Carlsbergs aflyste Ukraine-donation kan smitte af på fondens omdømme

Bryggeriet Carlsbergs annullerede donation til krigens ofre i Ukraine risikerer at smitte af på Carlsbergfondets omdømme, vurderer professor i virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet, Finn Frandsen.

Det sid­ste hal­ve år har ind­tje­nings­mæs­sigt væ­ret et godt hal­vår for Carls­berg-kon­cer­nens rus­si­ske dat­ter­sel­skab, Baltika.

Me­nin­gen var ik­ke til at ta­ge fejl af.

Det over­skud, som bryg­ge­ri­et Carls­berg A/S tjen­te på si­ne rus­si­ske for­ret­nin­ger, vil­le bli­ve do­ne­ret til hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner i Ukrai­ne, som føl­ge af Ruslands in­va­sion af landet.

Så­dan lød bud­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt af Carls­berg den 9. marts 2022, der hav­de bryg­ge­ri­ets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ce­es ’t Hart, som afsender.

”En­hver form for over­skud, der bli­ver skabt un­der den hu­ma­ni­tæ­re kri­se, vil bli­ve do­ne­ret til nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner,” lød det blandt an­det i pressemeddelelsen.

Si­den­hen blev bud­ska­bet frem­ført fle­re gan­ge i for­skel­li­ge in­ter­views. Løf­tet om do­na­tio­nen blev des­u­den gen­ta­get i net­op den pres­se­med­del­el­se fra man­dag 28. marts, hvor bryg­ge­ri­et ef­ter lang tids of­fent­lig kri­tik med­del­te, at Carls­berg nu trak sig helt ud af Rusland og sat­te ot­te bryg­ge­ri­er i det rus­si­ske dat­ter­sel­skab til salg.

Ud­ta­lel­sen om at vil­le do­ne­re sit over­skud til Ukrai­ne er no­get, som iføl­ge pro­fes­sor i virk­som­heds­kom­mu­ni­ka­tion ved Aar­hus BSS, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Finn Frand­sen, fik virk­som­he­den til at frem­stå bå­de mo­dig og ansvarlig.

”Det var en form for virk­som­heds­ak­ti­vis­me, hvor Carls­berg fik teg­net et bil­le­de af sig selv som dem, der hol­der med de rig­ti­ge,” si­ger Finn Frandsen.

En­hver form for over­skud, der bli­ver skabt un­der den hu­ma­ni­tæ­re kri­se, vil bli­ve do­ne­ret til nødhjælpsorganisationer

Pres­se­med­del­el­se – Carlsberg

Donationen udebliver

Si­den­hen har bå­de Jyl­lands-Po­sten og Ber­ling­s­ke dog be­skre­vet, at Carls­berg al­drig har over­ført pen­ge fra si­ne rus­si­ske for­ret­nin­ger til nød­hjælp i Ukraine.

År­sa­gen er iføl­ge Carls­berg, at virk­som­he­den har sat si­ne rus­si­ske bryg­ge­ri­er til salg, hvil­ket har med­ført en vær­di­nedskriv­ning på cir­ka 8,6 mil­li­ar­der kro­ner. Så på trods af at Carls­berg har op­ret­holdt sit salg i Rusland og i før­ste hal­vår af 2022 hav­de en om­sæt­nings­vækst på 44 pro­cent - blandt an­det på grund af ru­bel­kur­sen - og der­for hav­de et over­skud ef­ter skat på 944 mil­li­o­ner kro­ner, så er der regn­sk­ab­s­tek­nisk set ik­ke no­get over­skud at de­le ud af, ly­der det fra bryggerigiganten.

En be­slut­ning, som har få­et fle­re eks­per­ter i kom­mu­ni­ka­tion til at med­dele, at den af­ly­ste do­na­tion ri­si­ke­rer at ram­me Carls­berg som en boo­me­rang, når det kom­mer til virk­som­he­dens omdømme.

Men ri­si­ke­rer be­slut­nin­gen og­så at ram­me Carls­berg­fon­det, der ejer 29,52 pro­cent af ak­tier­ne i Carls­berg A/S og har en til­hø­ren­de stem­me­an­del på 75,9 procent?

Ja, ly­der det kor­te svar fra Finn Frandsen.

”Jeg vil umid­del­bart tro, at det ram­mer beg­ge or­ga­ni­sa­tio­ners om­døm­me. De ram­mer bå­de sig selv som virk­som­hed, og de ram­mer sig selv som fond og forsk­nings­in­sti­tu­tion,” si­ger Finn Frand­sen og kal­der i den sam­men­hæng, Carls­bergs ud­mel­ding om at do­ne­re det rus­si­ske over­skud til Ukrai­ne for ”me­get dristigt.”

Finn Frand­sen un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der ek­semp­ler fra forsk­nin­gen, der be­skæf­ti­ger sig med den mu­li­ge af­smit­ning af om­døm­me mel­lem en virk­som­hed og dens ejer­fond, men der fin­des tal­ri­ge ek­semp­ler på, at en virk­som­heds age­ren har på­vir­ket he­le koncernen.

Jeg vil umid­del­bart tro, at det ram­mer beg­ge or­ga­ni­sa­tio­ner­nes omdømme

Finn Frand­sen – pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

”Man ser igen og igen, at om­døm­me­kri­sen smit­ter fra en del af virk­som­he­den til en an­den del af virk­som­he­den, el­ler at det smit­ter fra en virk­som­hed til en an­den virk­som­hed og kan ram­me en hel bran­che,” for­kla­rer Finn Frandsen.

Når det kon­kret kom­mer til Carls­berg­fon­det er der især to ting, som kan få be­tyd­ning for, om fon­den og­så ram­mes, hvis kri­tik­ken af virk­som­he­den Carls­berg ta­ger til i styrke.

Først og frem­mest hand­ler det om, om de, der kø­ber Carls­bergs pro­duk­ter, over­ho­ve­det er klar over, at Carls­berg­fon­det og Carls­berg A/S er to for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, el­ler om de vil se det som et fedt.

Der­næst, hvad for­ske­re og vi­den­skabs­folk, der tra­di­tio­nelt mod­ta­ger støt­te fra Carls­berg­fon­det vil tæn­ke om situationen.

”En kri­tisk hold­ning er nok ty­de­li­ge­re i den slags kred­se, end i me­re tra­di­tio­nel­le og kom­merci­el­le kred­se,” vur­de­rer Finn Frandsen.

Han hæf­ter sig i den for­bin­del­se ved, at Fun­dats til­ba­ge i marts må­ned la­ve­de en un­der­sø­gel­se, som vi­ste, at hver an­den for­sker, som modt­og støt­te fra Carls­berg­fon­det i 2021, men­te, at Carls­berg skul­le luk­ke si­ne for­ret­nin­ger i Rusland.

Carlsbergfondet: Carlsberg har kæmpe minus

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt for­per­son i Carls­berg­fon­det pro­fes­sor, Ma­j­ken Schultz, der og­så er eks­pert i virk­som­he­ders om­døm­me, om hun vur­de­rer, at det uind­fri­e­de løf­te fra fond­s­kon­cer­nens dat­ter­sel­skab til Ukrai­ne, vil ha­ve be­tyd­ning for be­folk­nin­gens til­lid til Carls­berg­fon­det og fonds­sek­to­ren generelt.

Carls­berg er gå­et fra et for­ven­tet over­skud til et kæm­pe mi­nus, som li­ge nu er på 8,6 mil­li­ar­der kroner.

Ma­j­ken Schultz – For­per­son, Carlsbergfondet

Hun har dog ik­ke haft mu­lig­hed for at stil­le op til interview.

Gen­nem Carls­berg­fon­dets pres­se­af­de­ling ud­ta­ler hun dog:

”Carls­berg har si­den Ruslands in­va­sion af Ukrai­ne na­tur­lig­vis ik­ke øn­sket at pro­fi­te­re på til­ste­de­væ­rel­sen i Rusland. Der­for be­slut­te­de Carls­berg me­get tid­ligt til­ba­ge i star­ten af marts at do­ne­re even­tu­el­le over­skud fra den rus­si­ske for­ret­ning til hu­ma­ni­tær bi­stand. På det tids­punkt var der end­nu ik­ke truf­fet be­slut­ning om at for­la­de Rusland. Si­den har Carls­berg valgt at for­la­de Rusland, hvil­ket be­ty­der, at der for­ment­lig ik­ke vil væ­re no­get over­skud fra den rus­si­ske for­ret­ning. Carls­berg er gå­et fra et for­ven­tet over­skud til et kæm­pe mi­nus, som li­ge nu er på 8,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det er na­tur­lig­vis be­kla­ge­ligt, at der ik­ke er et over­skud at do­ne­re, men jeg glæ­der mig dog over, at Carls­berg­fon­det sam­men med Tu­borg­fon­det og bryg­ge­ri­et hur­tigt til­ba­ge i star­ten af marts do­ne­re­de 75 mil­li­o­ner kr., som er kom­met man­ge men­ne­sker i Ukrai­ne til gavn,” ly­der det fra Ma­j­ken Schultz.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer