Annoncespot_img

Coronalæge vil i Tryghedsgruppens repræsentantskab for at løse store sundhedsudfordringer

Rekordmange kandidater stiller op til valget til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Midtjylland, hvor valgkampen netop er skudt i gang. Blandt de 51 kandidater er cheflæge Lars Østergaard, som under coronakrisen var én af de mest citerede eksperter. Genopstilleren Kurt H. Jørgensen glæder sig over stort kandidatfelt, men synes samtidig, det er blevet for nemt at stille op.

Che­flæ­ge Lars Øster­gaard blev land­skendt un­der cor­o­na­pan­de­mi­en, hvor han ale­ne i 2020 blev ci­te­ret over 3.000 gan­ge i me­di­er­ne. Når han nu stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen, er det med hå­bet om, at Tryg­fon­den igang­sæt­ter ini­ti­a­ti­ver, som kan kom­me med løs­nin­ger på nog­le af Dan­marks sund­heds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger (fo­to: Jo­a­chim Rode).

Der er et re­kord­s­tort felt af kan­di­da­ter at væl­ge imel­lem for kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­ber­ne Tryg og Al­ka, når der frem til den 10. fe­bru­ar i Re­gion Midtjyl­land hol­des di­gi­talt valg til Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed, repræsentantskabet.

Den midtjy­ske stem­me­sed­del in­de­hol­der den­ne gang he­le 51 nav­ne, som kan­di­de­rer til re­gio­nens 16 plad­ser i det 70 per­so­ner sto­re re­præ­sen­tant­skab – og det er ny rekord.

Ved de se­ne­ste to valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Midtjyl­land var der så­le­des hen­holds­vis 31 og 30 kandidater.

”Vi er me­get til­fred­se med det hø­je an­tal kan­di­da­ter. For os er det et rig­tig po­si­tivt sig­nal om, at fle­re af vo­res med­lem­mer øn­sker at in­vol­ve­re sig i det med­lem­s­de­mo­kra­ti­ske ar­bej­de i Tryg­heds­grup­pen, og det sæt­ter vi stor pris på. Nu glæ­der vi os til nog­le spæn­den­de og ind­holds­ri­ge med­lem­s­mø­der, hvor kan­di­da­ter­ne har lej­lig­hed til at præ­sen­te­re sig for med­lem­mer­ne i Re­gion Midtjyl­land,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryghedsgruppen.

Udfordringer med tryg sundhed for alle

En af de mest kend­te kan­di­da­ter, der for­sø­ger at få én af de 16 midtjy­ske plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet de næ­ste fem år, er che­flæ­ge på af­de­lin­gen for in­fek­tions­syg­dom­me på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og pro­fes­sor ved Kli­nisk In­sti­tut på Aar­hus Uni­ver­si­tet Lars Østergaard.

Den 59-åri­ge che­flæ­ge, der for ny­lig er ble­vet slå­et til rid­der af Dan­ne­brog­or­de­nen, blev land­skendt un­der cor­o­na­pan­de­mi­en. Ved si­den af at ha­ve an­sva­ret for bå­de den af­de­ling, der tog imod de østjy­ske covid19-pa­tien­ter, og den til­hø­ren­de forsk­nings­af­de­ling med me­re end 65 vi­den­ska­be­li­ge me­d­ar­bej­de­re, var han så­le­des én af de mest brug­te eks­per­ter i de dan­ske me­di­er. Ale­ne i 2020 blev Lars Øster­gaard iføl­ge Re­gion Midtjyl­land ci­te­ret over 3.000 gan­ge i medierne.

Vi står med nog­le ret sto­re ud­for­drin­ger i sam­fun­det med hen­syn til at kun­ne sik­re en frem­ti­dig tryg sund­hed for al­le, og der er brug for at gø­re tin­ge­ne på en ny og an­der­le­des måde

Lars Øster­gaard – Che­flæ­ge, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

Når Lars Øster­gaard med mel­lem­nav­net Jør­gen nu stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet, er det med hå­bet om, at Tryg­fon­den igang­sæt­ter ini­ti­a­ti­ver, som kan kom­me med løs­nin­ger på nog­le af Dan­marks sund­heds­mæs­si­ge udfordringer.

”Jeg sy­nes, at vi står med nog­le ret sto­re ud­for­drin­ger i sam­fun­det med hen­syn til at kun­ne sik­re en frem­ti­dig tryg sund­hed for al­le, og der er brug for at gø­re tin­ge­ne på en ny og an­der­le­des må­de samt æn­dre de pa­ra­dig­mer, der lig­ger til grund for de for­vent­nin­ger, vi har. Dér, hvor jeg tæn­ker, at Tryg­fon­den kan gå ind, er ved at sat­se på nytæn­ken­de, kre­a­ti­ve pro­jek­ter, hvor man af­prø­ver nye og an­der­le­des må­der at ta­ck­le de ud­for­drin­ger, som vi uvil­kår­ligt står over­for,” si­ger Lars Østergaard.

Projekter skal være bæredygtige

Ud over, at Tryg­fon­den bør ha­ve et sær­ligt blik for nytæn­ken­de sund­heds­pro­jek­ter, lig­ger det og­så pro­fes­soren me­get på sin­de, at de støt­te­de pro­jek­ter skal væ­re ’bæ­re­dyg­ti­ge’.

”De­ri lig­ger dels, at de på­gæl­den­de pro­jek­ter skal kun­ne im­ple­men­te­res ef­ter endt pro­jekt­pe­ri­o­de, dels at der skal ind­gå for­skel­li­ge ak­tø­rer i pro­jek­tet, så der der­med kom­mer fle­re for­skel­li­ge vink­ler. Det er ik­ke nok, at læ­ger, sy­geple­jer­sker el­ler er­go­te­ra­pe­u­ter sæt­ter sig ned – pro­jek­ter­ne skal væ­re så bredt sam­men­sat­te som mu­ligt og og­så om­fat­te folk fra ngo’er, er­hvervs­liv og selv­føl­ge­lig pa­tien­ter,” si­ger Lars Østergaard.

Jeg sy­nes tit, man har set, at den må­de, man prø­ver at lø­se pro­ble­mer­ne på fra po­li­tisk si­de, er ved at gø­re me­re af det sam­me, og det hol­der ik­ke i længden

Lars Øster­gaard – Che­flæ­ge, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

Han po­in­te­r­er, at han med me­re end 30 års er­fa­ring fra det dan­ske sund­heds­væ­sen har en vis er­fa­ring med po­li­tisk ini­ti­e­re­de løsningsmodeller.

”Jeg sy­nes tit, man har set, at den må­de, man prø­ver at lø­se pro­ble­mer­ne på fra po­li­tisk si­de, er ved at gø­re me­re af det sam­me, og det hol­der ik­ke i læng­den. Der­for tror jeg, der er brug for et al­ter­na­tiv til den po­li­ti­ske op­ga­ve, som det­te na­tur­lig­vis og­så er. Og her tæn­ker jeg, at Tryg­fon­den kan væ­re en ud­mær­ket spil­ler, for­di fon­den har nog­le mus­k­ler, og jeg hå­ber, at jeg ved at bli­ve valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet kan med­vir­ke til, at der bli­ver al­lo­ke­ret nog­le fle­re mid­ler til at sæt­te så­dan­ne ty­per af pro­jek­ter i sø­en,” si­ger Lars Østergaard.

Blandt de stør­ste ud­for­drin­ger, Lars Øster­gaard me­ner, der skal ta­ges fat på, er per­so­na­le­mang­len i sund­heds­væ­se­net og hvor­dan af­stem­nin­gen af for­vent­nin­ger mel­lem sund­heds­per­so­na­let og pa­tien­ter­ne kan forbedres.

Vil ikke føre valgkamp

Lyk­kes det Lars Øster­gaard at bli­ve valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, kom­mer han til at væ­re med­be­stem­men­de i for­hold til de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den samt med til at god­ken­de stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge arbejde.

Der­u­d­over har med­lem­mer­ne af re­præ­sen­tant­ska­bet sæ­de i et re­gio­nalt råd og er dér to gan­ge år­ligt med til at be­hand­le re­gio­na­le og lo­ka­le fondsansøgninger.

Jeg har gen­nem ti­den få­et bed­re til­bud på for­sik­rin­ger, end dem jeg har fra Tryg For­sik­ring, men jeg har fast­holdt Tryg, for­di de via Tryg­fon­den bi­dra­ger til no­get væsentligt

Lars Øster­gaard – Che­flæ­ge, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

At det li­ge præ­cis er i Tryg­heds­grup­pen og via Tryg­fon­den, han øn­sker at bru­ge en del af sin fri­tid og si­ne kræf­ter, er ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, un­der­stre­ger Lars Østergaard.

”Tryg­fon­dens dna er jo at la­ve pro­jek­ter, der kom­mer dan­sker­ne og Dan­mark til gavn med hen­syn til at sik­re stør­re tryg­hed. Jeg har gen­nem ti­den få­et bed­re til­bud på for­sik­rin­ger, end dem jeg har fra Tryg For­sik­ring, men jeg har fast­holdt Tryg, for­di de via Tryg­fon­den bi­dra­ger til no­get væ­sent­ligt. Så hvis jeg som kun­de i Tryg og med­lem af Tryg­heds­grup­pen ik­ke og­så der­i­gen­nem med­vir­ke­de til at støt­te Tryg­fon­dens ar­bej­de, var jeg ude at af­sø­ge et helt an­det mar­ked for for­sik­rin­ger,” si­ger Lars Østergaard.

Che­flæ­gen har ik­ke tænkt sig at fø­re de­ci­de­ret valg­kamp frem til, at stem­me­af­giv­nin­gen slut­ter den 10. februar.

”Jeg tæn­ker, at jeg vil po­ste no­get på min Face­book-pro­fil og min Lin­ke­dIn, og så mø­der jeg op til valg­mø­det i Aar­hus. Men der bli­ver ik­ke trykt fol­de­re el­ler lø­be­sed­ler, som ik­ke er godt for mil­jø­et,” si­ger Lars Østergaard.

- Er du ble­vet op­for­dret til at stil­le op, el­ler sker det på dit eget initiativ?

”Jeg har få­et så­dan nog­le ’var det ik­ke no­get for dig?’-agtige hen­ven­del­ser, men ik­ke no­gen of­fi­ci­el­le op­for­drin­ger. Så det er pri­mært på eget ini­ti­a­tiv, jeg stil­ler op,” si­ger cheflægen.

Randers’ borgmester på stemmesedlen

En an­den af de me­re kend­te kan­di­da­ter i Re­gion Midtjyl­land er Ran­ders Kom­mu­nes 57-åri­ge so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem Tor­ben Hansen.

I sin præ­sen­ta­tion på Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­dens hjem­mesi­de be­to­ner Tor­ben Han­sen, at han blandt an­det qua borg­mesterjob­bet har ”en helt grund­læg­gen­de for­stå­el­se for de dag­li­ge ud­for­drin­ger for den en­kel­te fa­mi­lie og for­e­nings­li­vet med ar­bej­de, sko­le, fri­tid, sund­hed og transport”.

Han vil, hvis han bli­ver valgt, ar­bej­de for tre ting:

”At styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Tryg­fon­den, her­un­der sik­re med­lems­bonus og ak­ti­vi­te­ter, der kan sik­re tryg­he­den i hver­da­gen for medlemmerne.

At Tryg­heds­grup­pen har et ak­tivt ejer­skab af Tryg, der sik­rer sta­bi­le be­løb til Tryg­fon­den samt Tryg på dan­ske hænder.

Og at tryg­he­den og til­li­den, som er grund­pil­ler i vo­res fæl­les­skab og vel­færds­sam­fund, er sig­te­punk­ter i de al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.”

Tor­ben Han­sen til­fø­jer, at de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter ef­ter hans me­ning blandt an­det skal ha­ve fo­kus på ud­sat­te børn og un­ge, bor­ge­re på kan­ten, det go­de æl­d­re­liv og sam­men­hængs­kraf­ten, til­li­den, sik­ker­he­den og tryg­he­den i Danmark.

Forfatter søger genvalg

Blandt kan­di­da­ter­ne er og­så den 68-åri­ge jour­na­list og for­fat­ter Kurt H. Jør­gen­sen fra Her­ning, som, hvis han bli­ver valgt, går ind til sin tred­je periode.

”Grund­læg­gen­de sy­nes jeg, ar­bej­det i re­præ­sen­tant­ska­bet er smad­derin­ter­es­sant. Jeg har væ­ret med til at sæt­te nye pej­le­mær­ker for bå­de Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, og qua sæ­det i det re­gio­na­le råd, der be­hand­ler an­søg­nin­ger fra Midtjyl­land, har jeg få­et til­knyt­ning til man­ge spæn­den­de pro­jek­ter. Jeg fø­ler, at jeg sta­dig kan bi­dra­ge med ind­sigt og vi­den om, hvad der fo­re­går i re­gio­nen. Der­for er jeg klar til at gi­ve det et skud me­re,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

Jeg har væ­ret med i en spæn­den­de pe­ri­o­de, hvor ar­bej­det har æn­dret sig me­get – helt til­ba­ge fra den­gang, hvor jeg var med til at kæm­pe for åbenhed

Kurt H. Jør­gen­sen – Jour­na­list og forfatter

Han me­ner, at det er vig­tigt, at og­så per­so­ner med er­fa­ring får sæ­de i det nye repræsentantskab.

”Det er klart, at man­ge af de nye kan­di­da­ter, der nu stil­ler op, ik­ke ken­der til for­hi­sto­ri­en. Jeg har væ­ret med i en spæn­den­de pe­ri­o­de, hvor ar­bej­det har æn­dret sig me­get – helt til­ba­ge fra den­gang, hvor jeg var med til at kæm­pe for åben­hed. Jeg har væ­ret med til at træk­ke vog­nen, da den var tung at træk­ke, og der­for er det sjovt og in­ter­es­sant og­så at væ­re med til at im­ple­men­te­re no­get af det, der er kom­met ud af an­stren­gel­ser­ne,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

Tiktok-generationen begynder at tage over

Grund­læg­gen­de sy­nes han, at det er po­si­tivt, at der den­ne gang er et re­kord­højt an­tal kan­di­da­ter at væl­ge imel­lem – på linje med, når der er man­ge kan­di­da­ter til fol­ke­tings-, kom­mu­nal- og me­nig­heds­rå­dsvalg. Det vid­ner så­le­des om in­ter­es­se for at væ­re en del af de­mo­kra­ti­et, po­in­te­r­er Kurt H. Jørgensen.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryghedsgruppen
  • Er sam­let mindst to gan­ge om året.
  • Væl­ger Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.
  • Be­slut­ter de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden.
  • God­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge arbejde.
  • God­ken­der Tryg­heds­grup­pens regn­skab og even­tu­el­le vedtægtsændringer.
  • Sid­der i et re­gio­nalt råd og er med til at be­hand­le re­gio­na­le og lo­ka­le an­søg­nin­ger to gan­ge år­ligt samt kan der­u­d­over ind­gå i sær­li­ge ud­valg, f.eks. valgbestyrelsen.
  • Får et fast ho­norar. Grund­ho­nora­ret er på 53.408 kr. år­ligt for re­præ­sen­tant­ska­bets for­mand og 37.536 kr. for de me­ni­ge med­lem­mer. Der­u­d­over gi­ves der et mø­de­ho­norar på 5.362 kr. for hvert møde.
  • Med­lem­mer­ne kan højst gen­væl­ges tre gan­ge og mak­si­malt sid­de fi­re he­le pe­ri­o­der i repræsentantskabet.
  • Kil­de: Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­dens hjemmeside.

”Jeg tror, at det sto­re an­tal kan­di­da­ter i Tryg­heds­grup­pen hæn­ger sam­men med, at det er ble­vet me­re kendt, hvad Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den la­ver – bran­det er ble­vet stær­ke­re, og vi­den om, at her er en mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se, er ble­vet stør­re. Og jeg tror ik­ke, at de man­ge kan­di­da­ter skal ses som et ud­tryk for util­freds­hed med den må­de, tin­ge­ne kø­rer,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

Han til­fø­jer, at før­ste gang, han selv stil­le­de op, var det svært at fin­de stillere.

”Man var nær­mest nødt til at rin­ge til folk på må og få og spør­ge, om de hav­de en for­sik­ring i Tryg. De man­ge op­stil­le­de kan­di­da­ter i år er må­ske en føl­ge af, at det næ­sten er ble­vet for nemt at stil­le op nu sam­men­lig­net med den­gang, hvor dør­trin­net var no­get hø­je­re,” si­ger Kurt H. Jørgensen.

- Skal du ud at fø­re valg­kamp i de kom­men­de uger?

”Ja, det bli­ver jeg nødt til, nu hvor Tik­tok-ge­ne­ra­tio­nen be­gyn­der at ta­ge over! Selv­om læ­ser­bre­ve og væl­ger­mø­der er ved at gå af mo­de, skri­ver jeg et par læ­ser­bre­ve, la­ver et par Face­book-op­slag og si­ger til mi­ne ven­ner, at jeg stil­ler op. Og så hå­ber jeg, at no­gen i nær­om­rå­det sta­dig véd, hvem jeg er. Men det kan da godt væ­re, at det i sam­men­lig­ning med an­dre er en gam­mel­dags må­de at gø­re op­mærk­som på sig selv,” si­ger den 68-åri­ge jour­na­list og forfatter.

Tirs­dag den 14. fe­bru­ar véd Kurt H. Jør­gen­sen og de øv­ri­ge 50 midtjy­ske kan­di­da­ter, om an­stren­gel­ser­ne har bå­ret frugt. Den dag of­fent­lig­gø­res det, hvil­ke 16 kan­di­da­ter der har op­nå­et flest stem­mer og der­med er valgt til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Re­gion Midtjylland.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer