Ar­tik­ler tag­get med:

Søren Bergenser

Fonden Eksistensen slipper med en påtale i Aggesen-sagen

Bå­de Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen og be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen kan nu ån­de let­tet op og la­de ju­le­fre­den sæn­ke sig. Fondstil­sy­net har nem­lig be­slut­tet at…

Fonden Eksistensen gav prisrabat på uoplyst grundlag

Er­hvervs­sty­rel­sen har mod­ta­get re­de­gø­rel­sen fra Fon­den Ek­si­sten­sen om sal­get af en 460 kva­drat­me­ter stor liebha­ver­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé til Si­mon Ag­ge­sen. Men re­de­gø­rel­sen bringer…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Ekspert i erstatningsansvar: Fondstilsyn bør overveje at gå ind i sagen om borgmester-lejligheden

De ti be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Fon­den Ek­si­sten­sen ri­si­ke­rer at kom­me øko­no­misk i klem­me i sa­gen om borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sens spek­taku­læ­re køb af en 460 kvadratmeter…

KU-rektor ansættes som fondsdirektør i strid med vedtægter

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik C. We­ge­ner, er net­op ble­vet an­sat som le­der for fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Men be­slut­nin­gen er truf­fet i strid med fon­dens vedtægter.

Familiefond mangedobler bestyrelseshonoraret

Be­sty­rel­ses­ho­nora­ret i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ge­ne­relt ik­ke fulgt med de se­ne­re års ud­vik­ling i de sto­re sel­ska­ber. Men en en­kelt af de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de skil­ler sig ud ved at ha­ve me­re end tredoblet det sam­le­de ho­norar til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i 2018. Det frem­går af en op­gø­rel­se, Fun­dats har la­vet over ho­nora­rer­ne i er­hvervs­fon­de, der ik­ke føl­ger transparensanbefalingen.

Revisors skærpede indberetningspligt virker ikke i fondene

Re­viso­rer­ne har væ­ret yderst til­ba­ge­hol­den­de med at ind­be­ret­te er­hvervs­dri­ven­de fon­de til Er­hvervs­sty­rel­sen, si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015. Hen­sig­ten med den nye, skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt var el­lers at ind­dra­ge re­viso­rer­ne i et me­re ef­fek­tivt fondstil­syn. Men den mis­sion er mis­lyk­ke­des, vur­de­rer fle­re eks­per­ter på bag­grund af samt­li­ge ind­be­ret­nings­sa­ger, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i. 

Eksperter om fond bag Roskilde Festivalen: En farlig konstruktion

De fri­vil­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Fon­den Roskil­de Festi­val lø­ber en stor ri­si­ko, me­ner fle­re eks­per­ter. Med­lem­mer­ne skal nem­lig ta­ge an­svar for en fond, der på grund af festi­va­lens sær­li­ge kon­struk­tion ik­ke kun skal tæn­ke på sig selv. I kri­ti­ske si­tu­a­tio­ner kan be­sty­rel­sen der­for hand­le i god tro og al­li­ge­vel hæn­ge på et er­stat­nings­ansvar, ly­der be­kym­rin­gen. Fon­den Roskil­de Festi­val de­ler ik­ke eks­per­ter­nes be­kym­ring, men ret­ter al­li­ge­vel de in­ter­ne retningslinjer.

Ekspert: Grim fondssag om aktier og sommerhus

Søn­ner­ne i fa­mi­lie­virk­som­he­den Vo­la så stort på fa­de­rens stif­ter­vil­je og læn­se­de fon­den for ak­tier. Nu skal de tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer be­ta­le 150 mio. kr. til­ba­ge til Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond. Det frem­går af en dom fra Ve­stre Lands­ret, hvor be­sty­rel­sen og­så er dømt for mis­brug at fon­dens som­mer­hus. ”Det er en grim sag om grå­dig­hed og mis­brug af fon­dens mid­ler, som igen rej­ser spørgs­mål om til­sy­nets og re­visors rol­le,” si­ger eks­pert i er­stat­nings­ansvar, Sø­ren Bergenser. 

Fondsbestyrelse: Slipper for regning i sag om skulpturpark

Ef­ter læn­ge­re tids di­a­log mel­lem Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er for­lø­bet om Skul­p­tur­par­ken i Her­ning nu af­slut­tet. Trods op­rin­de­lig mod­stand fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen, til­la­der sty­rel­sen nu, at den fre­de­de park i sto­re træk må op­da­te­res, som fon­den he­le ti­den har øn­sket sig. Der­med en­der sa­gen iføl­ge fon­den uden et øko­no­misk ef­ter­spil for bestyrelsen.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fondsområdet.

Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Op­ga­ver fra fle­re og fle­re res­sor­t­om­rå­der blan­der sig i bun­ker­ne hos de me­d­ar­bej­de­re, der fø­rer kon­trol med lan­dets cir­ka 11.000 fon­de. ”Fondsmyn­dig­he­der­ne er vold­somt un­der­be­man­de­de, og ord­nin­gen med re­viso­rer­ne, der skul­le væ­re til­sy­nets for­læn­ge­de arm, fun­ge­rer ik­ke,” vur­de­rer fondsretsekspert.

Bestyrelsen i Midtjydsk Kulturfond risikerer personligt erstatningsansvar for ulovlig renovering af fredet skulpturpark

Kla­ge­sa­gen om den fre­de­de Skul­p­tur­park ved Her­ning af­gø­res in­den for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond har ud­ført en gennem­gribende renove­ring af par­ken uden at få til­la­del­se. Der­for ri­si­ke­rer de ot­te bestyrelses­med­lem­mer, at en­ten en ku­ra­tor el­ler Civil­styrel­sen stil­ler dem per­son­ligt til regn­skab for genop­retning af par­ken, vur­de­rer eks­pert i erstatningsansvar. 

Det Nissenske Familiefond retter ind og uddeler almennyttigt

I år­ti­er har Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond stort set ik­ke ud­delt al­men­nyt­tigt. Men si­den Ci­vilsty­rel­sen i 2012 af­gjor­de, at fon­den ik­ke må nø­jes med at gi­ve til fa­mi­li­en, har den hvert år ud­delt til en ræk­ke so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. ”Der lig­ger ik­ke pro­cestak­ti­ske over­vej­el­ser bag fon­dets ud­de­lin­ger,” si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den. Først i år gav lands­ret­ten med­hold i, at Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se skal an­nul­le­res. ”Nu skal sa­gen jo så af­gø­res i Hø­jeste­ret, men jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den ik­ke, at der er så me­get juri­disk prin­ci­pi­elt i sa­gen,” si­ger fonds­ret­s­eks­pert Sø­ren Ber­gen­ser og for­kla­rer hvorfor. 

Fondstilsyn: Tuborgfondets bestyrelse er kun rådgivende

Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der skal træf­fe be­slut­nin­ger­ne om ud­de­lin­ger­ne un­der Tu­borg­fon­det, og an­sva­ret kan ik­ke ud­de­le­ge­res til Tuborg­fon­dets be­sty­rel­se. Det har fondstil­sy­net slå­et fast på et mø­de med Carls­berg­fon­dets bestyrelses­formand, som nu vil æn­dre fun­dat­sen, så den flug­ter med fonds­loven. Det sker ef­ter en ræk­ke eks­per­ter har på­pe­get rod i an­svars­for­de­ling­en mel­lem de to bestyrelser.

Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tu­borg­fon­det er ik­ke en selv­stæn­dig fond med egen fun­dats, så­dan som den el­lers frem­står i of­fent­lig­he­den. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er der­i­mod kom­met på mel­lem­hånd mel­lem fonds­lo­v­giv­nin­gen og Carls­berg­fon­dets fun­dats. Fle­re eks­per­ter på­pe­ger, at an­sva­ret for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, som prin­ci­pi­elt ik­ke må ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen. Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher er­ken­der, at kom­mu­ni­ka­tio­nen er uklar, men er ue­nig i, at der er tvivl om ledelsesansvaret.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…