Flere af Novo Nordisk Fondens forskningsmidler skal til udlandet

Novo Nordisk Fonden støtter et nyt forskningscenter i USA med 290 mio. kr. over en femårig periode. Fonden vil fokusere mere på at etablere samarbejder mellem udenlandske forskningsmiljøer og danske forskergrupper, og samtidig er det ifølge Senior Vice President Niels-Henrik von Holstein-Rathlou ambitionen, at fonden fremover vil allokere flere af sine forskningsmidler til miljøer uden for Danmark.

No­vo Nor­disk Fon­den vil frem­over al­lo­ke­re be­ty­de­ligt fle­re af si­ne forsk­nings­mid­ler til forsk­nings­mil­jø­er i udlandet.

Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og en af ver­dens stør­ste fon­de, No­vo Nor­disk Fon­den, øger nu sit fo­kus på in­ter­na­tio­na­le ak­ti­vi­te­ter og sam­ar­bej­der. Det kom­mer iføl­ge fon­den sam­ti­dig til at be­ty­de, at fle­re af dens forsk­nings­mid­ler frem­over vil til­fal­de forsk­ning uden for Dan­marks grænser.

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort, at den over en fe­mårig pe­ri­o­de støt­ter etab­le­rin­gen af et nyt cen­ter for genom­forsk­ning ved Bro­ad In­sti­tu­te i Bo­ston i USA med 290 mil­li­o­ner kroner.

Cen­tret får nav­net The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Geno­mic Me­cha­nis­ms of Di­sea­se og skal le­des af dan­ske Kas­per La­ge. Cen­tret vil dan­ne ram­men om tæt­te sam­ar­bej­der mel­lem Bro­ad In­sti­tu­te og dan­ske for­ske­re in­den for genom­forsk­ning, bio­in­for­ma­tik, ty­pe-2 di­a­be­tes og fedme.

Ul­ti­ma­tivt hå­ber vi selv­føl­ge­lig og­så, at de dan­ske for­ske­re vil hjem­fø­re nog­le af tek­no­lo­gi­er­ne til Danmark

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

Iføl­ge Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, er etab­le­rin­gen af cen­tret i Bo­ston en del af fon­dens øge­de in­ter­na­tio­na­le fo­kus og en pa­ral­lel am­bi­tion om at styr­ke dansk forsk­ning og innovation.

”Vi vil me­get ger­ne fo­ku­se­re på at etab­le­re in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der ved at iden­ti­fi­ce­re ex­cel­len­te forsk­nings­mil­jø­er i ud­lan­det og så etab­le­re kon­kre­te sam­ar­bej­der med dan­ske for­sker­grup­per. Må­let er me­get be­vidst at etab­le­re de her sam­ar­bej­der for at tap­pe ind i no­get af den bed­ste forsk­ning, man kan fin­de på jor­den,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou til Fundats.

Der kom­mer ik­ke fær­re pen­ge ud i de dan­ske forskningsmiljøer

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

Han un­der­stre­ger, at en del af tan­ke­gan­gen er, at de dan­ske for­ske­res ny­er­hver­ve­de vi­den skal ta­ges med hjem og gø­re gavn i Danmark.

”Bro­ad In­sti­tu­te har mu­lig­hed for at la­ve nog­le ty­per af eks­pe­ri­men­ter, vi slet ik­ke kan kom­me i nær­he­den af i Dan­mark. Gen­nem sam­ar­bej­det med Bro­ad vil dan­ske for­ske­re få ad­gang til de unik­ke plat­for­me og be­nyt­te den tek­no­lo­gi, som Bro­ad har ud­vik­let, og ul­ti­ma­tivt hå­ber vi selv­føl­ge­lig og­så, at de dan­ske for­ske­re vil hjem­fø­re nog­le af tek­no­lo­gi­er­ne til Dan­mark. Det er det, der er fi­lo­so­fi­en: Vi kan rej­se ud, væ­re med, læ­re no­get og brin­ge det til­ba­ge til Dan­mark – og må­ske sam­ti­dig mo­ti­ve­re uden­land­ske for­ske­re til at kom­me til Dan­mark,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Bevillinger til udlandet skal også gavne dansk forskning

Sam­ti­dig læg­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou ik­ke skjul på, at in­ten­tio­nen er, at No­vo Nor­disk Fon­den frem­over vil al­lo­ke­re be­ty­de­ligt fle­re af si­ne forsk­nings­mid­ler til forsk­nings­mil­jø­er i udlandet.

”Ja, det er vo­res am­bi­tion. Men vi har sta­dig Dan­mark som cen­trum for vo­res ak­ti­vi­te­ter. Spørgs­må­let, om en be­vil­ling og­så vil kom­me dansk forsk­ning til gavn, vil al­tid lig­ge som bag­grund for al­le vo­res be­slut­nin­ger. Og da vi for­ven­ter, at vo­res ud­de­lin­ger fort­sat vil vok­se, kom­mer det ik­ke til at be­ty­de, at dan­ske for­ske­re går glip af no­get. Der kom­mer ik­ke fær­re pen­ge ud i de dan­ske forsk­nings­mil­jø­er,” fast­slår Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Vi har mid­ler til bå­de at for­sy­ne det dan­ske for­sker­mil­jø og støt­te den glo­ba­le forskning

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

Han af­vi­ser, at den øn­ske­de styr­kel­se af Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den for bio­me­di­cinsk forsk­ning li­ge så godt kun­ne ske med fy­sisk ud­gangs­punkt i Dan­mark frem for i USA.

”Vi har ik­ke i Dan­mark mu­lig­hed for at op­byg­ge de plat­for­me, som Bro­ad In­sti­tu­te har, på egen hånd fra gro­und zero. På Bro­ad er de i stand til at ta­ge en cel­le, la­ve tu­sind­vis af for­an­drin­ger i geno­met og un­der­sø­ge kon­se­kven­ser­ne, og de kan ge­ne­re­re ko­los­sa­le da­ta­mæng­der og der­i­gen­nem la­ve me­get avan­ce­re­de ana­ly­ser. De er sim­pelt­hen så langt for­an, at det ik­ke vil væ­re mu­ligt ba­re at gi­ve pen­ge­ne til dan­ske for­ske­re og si­ge ”lav det sam­me som dem” – det vil væ­re hals­løs ger­ning. Det gi­ver me­get bed­re me­ning at tea­me op med no­gen, der har et for­spring, og så læ­re af dem.”

Har midler til forskning i både ind- og udland

- Er der set med No­vo Nor­disk Fon­dens øj­ne slet in­gen ulem­per for Dan­mark ved, at sto­re forsk­nings­be­vil­lin­ger fra fon­den lan­der i forsk­nings­mil­jø­er i udlandet?

”Det tror vi ik­ke. Vi har mid­ler til bå­de at for­sy­ne det dan­ske for­sker­mil­jø og støt­te den glo­ba­le forsk­ning. Vi må sam­ti­dig hu­ske på, at de pen­ge, vi ud­de­ler, prin­ci­pi­elt er ind­tjent på det glo­ba­le mar­ked. En rig­tig stor del af vo­res mid­ler stam­mer fra No­vo Nor­disk A/S´ over­skud, hvor 99 pro­ce­net af pen­ge­ne er tjent i ud­lan­det. På den må­de på­ta­ger vi os sam­ti­dig et glo­balt an­svar og si­ger, at vi ik­ke kun snæ­vert ar­bej­der in­den for de dan­ske ram­mer, men ger­ne vil ar­bej­de glo­balt og for­sø­ge at adres­se­re sto­re glo­ba­le spørgs­mål in­den for syg­dom og sund­hed,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de i 2020 i alt 5,54 mil­li­ar­der kro­ner og øge­de si­ne ud­be­ta­lin­ger fra 3,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2019 til 4,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2020.

Om The Broad Institute

  • Blev etab­le­ret i 2003 med hen­blik på at bi­dra­ge til ny­brud i me­di­cinsk forsk­ning ved at ind­dra­ge genom­ba­se­ret viden.
  • Grund­lagt af MIT, Har­vard og dets til­knyt­te­de ho­spi­ta­ler samt filan­tro­per­ne Eli og Edyt­he L. Broad.
  • Sam­ar­bej­der med fle­re end 100 pri­va­te og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner i over 40 lan­de over he­le verden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer