Chokoladefond skruer op for almennytten

Ejerfonden bag chokoladegiganten Toms skruer op for almennytten og er klar til flere uddelinger. “Hvor meget vi kommer til at dele ud afhænger af, om vi modtager nogle interessante ansøgninger,” siger fondens formand Marianne Philip.

Cho­ko­la­de­pro­duk­tion er af ak­ti­vi­te­ter­ne i Toms-grup­pen, der er ejet af Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip vil fon­den frem­over de­le fle­re pen­ge ud til al­men­nyt­ti­ge for­mål (mo­del­fo­to).

Guld­ba­rer, guld­ka­ra­mel­ler og kæm­pe­skild­pad­der. Man­ge af de klas­si­ske pro­duk­t­nav­ne fra Toms Grup­pen A/S er for­ment­lig let gen­ken­de­li­ge for de fle­ste med en sød tand.

Det sam­me gæl­der dog næp­pe for nav­net på ejer­fon­den bag produkterne.

Men fle­re kan i frem­ti­den læ­re fon­den at ken­de. Den er nem­lig i gang med at skrue op for si­ne al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Og så hed­der den i øv­rigt Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond, ba­re så dét er på plads.

Til næ­ste år har Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond så­le­des en ud­de­lings­ram­me på op til 5 mil­li­o­ner kroner.

Og fon­dens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip sen­der ger­ne et ty­de­ligt sig­nal til om­ver­de­nen om, at de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter fyl­der sta­dig me­re hos fon­den, der fra sin stif­tel­se i 1976 og frem til 2007 ik­ke fo­re­tog næv­ne­vær­di­ge ud­de­lin­ger, men i ste­det fo­ku­se­re­de på at stå klar i kulis­sen, hvis Toms el­ler an­dre af fon­dens in­ve­ste­rin­ger hav­de brug for opbakning.

“Vi kig­ger især på ud­de­lings­om­rå­der som sund­hed, bæ­re­dyg­tig­hed og kul­tu­rarv. Det er de tre om­rå­der, vi kom­mer til at in­ter­es­se­re os for. Vi har ik­ke sat be­løb på de en­kel­te ind­sats­om­rå­der, for det er et spørgs­mål om at fin­de nog­le spæn­den­de pro­jek­ter, som vi kan gå ind at
støt­te,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Fon­dens be­vil­lin­ger har især væ­ret støt sti­gen­de si­den 2016, hvor fon­den ud­del­te 775.000 kro­ner. For­ri­ge år var be­lø­bet ste­get til 2,0 mil­li­o­ner kro­ner og sid­ste år til 2,2 mil­li­o­ner kroner.

Og nu får ud­de­lin­ger­ne alt­så – hvis de ret­te pro­jek­ter vi­ser sig – et nøk opad igen.

“Det skyl­des helt en­kelt, at vi i be­sty­rel­sen har vur­de­ret, at vi godt kan skrue lidt op. Vi ejer jo bå­de 100 pro­cent af Toms Grup­pen og nog­le vær­di­pa­pi­rer ved si­den af, og vi skal som fond iføl­ge vo­res fun­dats først og frem­mest un­der­støt­te det øko­no­mi­ske grund­lag for Toms Grup­pen. Men når vi har vur­de­ret dét, så me­ner vi og­så, at vi har råd til at ju­ste­re ud­de­lin­ger­ne opad, hvis vi får spæn­den­de an­søg­nin­ger,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Støtte til brysterne

Ud­gangs­punk­tet for fon­dens be­vil­lin­ger er, som det hed­der i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik, at de skal gi­ves til for­mål, som en­ten di­rek­te el­ler in­di­rek­te “sik­rer og un­der­byg­ger det øko­no­mi­ske grund­lag for Toms Grup­pen A/S med til­slut­te­de selskaber.”

Der­u­d­over kan fon­den støt­te tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re i Toms Grup­pen A/S el­ler al­men­nyt­ti­ge for­mål som f.eks. un­der­vis­ning el­ler forskning.

Sid­ste år del­te fon­den blandt an­det en halv mil­li­on kro­ner ud til at frem­me bæ­re­dyg­ti­ge ind­køb af ka­ka­obøn­ner fra lo­ka­le ka­ka­o­far­me­re i Ghana.

“Det er et ek­sem­pel på en ud­de­ling, som di­rek­te sik­rer og un­der­byg­ger det øko­no­mi­ske grund­lag for Toms Grup­pen A/S. Det gi­ver me­ning, at vi som ejer af Toms Grup­pen A/S er med til at sik­re, at ka­ka­o­far­mer­ne, som le­ve­rer råva­rer til vo­res sel­ska­ber, har det godt. Der­for har vi og­så la­vet bl.a. sko­le­pro­jek­ter i Gha­na ret­tet mod ka­ka­o­far­mer­ne og de­res fa­mi­li­er,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Fon­den do­ne­re­de sid­ste år og­så en mil­li­on kro­ner til Dan­marks Idræts­for­bund. Pen­ge­ne skal gå til idræts­for­e­nin­ger, der øn­sker at ska­be bed­re ram­mer for familieidræt.

"At støt­te sund­hed ge­ne­relt er for os en me­re in­di­rek­te må­de at sik­re og un­der­byg­ge Toms Grup­pen A/S. Vi ejer en ræk­ke virk­som­he­der, som la­ver nog­le fan­ta­sti­ske pro­duk­ter. Men det er jo og­så vig­tigt, at folk ik­ke kun sid­der og spi­ser vo­res pro­duk­ter, men og­så dyr­ker idræt og i det he­le ta­get har et helt liv. Vo­res ud­de­ling til Guld­pulj­en sæt­ter der­for fo­kus på nog­le ting, som vi sy­nes kan un­der­støt­te og bak­ke op om for­ret­nin­gen in­di­rek­te og på en me­re al­men­nyt­tig må­de,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

I en an­den sund­heds­be­vil­ling do­ne­re­de fon­den 100.000 kro­ner til Kræf­tens Be­kæm­pel­ses kampag­ne til for­del for ind­sat­sen mod bryst­kræft – bed­re kendt som Støt Brysterne.

“Det er end­nu et ek­sem­pel på en af vo­res me­re al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som vi ger­ne vil ha­ve fle­re af i frem­ti­den,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Ud­over bæ­re­dyg­tig­hed og sund­hed har fon­den og­så fo­kus på at sik­re kul­tu­rar­ven bag Toms Grup­pen A/S.

Der­for be­vil­ge­de fon­den sid­ste år 241.000 kro­ner til en forun­der­sø­gel­se, der skal af­kla­re mu­lig­he­der og ri­si­ci ved at etab­le­re et hi­sto­risk ar­kiv hos Toms Grup­pen, der kan for­mid­le for­tæl­lin­ger ba­se­ret på dan­ske kon­fek­tu­re­tra­di­tio­ner og en hi­sto­risk arv be­stå­en­de af 150 års pro­duk­ter, hånd­værk, in­du­stri­ud­vik­ling og ar­bejds­liv in­den for cho­ko­la­de og slikpro­duk­tion i Danmark.

“Med den ud­de­ling går vi ind og ser på, hvor­dan vi kan un­der­støt­te Toms Grup­pens kul­tu­rarv. Toms er jo en gam­mel dansk in­du­stri­virk­som­hed, som har en spæn­den­de hi­sto­rie. Et cho­ko­la­demu­se­um el­ler lig­nen­de er der­for én af de mu­lig­he­der, som vi har dis­ku­te­ret i be­sty­rel­sen,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Har be­sty­rel­sen iden­ti­fi­ce­ret nog­le nye be­vil­lings­om­rå­der, som fon­den vil se nær­me­re på i de kom­men­de år?

"Hvor­dan vi skal ud­byg­ge vo­res ud­de­lin­ger er no­get af det, vi ar­bej­der med i øje­blik­ket, og her ind­dra­ger vi og­så vo­res virk­som­he­der for at hø­re, hvor­dan de ser på det. Men vi kom­mer fort­sat til at be­skæf­ti­ge os med især bæ­re­dyg­tig­hed og sund­hed. Vi har al­le­re­de få­et hen­ven­del­ser, og vi hå­ber selv­føl­ge­lig på, at der kom­mer fle­re spæn­den­de an­sø­ge­re og mel­der sig,” slut­ter Ma­ri­an­ne Philip.

Gerda og Victor B. Strands Fond

Toms blev grund­lagt i 1924 af de to apo­te­ke­re Hans Tro­jel og V.H. Mey­er. Virk­som­he­dens navn Tom stam­mer fra de­res nav­ne Tro­jel og Mey­er (s'et blev se­ne­re til­fø­jet af hen­syn til log­o­et på sli­k­au­to­ma­ter­ne, hvor man ik­ke var glad for, at der stod 'Tom').

Vi­ctor B. Strand, der eje­de Tørs­l­eff & Co., køb­te Toms i 1942, og i åre­ne ef­ter 2. ver­denskrig vok­se­de Toms un­der hans le­del­se. Vi­ctor B. Strand lan­ce­re­de bl.a. Guld Bar­ren, skild­pad­der­ne og Yankie Bar, op­køb­te Ant­hon Berg, Ping­vin La­krids og Gal­le & Jes­sen, og gjor­de Toms til en blom­stren­de forretning.

I mid­ten af 70’erne indså Vi­ctor B. Strand, at søn­nen Jør­gen Strand ik­ke hav­de de ta­len­ter, der skul­le til for at dri­ve og ud­vik­le Toms i den ret­ning, som han øn­ske­de. Des­u­den var søn­nens hel­bred langt fra godt, da han led af sukkersyge.

Vi­ctor B. Strand føl­te sig for­plig­tet over for sit livs­værk og de man­ge me­d­ar­bej­de­re, der var an­sat i Toms. Han be­slut­te­de, at den bed­ste må­de at sik­re kon­cer­nen var ved at dan­ne en fond, der hav­de til for­mål at sik­re en sund øko­no­misk ud­vik­ling af Toms.

Stif­tel­ses­do­ku­men­ter­ne blev un­der­skre­vet på Vi­ctor B. Strands 76 års fød­sels­dag, den 12. de­cem­ber 1974. Vi­ctor B. Strand var for­mand for fon­den ved sin død den 16. sep­tem­ber 1983.

I dag står fon­den ud­over Toms bag brands som Ping­vin, Bon­bon, Ant­hon Berg, Ga­jol, og Gal­le & Jessen.

I 2020 ud­del­te fon­den 2,2 mio. kr. til blandt an­det føl­gen­de formål:

Toms Sustai­nab­le Sourcing pro­gram­me. Med ECOM Sustai­nab­le Ma­na­ge­ment Ser­vi­ce som part­ner støt­ter Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond gha­ne­si­ske ka­ka­o­far­me­re. Pro­gram­mets for­mål er at ud- vik­le en mil­jø­mæs­sigt, so­ci­alt og fi­nan­si­elt bæ­re­dyg­tig ka­ka­opro­duk­tion, hvil­ket Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond har støt­tet si­den 2007.

Dan­marks Idræts­for­bund (Toms Guld­pul­je). Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond har støt­tet Toms Guld­pul­je, et nyt ini­ti­a­tiv fra 2019, som er ind­gå­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Idræts­for­bund. Toms Guld­pul­je kan gi­ve øko­no­misk støt­te til idræts­for­e­nin­ger, der øn­sker at ska­be bed­re ram­mer for fa­mi­liei­dræt. Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond har bi­dra­get med 1 mil­li­on dan­ske kro­ner til Toms Guld­pul­je i 2020.

Sik­ring af Toms Grup­pens kul­tu­rarv. Toms Grup­pen byg­ger på dan­ske kon­fek­tu­re­tra­di­tio­ner, og den hi­sto­ri­ske arv be­står af 150-års pro­duk­ter, hånd­værk, in­du­stri­ud­vik­ling og ar­bejds­liv in­den­for cho­ko­la­de- og slikpro­duk­tion i Dan­mark. Etab­le­ring af et hi­sto­risk ar­kiv hos Toms Grup­pen vil sik­re kul­tu­rar­ven og kan bi­dra­ge til ak­ti­vi­te­ter in­den­for un­der­vis­ning, ud­stil­lin­ger og museum.

I et øn­ske om at kun­ne til­ve­je­brin­ge for­tæl­lin­ger om Toms Grup­pens kul­tu­rarv har Ger­da og Vi­ctor B. Strands Fond valgt at støt­te for­ar­bej­det for en etab­le­ring af et hi­sto­risk ar­kiv hos Toms Grup­pen. Her­un­der af­kla­ring af om­fang ved ind­sam­ling og di­gi­tal ar­ki­ve­ring af gen­stan­de, fo­tos, film, do­ku­men­ter og erin­drin­ger i en sy­ste­ma­tik, som sik­rer søg­bar­hed på tværs af ka­te­go­ri­er, tids­pe­ri­o­der og brands.

Kil­de: Fon­dens års­rap­port for 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer