæ­rings­af­gi­vel­se for fon­den bli­ver op­mærk­som på for­hold, der kan ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens til­syn med fon­den. Be­stem­mel­sen er en slags op­sam­lings­be­stem­mel­se, så re­visor al­tid skal gi­ve med­del­el­se til til­syns­myn­dig­he­den, hvis den­ne får kend­skab til op­lys­nin­ger, som til­syns­myn­dig­he­den bør væ­re be­kendt med.

Tid­li­ge­re kun­ne re­visor væl­ge at un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den via på­teg­nin­gen på fon­dens års­rap­port, som ef­ter års­regn­skabs­lo­ven skal ind­sen­des til Er­hvervs­sty­rel­sen se­ne­st 5 må­ne­der ef­ter regn­skabsår­ets ud­løb. Den be­stem­mel­se med­før­te, at fondsmyn­dig­he­den først med en vis for­sin­kel­se vil­le bli­ve be­kendt med for­hold, som kun­ne ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens udø­vel­se af sin til­syns­virk­som­hed. Tids­punk­tet for un­der­ret­ning er der­for i den nye lov frem­ryk­ket, så der er en re­el mu­lig­hed for at fondsmyn­dig­he­den kan gri­be ind i en kon­kret sag in­den det er for sent.

At un­der­ret­nin­gen skal ske straks med­fø­rer, at re­visor ik­ke kan ven­te fle­re da­ge med at ind­sen­de med­del­el­sen til fondsmyndigheden.

Kil­de: Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om Re­visors funk­tion og sær­li­ge rol­le i er­hvervs­dri­ven­de fonde

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer