Fondstilsyn tillader ensidig begunstigelse af familien i stor erhvervsfond

Det er i orden, at Direktør K. W. Bruuns Familiefond over en årrække uddelte 117 mio. kr. til familien og 1,5 mio. til et almennyttigt formål. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens afgørelse i sagen. Fondstilsynet påbyder fonden at registrere de begunstigede familiemedlemmer som reelle ejere i cvr-registret.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Di­rek­tør K. W. Bruun og Hu­strus Fa­mi­lie­fond, An­ders Bruun, og hans dat­ter Ma­ria Bruun-Lan­der, der er næst­for­mand i K. W. Bruun og Co. A/S. De er hen­holds­vis 3. og 4. ge­ne­ra­tion i bilimportør-virksomheden.

Be­sty­rel­sen i Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond er ik­ke for­plig­tet til at ud­de­le til de fem ud­de­lings­for­mål, der er fast­sat i vedtægten.

Vedtæg­ten in­de­hol­der nem­lig en pri­o­ri­te­ring af for­må­le­ne, som der­for ik­ke kan be­trag­tes som ligestillede.

Det har fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen af­gjort på bag­grund af en re­de­gø­rel­se fra fon­dens bestyrelse.

”Be­sty­rel­sen er så­le­des ik­ke for­plig­tet til at sik­re, at der over en år­ræk­ke er en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i af­gø­rel­sen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Ar­tik­len fort­sæt­ter un­der tabellen.

Er­hvervs­sty­rel­sen gik ind i sa­gen ef­ter, vi her i Fun­dats kun­ne for­tæl­le, at fonds­be­sty­rel­sen over en år­ræk­ke på ot­te år har ud­delt 98,7 pct. af ud­de­lin­ger­ne til det ene af de fem ud­de­lings­for­mål, nem­lig til de di­rek­te ef­ter­kom­me­re ef­ter di­rek­tør K. W. Bruun og Fru Ragn­hild Bruun, som er nævnt fon­dens for­mål 3.a.

Be­sty­rel­sen ud­del­te me­re end 117 mio. kr. til de di­rek­te fa­mi­lie­med­lem­mer i perioden.

I sam­me pe­ri­o­de blev der ik­ke ud­delt til de øv­ri­ge fa­mi­lie­med­lem­mer un­der for­mål b. Li­ge­som der hel­ler ik­ke var fal­det pen­ge af til per­so­ner un­der for­mål c, som hav­de væ­ret ven­ner med æg­te­par­ret Bruun el­ler på an­den må­de hav­de stå­et fa­mi­li­en nær. Der var hel­ler ik­ke ud­delt pen­ge til op­ret­hol­del­se af min­der om fa­mi­li­en, her­un­der til slægts­bø­ger el­ler grav­ste­der un­der for­mål d.

Dog var der si­den 2019 ud­delt 500.000 kr. om året til det al­me­ne for­mål e, hvil­ket sva­rer til 1,2 pro­cent af de sam­le­de ud­de­lin­ger på 119 mil­li­o­ner kro­ner i perioden.

Bestyrelsens ret til at vælge

Be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruun har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se, men da Fun­dats in­ter­viewe­de ham i sep­tem­ber, for­kla­re­de han, at be­sty­rel­sen lag­de af­gø­ren­de vægt på vedtæg­tens punkt 3.3, som be­sty­rel­sen op­fat­ter som en pri­o­ri­te­ring af ud­de­lings­for­må­le­ne. Her­af frem­går at:

”Le­ga­ter til­de­les og lån ydes – med­min­dre be­sty­rel­sen træf­fer an­den be­stem­mel­se – så­le­des at den i pkt. 3.a nævn­te per­son­kreds til­go­de­ses før den i pkt. 3.b nævn­te per­son­kreds og så fremdeles.”

Der­u­d­over frem­går det af vedtæg­tens punkt 3.5, at:

”I øv­rigt af­gør be­sty­rel­sen ale­ne, hvem der kan kom­me i be­tragt­ning ved til­de­ling af le­ga­ter og lån.”

Fle­re eks­per­ter vur­de­re­de det dog tvivl­s­omt, om vedtæg­tens ud­de­lings­be­stem­mel­ser i en fonds­ret­lig for­stand kun­ne be­trag­tes som en egent­lig for­plig­tel­se til at pri­o­ri­te­re ud­de­lings­be­lø­be­ne til de fem for­skel­li­ge formål.

Tviv­len skyld­tes blandt an­det vedtæg­tens kraf­ti­ge be­to­ning af be­sty­rel­sens ret til at træf­fe ”an­den be­stem­mel­se” i punkt 3.3 samt be­sty­rel­sens ret til at væl­ge, ”hvem der kan kom­me i be­tragt­ning til le­ga­ter­ne,” som det frem­går af punkt. 3.5.

Un­der­streg­nin­gen af be­sty­rel­sens ret til selv at væl­ge mel­lem for­må­le­ne kun­ne be­trag­tes som en mu­lig­hed for at til­si­de­sæt­te pri­o­ri­te­rin­gen og ud­de­lings­ræk­ke­føl­gen, hvil­ket i prak­sis og­så er sket. Der­for var eks­per­ter­ne usik­re på, om ræk­ke­føl­ge­be­stem­mel­sen i en fonds­ret­lig for­stand kun­ne be­trag­tes som en egent­lig for­plig­tel­se til at pri­o­ri­te­re uddelingerne.

Men i af­gø­rel­sen fra Er­hvervs­sty­rel­sen frem­går det klart, at sty­rel­sen ved for­tolk­nin­gen af vedtæg­ten har lagt sær­lig vægt på ræk­ke­føl­ge­be­stem­mel­sen i vedtæg­tens punkt 3.3.

”Er­hvervs­sty­rel­sen er der­for enig i be­sty­rel­sens for­tolk­ning af fon­dens ud­de­lings­for­mål om at ud­de­lings­for­må­le­ne ik­ke skal be­trag­tes som li­ge­stil­le­de, men der­i­mod som pri­o­ri­te­re­de,” frem­går det af afgørelsen.

Henviser til Rockwool Fonden

Er­hvervs­sty­rel­sen har i for­bin­del­se med sin un­der­sø­gel­se af sa­gen bedt fon­dens be­sty­rel­se frem­sen­de even­tu­el­le do­ku­men­ter, som er op­ret­tet i for­bin­del­se med ud­ar­bej­del­sen af den op­rin­de­li­ge vedtægt.

Et så­kaldt stif­tel­ses­grund­lag kan nem­lig ind­gå i den sam­le­de for­tolk­ning af ud­de­lings­be­stem­mel­ser­ne i fon­dens formål.

Iføl­ge be­sty­rel­sen fin­des, der dog ik­ke yder­li­ge­re do­ku­men­ter, som knyt­ter sig til op­ret­tel­sen af vedægtsdokumentet.

Der­i­mod har be­sty­rel­sen i sin kor­re­spon­dan­ce med Er­hvervs­sty­rel­sen lagt stor vægt på en an­den fonds­sag om li­ge­stil­le­de kon­tra pri­o­ri­te­re­de for­mål – nem­lig sa­gen om Ro­ck­wool Fon­den, som i år­ti­er har neg­li­ge­ret ud­de­lin­ger til fon­dens kunstformål.

I for­bin­del­se med en regn­skabs­kon­trol bad Ci­vilsty­rel­sen om en re­de­gø­rel­se for Ro­ck­wool Fon­dens for­tolk­ning af ud­de­lings­for­må­le­ne. Her­ef­ter luk­ke­de Ci­vilsty­rel­sen sa­gen uden yder­li­ge­re bemærkninger.

Be­sty­rel­sen i K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond hen­vi­ser i sin re­de­gø­rel­se til ud­fal­det af sa­gen om Ro­ck­wool Fonden.

”I Lars Bun­chs [Ro­ck­wool Fon­dens ad­vo­kat, red.] brev af 19/9 2022 til Ci­vilsty­rel­sen (ved­hæf­tes) ar­gu­men­te­res der i vidt om­fang ud fra for­hold, der ik­ke di­rek­te frem­går af vedtæg­ter­ne. En ræk­ke lig­nen­de for­hold kun­ne og­så frem­dra­ges og un­der­byg­ge den­ne sag, jf. dog det al­le­re­de an­før­te om prak­sis, da stif­ter og for­fat­te­ren til vedtæg­ter­ne sad i be­sty­rel­sen, men i den­ne fond kan ud­de­lings­for­må­let med fa­mi­li­en i fo­kus og­så un­der­byg­ges af ord­ly­den i vedtæg­ter­ne, jf. bre­vet af 2/11,” skri­ver be­sty­rel­sen for K.W. Bruun & Hu­strus Familiefond.

På den bag­grund op­for­drer be­sty­rel­sen fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen til at la­de sa­gen ligge.

”Så kon­klu­sio­nen må væ­re, at der i K.W. Bruun & Hu­strus Fa­mi­lie­fond er me­re, der ta­ler for, at der ik­ke er grund­lag for at rej­se kri­tik af prak­sis i re­la­tion til ud­de­lin­ger og på­læg­ge be­sty­rel­sen an­dre ret­nings­linjer for frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Dvs. når sa­gen mod Ro­ck­wool Fon­den blev luk­ket uden be­mærk­nin­ger, er der i sa­gen med K.W. Bruun & Hu­strus Fa­mi­lie­fond end­nu bed­re grun­de til at luk­ke sa­gen uden be­mærk­nin­ger,” skri­ver be­sty­rel­sen for K.W. Bruun & Hu­strus Familiefond.

Uddelingspligt kan fraviges

I sin af­gø­rel­se for­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen sig dog ik­ke til sa­gen om Ro­ck­wool Fon­den, og sty­rel­sen væl­ger hel­ler ik­ke at luk­ke sa­gen uden be­mærk­nin­ger. Der­i­mod af­gør Er­hvervs­sty­rel­sen sa­gen på bag­grund af ord­ly­den i vedtæg­ten samt de gæl­den­de fonds­ret­li­ge reg­ler, der ud­sprin­ger af erhvervsfondsloven.

I be­grun­del­sen for af­gø­rel­sen læg­ger Er­hvervs­sty­rel­sen vægt på er­hvervs­fonds­lo­vens § 77 og lov­be­mærk­nin­ger­ne til be­stem­mel­sen. Af lov­be­mærk­nin­ger­ne fremgår:

”Hvis det frem­går af vedtæg­ten, at der er fle­re ud­de­lings­for­mål og der­med fle­re ud­de­lings­be­ret­ti­ge­de, må der ik­ke over en år­ræk­ke ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se af det ene om­rå­de på be­kost­ning af de øv­ri­ge an­gi­ve om­rå­der. Over en gi­ven tids­pe­ri­o­de skal der så­le­des væ­re en ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­be­ret­ti­ge­de. Be­sty­rel­sen er så­le­des an­svar­lig for at sik­re ud­de­ling til samt­li­ge ud­de­lings­for­mål, og at der ik­ke kon­se­kvent ud­de­les til no­gen på be­kost­ning af andre.”

Men da vedtæg­ten in­de­hol­der en pri­o­ri­te­rings­re­gel, er be­sty­rel­sen ik­ke for­plig­tet til at ud­de­le til samt­li­ge ud­de­lings­for­mål, for­kla­rer Erhvervsstyrelsen:

”Oven­stå­en­de ud­gangs­punkt kan imid­ler­tid fravi­ges i si­tu­a­tio­ner, hvor vedtæg­ten be­stem­mer, at be­stem­te ud­de­lings­for­mål skal pri­o­ri­te­res over an­dre ud­de­lings­for­mål,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen og hen­vi­ser til hø­jeste­rets­sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond samt til Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port om frem­ti­dens re­gu­le­ring af er­hvervs­dri­ven­de fon­de på si­de 247.

På den bag­grund fo­re­ta­ger Er­hvervs­sty­rel­sen sig ik­ke me­re i den del af sa­gen. Men i ly­set af de kon­se­kven­te ud­de­lin­ger til stif­ter­par­rets di­rek­te ef­ter­kom­me­re på­by­der fondstil­sy­net be­sty­rel­sen at re­gi­stre­re de ud­de­lings­be­ret­ti­ge­de fa­mi­lie­med­lem­mer i cvr-registret.

Det skyl­des reg­ler­ne om re­el­le eje­re, som be­ty­der, at og­så sær­ligt be­gun­sti­ge­de le­gat­mod­ta­ge­re skal re­gi­stre­res som re­el­le eje­re li­ge som fon­dens bestyrelsesmedlemmer.

I den pe­ri­o­de, som Er­hvervs­sty­rel­sen har un­der­søgt, har 24 for­skel­li­ge fy­si­ske per­so­ner mod­ta­get pen­ge fra fon­den un­der for­mål 3.a, mens to al­ment vel­gø­ren­de in­sti­tu­tio­ner har mod­ta­get pen­ge un­der det sid­ste for­mål i ud­de­lings­ræk­ke­føl­gen - det al­men­nyt­ti­ge for­mål 3.e.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer