Mangel på viden om inhabilitet blandt fondes advokater

Der er for meget kasketforvirring, og selv store fondes rådgivere har ofte ikke styr på de regler, som burde ligge på rygraden, påpeger Erhvervsstyrelsens direktør. Fundats har set på vejledningerne og spurgt fondsmyndigheden om råd og risiko for bestyrelsesmedlemmerne.

"De bur­de ha­ve styr det, og vi ta­ler om si­de 1 i læ­re­bo­gen," si­ger di­rek­tør i Er­hvervs­sty­rel­sen Ka­tri­ne Win­ding om ad­vo­ka­ter til­lknyt­tet fonde.

”Der er sim­pelt­hen ik­ke styr på det.”

I usæd­van­ligt kraf­ti­ge ven­din­ger gør Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør Ka­tri­ne Win­ding det klart, at alt for man­ge be­sty­rel­ser slø­ser med nog­le af de mest vi­ta­le sty­rings­prin­cip­per i fonds­le­del­sens maskinrum.

Dob­bel­trol­ler, per­son­sam­men­fald og jong­le­ring med fle­re ka­sket­ter ud­gør nem­lig en ri­si­ko for, at fonds­le­del­sen kom­mer til at va­re­ta­ge an­dre in­ter­es­ser end fondens.

Den slags pro­ble­mer stø­der fondstil­sy­net alt for of­te på i de­res dag­li­ge ar­bej­de med at vej­le­de og kon­trol­le­re de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

På Fon­de­nes Dag den 30. sep­tem­ber send­te sty­rel­ses­di­rek­tø­ren der­for en klar op­for­dring til al­le be­sty­rel­ser i lan­dets cir­ka 1.350 erhvervsfonde:

”Ka­sket­for­vir­ring og in­ha­bi­li­tet, det vil­le jeg sæt­te stor pris på, hvis fon­de­ne vil­le gå hjem og kig­ge på. Og selv­om man nu sid­der og tæn­ker, at det gæl­der nok kun de min­dre fon­de, så vil jeg si­ge, at det er me­get sand­syn­ligt, at det ik­ke gæl­der net­op din fond. Men gå al­li­ge­vel hjem og se or­dent­lig ef­ter, for vi ser den­ne ty­pe pro­ble­mer i al­le fonds­stør­rel­ser,” sag­de Ka­tri­ne Winding.

Re­pri­man­den fra fondsmyn­dig­he­dens øver­ste chef faldt fra po­di­et i den fyld­te kon­fe­ren­cesal i In­du­stri­ens Hus. Her tog hun fon­de­ne og de­res rå­d­gi­ve­re i sko­le og ud­del­te en ver­bal kind­he­st til fonds­sek­to­rens ad­vo­ka­ter, hvoraf man­ge var re­præ­sen­te­ret rundt om bordene.

”Det gæl­der og­så blandt fon­de­nes ad­vo­ka­ter. Jeg kun­ne for­stå, hvis det var en tøm­rer, der sad i en fonds­be­sty­rel­se og syn­tes, at det her var lidt svært. Men der er of­te ta­le om ad­vo­ka­ter, hvor det bur­de lig­ge på ry­gra­den. De bur­de ha­ve styr det, og vi ta­ler om si­de 1 i læ­re­bo­gen,” sag­de styrelsesdirektøren.

Hun hen­vi­ste der­med blandt an­det til be­stem­mel­sen om in­ha­bi­li­tet, som er ind­skre­vet i erhvervsfondsloven.

Erhvervsfondsloven om inhabilitet

§ 51. Et med­lem af le­del­sen må ik­ke del­ta­ge i be­hand­lin­gen af spørgs­mål om af­ta­ler mel­lem den er­hvervs­dri­ven­de fond og den på­gæl­den­de selv el­ler søgs­mål mod den på­gæl­den­de selv el­ler om af­ta­ler mel­lem fon­den og tred­je­mand el­ler søgs­mål mod tred­je­mand, hvis den på­gæl­den­de de­ri har en væ­sent­lig in­ter­es­se, der kan væ­re stri­den­de mod fondens.

Administrator i bestyrelsen

Nog­le af de ha­bi­li­tets­pro­ble­mer, som fondstil­sy­net ob­ser­ve­rer, dre­jer sig om for­hold, hvor der er pen­ge in­vol­ve­ret mel­lem fle­re ka­sket­ter, der til­hø­rer sam­me person.

Det sker nem­lig, når et be­sty­rel­ses­med­lem er rå­d­gi­ver for fon­den, sæl­ger ydel­ser til fon­den via sit fir­ma, el­ler når et be­sty­rel­ses­med­lem sam­ti­dig er på løn­nings­li­sten i fon­dens se­kre­ta­ri­at. I vis­se til­fæl­de er så­dan­ne dob­bel­trol­ler helt udelukket.

”For ek­sem­pel kan vi helt ge­ne­relt si­ge, at hvis du er for­mand i en be­sty­rel­se, så kan du ik­ke sam­ti­dig væ­re ad­mi­ni­stra­tor el­ler ad­vo­kat for fon­den,” sag­de Ka­tri­ne Winding.

Da den nye er­hvervs­fonds­lov blev ved­ta­get i 2014 ud­send­te Er­hvervs­sty­rel­sen i en vej­led­ning om reg­ler­ne for le­del­sen i er­hvervs­fon­de. Her­af frem­går det blandt an­det, at den sam­me per­son ik­ke bå­de kan sid­de for bor­den­den i be­sty­rel­sen og i direktionen:

”Mu­lig­he­den for at få samtyk­ke fra fondsmyn­dig­he­den til, at en di­rek­tør kan væ­re for­mand el­ler næst­for­mand for be­sty­rel­sen, er ik­ke vi­dere­ført [i den nye lov, red.]. Det skyl­des, at det er en af be­sty­rel­sens vig­ti­ge op­ga­ver at fø­re kon­trol med di­rek­tio­nen. Det er fonds­ret­ligt uhen­sigts­mæs­sigt med per­son­sam­men­fald på de to po­ster, da det ska­ber tvivl om ar­bejds­de­lin­gen mel­lem be­sty­rel­se og di­rek­tion. End­vi­de­re kan det svæk­ke kon­trol­len med di­rek­tio­nen, hvis der kan væ­re sam­men­fald,” står der i vej­led­nin­gen, som er frit til­gæn­ge­lig på sty­rel­sens hjemmeside.

Men og­så i min­dre ek­stre­me si­tu­a­tio­ner er det ik­ke ale­ne nok at væ­re knivskarp på rol­le­for­de­lin­gen og ta­ge si­ne for­holds­reg­ler der­ef­ter. Det skal og­så kun­ne do­ku­men­te­res, un­der­stre­ge­de Ka­tri­ne Winding.

”Husk og­så, at hvis be­sty­rel­sen har vur­de­ret, at et be­sty­rel­ses­med­lem er in­ha­bilt, så skal det stå i be­sty­rel­ses­pro­tokol­la­tet for det på­gæl­den­de mø­de,” sag­de hun og po­in­te­r­e­de, at det kan ha­ve kon­se­kven­ser for de be­slut­nin­ger, be­sty­rel­sen træf­fer, hvis ik­ke reg­ler­ne er over­holdt bå­de på pa­pi­ret og i realiteten.

Opmærksomhed på inhabilitet

✓ Et in­ha­bilt be­sty­rel­ses­med­lem skal for­la­de bestyrelseslokalet.

✓ Do­ku­mentér be­sty­rel­sens over­vej­el­ser i forhandlingsprotokollen.

✓ Gør re­sten af be­sty­rel­sen op­mærk­som på even­tu­el inhabilitet.

✓ Ri­si­ko for ugyl­dig bestyrelsesbeslutning.

Kil­de: Erhvervsstyrelsen

”Hvis et be­sty­rel­ses­med­lem er in­ha­bilt, skal med­lem­met for­la­de be­sty­rel­ses­lo­ka­let un­der drøf­tel­ser­ne af den på­gæl­den­de sag. Ri­si­ko­en, ved ik­ke at over­hol­de reg­ler­ne, er, at de på­gæl­den­de be­slut­nin­ger ik­ke kan an­ses som gyl­di­ge,” un­der­stre­ge­de sty­rel­ses­di­rek­tø­ren i sit oplæg.

Tre spørgsmål til styrelsen

Fun­dats har på bag­grund af Ka­tri­ne Win­dings op­sang på Fon­de­nes Dag stil­let spørgs­mål til Er­hvervs­sty­rel­sen om, hvor­dan be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal for­hol­de sig til dob­bel­trol­ler, som i øje­blik­ket ses i fle­re af lan­dets sto­re er­hvervs­dri­ven­de fonde:

- Hvis et be­sty­rel­ses­med­lem er an­sat i fon­den, f.eks. som di­rek­tør el­ler pro­gram­chef, hvil­ke for­an­stalt­nin­ger skal en be­sty­rel­se da iværk­sæt­te for at sik­re sig, at le­del­sen ik­ke va­re­ta­ger uved­kom­men­de interesser?

”Be­sty­rel­sen fø­rer som øver­ste le­del­ses­or­gan kon­trol med, at di­rek­tio­nen ik­ke va­re­ta­ger uved­kom­men­de in­ter­es­ser og fast­sæt­ter ret­nings­linjer for di­rek­tio­nens ar­bej­de. Det­te føl­ger af er­hvervs­fonds­lo­vens § 38, stk. 1, nr. 4,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i et svar.

”Reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet i er­hvervs­fonds­lo­vens § 51 har til for­mål at for­hin­dre va­re­ta­gel­se af uved­kom­men­de in­ter­es­ser. Som nævnt fø­rer be­sty­rel­sen kon­trol med di­rek­tio­nen, men et di­rek­tions­med­lem er og­så selv an­svar­lig for at gø­re op­mærk­som på even­tu­el in­ha­bi­li­tet i sin egen­skab af di­rek­tions­med­lem. I be­sty­rel­sen er det bå­de det en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem og den sam­le­de be­sty­rel­se, som er an­svar­li­ge for at sik­re, at der ik­ke del­ta­ger in­ha­bi­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer ved be­sty­rel­sens beslutninger.”

- En del le­del­ses­med­lem­mer i er­hvervs­dri­ven­de fon­de le­ve­rer sam­ti­dig ad­vo­katy­del­ser el­ler fondsad­mi­ni­stra­tion til fon­den. Det kan bå­de væ­re di­rek­tø­ren el­ler et me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem. Hvor­dan an­be­fa­ler Er­hvervs­sty­rel­sen, at fon­den ind­ret­ter sig, så man und­går at va­re­ta­ge ad­vo­kat­fir­ma­ets in­ter­es­ser frem for fondens?

”De al­min­de­li­ge reg­ler om in­ha­bi­li­tet er som ud­gangs­punkt til hin­der for, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer del­ta­ger i be­hand­lin­gen af spørgs­mål om en fonds køb af ad­vo­katy­del­ser hos det på­gæl­den­de be­sty­rel­ses­med­lems ad­vo­kat­fir­ma. Det er ik­ke en an­be­fa­ling men et lov­krav, at fonds­be­sty­rel­ser­ne over­hol­der in­ha­bi­li­tets­reg­ler­ne,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

- En del be­slut­nin­ger er i de­res na­tur ir­re­ver­sib­le. Hvil­ke kon­se­kven­ser kan det ha­ve for et in­ha­bilt be­sty­rel­ses­med­lem, hvis fon­dens be­slut­nin­ger se­ne­re er­klæ­res ugyldige? 

”Hvis en af­ta­le er ugyl­dig som føl­ge af mang­len­de be­slut­nings­dyg­tig­hed i be­sty­rel­sen pga. af in­ha­bi­li­tet, er det et an­lig­gen­de mel­lem fon­den og af­ta­le­par­ten, som be­sty­rel­sen er an­svar­lig for at hånd­te­re. Det er ik­ke mu­ligt at sva­re på, hvad det kon­kret vil ha­ve af kon­se­kven­ser, da det be­ror på al­min­de­li­ge af­ta­le­ret­li­ge over­vej­el­ser,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen og næv­ner to muligheder.

”Hvis fon­den li­der et tab, kan det in­de­bæ­re et er­stat­nings­ansvar hos de an­svar­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer ef­ter er­hvervs­fonds­lo­vens § 126. Grove el­ler gen­tag­ne over­træ­del­ser af reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet kan og­så med­fø­re, at be­sty­rel­sen bli­ver af­sat, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 45,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­vens § 132 straf­fes over­træ­del­se af be­stem­mel­sen om in­ha­bi­li­tet i § 51 med bø­de. Den­ne mu­lig­hed er li­ge­le­des nævnt i lov­be­mærk­nin­ger­ne til lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de (se boks nedenfor).

Lovbemærkningerne

Til § 51
For­sla­get om le­del­ses­med­lem­mers in­ha­bi­li­tet vi­dere­fø­rer den gæl­den­de § 20, i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Den fo­re­slå­e­de re­gel sva­rer end­vi­de­re til § 131 i selskabsloven.
For­sla­get for­by­der ik­ke ale­ne et med­lem af le­del­sen at del­ta­ge i af­stem­nin­gen i de om­hand­le­de til­fæl­de af in­ter­es­se­kon­flik­ter mel­lem den på­gæl­den­de og fon­den, men over­ho­ve­det at del­ta­ge i behandlingen.
Det for­hold, at det in­ha­bi­le med­lem ik­ke kan del­ta­ge i be­hand­lin­gen af et be­stemt em­ne, hin­drer ik­ke de øv­ri­ge med­lem­mer i at be­de det på­gæl­den­de med­lem om en re­de­gø­rel­se om det på­gæl­den­de emne.
Be­stem­mel­sen sig­ter så­vel på af­ta­ler som på søgs­mål og om­fat­ter he­le sa­gens behandling.
Valg af for­mand for be­sty­rel­sen er ik­ke en af­ta­le i lovens for­stand, og be­stem­mel­sen er der­for ik­ke til hin­der for, at et med­lem af be­sty­rel­sen ved valg af for­mand stem­mer på sig selv.
Til­sva­ren­de gæl­der for­slag om ve­der­lag til bestyrelsen.
Det føl­ger af be­stem­mel­sens ana­lo­gi, at reg­len og­så om­fat­ter be­slut­nin­ger om pro­ces­su­el­le skridt i en rets­sag, som den på­gæl­den­de har an­lagt mod fon­den. End­vi­de­re må be­stem­mel­sen an­ven­des ana­logt på an­dre rets­skridt end søgs­mål, f.eks. ind­gi­vel­se af konkursbegæring.
Dre­jer det sig om et for­hold mel­lem fon­den og tred­je­mand, kræ­ves det yder­li­ge­re, at ved­kom­men­de be­sty­rel­ses­med­lem har en væ­sent­lig in­ter­es­se i sa­gen, f.eks. på grund af slægts­for­hold el­ler an­den til­knyt­ning til tred­je­man­den, og at den­ne in­ter­es­se kan væ­re stri­den­de mod fondens.
Hvis en be­slut­ning ik­ke kan træf­fes af be­sty­rel­sen på grund af in­ha­bi­li­tet, må be­sty­rel­sen fo­re­læg­ge spørgs­må­let for fondsmyn­dig­he­den for at det sik­res, at be­slut­nin­gen ik­ke stri­der mod fon­dens in­ter­es­ser. Be­slut­ning kan end­vi­de­re ind­brin­ges til fondsmyn­dig­he­den, hvis den er nød­ven­dig og ik­ke kan af­ven­te en an­den sam­men­sæt­ning af bestyrelsen.
Be­stem­mel­sen straf­be­læg­ges, jf. den fo­re­slå­e­de § 132, stk. 1.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer