Novo Nordisk Fonden sætter ny markant uddelingsrekord

Danmarks største erhvervsdrivende fond Novo Nordisk Fonden øgede sine uddelingsaktiviteter betragteligt i 2021 og uddelte i alt 8,8 mia. kr., hvilket er mere end tre mia. over 2020-tallet.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Lars Re­bi­en Sø­ren­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden)

I 2020 nå­e­de No­vo Nor­disk Fon­den op på et ef­ter dan­ske for­hold nær­mest uhørt højt ni­veau med ud­de­lin­ger for cir­ka 5,5 mil­li­ar­der kro­ner. Men 2020-tal­let får i dén grad bag­hjul i det net­op of­fent­lig­gjor­te 2021-års­regn­skab fra Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og ver­dens tred­je­stør­ste fond.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den nå­e­de de sam­le­de ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2021 så­le­des op på 8,8 mil­li­ar­der kroner.

Der­med er der sat en tyk streg un­der den fort­sat­te ud­de­lings­væk­strej­se, som fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen vars­le­de i et in­ter­view med Fun­dats i novem­ber 2021.

Her gav Lars Re­bi­en Sø­ren­sen dels ud­tryk for, at fon­dens ud­de­lin­ger i 2021 ”må­ske vil­le kom­me helt op på ot­te mil­li­ar­der kro­ner”, dels at der er po­ten­ti­a­le til at nå 10 mil­li­ar­der kro­ner i 2030.

Be­vil­lin­ger­ne i 2021 er gå­et til en bred vif­te af ini­ti­a­ti­ver, pri­mært in­den for forsk­ning, ud­dan­nel­se og in­nova­tion samt humanitære
og so­ci­a­le for­mål for­delt på i alt 617 nye projekter.

Fæl­les for man­ge af pro­jek­ter­ne er, at de sø­ger at fin­de løs­nin­ger på sam­funds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger in­den for sund­hed, be­hand­ling og fore­byg­gel­se af syg­dom­me, den grøn­ne om­stil­ling, fø­de­va­re­pro­duk­tion og klimaforandringer.

To nye internationale forskningscentre

Blandt fon­dens stør­ste ini­ti­a­ti­ver i 2021 var etab­le­rin­gen af to in­ter­na­tio­nalt fun­de­re­de forsk­nings­cen­tre i Danmark.
Med en be­vil­ling på 2,2 mil­li­ar­der kro­ner fi­nan­si­e­re­de fon­den etab­le­rin­gen af No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Stem Cell Me­di­ci­ne, hvor for­ske­re i Kø­ben­havn, Mel­bour­ne og Lei­den i Hol­land ar­bej­der sam­men om at fin­de nye og for­bed­re­de be­hand­lings­for­mer mod uhel­bre­de­li­ge syg­dom­me ba­se­ret på stamceller.

Fon­den be­vil­ge­de end­vi­de­re 630 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring af No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion CO2 Re­search Cen­ter, der er for­ank­ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Cen­trets ar­bej­de skal bi­dra­ge til kli­ma­kam­pen ved at ba­ne vej for skalér­ba­re tek­no­lo­gi­er, som ef­fek­tivt kan ind­fan­ge og gen­bru­ge CO2 fra atmosfæren.

Der­u­d­over ud­del­te fon­den 2,6 mil­li­ar­der kro­ner på bag­grund af an­søg­nin­ger ind­sendt til fon­den i åben kon­kur­ren­ce i fon­dens år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ansøgningsrunder.

De re­kord­hø­je ud­de­lin­ger er mu­lig­gjort af de øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter i No­vo Nor­disk A/S og No­vozy­mes A/S samt suc­ces­ful­de in­ve­ste­rin­ger fo­re­ta­get af fon­dens he­le­je­de in­ve­ste­rings- og hol­dings­el­skab, No­vo Hol­dings A/S.

No­vo Nor­disk Fon­den op­gør sin støt­te i hen­holds­vis ud­de­lin­ger og ud­be­ta­lin­ger. Da et ud­delt be­løb of­test ud­be­ta­les over fle­re år, sva­ren­de til det en­kel­te be­vil­ge­de pro­jekts lø­be­tid, er fon­dens ud­del­te og ud­be­tal­te be­løb i et gi­vent år ik­ke ens. Fon­dens ud­be­tal­te be­løb i 2021 var 4,8 mil­li­ar­der kro­ner og om­fat­ter så­le­des ud­be­ta­lin­ger til bå­de ek­si­ste­ren­de be­vil­lin­ger fra tid­li­ge­re år og nye be­vil­lin­ger i 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer