Fonde i demokratioffensiv frem mod kommunalvalget

Flere fonde har skruet markant op for støtten til initiativer, der skal øge især unge danskeres deltagelse i demokratiet. For Tuborgfondet er det blandt andet sket med støtte til 28 initiativer, som forsøger at få flere unge til at stemme ved kommunalvalget, mens Nordea-fonden de senere år har skudt 35 mio. kr. ind i 14 demokratiprojekter. ”Der er en tydelig tendens til, at mange unge ikke føler, at det nytter at engagere sig i demokratiet,” siger Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen.

Nor­dea-fon­den har de se­ne­ste to og et halvt år støt­tet 14 de­mo­kra­ti­pro­jek­ter med i alt 35 mil­li­o­ner kro­ner. Et af pro­jek­ter­ne er ’Folk’, som Dansk Ung­doms Fæl­les­råd står bag. For­må­let er at træ­ne og styr­ke un­ges de­mo­kra­ti­ske selv­til­lid og hand­le­kraft (Fo­to: Mor­ten Rode).

Ma­ri­a­ger­fjord Ung­doms­sko­le in­vi­te­rer kom­mu­nens un­ge til en af­ten med fo­kus på kommunalvalget.

Stu­den­ter­hus Oden­se står bag ot­te ar­ran­ge­men­ter frem imod kom­mu­nalval­get, som skal gø­re kom­mu­nalval­get og lo­kal­po­li­tik ved­kom­men­de for de studerende.

Jeg kan se, at fle­re an­dre fon­de har få­et fo­kus på de­mo­kra­ti – ik­ke kun op til kom­mu­nalval­get, men ab­so­lut og­så set op­pe fra helikopteren

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Og De Grøn­ne Pi­ge­spej­de­re ar­ran­ge­rer syv lands­dæk­ken­de de­bat­mø­der om ak­tiv del­ta­gel­se i de­mo­kra­ti­ske processer.

Det er es­sen­sen af tre af de i alt 28 pro­jek­ter, som Tu­borg­fon­det i som­mer ud af en bun­ke på 71 an­søg­nin­ger valg­te at støt­te med sam­men­lagt 4,3 mil­li­o­ner kro­ner fra sin ’De­mo­kra­ti­pul­je’.

Den rø­de tråd i al­le de støt­te­de pro­jek­ter er en mål­sæt­ning om at få fle­re un­ge til at stem­me ved kom­mu­nal- og re­gions­rå­dsval­get tirs­dag den 16. novem­ber og sam­ti­dig øge de un­ges lyst til at ta­ge del i de­mo­kra­ti­et i Danmark.

Og selv­om Tu­borg­fon­dets De­mo­kra­ti­pul­je nu er luk­ket for an­søg­nin­ger, støt­ter fon­den fort­sat an­dre de­mo­kra­ti­ske pro­jek­ter un­der ind­sats­om­rå­det ’De­mo­kra­ti – næ­ste ge­ne­ra­tions stem­me og deltagelse’.

Uden engagement i demokratiet går det hele i stå

Tu­borg­fon­det er langt fra ene om at sæt­te de­mo­kra­ti på dags­or­de­nen blandt an­det frem imod kom­mu­nalval­get. Og­så en ræk­ke an­dre fon­de har valgt at skrue mar­kant op for støt­ten til ini­ti­a­ti­ver, der skal øge dan­sker­nes – og især de un­ge dan­ske­res – del­ta­gel­se i demokratiet.

Som den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i en af fon­de­ne med al­ler­størst blik for de­mo­kra­ti­pro­jek­ter, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea-fon­den, ud­tryk­ker det:

”Jeg kan se, at fle­re an­dre fon­de har få­et fo­kus på de­mo­kra­ti – ik­ke kun op til kom­mu­nalval­get, men ab­so­lut og­så set op­pe fra helikopteren.”

Vi har brug for, at de un­ge en­ga­ge­rer sig i vo­res de­mo­kra­tisk ba­se­re­de sam­fund, og­så når der ik­ke er valg

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

De se­ne­ste to og et halvt år har Nor­dea-fon­den støt­tet 14 de­mo­kra­ti­pro­jek­ter med i alt 35 mil­li­o­ner kro­ner. Og det sker med ud­gangs­punkt i en ten­dens, som be­kym­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

”Der er en ty­de­lig ten­dens til, at man­ge un­ge ik­ke fø­ler, at det nyt­ter at en­ga­ge­re sig i de­mo­kra­ti­et – og det er be­kym­ren­de. Det er vig­tigt, at bå­de de un­ge selv og al­le vi an­dre for­står, at uden de un­ges en­ga­ge­ment i de­mo­kra­ti­et ri­si­ke­rer vi, at det he­le går i stå,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Kom­mu­nal- og re­gions­rå­dsval­get kan iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen væ­re en god øjenåb­ner for de un­ge i for­hold til de de­mo­kra­ti­ske mu­lig­he­der, man har som bor­ger i Danmark.

”Det har af­gø­ren­de be­tyd­ning, at al­le – un­ge som gam­le, tyk­ke som tyn­de – ta­ger an­svar og stem­mer ved kom­mu­nalval­get. Og i for­hold til un­ges del­ta­gel­se og en­ga­ge­ment i de­mo­kra­ti­et i Dan­mark er det vig­tigt at åb­ne de­res øj­ne for den del af de­mo­kra­ti­et, der hand­ler om at stem­me ved val­ge­ne. Men når vi i Nor­dea-fon­den ta­ler om, at un­ges de­mo­kra­ti­ske selv­til­lid og hand­le­kraft har brug for et løft, hand­ler det ik­ke så me­get om, at vi er nervø­se for, om de stem­mer – det hand­ler grund­læg­gen­de om, at vi har brug for, at de un­ge en­ga­ge­rer sig i vo­res de­mo­kra­tisk ba­se­re­de sam­fund, og­så når der ik­ke er valg,” fast­slår Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Unge skal være medborgere – ikke modborgere

I den vel­gø­ren­de, er­hvervs­dri­ven­de by­fond Fre­de­riks­berg­fon­den er de un­ges be­græn­se­de vil­je til at stem­me ved kom­mu­nalval­get den di­rek­te år­sag til, at fon­den har valgt at støt­te et lo­kalt pro­jekt kal­det ’Val­get er dit’ med 100.000 kroner.

Ved kom­mu­nalval­get i 2017 teg­ne­de de 19-21-åri­ge og de 22-29-åri­ge sig for den la­ve­ste valg­del­ta­gel­se blandt de stem­me­be­ret­ti­ge­de på Fre­de­riks­berg. ’Val­get er dit’ har en mål­sæt­ning om at hæ­ve valg­del­ta­gel­sen med 10 pro­cent i de to aldersgrupper.

Med­bor­ger­skab hand­ler for os blandt an­det om, at så man­ge som mu­ligt stem­mer ved de lo­ka­le valg hvert fjer­de år

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

Det skal, frem­går det af pro­jekt­be­skri­vel­sen, ”ske ved at gi­ve de un­ge en de­mo­kra­tisk for­stå­el­se og et de­mo­kra­tisk hand­le­rum, så de i langt hø­je­re grad bli­ver med­bor­ge­re frem for pas­si­ve bor­ge­re el­ler i vær­ste fald modborgere.”

”Med­bor­ger­skab er én af Fre­de­riks­berg­fon­dens tre ud­de­lings­mæs­si­ge ret­nin­ger, og med­bor­ger­skab hand­ler for os blandt an­det om, at så man­ge som mu­ligt stem­mer ved de lo­ka­le valg hvert fjer­de år. Vi vil ger­ne støt­te, når der er for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der dels vil gø­re no­get for de­mo­kra­ti­for­stå­el­sen og dels fo­ku­se­rer på at øge valg­del­ta­gel­sen blandt nog­le af de grup­per, som kan ha­ve brug for no­get ek­stra op­mærk­som­hed, for ek­sem­pel un­ge og folk med an­den et­nisk bag­grund,” si­ger di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den Mar­tin Dahl.

Inspiration fra Ungarn og Polen

Iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen star­te­de Nor­dea-fon­dens fo­kus på de­mo­kra­ti­om­rå­det for tre-fi­re år siden.

”Det ske­te med stor in­spira­tion fra en­ga­ge­re­de eu­ro­pæ­i­ske fond­skol­le­ger, som blandt an­det i Un­garn og Po­len så ten­den­ser til, at den de­mo­kra­ti­ske po­wer smul­dre­de. Det fik os til at kig­ge in­dad og spør­ge, om vi vil­le kun­ne ri­si­ke­re at se til­sva­ren­de ten­den­ser i et de­mo­kra­tisk så vel­fun­ge­ren­de land som vo­res? Al­le eks­per­ter, der ar­bej­der med de­mo­kra­ti, sag­de til os, at de og­så så tegn på, at de­mo­kra­ti­et er ud­for­dret i Dan­mark, blandt an­det for­di vi ta­ger de­mo­kra­ti­et for gi­vet,” si­ger Nor­dea-fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Li­sten over de­mo­kra­ti­pro­jek­ter, som de se­ne­ste to og et halvt år har få­et Nor­dea-fon­dens øko­no­mi­ske op­mærk­som­hed at fø­le, tæl­ler blandt an­dre ’Folk’ fra Dansk Ung­doms Fæl­les­råd. Pro­jek­tets for­mål er at løf­te og styr­ke så man­ge un­ge som mu­ligt med vidt for­skel­lig bag­grund til sam­men at ta­ge del i sam­fun­det og ta­ge an­svar for demokratiet.

Vi har ik­ke som fond en rol­le i for­hold til at styr­ke de­mo­kra­ti­et – vo­res rol­le er jævn­før vo­res fun­dats at støt­te den frie købmandssektor

Ma­rie Scott Po­ul­sen – Ud­de­lings­chef, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

Et an­det støt­tet pro­jekt er ’Ud­talt’ fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælps Ung­dom, der har som mål at un­der­støt­te un­ge, der er flyg­tet, i at ta­ge del i de­mo­kra­ti­et og ryk­ke på po­li­ti­ske dags­or­de­ner sam­men med an­dre un­ge. Ek­sem­pel­vis har en ræk­ke førs­te­gangs­væl­ge­re med flygt­nin­ge­bag­grund få­et de­mo­kra­ti­un­der­vis­ning, in­den de den 16. novem­ber før­ste gang har mu­lig­hed for at sæt­te kryds ved en valg­hand­ling i Danmark.

”I vo­res øj­ne er det me­get væ­sent­ligt, at de un­ge flygt­nin­ge får en fun­da­men­tal for­stå­el­se for, hvad det er for et land, de er kom­met til, og for­står, at vi som sam­fund er af­hæn­gi­ge af he­le be­folk­nin­gens – og­så de­res – en­ga­ge­ment. Det kan væ­re en van­ske­lig op­ga­ve at for­kla­re flygt­nin­ge, som of­te har le­vet un­der an­dre sty­re­for­mer ek­sem­pel­vis i et dik­ta­tur, hvor en­ga­ge­ment en­ten ik­ke nyt­ter el­ler end­da ud­lø­ser en straf,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fondsstøtte til lokale nærdemokratimøder

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som ar­bej­der for at styr­ke den frie køb­mands po­si­tion i Dan­mark, er og­så ble­vet en af de fon­de, der øko­no­misk støt­ter demokratiarrangementer.

I ok­to­ber dan­ner køb­mands­bu­tik­ker i by­er­ne Vils, Bæk­marks­bro, Ager­skov, Hels­in­gør og Nyrup ram­men om så­kald­te ’nær­de­mo­kra­ti­mø­der, hvor lo­ka­le bor­ge­re, lo­ka­le po­li­ti­ke­re og an­dre in­ter­es­se­re­de by­des in­den for til grill­pøl­ser og debat.

Men iføl­ge ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond Ma­rie Scott Po­ul­sen er det ik­ke for at styr­ke det de­mo­kra­ti­ske en­ga­ge­ment i de små dan­ske by­er, at fon­den har gi­vet én mil­li­on kro­ner til de fem nær­de­mo­kra­ti­mø­der en må­ned før kommunalvalget.

”Vi har ik­ke som fond en rol­le i for­hold til at styr­ke de­mo­kra­ti­et – vo­res rol­le er jævn­før vo­res fun­dats at støt­te den frie køb­mands­sek­tor,” fast­slår Ma­rie Scott Poulsen.

Så for­må­let med nær­de­mo­kra­ti­mø­de­r­ne er der­i­mod at sæt­te fo­kus på den be­tyd­nings­ful­de rol­le, som fon­den me­ner, de lo­ka­le køb­mænd og køb­mands­bu­tik­ker har.

”De se­ne­ste år har vi via for­skel­li­ge ana­ly­ser få­et kort­lagt køb­man­dens be­tyd­ning for lo­kal­sam­fun­det, som vir­ke­lig er enorm. Så når vi støt­ter de fem nær­de­mo­kra­ti­ar­ran­ge­men­ter, er det for at un­der­støt­te køb­man­dens vi­ta­le rol­le. Vi vur­de­rer ik­ke, om stem­me­pro­cen­ten ved kom­mu­nalval­get skal op el­ler ned, el­ler om nær­de­mo­kra­ti­et fun­ge­rer i den ene el­ler an­den by – vo­res fo­kus, der­i­mod, er på køb­mands­bu­tik­kens funk­tion som et for­sam­lings­hus og køb­mæn­de­nes af­gø­ren­de rol­le i lo­kal­sam­fun­det,” si­ger Ma­rie Scott Poulsen.

At det så sker li­ge op til kom­mu­nalval­get, er iføl­ge Ma­rie Scott Po­ul­sen in­gen tilfældighed.

”Al­le vo­res ud­de­lin­ger er af­hæn­gi­ge af, at de skal ha­ve re­le­vans i køb­mands­sek­to­ren. Og det er klart, at vi har en tan­ke med ti­m­in­gen tæt på kom­mu­nalval­get, som vi sy­nes er en smad­der­god an­led­ning til at vi­se, at en køb­mands­bu­tik er me­get me­re end en køb­mands­bu­tik. Me­get ud­fol­del­se af det lo­ka­le de­mo­kra­ti og me­get af den lo­ka­le de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le fo­re­går i køb­mands­bu­tik­ker­ne, så på den må­de lig­ger de her ar­ran­ge­men­ter li­ge til høj­re­s­køjten: Vi kon­cep­tu­a­li­se­rer no­get, der fo­re­går i for­vej­en. Og jeg hå­ber, at nær­de­mo­kra­ti­mø­de­r­ne kan væ­re en start på no­get, som se­ne­re bli­ve fulgt op med an­dre ar­ran­ge­men­ter i sam­me for­mat,” si­ger Ma­rie Scott Poulsen.

Fokus er kommet for at blive

Nær­de­mo­kra­ti­ar­ran­ge­men­ter­ne ind­går i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fonds ud­de­lings­om­rå­de, der hed­der ’Køb­man­dens rol­le i lo­kal­sam­fun­det’. Ud­de­lings­om­rå­det er vok­set fra en halv mil­li­on kro­ner i 2018 til 17,5 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 blandt an­det via lo­ka­le sponsora­ter og julepakker.

”Det er helt klart det om­rå­de, hvor vi på ud­de­lings­delen har den stør­ste vækst, og den vækst har vi tænkt os skal fort­sæt­te,” un­der­stre­ger Ma­rie Scott Poulsen.

I Nor­dea-fon­den er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen og­så sik­ker på, at fon­dens fo­kus på de­mo­kra­ti er kom­met for at blive.

”De­mo­kra­ti­dags­or­de­nen er me­get højt pri­o­ri­te­ret hos Nor­dea-fon­den og vil gi­vet­vis fort­sæt­te med at væ­re det. Ind­gangs­vink­len til vo­res ar­bej­de med ud­de­lin­ger er at en­ga­ge­re he­le be­folk­nin­gen, og be­stræ­bel­ser­ne på at ska­be en­ga­ge­ment i og for­stå­el­se for de­mo­kra­ti­et ram­mer li­ge ned i ker­nen af det, vi ger­ne vil la­ve. Vi vil ger­ne en­ga­ge­re os i bre­de sam­funds­dags­or­de­ner i ste­det for at ska­be vo­res eg­ne,” un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer