Lundbeckfonden køber sig ind i tæt samarbejdspartner

Lundbeckfonden overtager 25 pct. af aktierne og formandspladsen i bestyrelsen i investerings- og forvaltningsselskabet Cresco Capital Services, som fonden samarbejder med om investering i skovejendomme og landområder.

Igen­nem et par år har den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den og in­ve­ste­rings-, for­valt­nings- og ma­na­ge­ment­sel­ska­bet Cresco Ca­pi­tal Ser­vi­ces ar­bej­det tæt sam­men om in­ve­ste­ring i sko­va­re­a­ler og lan­d­om­rå­der – og nu in­ten­si­ve­res samarbejdet.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra de to par­ter over­ta­ger Lund­beck­fon­den 25 pro­cent af ak­tier­ne i Cresco Ca­pi­tal Ser­vi­ces, og pa­ral­lelt med in­ve­ste­rin­gen til­træ­der Lund­beck­fon­dens CFO Ber­til From som ny for­mand for sel­ska­bets bestyrelse.

Vi tror på, at vi i fæl­les­skab kan gø­re en for­skel og bi­dra­ge til, at skov- og lan­d­om­rå­der bli­ver ud­vik­let øko­no­misk at­trak­tivt sam­ti­digt med, at det sker bæ­re­dyg­tigt og ansvarligt

Ber­til From – CFO, Lundbeckfonden

Det styr­ke­de sam­ar­bej­de skal til­træk­ke fle­re in­ve­ste­rin­ger i og ud­vik­ling af sko­ve­jen­dom­me og lan­d­om­rå­der i Nordeuropa.

”Cresco Ca­pi­tal Ser­vi­ces har på få år ud­vik­let sig til en før­en­de og vi­denstung in­ve­ste­rings­for­val­ter på et om­rå­de, som får stærkt sti­gen­de op­mærk­som­hed fra in­ve­sto­rer. Iso­le­ret set er det en in­ter­es­sant in­ve­ste­rings­mu­lig­hed, og vi tror på, at vi i fæl­les­skab kan gø­re en for­skel og bi­dra­ge til, at skov- og lan­d­om­rå­der bli­ver ud­vik­let øko­no­misk at­trak­tivt sam­ti­digt med, at det sker bæ­re­dyg­tigt og an­svar­ligt, ” si­ger Ber­til From i pressemeddelelsen.

Car­sten With Thy­ge­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og grund­læg­ger af Cresco Ca­pi­tal Ser­vi­ces, ejer selv de re­ste­ren­de 75 pro­cent af ak­tier­ne. Han by­der den nye ak­tio­nær velkommen.

”Med Lund­beck­fon­den får vi en stærk part­ner med et højt etisk ko­deks, hvil­ket vi er over­be­vist om vil bi­dra­ge til, at vi ik­ke ale­ne kan fort­sæt­te vo­res vækst, men og­så ac­ce­le­re­re den po­si­ti­ve ud­vik­ling og in­ter­es­se, som vi har op­le­vet om­kring vo­res ydel­ser og in­ve­ste­rings­kon­cep­ter,” si­ger Car­sten With Thygesen.

Par­ter­ne øn­sker ik­ke at op­ly­se købesummen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer