Lego Fonden finder ny direktør i egne rækker

Advokat Sidsel Marie Kristensen, der kommer fra en stilling som chefjurist i Kirkbi og en bestyrelsespost i Lego Fonden, sætter sig 1. februar i stolen som fondens nye administrerende direktør – i første omgang dog kun for en ét-årig periode.

Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen er ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den, der i 2021 var num­mer 2 på li­sten over Dan­marks mest ud­de­len­de fon­de. (fo­to: Jo­nas Ahl­strøm, Jo­nas Fotografi)

Tre må­ne­der ef­ter, at An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen med øje­blik­ke­lig virk­ning stop­pe­de som Le­go Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ef­ter kun 13 må­ne­der i chef­sto­len, har Dan­marks næst­mest ud­de­len­de fond nu fun­det sin nye topchef.

Den er­hvervs­dri­ven­de fonds nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør er ad­vo­kat Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen, som si­den 2020 har sid­det i fon­dens bestyrelse.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Le­go Fon­den sæt­ter Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen sig i di­rek­tør­sto­len den 1. fe­bru­ar i før­ste om­gang for en pe­ri­o­de på ét år. ”Og mu­lig­vis i læn­ge­re tid,” skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Ud over plad­sen i fon­dens be­sty­rel­se har Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen og­så i sit dag­li­ge ar­bejds­liv væ­ret tæt på Le­gos ejer­fa­mi­lie. Hun kom­mer så­le­des fra en stil­ling i Kirk­bi, der er Kirk Kri­sti­an­sen-fa­mi­li­ens pri­va­te hol­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab, hvor hun med ti­tel af chefjurist har fun­ge­ret som øko­no­misk rå­d­gi­ver for den sten­ri­ge familie.

Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen sid­der og­så i be­sty­rel­sen for bå­de den bri­ti­ske un­der­hold­nings­kon­cern Mer­lin En­tertain­ments, som Kirk­bi ejer 50 pro­cent af, og Brain­POP, som la­ver on­li­ne­un­der­vis­ning for børn.

Formands søster ind i bestyrelse

I for­bin­del­se med sin til­træ­den som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den stop­per Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen i fon­dens be­sty­rel­se og af­lø­ses af Ag­ne­te Kirk Kri­sti­an­sen, der er dat­ter af den tid­li­ge­re Le­go-top­chef Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen. Der­med ind­træ­der Ag­ne­te Kirk Kri­sti­an­sen i den fonds­be­sty­rel­se, hvor hen­des bror Tho­mas er formand.

Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen un­der­stre­ger i pres­se­med­del­el­sen, at han ser frem til at by­de Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen vel­kom­men som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fonden.

Hen­des unik­ke ind­sigt i vo­res for­mål, stra­te­gi og part­ner­ska­ber kom­bi­ne­ret med hen­des vær­di­er, ener­gi og kom­pe­ten­cer gør Sid­sel til den ret­te til at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af ​​Le­go Fonden

Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Le­go Fonden

”Gen­nem sin sto­re le­del­ses- og be­sty­rel­se­ser­fa­ring fra LE­GO-øko­sy­ste­met, blandt an­det som be­sty­rel­ses­med­lem i Le­go Fon­den, er Sid­sel dybt en­ga­ge­ret i læ­ring gen­nem leg. Hen­des unik­ke ind­sigt i vo­res for­mål, stra­te­gi og part­ner­ska­ber kom­bi­ne­ret med hen­des vær­di­er, ener­gi og kom­pe­ten­cer gør Sid­sel til den ret­te til at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af ​​Le­go Fon­den, der er an­er­kendt som en be­ty­de­lig pri­vat do­nor in­den for ud­dan­nel­se,” si­ger Tho­mas Kirk Kristiansen.

Den nye di­rek­tør glæ­der sig me­get over at ha­ve få­et mu­lig­he­den for at bi­dra­ge til et af de vig­tig­ste for­mål, der ef­ter hen­des me­ning er, nem­lig at ska­be en bed­re frem­tid for vo­res børn.

”Gen­nem mit ar­bej­de i Le­go Fon­dens be­sty­rel­se har jeg på før­ste hånd set, hvor­dan fon­dens be­vil­lings­mu­lig­he­der og ka­pa­ci­tet til at ud­vik­le pro­gram­mer er vok­set. Jeg ser me­get frem til at fort­sæt­te den­ne ud­vik­ling sam­men med vo­res part­ne­re,” si­ger Sid­sel Ma­rie Kristensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer