Fondstilsyn fører ingen systematisk kontrol med erhvervsfondes uddelinger

Myndighederne foretager ikke på eget initiativ kontrol med, om uddelingerne fra erhvervsdrivende fonde passer med formålet i fondenes vedtægter. Erhvervsstyrelsen undersøger enkelte sager, eksempelvis når medierne afdækker problemer. Men ekspert efterlyser egentlige temakontroller af uddelingerne.

Er­hvervs­sty­rel­sen fo­re­ta­ger hvert år så­kald­te te­ma­kon­trol­ler med fo­kus på at af­dæk­ke et be­stemt pro­blem­felt på fonds­om­rå­det. Men det er ik­ke ud­de­lings­sa­ger, der fyl­der i sags­bun­ker­ne, frem­går det af sty­rel­sens års­rap­por­ter si­den 2018. Fo­to: Wes­ley Tingey/Unsplash

I de se­ne­ste seks år er der ik­ke fo­re­ta­get no­gen sy­ste­ma­tisk kon­trol med, om de er­hvervs­dri­ven­de fon­de ud­de­ler pen­ge i over­ens­stem­mel­se med de­res formål.

Det vi­ser en gen­nem­gang af Er­hvervs­sty­rel­sens års­rap­por­ter fra 2018 og frem.

Med an­dre ord bli­ver det ik­ke nød­ven­dig­vis op­da­get, hvis er­hvervs­dri­ven­de fon­de neg­li­ge­rer ud­de­lings­for­mål, hvis de fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger, som ik­ke er om­fat­tet af for­må­let, el­ler ud­de­ler skævt mel­lem li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål. El­ler hvis en fond ud­de­ler til ro­ck­mu­sik, selv om der står ope­ra i for­må­let, som det po­pu­lært ly­der in­den for fondsretten.

Sty­rel­sen be­kræf­ter over for Fun­dats, at det ik­ke er sket.

"Er­hvervs­sty­rel­sen har ik­ke fo­re­ta­get te­ma­kon­trol­ler med et snæ­vert fo­kus på, hvor­vidt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ter­ne," skri­ver pres­se­chef Sø­ren Møl­ler Ni­el­sen på Er­hvervs­sty­rel­sens vegne.

Er­hvervs­sty­rel­sens te­ma­kon­trol­ler in­de­bæ­rer, at sty­rel­sen med jæv­ne mel­lem­rum igang­sæt­ter kon­trol­ler med fo­kus på at af­dæk­ke et be­stemt emne.

I 2018 gen­nem­før­te Er­hvervs­sty­rel­sen gan­ske vist en te­ma­kon­trol med fo­kus på ud­de­lin­ger, som end­te med 15 rej­ste sa­ger. Men kon­trol­len be­rør­te ik­ke, hvor­vidt fon­de­ne ud­del­te i over­ens­stem­mel­se med for­må­let. I ste­det kon­trol­le­re­de sty­rel­sen for ek­sem­pel, om der var fo­re­ta­get ud­de­lin­ger til fon­de­nes eg­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer, om fon­de­ne hav­de op­ar­bej­det sto­re re­ser­ver i ste­det for at ud­de­le pen­ge­ne, og om der var fo­re­ta­get for­kert in­dreg­ning af ud­de­lin­ger i fon­de­nes årsrapporter.

En del af opgaven

Der her­sker imid­ler­tid ik­ke tvivl om, at det og­så er om­fat­tet af Er­hvervs­sty­rel­sen til­syns­op­ga­ve at fø­re kon­trol med, om fon­de rent fak­tisk ud­de­ler til for­må­let. Det si­ger ad­vo­kat og ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser, der blandt an­det er for­fat­ter til en bog om er­hvervs­fonds­le­del­sers erstatningsansvar.

"Der er in­gen tvivl om, at Er­hvervs­sty­rel­sen skal fø­re kon­trol med, om fon­de­ne ud­de­ler til de­res for­mål. Det er det helt kla­re ud­gangs­punkt, når der er ta­le om et le­ga­li­tet­stil­syn, for­di det bå­de om­hand­ler over­hol­del­se af vedtæg­ter­ne og er­hvervs­fonds­lo­ven," si­ger Sø­ren Bergenser.

Er det en ri­me­lig for­vent­ning, at Er­hvervs­sty­rel­sen gen­nem­fø­rer det her til­syn på en sy­ste­ma­tisk måde?

"Ja, det må man si­ge. Det er jo for­må­let med at ha­ve en fondsmyn­dig­hed. Det skal jo sik­re, at of­fent­lig­he­den har en vis sik­ker­hed for, at tin­ge­ne fo­re­går ef­ter loven," si­ger han.

Det er re­la­tivt kræ­ven­de at fø­re det til­syn, for­di det in­de­bæ­rer, at man sæt­ter sig grun­digt ind i hver en­kelt fonds for­mål og fo­re­ta­ger en vur­de­ring af et ud­pluk af uddelingerne.

Sø­ren Ber­gen­ser – advokat

Hel­ler ik­ke statsau­to­ri­se­ret re­visor og ph.d. Lars Ki­ertz­ner er i tvivl. Han er blandt an­det tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR og har i fle­re år be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med erhvervsfondsloven.

"Er­hvervs­sty­rel­sen er fondsmyn­dig­hed for er­hvervs­dri­ven­de fon­de og har der­med an­sva­ret for le­ga­li­tet­stil­sy­net. Det om­fat­ter og­så over­hol­del­se af vedtæg­ter, her­un­der blandt an­det over­skud­s­an­ven­del­se ef­ter fon­dens vedtæg­ter," si­ger Lars Kiertzner.

Er­hvervs­sty­rel­sen til­ken­de­gi­ver da og­så selv, at om­rå­det er om­fat­tet af sty­rel­sens tilsynsopgave.

"Er­hvervs­sty­rel­sen fø­rer et fonds­ret­ligt til­syn med, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de le­des for­svar­ligt i over­ens­stem­mel­se med fonds­lo­v­giv­nin­gen og fon­dens vedtægt. Det er så­le­des en del af Er­hvervs­sty­rel­sens op­ga­ve at på­se, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ser fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger i over­ens­stem­mel­se med lov­giv­nin­gen og vedtæg­ten," ly­der det fra styrelsen.

Er­hvervs­sty­rel­sens kontrolformer

Er­hvervs­sty­rel­sen fo­re­ta­ger som til­syns­myn­dig­hed for lan­dets godt 1.400 er­hvervs­dri­ven­de fon­de tre over­ord­ne­de for­mer for kontrol:

Mod­ta­ge­kon­trol

Fo­re­ta­ges au­to­ma­tisk, når års­rap­por­ter­ne ind­be­ret­tes, og skal sik­re, at års­rap­por­ter­ne in­de­hol­der de på­kræ­ve­de oplysninger.

Ri­si­ko­ba­se­ret kontrol

Må­l­ret­tet kon­trol af en be­stemt er­hvervs­dri­ven­de fond ved for­hold, hvor der kan væ­re sær­lig ri­si­ko for uregelmæssigheder.

Te­ma­kon­trol

En bre­de­re kon­trol med fo­kus på et be­stemt pro­blem­felt. Er­hvervs­sty­rel­sen gen­nem­fø­rer ty­pisk én te­ma­kon­trol på fonds­om­rå­det årligt.

Ressourcekrævende kontrol

Beg­ge eks­per­ter på­pe­ger dog og­så, at en me­re sy­ste­ma­tisk kon­trol af fon­de­nes ud­de­lin­ger, ek­sem­pel­vis i form af en te­ma­kon­trol, er en res­sour­ce­kræ­ven­de affære.

"Det er re­la­tivt kræ­ven­de at fø­re det til­syn, for­di det in­de­bæ­rer, at man sæt­ter sig grun­digt ind i hver en­kelt fonds for­mål og fo­re­ta­ger en vur­de­ring af et ud­pluk af ud­de­lin­ger­ne," si­ger Sø­ren Bergenser.

"Kon­trol­len er of­te me­re kom­pleks end i al­me­ne fon­de. Vedtæg­ter­ne om­fat­ter som re­gel to di­men­sio­ner: Kon­trol af og ud­vik­ling i er­hvervsvirk­som­he­den skal støt­tes ud over – og må­ske li­ge­frem for­ud for – egent­li­ge ud­de­lings­for­mål. Der­for er det og­så me­re kom­plekst og skøns­præ­get at vur­de­re, om fon­dens ud­de­lin­ger lig­ger in­den for vedtæg­ter­ne," si­ger Lars Kiertzner.

"På trods her­af bur­de Er­hvervs­sty­rel­sen over­ve­je en te­ma­ba­se­ret kon­trol om er­hvervs­dri­ven­de fon­des ud­de­lin­ger," si­ger han.

Ud­de­lin­ger­ne kun­ne blandt an­det ana­ly­se­res ud fra al­min­de­li­ge fonds­ret­li­ge over­vej­el­ser, si­ger Lars Kiertzner:

"Fal­der de in­den for for­måls­af­græns­nin­gen, udsu­l­tes el­ler til­go­de­ses vis­se frem for an­dre del­for­mål med videre."

Er­hvervs­sty­rel­sen pe­ger til­sva­ren­de på, at en så­dan kon­trol be­ror på skøn og for­tolk­nin­ger af fon­de­nes vedtægter:

"Det er be­sty­rel­ser­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som er an­svar­li­ge for at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til de for­mål, der er fast­sat i vedtæg­ten. En fonds­be­sty­rel­ses be­slut­ning om ud­de­lin­ger er of­te en vur­de­rings­sag ba­se­ret på kon­kre­te skøn og for­tolk­ning af den en­kel­te fonds vedtægt."

På baggrund af konkret mistanke

For­u­den te­ma­kon­trol be­står en cen­tral del af Er­hvervs­sty­rel­sens til­syn af me­re re­ak­ti­ve kon­trol­ler, ho­ved­sa­ge­ligt i form af må­l­ret­te­de kon­trol­ler ved mi­stan­ke om uregelmæssigheder.

"Hvis sty­rel­sen ved en ri­si­ko­ba­se­ret el­ler en te­ma­ba­se­ret kon­trol el­ler i øv­rigt på an­den vis kan kon­sta­te­re, at en er­hvervs­dri­ven­de fond fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger i strid med for­må­let, vil sty­rel­sen na­tur­lig­vis rej­se en sag," skri­ver pressechefen.

Spørgs­må­let om, hvor­vidt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ten, er der­med en del af Er­hvervs­sty­rel­sens kon­trol, me­ner styrelsen.

Det ri­si­ko­ba­se­re­de til­syn in­de­bæ­rer, at Er­hvervs­sty­rel­sen kon­trol­le­rer en be­stemt er­hvervs­dri­ven­de fond for for­hold, hvor der kan væ­re en sær­lig ri­si­ko for lov­brud. En så­dan kon­trol in­de­bæ­rer ty­pisk en gen­nem­gang af den kon­kre­te fonds års­rap­port, vedtægt, re­gi­stre­re­de op­lys­nin­ger og even­tu­el­le legatarfortegnelse.

Hvis sty­rel­sen ved en ri­si­ko­ba­se­ret el­ler en te­ma­ba­se­ret kon­trol el­ler i øv­rigt på an­den vis kan kon­sta­te­re, at en er­hvervs­dri­ven­de fond fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger i strid med for­må­let, vil sty­rel­sen na­tur­lig­vis rej­se en sag.

Er­hvervs­sty­rel­sen

Det er dog hel­ler ik­ke om­talt i Er­hvervs­sty­rel­sens års­rap­por­ter si­den 2018, at der er gen­nem­ført no­gen ri­si­ko­ba­se­ret kon­trol af, om fon­de­nes ud­de­lin­ger lig­ger in­den for de vedtægts­be­stem­te uddelingsformål.

Der­u­d­over kan kon­kre­te mi­stan­ker på bag­grund af blandt an­det me­di­eom­ta­le gi­ve an­led­ning til at un­der­sø­ge en fonds ud­de­lin­ger, skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i si­ne årsrapporter.

Det sker vel at mær­ke og­så i prak­sis. Sty­rel­sen gik blandt an­det ind i sa­gen om Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond, ef­ter at Fun­dats i 2022 skrev, at fon­den over en år­ræk­ke hav­de ud­delt 117 mil­li­o­ner kro­ner til be­sty­rel­ses­for­man­dens fa­mi­lie og blot 1,5 mil­li­o­ner til et al­men­nyt­tigt formål.

Er­hvervs­sty­rel­sen gik og­så ind i sa­gen om fon­den P.C. Ib­sens Søn­ners Le­gat og ud­tal­te al­vor­lig kri­tik, ef­ter at Kri­ste­ligt Dag­blad blandt fle­re an­dre for­hold hav­de af­dæk­ket, at be­sty­rel­sen ud­del­te 250.000 kro­ner til or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne selv var til­knyt­tet, selv om fon­dens pri­mæ­re for­mål er at støt­te øko­no­misk træng­te en­li­ge kvinder.

Er­hvervs­sty­rel­sen af­slut­ter hvert år me­re end tu­sind kon­trolsa­ger. Her er sty­rel­sens sa­ger for­delt på sags­ty­per i sty­rel­sens års­rap­port for 2021.

Et tilsyn med begrænsninger

Kon­trol­ler på bag­grund af me­di­er­nes af­dæk­nin­ger rum­mer selvsagt væ­sent­li­ge be­græns­nin­ger. Ik­ke mindst for­di, fon­de­ne ik­ke er for­plig­te­de til at of­fent­lig­gø­re de­res le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser. Sam­ti­dig er op­lys­nin­ger om le­ga­ta­r­for­teg­nel­se und­ta­get fra de sæd­van­li­ge reg­ler om ak­tind­sigt. Der­for er de kon­kre­te ud­de­lin­ger er i vidt om­fang luk­ket land for medierne.

"Det be­svær­lig­gør jo ad­gan­gen til op­lys­nin­ger om fon­de­nes ud­de­lin­ger. Men mod­sat jour­na­li­ster har Er­hvervs­sty­rel­sen som til­syns­myn­dig­hed krav på ad­gang til al­le op­lys­nin­ger," si­ger Sø­ren Bergenser.

Fun­dats har spurgt, hvad år­sa­gen er til, at Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke fo­re­ta­ger te­ma­kon­trol­ler el­ler på an­den må­de af egen drift kon­trol­le­rer, om de er­hvervs­dri­ven­de fon­de ud­de­ler i over­ens­stem­mel­se med de­res formål.

Pres­se­chef Sø­ren Møl­ler Ni­el­sen skri­ver på Er­hvervs­sty­rel­sens veg­ne, at ”te­ma­er­ne for Er­hvervs­sty­rel­sens te­ma­kon­trol­ler af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­sæt­tes blandt an­det ud fra, hvad der vur­de­res ak­tu­elt og mest relevant."

"Som nævnt i det før­ste svar fø­rer Er­hvervs­sty­rel­sen og­så ri­si­ko­ba­se­ret kon­trol af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ty­pisk in­de­bæ­rer en gen­nem­gang af den kon­kre­te fonds års­rap­port, vedtægt, re­gi­stre­re­de op­lys­nin­ger og even­tu­el­le le­ga­ta­r­for­teg­nel­se. Spørgs­må­let om, hvor­vidt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ten, er der­med en del af sty­rel­sens kon­trol,” skri­ver han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer