Tre ud af fire forskere finansieret af Carlsbergfondet: Det er vigtigt, hvor pengene kommer fra

Blandt en stor del af de forskere, som modtog penge fra Carlsbergfondet sidste år, er der fuld opbakning til Carlsberg-koncernens beslutning om at sætte det russiske datterselskab Baltika til salg. Et rundspørge, som Fundats foretog, kort tid før Carlsberg meldte ud, at de ville sætte Baltika til salg, viser, at hver anden forsker mente, at ølgiganten skulle stoppe samtlige aktiviteter i Rusland.

Carls­berg-kon­cer­nens rus­si­ske dat­ter­sel­skab, Bal­ti­ka, har en mar­keds­an­del på 38 pro­cent i Rusland.

Ef­ter fle­re ugers pres har Carls­berg-kon­cer­nen valgt at sæt­te de­res rus­si­ske dat­ter­sel­skab Bal­ti­ka til salg.

Den be­slut­ning flug­ter godt med hold­nin­gen blandt stør­ste­delen af de for­ske­re, som sid­ste år modt­og pen­ge fra Carlsbergfondet.

Et rund­spør­ge, som Fun­dats har fo­re­ta­get, vi­ser, at 75 pro­cent af for­sker­ne sy­nes, at det er vig­tigt, hvor pen­ge­ne til de­res forsk­ning kom­mer fra.

I un­der­sø­gel­sen, som er af­slut­tet før Carls­berg meld­te ud, at Bal­ti­ka sæt­tes til salg, frem­går det og­så, at over hver an­den for­sker sy­nes, at Carls­berg skul­le luk­ke si­ne bryg­ge­ri­er og stop­pe samt­li­ge ak­ti­vi­te­ter i Rusland.

Rus­sisk øl på dan­ske hænder

Bal­ti­ka Brewe­ry er med en mar­keds­an­del på 38 pro­cent Ruslands før­en­de øl-pro­du­cent. Bryg­ge­ri­et pro­du­ce­rer og sæl­ger øl i he­le Rusland og en stor del af Østeuropa.

Si­den år 2000 har Carls­berg væ­ret me­de­je­re af bryg­ge­ri­et, og si­den 2008 har Bal­ti­ka Brewe­ry væ­ret en fuld in­te­gre­ret del af Carls­berg Group.

I 2021 stod Bal­ti­ka Brewe­ry i Rusland og Ukrai­ne for cir­ka 13 pro­cent af Carls­berg-kon­cer­nens sam­le­de om­sæt­ning, der lød på 66,6 mil­li­ar­der kroner.

I 2021 modt­og 340 per­so­ner i alt 456 mil­li­o­ner kro­ner i be­vil­lings­mid­ler fra Carls­berg­fon­det til forsk­nings­pro­jek­ter om alt fra land­bru­gets ud­vik­ling i 1600-tal­lets Eng­land til kli­ma­for­an­drin­gers på­virk­ning af ark­ti­ske økosystemer.

Det er lyk­ke­des Fun­dats at skaf­fe kon­tak­top­lys­nin­ger til 330 be­vil­lings­mod­ta­ge­re for at hø­re dem, hvad de me­ner om Carls­bergs ak­ti­vi­te­ter i Rusland.

119 per­so­ner, sva­ren­de til 36 pro­cent af de ads­purg­te har be­sva­ret Fun­dats’ survey.

Ønsker ikke uetiske penge

Af de 119 re­spon­den­ter sva­rer 89 af dem - sva­ren­de til 75 pro­cent - at det er vig­tigt for dem, hvor de pen­ge, de mod­ta­ger til de­res forsk­nings­pro­jek­ter, kom­mer fra. For ni pro­cent be­ty­der det ik­ke no­get, og 16 pro­cent har ik­ke tænkt over pro­blem­stil­lin­gen før.

I rund­spør­get har for­sker­ne mu­lig­hed for at ud­dy­be de­res svar. Det er der fle­re af dem, som gør.

Én skri­ver for eksempel:

“Jeg vil hel­le­re und­væ­re, end mod­ta­ge pen­ge, der er tjent på en uri­me­lig måde.”

Mens en an­den for­sker skriver:

“Jeg øn­sker ik­ke at mod­ta­ge pen­ge fra en fond el­ler virk­som­hed, som dri­ver for­ret­ning el­ler støt­ter for­mål, der er klart uetiske.”

Forskere: Carlsberg bør trække sig fra Rusland

62 pro­cent af for­sker­ne i un­der­sø­gel­sen - el­ler sva­ren­de til over hver an­den - sva­rer i un­der­sø­gel­sen ja til, at han el­ler hun me­ner, at Carls­berg bør luk­ke si­ne bryg­ge­ri­er og stop­pe samt­li­ge ak­ti­vi­te­ter i Rusland.

Hvor­når var der sidst en krig, hvor det er så ty­de­ligt, hvem der er den go­de si­de, og hvem der er den on­de side?

Ano­nym forsker

Der­med har Carls­berg-kon­cer­nen op­bak­ning til sit vars­le­de salg fra en lang ræk­ke dan­ske og in­ter­na­tio­na­le forskere.

”Hvor­når var der sidst en krig, hvor det er så ty­de­ligt, hvem der er den go­de si­de, og hvem der er den on­de si­de? 2. ver­denskrig. Så lad væ­re med at ha­ve øko­no­mi­ske ak­ti­vi­te­ter på den on­de si­de,” skri­ver én for­sker for ek­sem­pel som be­grun­del­se for, at ved­kom­men­de i sid­ste uge sva­re­de ja til, at Carls­berg bur­de luk­ke si­ne ak­ti­vi­te­ter i Rusland.

En an­den for­sker be­grun­de­de sit ja med ordene:

”Jeg sy­nes, at al­le bør på­ta­ge sig et moralsk an­svar. Fort­sat for­ret­ning i Rusland sig­na­le­rer mang­len­de in­ter­es­se for si­tu­a­tio­nen for de mil­li­o­ner af ukrai­ne­re, hvis land bli­ver in­va­de­ret, og som nu er ble­vet flygtninge.”

Mens en tred­je be­vil­lings­mod­ta­ger skrev:

”Jeg sy­nes, at al­le, in­klu­si­ve pri­va­te fon­de og virk­som­he­der, skal gø­re, hvad der står i de­res magt for at ta­ge et op­gør med Ruslands grusomheder.”

Forskere frygter for civile russere

En del af for­sker­ne - he­le 38 pro­cent - sva­re­de nej til, at Carls­berg bør træk­ke sig fra Rusland.

Blandt nej-si­ger­ne lød det blandt an­det, at det vil gå ud over Carls­bergs rus­si­ske me­d­ar­bej­de­re, at det vil styr­ke Pu­tins pro­pa­gan­da, og at fa­brik­ker­ne vil bli­ve russiske.

Én re­spon­dent skrev for eksempel:

”At træk­ke sig til­ba­ge fra det rus­si­ske mar­ked vil kun gi­ve en pro­pa­gan­dasejr til Pu­tin. Sank­tio­ner bør ret­tes mod eli­ten, po­li­ti­ke­re og for­svars-/o­lie-/ga­sin­du­stri­er. Hvis Carls­berg for­la­der Rusland, vil dets an­læg og ud­styr des­u­den bli­ve brugt af Rusland.”

Mens en an­den og tred­je for­sker sagde:

”Det­te er ik­ke det rus­si­ske folks krig, og der­for tror jeg, at man­ge af de nu­væ­ren­de sank­tio­ner er me­get ska­de­li­ge for den frem­ti­dig sta­bi­li­tet. Vi er i vid ud­stræk­ning ved at de­le ver­den – i ste­det for at for­sø­ge at for­e­ne den.”

Og:

”Du kan ik­ke som an­svar­lig virk­som­hed si­ge far­vel til 20 pro­cent af di­ne ak­ti­ver. Det kan du på lang sigt, men ik­ke på kort sigt. På sam­me må­de som Eu­ro­pa hel­ler ik­ke ba­re hol­der op med at bru­ge rus­sisk gas.”

Carlsberg frygtede russisk nationalisering

Hos Carls­berg­fon­det selv, var det især fryg­ten for en rus­sisk na­tio­na­li­se­ring, der af­holdt virk­som­he­den fra at træk­ke sig helt fra Rusland.

I en skrift­lig kom­men­tar til Fun­dats, skrev fon­dens be­sty­rel­ses­for­kvin­de Ma­j­ken Schultz:

“Når det er be­slut­tet fort­sat at op­ret­hol­de pro­duk­tio­nen i Rusland, skyl­des det ri­si­ko­en for rus­sisk na­tio­na­li­se­ring af virk­som­he­den. Trus­len blev for ny­lig be­kræf­tet af den rus­si­ske am­bas­sa­dør i Dan­mark i en kro­nik i Po­li­ti­ken, og lov­giv­nings­pro­ces­sen, der skal mu­lig­gø­re na­tio­na­li­se­rin­ger­ne, er i fuld gang i det rus­si­ske parlament.”

En na­tio­na­li­se­ring af Carls­bergs pro­duk­tions­mid­ler vil­le væ­re til for­del for Rusland, lød det blandt an­det fra Ma­j­kens Schultz.

“En luk­ning af bryg­ge­ri­er­ne vil re­elt in­de­bæ­re over­dra­gel­se af vær­di­er for et to­cif­ret mil­li­ard­be­løb samt frem­ti­di­ge ind­tæg­ter til den rus­si­ske statskas­se og der­med til den rus­si­ske krigs­ma­ski­ne. Det vil der­med ha­ve en langt stør­re vær­di for Rusland, end hvis Carls­berg som nu fort­sæt­ter,” skrev Ma­j­ken Schultz.

Kom­men­ta­rer­ne faldt få ti­mer før, Carls­berg-kon­cer­nen meld­te ud, at de vil­le sæt­te de­res rus­si­ske sel­skab Bal­ti­ka til salg.

Hver fjerde forsker ville ikke have søgt hos Carlsbergfondet igen

25 pro­cent af for­sker­ne i rund­spør­get vil­le sand­syn­lig­vis ik­ke ha­ve sendt en an­søg­ning af­sted igen til Carls­berg­fon­det, hvis Carls­berg upå­vir­ket hav­de fort­sat drif­ten i Rusland.

Jeg tror ik­ke, at jeg vil sø­ge igen, men det af­hæn­ger af ud­vik­lin­gen i Ukraine

Ano­nym forsker

I rund­spør­get sva­re­de de så­le­des ja til, at Carls­bergs da­væ­ren­de ud­mel­ding om at vil­le bli­ve i Rusland vil­le få be­tyd­ning for, om de igen vil­le sø­ge mid­ler hos fonden.

“Jeg tror ik­ke, at jeg vil sø­ge igen, men det af­hæn­ger af ud­vik­lin­gen i Ukrai­ne,” skrev en af dem.

På den mod­sat­te si­de skrev en anden:

“Jeg er nødt til at fi­nan­si­e­re min forsk­ning,” mens en tred­je men­te, at:

“Jeg sy­nes, at det er en svær be­slut­ning at ta­ge, og i øje­blik­ket døm­mer jeg ik­ke Carls­berg for at bli­ve i Rusland.”

Di­rek­te ads­purgt om, hvad hun me­ner om, at 25 pro­cent af de Carls­berg-støt­te­de for­ske­re sva­re­de, at be­slut­nin­gen om at for­bli­ve i Rusland, vil­le få ind­fly­del­se på, om de vil­le sø­ge mid­ler hos fon­den en an­den gang, sva­re­de hun:

Carls­berg­fon­det er som en del af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S med i den pro­ces, der nød­ven­dig­vis ik­ke fo­re­går i det of­fent­li­ge rum.

Ma­j­ken Schultz – Be­sty­rel­ses­for­kvin­de, Carlsbergfondet

“Det vil na­tur­lig­vis al­tid stå for­ske­re frit for, om de vil sø­ge Carls­berg­fon­det. Så­dan har det væ­ret i de me­re end 145 år, Carls­berg­fon­det har delt pen­ge ud til grund­forsk­ning, og så­dan vil det og­så væ­re i frem­ti­den,” lød det fra Ma­j­ken Schultz.

Hun un­der­stre­ge­de, at Carls­berg­fon­det lø­ben­de har del­ta­get i de stra­te­gi­ske over­vej­el­ser og sel­ska­bets ak­ti­vi­te­ter i Rusland un­der kri­gen i Ukraine.

“Le­del­sen i Carls­berg har he­le ti­den re­vur­de­ret si­tu­a­tio­nen i Rusland og har igang­s­at en gen­nem­gang af de stra­te­gi­ske al­ter­na­ti­ver i re­la­tion til den rus­si­ske for­ret­ning. Carls­berg­fon­det er som en del af be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S med i den pro­ces, der nød­ven­dig­vis ik­ke fo­re­går i det of­fent­li­ge rum.”

Si­den Rusland in­va­de­re­de Ukrai­ne har Carls­berg­fon­det, Tu­borg­fon­det og Carls­berg A/S til­sam­men do­ne­ret 75 mil­li­o­ner kro­ner til Ukraine.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer