CO2-forskningscenter, alvorligt syge børn og projekt for hjemvendte veteraner får fondspenge

Novo Nordisk Fonden støtter med 630 mio. kr. etableringen af verdens første tværfaglige forskningscenter, der skal udvikle viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende CO2, og Team Rynkeby Fonden giver nok engang et stort bidrag til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Po­ul Due Jen­sens Fond støt­ter Dan­marks Idræts­for­bunds sol­da­ter­pro­jekts så­kald­te ’Veteranmatch’-aktiviteter i 2022 for at hjæl­pe tid­li­ge­re ud­send­te med at fin­de fod­fæ­ste i li­vet og på det ci­vi­le ar­bejds­mar­ked. (Fo­to: DIF)

 
Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren star­ter på et øko­no­misk ni­veau, vi ik­ke ser så of­te i Danmark.
Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og en af ver­dens stør­ste fon­de, No­vo Nor­disk Fon­den, har nem­lig of­fent­lig­gjort, at den med en be­vil­ling på 630 mil­li­o­ner kro­ner over syv år støt­ter etab­le­rin­gen af ver­dens før­ste tvær­fag­li­ge forsk­nings­cen­ter, der skal ud­vik­le vi­den og tek­no­lo­gi, som kan bru­ges til at ind­fan­ge og gen­an­ven­de CO2.

Det nye cen­ter sam­ler le­den­de for­ske­re, der på tværs af fag­lig­hed skal ar­bej­de de­di­ke­ret hen imod et fæl­les mål om at fin­de me­to­der, der kan re­du­ce­re CO2 i vo­res atmosfære

Al­fred M. Spor­mann – Kom­men­de le­der, The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion CO2 Re­search Center

En ræk­ke før­en­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le for­ske­re sam­les i forsk­nings­cen­tret, der for­ank­res ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og får nav­net The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion CO2 Re­search Center.

”Det nye cen­ter sam­ler le­den­de for­ske­re, der på tværs af fag­lig­hed skal ar­bej­de de­di­ke­ret hen imod et fæl­les mål om at fin­de me­to­der, der kan re­du­ce­re CO2 i vo­res at­mos­fæ­re. Cen­trets forsk­ning vil i høj grad væ­re in­spi­re­ret af sam­spil med re­le­van­te in­du­stri­part­ne­re. Det­te sam­spil vil gi­ve os mu­lig­hed for hur­tigst mu­ligt at im­ple­men­te­re nye tek­no­lo­gi­er i prak­sis, så de kan kom­me sam­fun­det til gavn,” si­ger den kom­men­de le­der af cen­tret, pro­fes­sor Al­fred M. Spor­mann, i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen for­ven­ter, at The No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion CO2 Re­search Cen­ter vil bli­ve en driv­kraft i kam­pen mod den glo­ba­le klimakrise.

”Vi er nødt til at hand­le hur­tigt og ud­vik­le løs­nin­ger, som kan hjæl­pe med ik­ke blot at ned­brin­ge mæng­den af driv­hus­gas­ser i at­mos­fæ­ren, men og­så om­dan­ne den ska­de­li­ge CO2 til vær­di­ful­de rå­ma­te­ri­a­ler, der kan er­stat­te fos­si­le brænd­stof­fer og gi­ve os mu­lig­hed for at få ne­ga­ti­ve CO2-ud­led­nin­ger,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Cen­tret for­ven­tes at væ­re ope­ra­tio­nelt fra ja­nu­ar 2022.

Pris for udvikling af coronavaccine

No­vo Nor­disk Fon­den har og­så i den for­løb­ne uge ud­delt No­vo Nor­disk Pri­sen til fi­re for­ske­re, der hædres for de­res bi­drag til ud­vik­lin­gen af mR­NA-vac­ci­nen mod covid-19.

De fi­re for­ske­re er pro­fes­sor Ka­ta­lin Ka­rikó, pro­fes­sor Drew Wei­s­sman, pro­fes­sor Uğur Şa­hin og dr. Özlem Türe­ci. Al­le har de spil­let en af­gø­ren­de rol­le i grund­forsk­ning på mR­NA-om­rå­det og ud­vik­lin­gen af mR­NA-vac­ci­nen fra BioNTech, som har vist sig 95 pro­cent ef­fek­tiv mod covid-19 og er ble­vet en af­gø­ren­de fak­tor i at over­vin­de pandemien. 

”Med ud­de­lin­gen af den­ne pris hyl­der vi men­ne­ske­ne bag én af vor tids mest ene­stå­en­de præ­sta­tio­ner, hvor vi­den­ska­be­li­ge op­da­gel­ser gjort i lø­bet af de sid­ste to år­ti­er utro­lig hur­tigt har ført til ud­vik­lin­gen af en vac­ci­ne. Tu­sind­vis af liv over he­le ver­den er ble­vet red­det på bag­grund af mR­NA-vac­ci­ner,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Med pri­sen føl­ger fem mil­li­o­ner kroner. 

Og­så Jo­hn An­drew Todd, der er pro­fes­sor ved Ox­ford Uni­ver­si­tet, er ble­vet pris­be­løn­net af No­vo Nor­disk Fon­den. Han har net­op mod­ta­get EASD - No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Prize for Ex­cel­len­ce 2021 for sin ind­sats gen­nem 35 år med at for­stå, fore­byg­ge og be­kæm­pe ty­pe 1-diabetes.
Pri­sen ud­de­les i et sam­ar­bej­de mel­lem Eu­ro­pe­an As­so­ci­a­tion for the Stu­dy of Di­a­be­tes (EASD) og No­vo Nor­disk Fon­den og er på seks mil­li­o­ner kroner.

Samarbejder kan skabe videnskabelige gennembrud

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med 12 pro­jek­ter, som Vil­lum Fon­den har be­vil­get til­sam­men 44,8 mil­li­o­ner kro­ner til i Dan­marks stør­ste pro­gram for da­ta­dre­vet tvær­fag­lig forsk­ning, Vil­lum Synergy.

De 12 pro­jek­ter er ud­valgt blandt 55 an­søg­nin­ger til programmet.

Der lig­ger man­ge forsk­nings­mu­lig­he­der gemt i græn­se­fla­der­ne mel­lem da­ta­lo­gi og an­dre fagområder

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Vil­lum Fon­den spæn­der pro­jek­ter­ne vidt – li­ge fra evo­lu­tions­forsk­ning over ef­fek­tiv grøn strøm til gen­nem­sig­tig ret­fær­dig asylbehandling.

”Der lig­ger man­ge forsk­nings­mu­lig­he­der gemt i græn­se­fla­der­ne mel­lem da­ta­lo­gi og an­dre fag­om­rå­der. Vi har op­ret­tet Vil­lum Sy­ner­gy-pro­gram­met for at gi­ve for­sker­ne mu­lig­hed for at bru­ge tvær­fag­li­ge forsk­nings­sam­ar­bej­der til at ska­be vig­ti­ge vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud. Årets 12 ud­valg­te pro­jek­ter pe­ger på det sto­re po­ten­ti­a­le, der lig­ger i at støt­te ex­cel­lent tvær­fag­lig forsk­ning med da­ta som dri­ver,” un­der­stre­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Social pris til Mødrehjælpen

I 2004 indstif­te­de Bi­ku­ben­fon­den pris­ud­de­lin­gen Kron­prin­s­par­rets Pri­ser som en bryl­lups­ga­ve til kron­prin­s­par­ret for der­med at syn­lig­gø­re og an­er­ken­de ek­stra­or­di­næ­re præ­sta­tio­ner in­den for dansk, grøn­land­sk og færøsk kul­tur og so­ci­alt arbejde.

Mødre­hjæl­pen har på be­un­drings­vær­dig vis ev­net at føl­ge med skif­ten­de ti­ders behov 

H.K.H. kron­prins Fre­de­rik

Lør­dag af­ten blev pri­ser­ne på ny ud­delt i Vej­le Mu­sik­te­a­ter ved et tv-trans­mit­te­ret show, og den so­ci­a­le pris gik til Fon­den Mødre­hjæl­pen, mens kunst­ner­grup­pen Su­per­flex modt­og kron­prin­s­par­rets kulturpris.

”Mødre­hjæl­pen har på be­un­drings­vær­dig vis ev­net at føl­ge med skif­ten­de ti­ders be­hov – og ik­ke mindst skif­ten­de syn på gravi­di­tet, mo­der­skab, fædre og fa­mi­lie. Med en stor styr­ke af bå­de fri­vil­li­ge og fag­ligt ud­dan­ne­de står Mødre­hjæl­pen hver dag klar i al­le de­le af lan­det til at ta­ge imod sår­ba­re gravi­de og bør­ne­fa­mi­li­er og løf­te den sag, de er sat i ver­den for,” sag­de kron­prins Fre­de­rik i sin ta­le til Mødrehjælpen.

Mod­ta­ger­ne af bå­de den so­ci­a­le pris og kul­tur­pri­sen kun­ne gå hjem med 500.000 kro­ner samt et ka­lej­doskop skabt af Ola­fur Eliasson. 

Den så­kald­te so­ci­a­le stjer­nedryspris blev gi­vet til den so­ci­a­le ind­sats Re­de­nUng for den sær­li­ge rå­d­giv­ning, den til­by­der un­ge, der sugardater.

Pro­du­cer, sangskri­ver og san­ger Eri­ka de Ca­si­er modt­og kron­prin­s­par­rets kul­tu­rel­le stjer­nedryspris for sin ny­ska­ben­de til­gang til mu­sik­ken og for at tur­de gå si­ne eg­ne ve­je, skri­ver Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Kron­prin­s­par­rets to stjer­nedryspri­ser er hver på 100.000 kroner.

Over 72 millioner kroner til børn med kritiske sygdomme

I we­e­ken­den er det og­så ble­vet of­fent­lig­gjort, hvor man­ge pen­ge Team Ryn­ke­by Fon­den via vel­gø­ren­heds­cy­kel­hol­det Team Ryn­ke­by i det for­løb­ne år har ind­sam­let til børn med kri­ti­ske syg­dom­me. Re­sul­ta­tet blev 72,4 mil­li­o­ner kro­ner, og det er det næst­hø­je­ste be­løb nogensinde.

”Cor­o­na­pan­de­mi­en gjor­de, at vi ik­ke kun­ne gen­nem­fø­re tu­ren til Pa­ris i år, men ind­sam­lings­re­sul­ta­tet be­vi­ser, at Team Ryn­ke­by ik­ke står og fal­der på, om vi kø­rer til Pa­ris el­ler ej. Vi glæ­der os enormt me­get til, at vi næ­ste år skal til Pa­ris igen ef­ter et par års ufri­vil­lig pau­se. Men de na­tio­na­le rund­t­u­re, vi gen­nem­før­te i den­ne sæ­son i vo­res del­ta­ger­lan­de, var en kæm­pe suc­ces, og vi blev ta­get varmt imod al­le ste­der,” si­ger Jør­gen H. K. Jep­sen, der er di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den, i en pressemeddelelse.

Det ind­sam­le­de be­løb gi­ves vi­de­re til de or­ga­ni­sa­tio­ner, som Team Ryn­ke­by Fon­den sam­ar­bej­der med i de ot­te lan­de, hvor stør­ste­delen af pen­ge­ne bru­ges til at fi­nan­si­e­re forsk­nings­pro­jek­ter in­den for børnekræft. 

Stør­ste be­løb i Dan­mark til­fal­der Bør­ne­can­cer­fon­den, som mod­ta­ger 18,3 mil­li­o­ner kro­ner, mens Bør­ne­lun­ge­fon­den mod­ta­ger 5,6 mil­li­o­ner kroner. 

Ny mærkningsordning for digital ansvarlighed

Her­fra ta­ger vi et or­dent­ligt spring til den før­ste mærk­nings­ord­ning i ver­den for di­gi­tal an­svar­lig­hed. Bag det så­kald­te D-mær­ke står In­du­stri­ens Fond i sam­ar­bej­de med Dansk In­du­stri, Dansk Er­hverv, SMV­dan­mark og For­bru­ger­rå­det Tænk.

Dan­mark er et af de mest di­gi­ta­li­se­re­de lan­de i ver­den, så vi skal og­så væ­re i top, når det gæl­der it-sik­ker­hed og an­svar­lig dataanvendelse

Mi­ka­el Jen­sen – Di­rek­tør, D-mærket

”Dan­mark er et af de mest di­gi­ta­li­se­re­de lan­de i ver­den, så vi skal og­så væ­re i top, når det gæl­der it-sik­ker­hed og an­svar­lig da­ta­an­ven­del­se. Med D-mær­ket får dan­ske virk­som­he­der nu, som de før­ste i ver­den, en unik mu­lig­hed for at sen­de et klart sig­nal til om­ver­de­nen om, at de pri­o­ri­te­rer da­ta­sik­ker­hed, da­ta­be­skyt­tel­se og da­ta­e­tik- og det skal ska­be vær­di for virk­som­he­der­ne og tryg­hed til for­bru­ger­ne,” si­ger di­rek­tør for D-Mær­ket Mi­ka­el Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra In­du­stri­ens Fond.

Før D-mær­kets of­fi­ci­el­le lan­ce­ring har over 50 virk­som­he­der ta­get hul på pro­ces­sen med at le­ve op til D-mær­kets kriterier.

D-mær­ket be­står af ot­te over­ord­ne­de kri­te­ri­er som dæk­ker it-sik­ker­hed, per­son­da­ta­be­skyt­tel­se, kun­stig in­tel­li­gens og dataetik. 

In­du­stri­ens Fond har be­vil­get 18 mil­li­o­ner kro­ner til mærkningsordningen.

Veteraner hjælpes tilbage på arbejdsmarked

Vi slut­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur hos Po­ul Due Jen­sens Fond, som net­op har of­fent­lig­gjort, at den støt­ter Dan­marks Idræts­for­bunds sol­da­ter­pro­jekts så­kald­te ’Veteranmatch’-aktiviteter i 2022 for at hjæl­pe tid­li­ge­re ud­send­te med at fin­de fod­fæ­ste i li­vet og på det ci­vi­le arbejdsmarked.

I pro­jek­tets før­ste fa­se i 2022 er fon­dens støt­te på 2,75 mil­li­o­ner kroner.
Ud­gangs­punk­tet er, at al­le ve­te­ra­ner på et tids­punkt skal vi­de­re på de­res rej­se fra en mi­li­tær til en ci­vil til­væ­rel­se. Og 15-20 pro­cent af ve­te­ra­ner­ne ven­der hjem fra ud­sen­del­ser­ne til ver­dens brænd­punk­ter med fy­si­ske og psy­ki­ske mén, der kan re­sul­te­re i de­pres­sio­ner, so­ci­al angst, mis­brug og skam.

I DIF´s sol­da­ter­pro­jekt bru­ges idræt og det fæl­les­skab, som er om­kring spor­ten, til at un­der­støt­te ve­te­ra­ner­nes re­in­te­gra­tion med fo­kus på at ska­be so­ci­a­le net­værk og øge livsind­hol­det for den en­kel­te – her­un­der og­så at hjæl­pe ve­te­ra­ner­ne til­ba­ge på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. I Ve­te­ran­match sker det blandt an­det ved at ud­nyt­te idræts­klub­ber­nes erhvervsnetværk.

"Sam­ar­bej­det med Po­ul Due Jen­sens Fond/Grundfos er helt es­sen­ti­elt for, at vi over­ho­ve­det kan ha­ve Ve­te­ran­match fremad­ret­tet som en del af vo­res ar­bej­de med de dan­ske ve­te­ra­ner. Det be­ty­der end­vi­de­re, at vi nu kan kva­li­tets­sik­re det­te go­de til­tag for de dan­ske ve­te­ra­ner sam­ti­dig med, at vi kig­ger ind i mu­lig­he­den for in­den for en over­sku­e­lig frem­tid at ud­vi­de til an­dre må­l­grup­per," si­ger Ru­ne Oland Tang­gaard, der er pro­jek­t­chef for DIF´s sol­da­ter­pro­jekt, i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer