Lars Rebien: Potentiale til at uddele 10 mia. kr. i 2030 – og halvdelen uden for Danmark

Novo Nordisk Fonden er ved at lægge sidste hånd på en ny strategi. Ifølge bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen vil fonden frem mod 2030 blandt andet øge fokus på at skabe viden inden for bioteknologi. Han forventer samtidig, at fondens uddelinger fortsætter med at vokse - måske helt op til 10 mia. kr. i 2030 - og at en stadig større del af midlerne fra verdens tredjestørste fond vil tilfalde udenlandsk forskning: ”Vi er store i Danmark, men man kan diskutere, hvor store bevillinger vi som fond kan formidle i Danmark, uden at vi indirekte bliver en politisk aktør,” siger Lars Rebien.

"Vi er sto­re i Dan­mark, men man kan dis­ku­te­re, hvor sto­re be­vil­lin­ger vi som fond kan for­mid­le i Dan­mark, uden at vi in­di­rek­te bli­ver en po­li­tisk ak­tør," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sørensen.

Væk­sten i No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lin­ger har væ­ret mar­kant de se­ne­ste 10 og især de se­ne­ste fem år. Men væk­strej­sen for Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og ver­dens tred­je­stør­ste fond er på in­gen må­de slut – tværtimod.

I 2020 nå­e­de No­vo Nor­disk Fon­den op på et ef­ter dan­ske for­hold nær­mest uhørt højt ni­veau med ud­de­lin­ger for cir­ka 5,5 mil­li­ar­der kro­ner. Og i et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats af­slø­rer fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, at re­kor­den fra 2020 al­le­re­de i år sand­syn­lig­vis bli­ver slå­et med et par mil­li­ar­der kroner.

”Fon­dens ud­de­lin­ger kom­mer til at lig­ge rig­tig højt i år, og det bli­ver re­kord­højt – må­ske helt op på ot­te mil­li­ar­der kro­ner. Om vi en­der på seks, syv el­ler ot­te mil­li­ar­der kro­ner, kom­mer blandt an­det me­get an på, hvad der når at kom­me med på be­sty­rel­ses­mø­det i de­cem­ber og der­med i in­de­væ­ren­de års regn­skab,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Når Lars Re­bi­en Sø­ren­sen sid­der på sit kon­tor i No­vo Nor­disk Fon­dens do­mi­cil på Tu­borg Hav­ne­vej i Hel­lerup og sæt­ter kik­ker­ten for øj­ne­ne, me­ner han på linje med sin ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen ik­ke, det er umu­ligt, at fon­den i 2030 vil kom­me helt op på et to­cif­ret an­tal mil­li­ar­der år­li­ge uddelingskroner.

”Hvis du spør­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, så vil han si­ge, at vi i 2030 ger­ne vil de­le 10 mil­li­ar­der kro­ner ud om året. Min hold­ning er, at vi skal prø­ve at kon­so­li­de­re os lidt, og hvis vi bli­ver ved med at vok­se så me­get, som vi er vok­set i de se­ne­ste fem år, lø­ber vi en ri­si­ko for ik­ke at gø­re tin­ge­ne godt nok og ik­ke få de kom­pe­ten­cer på al­ler­hø­je­ste ni­veau, som vi ger­ne vil. Men po­ten­ti­a­let til at kom­me op på 10 mil­li­ar­der kro­ner i 2030 lig­ger der – det kan jeg ik­ke af­vi­se,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Hvis vi blot an­vend­te al­le vo­res pen­ge til at støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig og bio­me­di­cinsk forsk­ning i Dan­mark, vil­le vi må­ske kun­ne skævvri­de forskningsmiljøet

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Den ha­stigt sti­gen­de ud­de­lings­ak­ti­vi­tet de se­ne­ste år skyl­des dels øge­de ud­byt­ter fra de to ope­re­ren­de børsno­te­re­de sel­ska­ber No­vo Nor­disk og No­vozy­mes, dels fon­dens eg­ne in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ter, der va­re­ta­ges af det he­le­je­de dat­ter­sel­skab No­vo Holdings.

”Det har gjort, at vi har kun­net fast­hol­de den øko­no­mi­ske mål­sæt­ning om at ud­de­le 3-5 pro­cent år­ligt af den frie ka­pi­tal. Selv­om vi jo selv­føl­ge­lig ik­ke véd, hvor­dan frem­ti­den ser ud, vi­ser frem­skriv­nin­ger­ne, at vi vil fort­sæt­te i den me­get po­si­ti­ve ret­ning. Og sta­tus er, at vi er nå­et der­til, hvor vo­res eg­ne øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter ba­se­ret på in­ve­ste­rin­gen af ud­byt­tet og ge­nin­ve­ste­rin­gen af vo­res ka­pi­tal er på stør­rel­ses­or­den med el­ler stør­re end det ud­byt­te, vi får fra No­vo Nor­disk og No­vozy­mes. Vi be­gyn­der at kon­so­li­de­re os, så vi med en vis ret kan si­ge, at vi vil kun­ne ek­si­ste­re i al uen­de­lig­hed, hvil­ket jo og­så er vo­res for­mål,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

På spørgs­må­let, om der set med Lars Re­bi­en Sø­ren­sens øj­ne er græn­ser for, hvor stor fon­den rent ud­de­lings­mæs­sigt kan vok­se sig til, be­to­ner han, at det kom­mer an på, hvad pen­ge­ne an­ven­des til.

”Hvis vi blot an­vend­te al­le vo­res pen­ge til at støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig og bio­me­di­cinsk forsk­ning i Dan­mark, vil­le vi må­ske kun­ne skævvri­de forsk­nings­mil­jø­et. Og der vil­le væ­re en ri­si­ko for at der vil­le væ­re pro­jek­ter, som så fik støt­te uden nød­ven­dig­vis at væ­re de bed­ste pro­jek­ter i ver­den, hvil­ket ik­ke vil­le væ­re til for­del for forsk­nings­mil­jø­et i Dan­mark. Men hvis vi for ek­sem­pel ud­vi­de­de vo­res ak­ti­vi­te­ter og sag­de, at vi vil ger­ne rej­se sko­ve i he­le Dan­mark, så kun­ne vi godt bru­ge rig­tig man­ge pen­ge på det. Og vi kun­ne og­så bru­ge man­ge pen­ge på at hjæl­pe land­bru­get med at ta­ge lav­bundsjor­de ud. Man kan sag­tens fin­de pro­jek­ter,” un­der­stre­ger fon­dens for­mand si­den som­me­ren 2018.

Rammer for tidligere strategi sprængt

No­vo Nor­disk Fon­dens øge­de øko­no­mi­ske for­må­en og frem­ti­di­ge for­de­ling af ud­de­lings­mid­ler­ne har selvsagt væ­ret blandt de væ­sent­lig­ste ud­gangs­punk­ter for de dis­kus­sio­ner, der gen­nem et styk­ke tid har væ­ret ført i be­sty­rel­sen om stra­te­gi­en for de kom­men­de år.

Mål­sæt­nin­gen er, for­tæl­ler Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, at den nye stra­te­gi skal ræk­ke helt frem til 2030, og der vil sand­syn­lig­vis al­le­re­de bli­ve ta­get hul på det, der der­med bli­ver en ot­te­årig stra­te­gi­pe­ri­o­de, pri­mo 2022.

”Vi er me­get langt med stra­te­gi­pro­ces­sen, og jeg tror, vi bli­ver fær­di­ge i be­gyn­del­sen af næ­ste år, hvil­ket fak­tisk er lidt over­ra­sken­de, idet me­nin­gen var, at pro­ces­sen skul­le kø­re fra nu og frem til næ­ste som­mer. Men det er gå­et hur­tigt tak­ket væ­re en fan­ta­stisk og me­get ener­gisk le­del­se. Og jeg sy­nes sam­ti­dig, det har væ­ret im­po­ne­ren­de at se, at vi har men­tal flek­si­bi­li­tet i fon­dens be­sty­rel­se til me­get hur­tigt at til­pas­se sig, når der er nye om­rå­der og pro­jek­ter, som er re­le­van­te for Dan­mark. Det er et stort pri­vil­e­gi­um som be­sty­rel­ses­for­mand,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

På grund af cor­o­na og det øge­de fo­kus på kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed har vi al­le­re­de sprængt ram­mer­ne for den tid­li­ge­re stra­te­gi­plan ved at ka­ste os ud i et te­ma som infektionsmedicin

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Blandt an­det af­født af No­vo Nor­disk Fon­dens ak­ti­vi­te­ter i star­ten af cor­ona­kri­sen bli­ver over­gan­gen fra den igang­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de til den nye ik­ke helt, som tra­di­tio­ner­ne i fon­den foreskriver.

”Nor­malt vil­le en stra­te­gi­pro­ces star­te med en eva­lu­e­ring af den for­ri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­de, hvor vi vil­le prø­ve at an­sku­e­lig­gø­re, om vi har le­vet op til vo­res egen mål­sæt­ning in­den for de ud­valg­te om­rå­der. Den ana­ly­se, el­ler sel­ve­va­lu­e­ring, ple­jer nor­malt at kom­me ud med et: ’Det går fint – vi kan godt til­la­de os at bli­ve ved med at bru­ge pen­ge’. Men på grund af cor­o­na og det øge­de fo­kus på kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed har vi al­le­re­de sprængt ram­mer­ne for den tid­li­ge­re stra­te­gi­plan ved at ka­ste os ud i et te­ma som in­fek­tions­me­di­cin,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Det var al­le­re­de den 27. marts 2020 – alt­så kun godt to uger ef­ter det fa­mø­se pres­se­mø­de, hvor stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen blandt an­det send­te sko­le­e­le­ver og of­fent­ligt an­sat­te hjem – at fon­den be­vil­ge­de en kvart mil­li­ard kro­ner til etab­le­rin­gen af Test­cen­ter Dan­mark. Der­med var der øje­blik­ke­li­ge mid­ler til at ind­kø­be test­ud­styr og igang­sæt­te test­nin­gen af befolkningen.

”Test­nin­gen af dan­sker­ne i for­bin­del­se med covid-19 har af­født en for­stå­el­se for, at vi i Dan­mark kan bli­ve bed­re for­be­redt med hen­blik på frem­ti­di­ge pan­de­mi­er. Vi har, som et an­det ele­ment af in­fek­tions­syg­dom­me, og­så iden­ti­fi­ce­ret og adres­se­ret be­ho­vet for nye an­ti­bi­o­ti­ka og la­vet et pro­jekt på det om­rå­de med hen­blik på at ska­be nye virk­som­he­der og etab­le­re en in­ter­na­tio­nal fond, som kan fi­nan­si­e­re til­ve­je­brin­gel­sen af nye an­ti­bi­o­ti­ka,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Interesse for et bæredygtigt dansk samfund

Ud af de sam­men­lagt 5,5 mil­li­ar­der kro­ner, No­vo Nor­disk Fon­den ud­del­te i 2020, lan­de­de en fjer­de­del, 1,35 mil­li­ar­der kro­ner, in­den for grøn om­stil­ling og kli­maind­sat­sen – et be­løb, der for­ven­tes at bli­ve stør­re al­le­re­de i år.

Og kli­ma, el­ler ret­te­re: bæ­re­dyg­tig­hed, er da og­så ét af nøg­le­be­gre­ber­ne i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de, un­der­stre­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

”I for­hold til kli­ma har vi hidtil stå­et lidt uden for de­bat­ten – ik­ke for­di, vi ik­ke er in­ter­es­se­re­de i kli­ma­et som så­dan, men vi er in­ter­es­se­re­de i bæ­re­dyg­tig­hed, og at det dan­ske sam­fund er bæ­re­dyg­tigt på langt sigt bå­de i for­hold til mil­jø og na­tur, men og­så øko­no­misk, job­mæs­sigt og vi­dens­mæs­sigt,” si­ger han.

I for­hold til kli­ma har vi hidtil stå­et lidt uden for debatten

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

En af de sto­re stra­te­gi­ske sats­nin­ger i de kom­men­de år på det felt sker in­den for bioteknologi.

”Det står klart for os nu, at der er ved at kom­me en re­vo­lu­tion in­den for bi­o­tek­no­lo­gi,” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. ”Det er ik­ke nyt for os, idet vi jo har No­vozy­mes som én af kronj­u­vel­er­ne i fa­mi­li­en, der al­tid har dre­vet virk­som­he­den med det løf­te, at bi­o­tek­no­lo­gi kan er­stat­te tra­di­tio­nel­le, of­te olie­ba­se­re­de pro­ces­ser. Men det har ta­get tid at kom­me der­til, hvor vi er nu, hvor vi kan for­nem­me en me­get stør­re vil­je og in­ter­es­se for at kig­ge på al­ter­na­ti­ve pro­ces­ser in­den for pro­cesin­du­stri, for ek­sem­pel pro­duk­tion af fødevarer.”

”Det vil vi og­så ger­ne un­der­støt­te fra fon­dens si­de, og der­for har vi kig­get på, hvil­ken rol­le fon­den kan spil­le i re­la­tion til at ska­be ny vi­den in­den for bi­o­tek­no­lo­gi. Dét, vi har valgt ud, er at si­ge: ’Hvad nu, hvis vi kan hjæl­pe med at ud­vik­le nog­le bi­o­lo­gi­ske pro­ces­ser, der kan fan­ge CO2 op?’. Det er ek­sem­pel på et om­rå­de, hvor vi kan få en rol­le at spil­le ved at væ­re med til at re­vo­lu­tio­ne­re den må­de at sik­re vo­res kli­ma på,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Ikke på vej til at blive ’klimafond’

Det i før­ste om­gang ud­valg­te pro­jekt, som fon­dens for­mand hen­vi­ser til, er etab­le­rin­gen af ver­dens før­ste tvær­fag­li­ge forsk­nings­cen­ter, der skal ud­vik­le vi­den og tek­no­lo­gi, som kan bru­ges til at ind­fan­ge og gen­an­ven­de CO2. Som om­talt i Fun­dats i sep­tem­ber sam­les en ræk­ke før­en­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le for­ske­re i forsk­nings­cen­tret, der for­ank­res ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og får nav­net The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion CO2 Re­search Center.

Jeg vil ik­ke si­ge, vi er på vej til at bli­ve en kli­ma­fond. Men vi for­sø­ger at væ­re re­le­van­te på klimaområdet

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Be­vil­lin­gen til CO2-re­sear­ch­cen­tret er på 630 mil­li­o­ner kro­ner over syv år.

”Et an­det ek­sem­pel på vo­res nye bæ­re­dyg­tig­heds­fo­kus kan væ­re at hjæl­pe land­bru­get med at pro­du­ce­re på me­re bæ­re­dyg­tig må­de med min­dre brug af gød­ning og sprøjte­mid­ler samt dyr­ke af­grø­der, som ik­ke har så stor ne­ga­tiv på­virk­ning af mil­jø­et,” for­tæl­ler Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, der dog ik­ke me­ner, No­vo Nor­disk Fon­den frem­over li­ge­frem skal be­skri­ves som en ’kli­ma­fond’.

”Jeg vil ik­ke si­ge, vi er på vej til at bli­ve en kli­ma­fond. Men vi for­sø­ger at væ­re re­le­van­te på kli­ma­om­rå­det. Jeg tror ik­ke, der er an­dre i Eu­ro­pa, der gi­ver så me­get i støt­te til forsk­ning på kli­ma­om­rå­det som os – men det er sam­ti­dig en min­dre del af det, vi sam­let set gør,” un­der­stre­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Et an­det fo­ku­s­om­rå­de i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de bli­ver kun­stig in­tel­li­gens og ev­ner in­den for da­ta­be­hand­ling. Må­ske vil fon­den iføl­ge dens for­mand væ­re med til at ska­be et kvan­tecom­pu­ter­cen­ter i Dan­mark med hen­blik på, at den reg­ne­kraft skal bru­ges in­den for li­fe science.

Mere professionel kommunikation med stakeholders

Og­så den må­de, fon­den ar­bej­der på i re­la­tion til si­ne sta­ke­hol­ders, kom­mer i fo­kus frem til 2030. Der er nem­lig iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen plads til for­bed­ring i stakeholder-kommunikationen.

”Vi kan se, at der in­den for det om­rå­de, man kan kal­de pu­blic af­fairs – som bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner ty­pisk ta­ger sig af på virk­som­he­ders veg­ne – er et be­hov for at pro­fes­sio­na­li­se­re kom­mu­ni­ka­tio­nen med de sta­ke­hol­de­res, som in­ter­es­se­rer os: Det er jo of­fent­lig­he­den ge­ne­relt, men og­så po­li­ti­ker­ne, som det er vig­tigt for os at få i ta­le på en struk­tu­re­ret må­de, så vi he­le ti­den har et be­red­skab klar i for­hold til, hvor­dan vi ser på for­skel­li­ge ting. Jeg kun­ne godt tæn­ke mig, vi fik en me­re struk­tu­re­ret hold­ning til, hvor­dan ser vi på forsk­ning og for­skel­li­ge an­dre ting, for ek­sem­pel ud­dan­nel­ses­om­rå­det,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Selv­om al­le brik­ker er tæt på at væ­re lagt i det pus­le­spil, der af­bil­le­der No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi frem til 2030, mang­ler der sta­dig den vig­ti­ge del, der hand­ler om man­power. Næ­ste trin i stra­te­gi­pro­ces­sen bli­ver så­le­des iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen at fin­de ud af, om fon­den in­ter­nt har de kom­pe­ten­cer, der skal til for at re­a­li­se­re visionerne.

”Vi bre­der os vi­den­ska­be­ligt me­re ud end det bio­far­ma­ceu­ti­ske og hu­man­bi­o­lo­gi­ske, som vi hidtil har ar­bej­det på. Det stil­ler krav til, at vi skal kig­ge på be­sty­rel­sens og me­d­ar­bej­der­nes kom­pe­ten­cer, på vo­res ar­bejds­gan­ge og på, hvor man­ge men­ne­sker vi skal væ­re,” si­ger han.

Halvdelen af fondens uddelinger til udlandet

Pa­ral­lelt med de nye stra­te­gi­ske sats­nin­ger frem imod 2030 kom­mer der til at ske en mar­kant ud­vik­ling i No­vo Nor­disk Fon­dens for­de­ling mel­lem dan­ske og uden­land­ske til­go­de­se­te pro­jek­ter, fast­slår Lars Re­bi­en Sørensen.
”I dag bli­ver cir­ka 80 pro­cent af det, vi de­ler ud, ud­delt i Dan­mark og cir­ka 20 pro­cent går til pro­jek­ter uden for Dan­mark. Men jeg kan godt fo­re­stil­le mig, at vi i lø­bet af den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de kom­mer til at nær­me os en 50/50-for­de­ling,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

I en ar­ti­kel den 21. sep­tem­ber i år be­skrev Fun­dats den be­gyn­den­de ud­lands­fo­ku­se­ring i for­bin­del­se med, at det net­op var of­fent­lig­gjort, at fon­den over en fe­mårig pe­ri­o­de støt­ter etab­le­rin­gen af en nyt cen­ter for genom­forsk­ning ved Bro­ad In­sti­tu­te i USA med 290 mil­li­o­ner kroner.

Vi skal ik­ke til at væ­re en del af fi­nans­lo­ven så at si­ge og ska­be for­vent­nin­ger om, at der år ef­ter år per au­to­ma­tik kom­mer 7-10 mil­li­ar­der kro­ner fra No­vo Nor­disk Fonden

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou lag­de over for Fun­dats ik­ke skjul på, at in­ten­tio­nen er, at No­vo Nor­disk Fon­den frem­over vil al­lo­ke­re be­ty­de­ligt fle­re af si­ne forsk­nings­mid­ler til forsk­nings­mil­jø­er i udlandet.

”Ja, det er vo­res am­bi­tion. Men vi har sta­dig Dan­mark som cen­trum for vo­res ak­ti­vi­te­ter. Spørgs­må­let, om en be­vil­ling og­så vil kom­me dansk forsk­ning til gavn, vil al­tid lig­ge som bag­grund for al­le vo­res be­slut­nin­ger,” sag­de Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen er der fle­re år­sa­ger til den øge­de sats­ning på pro­jek­ter i lan­de, hvor Dan­ne­brog ik­ke va­jer i flagstæn­ger­ne. Én af dem er et øn­ske om ik­ke at bli­ve en ’po­li­tisk ak­tør’ i Danmark.

”Det hand­ler grund­læg­gen­de me­get om at fast­hol­de ba­lan­cen, så vi ik­ke be­gyn­der at på­ta­ge os en rol­le, som fæl­les­ska­bet egent­lig skal ha­ve. Vi er sto­re i Dan­mark, men man kan dis­ku­te­re, hvor sto­re be­vil­lin­ger vi som fond kan for­mid­le i Dan­mark, uden at vi in­di­rek­te bli­ver en po­li­tisk ak­tør. Vi skal ik­ke til at væ­re en del af fi­nans­lo­ven så at si­ge og ska­be for­vent­nin­ger om, at der år ef­ter år per au­to­ma­tik kom­mer 7-10 mil­li­ar­der kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den. Det vil væ­re ulyk­ke­ligt. For der er in­gen ga­ran­ti for, at det bli­ver ved med at gå så godt for vo­res sel­ska­bers og fon­dens øko­no­mi. Og en dag kan der plud­se­lig bli­ve rig­tig koldt i sen­gen, hvis tæp­pet fal­der af og vi ik­ke har fle­re pen­ge at de­le ud,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Fonden flytter ikke fra Danmark

Sam­ti­dig un­der­stre­ger han, at fon­dens øko­no­mi bå­de til­la­der at øge be­vil­lin­ger­ne i Dan­mark og sam­ti­dig bru­ge en ek­stra del uden for Danmark.

”Vo­res vækst vil for­hå­bent­lig fort­sat væ­re ty­de­lig i Dan­mark og bør ik­ke dan­ne gro­bund for aka­de­misk brød­nid, alt imens man kom­mer til at se en stor stig­ning i vo­res in­ter­na­tio­na­le ud­de­lin­ger, som sker i sam­ar­bej­de med dan­ske aka­de­mi­ske in­sti­tu­tio­ner og cen­tre og der­med til­fø­rer sam­ar­bejds­mu­lig­he­der og vi­den på al­ler­hø­je­ste ni­veau til det dan­ske aka­de­mi­ske mil­jø. Men vi kan ik­ke bru­ge al­le pen­ge­ne i Dan­mark – det tror jeg ik­ke vil væ­re til gavn el­ler ri­me­ligt,” si­ger han.

- Kan du for­stå, hvis der er dan­ske for­ske­re, som bli­ver be­kym­re­de, når de hø­rer, at I på­tæn­ker at ud­de­le fle­re og fle­re pen­ge uden for Danmark?

”Der vil klart væ­re nog­le for­ske­re, som vil fø­le, at der bli­ver me­get, me­get koldt i sen­gen, for­di de til­fæl­dig­vis for­sker in­den for et fag­om­rå­de, som ik­ke er ét af dem, vi er sat i ver­den for at støt­te. Det er en af grun­de­ne til, at der er be­hov for, at den dan­ske forsk­nings­ver­den er un­der­støt­tet af den dan­ske stat. He­le den­ne dis­kus­sion af­spej­ler fa­ren ved at be­trag­te os som en del af fi­nans­lo­ven. Så jeg vil me­ne, at de for­ske­re, som har dén be­kym­ring, skal ret­te be­kym­rin­gen mod Chri­sti­ans­borg og ik­ke her­ud,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

”Re­ge­rin­gen skal,” til­fø­jer han, ”jo ik­ke be­gyn­de at skrue ned for forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne, for­di No­vo Nor­disk Fon­den ek­si­ste­rer. No­vo Nor­disk Fon­den de­ler pen­ge ud i for­hold til den fun­dats, som vi har, og det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis den sam­me for­måls­pa­ra­graf, som Dan­mark har. Vi for­føl­ger det, vi er sat i ver­den for, og det er at støt­te den bedst mu­li­ge forsk­ning. Og der står ik­ke i vo­res for­måls­pa­ra­graf, at det skal ske i Danmark.”

Jeg tror ik­ke, man skal væ­re nervøs i Dan­mark for, at vi på et tids­punkt fla­ger ud og flyt­ter vo­res fo­kus et an­det sted hen

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

- Kan man fo­re­stil­le sig, at fon­den fy­sisk flyt­ter uden for Danmark?

”Det ser jeg slet ik­ke for mig. Vi er en dansk fond med Dan­mark og i bre­de­re for­stand Skan­di­navi­en som vo­res ho­ved­vir­ke­om­rå­de, så jeg tror ik­ke, man skal væ­re nervøs i Dan­mark for, at vi på et tids­punkt fla­ger ud og flyt­ter vo­res fo­kus et an­det sted hen. Det ser jeg in­gen grund til,” fast­slår No­vo Nor­disk Fon­dens bestyrelsesformand.

LARS REBIEN SØRENSENS BLÅ BOG

  • Født 10. ok­to­ber 1954 (67 år).
  • For­st­kan­di­dat fra Den Kgl. Ve­te­ri­nær- og Land­bo­højsko­le (1981) og HD i uden­rigs­han­del fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn (1983).
  • For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Hol­dings si­den 2018. Des­u­den bl.a. nyvalgt for­mand for be­sty­rel­sen i Fer­ring Pharmaceuticals.
  • An­sat i No­vo Nor­disk i 1982. CEO i pe­ri­o­den 2000-2016.
  • To gan­ge (2015 og 2016) ud­nævnt til den bedst per­for­men­de top­chef i ver­den af Har­vard Bu­si­ness Review.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer