Direktør stopper i Lego Fonden efter kun et år

Anne-Birgitte Albrectsen er med øjeblikkelig virkning stoppet som direktør i Danmarks næstmest uddelende fond, Lego Fonden. Ifølge bestyrelsesformand Thomas Kirk Kristiansen har bestyrelsen og Anne-Birgitte Albrectsen et ”fundamentalt forskelligt” syn på, hvordan fonden fremover skal ledes.

"Det er dej­ligt at kun­ne sæt­te sig i CEO-sto­len og ik­ke væ­re be­kym­ret for, om man kan læ­se, hvor be­sty­rel­sen er, og hvad den ger­ne vil ha­ve," sag­de An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen for et år si­den, da hun li­ge var til­t­rå­dt som di­rek­tør. Men al­le­re­de nu er hun grun­det ue­nig­hed med be­sty­rel­sen for­tid i fonden.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Le­go Fon­den, som med sam­le­de be­vil­lin­ger for 2,8 mil­li­ar­der kro­ner ind­t­og po­si­tio­nen som Dan­marks næst­mest ud­de­len­de fond i 2021, skal på jagt ef­ter en ny ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Ef­ter kun 13 må­ne­der i chef­sto­len med­del­te 55-åri­ge An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen så­le­des i går på det so­ci­a­le me­die Lin­ke­dIn, at hun stop­per i fon­den. Iføl­ge Le­go Fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling ske­te fra­træ­del­sen øje­blik­ke­ligt i går, den 4. oktober.

Den juristud­dan­ne­de An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen til­t­rå­d­te 1. sep­tem­ber 2021, hvor hun af­lø­ste Jo­hn Goodwin, der hav­de væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den i fi­re år.

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen kom til Le­go Fon­den fra en stil­ling som di­rek­tør i den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Plan In­ter­na­tio­nal og hav­de før da haft en lang ræk­ke sto­re stil­lin­ger i FN-regi.

Sam­ti­dig med at hun stop­pe­de i Plan In­ter­na­tio­nal, for­lod hun den stol i Le­go Fon­dens be­sty­rel­se, hun kun hav­de sid­det på i ét år.

Værdifællesskab med bestyrelsen

I et in­ter­view med Fun­dats i ok­to­ber 2021 li­ge ef­ter sin til­træ­den i Bil­lund un­der­stre­ge­de An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen, at hun blandt an­det på bag­grund af pe­ri­o­den i Le­go Fon­dens be­sty­rel­se føl­te sig sær­de­les godt klædt på i for­hold til be­sty­rel­sens for­vent­nin­ger til den nye direktør.

”Det er dej­ligt at kun­ne sæt­te sig i CEO-sto­len og ik­ke væ­re be­kym­ret for, om man kan læ­se, hvor be­sty­rel­sen er, og hvad den ger­ne vil ha­ve. Jeg tror al­tid, at når top­le­de­re sæt­ter sig i sto­len, har de en vis tvivl om, hvil­ke for­vent­nin­ger der er til dem. Jeg vil ik­ke si­ge, vi er 100 pro­cent over dét punkt end­nu, men jeg op­le­ver, at vi er rig­tig godt i gang med at fø­le hin­an­den på tæn­der­ne, og det er dej­ligt, at vi i den pro­ces og­så har fun­det det vær­di­fæl­les­skab, som er så af­sin­dig vig­tigt for Le­go-kon­cer­nens ejer­fa­mi­lie. Vi er al­le eni­ge om, hvad de fæl­les mål er, og hvor vi ger­ne vil hen,” un­der­stre­ge­de An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Jeg stop­per tid­li­ge­re end for­ven­tet, for­di be­sty­rel­sen og jeg ik­ke har haft en fæl­les til­gang til, hvil­ken form for le­der­skab der ak­tu­elt er brug for

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – For­hen­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

I sit op­slag på Lin­ke­dIn læg­ger An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen, der i sin tid som vi­ce­ek­se­ku­tiv­di­rek­tør i FN´s Be­folk­nings­fond (UNFPA) var den hø­jest pla­ce­re­de dan­sker i FN-sy­ste­met, ik­ke skjul på, at af­ske­den med Le­go Fon­den sker no­get hur­ti­ge­re end forventet.

”En ny dør har net­op åb­net sig i mit liv. Ef­ter i ét år at ha­ve hjul­pet med trans­for­ma­tio­nen af den fan­ta­sti­ske Le­go Fon­den i en ny stra­te­gisk ret­ning, er ti­den nu kom­met til at af­sø­ge nye mu­lig­he­der. Jeg stop­per tid­li­ge­re end for­ven­tet, for­di be­sty­rel­sen og jeg ik­ke har haft en fæl­les til­gang til, hvil­ken form for le­der­skab der ak­tu­elt er brug for,” skri­ver An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen blandt an­det i sit en­gelsk­spro­ge­de opslag.

Fundamental uenighed

I en of­fi­ci­el ud­mel­ding fra be­sty­rel­sen i Le­go Fon­den går for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen et skridt vi­de­re end sin af­gå­en­de di­rek­tør i be­skri­vel­sen af år­sa­gen til det hur­ti­ge brud.

I de se­ne­ste må­ne­der har be­sty­rel­sen og An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen op­le­vet, at der er fun­da­men­talt for­skel­li­ge hold­nin­ger til, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­nen skal le­des i næ­ste fase

Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Le­go Fonden

”Le­go Fon­den er i dag an­er­kendt som en af ​​de stør­ste pri­va­te do­no­rer in­den for ud­dan­nel­se, og der er en am­bi­tion om at nå ud til end­nu fle­re børn i frem­ti­den. Be­sty­rel­sen har sam­men med An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen be­slut­tet en stra­te­gi for at ind­fri den­ne am­bi­tion. Men i de se­ne­ste må­ne­der har be­sty­rel­sen og An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen op­le­vet, at der er fun­da­men­talt for­skel­li­ge hold­nin­ger til, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­nen skal le­des i næ­ste fa­se. Der­for for­la­der An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen Le­go Fon­den,” ly­der det fra Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen i den of­fi­ci­el­le udmelding.

Her frem­går det og­så, at der nu vil bli­ve igang­s­at en pro­ces med at fin­de en ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Ind­til An­ne-Bir­git­te Al­brect­sens ef­ter­føl­ger er fun­det, va­re­ta­ger be­sty­rel­sen den mid­ler­ti­di­ge le­del­se af fonden.

Fun­dats har for­gæ­ves for­søgt at få et in­ter­view med An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen om det plud­se­li­ge stop i Le­go Fonden.

Anne-Birgitte Albrectsens blå bog

  • Født i Vej­le 18. juli 1967 (55 år)
  • Stu­dent fra Gre­ve Gym­na­si­um og ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (1991).
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den sep­tem­ber 2021-ok­to­ber 2022. Med­lem af fon­dens be­sty­rel­se 2020-2021.
  • Tid­li­ge­re blandt an­det CEO for Plan In­ter­na­tio­nal, vi­ce­ek­se­ku­tiv­di­rek­tør i FN´s Be­folk­nings­fond (UNFPA) og cen­ter­chef for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Ressourcecenter.
  • Rid­der af Dan­ne­brog (2008).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer