Færre danskere synes, fondene løfter en vigtig samfundsopgave

Ifølge en ny undersøgelse om danskernes kendskab til den danske fondssektor er der sket et fald i andelen, som mener, at fondene løfter en vigtig samfundsopgave og gør en positiv forskel i samfundet. Men samtidig har de adspurgte danskere generelt stor tillid til fondene, der på en ’tillids-top-10’ ender højere end blandt andre FN, Folketinget og EU.

Iføl­ge en ny om­døm­me-un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som er ba­se­ret på svar fra 2.108 dan­ske­re ind­hen­tet via Kan­tar Gal­lups on­li­ne­pa­nel i april-maj i år, vur­de­rer 64 pro­cent, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig samfundsopgave.

An­de­len af dan­ske­re, der me­ner, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve og gør en po­si­tiv for­skel i det dan­ske sam­fund, er faldende.

Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter net­op har lagt sid­ste hånd på.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen, som er ba­se­ret på svar fra 2.108 dan­ske­re ind­hen­tet via Kan­tar Gal­lups on­li­ne­pa­nel i april-maj i år, vur­de­rer 64 pro­cent, at de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve. Den til­sva­ren­de an­del var 11 pro­cent­po­int hø­je­re i 2018 og syv pro­cent­po­int hø­je­re i 2020.

Og ten­den­sen er iden­tisk på spørgs­må­let, om de dan­ske fon­de gør en po­si­tiv for­skel i det dan­ske sam­fund. Her er an­de­len, der nik­ker til det syns­punkt, fal­det til 69 pro­cent i 2021 ef­ter at ha­ve væ­ret op­pe på 80 pro­cent i 2018 og 76 pro­cent i 2020.

Samfundsrettede aktiviteter mindre synlige i 2021

Oven på fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers mar­kant sti­gen­de be­vil­lin­ger de se­ne­ste år til blandt an­det sund­heds­forsk­ning og det kul­tu­rel­le om­rå­de kan det sy­nes pa­ra­doksalt, at sta­dig fær­re dan­ske­re har op­le­vel­sen af, at fon­de­ne løf­ter en vig­tig samfundsopgave.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter kan en del af for­kla­rin­gen på ten­den­sen væ­re, at fon­de­nes sam­funds­ret­te­de ak­ti­vi­te­ter har væ­ret min­dre syn­li­ge i år end i cor­ona­kri­sens start i 2020.

Vi for­ven­ter alt­så, at den min­dre kon­takt imel­lem dan­sker­ne og fon­de­ne har på­vir­ket dan­sker­nes svar i for­å­ret 2021

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter 

”Dan­sker­ne har set fon­de­ne væ­re me­get ak­ti­ve i de før­ste kri­ti­ske må­ne­der med covid-19 i for­å­ret 2020, hvor fle­re sto­re fon­de var en­ga­ge­ret med fi­nan­si­e­ring og di­rek­te ind­sats med sik­ring af vær­ne­mid­ler, op­ret­tel­se af test­cen­tre og ek­stra støt­te til igang­væ­ren­de pro­jek­ter, nye sær­pul­jer af mid­ler til for­skel­li­ge ty­per af covid-19-ind­sat­ser mv. Ef­ter den før­ste, me­get syn­li­ge ind­sats fort­sat­te man­ge af dis­se pro­gram­mer lidt i bag­grun­den un­der ned­luk­nin­gen igen­nem ef­ter­å­ret 2020 og langt ind i 2021. Det har be­ty­det, at fon­de­nes sam­funds­ret­te­de ak­ti­vi­te­ter har væ­ret min­dre syn­li­ge og ty­de­li­ge for dan­sker­ne i den pe­ri­o­de end nor­malt,” ly­der vur­de­rin­gen fra Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en mail til Fundats.

Hun til­fø­jer, at de fle­ste kul­tur-, fri­tids- og for­e­nings­ak­ti­vi­te­ter på grund af cor­o­na har væ­ret luk­ket ned, og at det er her, de fle­ste dan­ske­re un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der mø­der fondene.

”Vi for­ven­ter alt­så, at den min­dre kon­takt imel­lem dan­sker­ne og fon­de­ne har på­vir­ket dan­sker­nes svar i for­å­ret 2021,” skri­ver Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

De spørgs­mål, ud­snit­tet af den bre­de be­folk­ning er ble­vet præ­sen­te­ret for i un­der­sø­gel­sen, er end­vi­de­re stil­let til 407 in­ter­es­sen­ter, ek­sem­pel­vis in­sti­tut­le­de­re og de­ka­ner på uni­ver­si­te­ter, be­slut­nings­ta­ge­re på kul­turin­sti­tu­tio­ner og i sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner samt politikere.

Blandt in­ter­es­sen­ter­ne er hold­nin­gen til fon­de­nes sam­funds­mæs­si­ge vær­di no­get me­re po­si­tiv. Her er det i 2021 89 pro­cent, som me­ner, de dan­ske fon­de løf­ter en vig­tig sam­funds­op­ga­ve, mens 92 pro­cent af in­ter­es­sen­ter­ne vur­de­rer, at de dan­ske fon­de gør en po­si­tiv for­skel i det dan­ske sam­fund. I beg­ge til­fæl­de er der ta­le om et mar­gi­nalt fald sam­men­lig­net med 2019 på hen­holds­vis ét og tre procentpoint.

Højere tillid til fondene end til Folketinget og EU

Den nye kend­skabs­a­na­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser sam­ti­dig, at de al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger ge­ne­relt ny­der en stor til­lid blandt befolkningen.

På en ska­la fra 0-10, svin­gen­de fra slet in­gen til­lid til fuld til­lid, har de godt 2.100 med­vir­ken­de i un­der­sø­gel­sen gi­vet fon­de­ne en sco­re på 6,68. Det be­ty­der, at fon­de­ne lan­der på 3. plad­sen på ´til­lids-top-10-li­sten’, hvor dom­sto­le­ne er helt i top skar­pt for­fulgt af politiet.

Fon­de­ne, som ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret en del af lig­nen­de til­lids­må­lin­ger, kan bryste sig af at lig­ge hø­je­re på li­sten end blandt an­dre FN, Fol­ke­tin­get, re­ge­rin­gen og EU.

Helt i bund lig­ger de po­li­ti­ske par­ti­er, som må ta­ge til tak­ke med en til­lids­sco­re på 5,24 på 10-skalaen.
”Det er før­ste gang, vi må­ler dan­sker­nes til­lid til fon­de­ne, og vi er na­tur­lig­vis gla­de for at se, at den er stor,” ly­der kom­men­ta­ren fra Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Blandt in­ter­es­sen­ter­ne kom­mer de al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger og­så ind på en 3. plads på ’til­lids-top-10-li­sten’ – med den for­skel, at til­li­den til al­le på li­sten lig­ger ét til to pro­cent­po­int hø­je­re end blandt den bre­de be­folk­ning. I for­hold til fon­de­ne med­fø­rer det en sco­re hos in­ter­es­sen­ter­ne på 8,67.

To ud af tre kan nævne navn på en fond

Un­der­sø­gel­sen dyk­ker og­så ned i, hvor kend­te de kon­kre­te fonds­nav­ne er blandt be­folk­nin­gen og interessenterne.
Knap to ud af tre dan­ske­re, 64 pro­cent, kan uhjul­pet næv­ne nav­net på én el­ler fle­re fon­de el­ler fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. Når re­spon­den­ter­ne bli­ver hjul­pet med en li­ste over fon­de, sva­rer 87 pro­cent, at de ken­der el­ler har hørt om mindst én af fondene.

Blandt in­ter­es­sen­ter­ne er an­de­len bå­de med uhjul­pet og hjul­pet kend­skab til fon­de­ne mar­kant højere.
Og så kan fon­de­ne glæ­de sig over, at kun re­la­tivt få dan­ske­re har ne­ga­ti­ve as­so­ci­a­tio­ner til fon­de­ne. På spørgs­må­let om, hvad det før­ste ord, de ads­purg­te dan­ske­re tæn­ker på, når de hø­rer or­det ’fond’, lan­der kun fem pro­cent af sva­re­ne i den ne­ga­ti­ve bun­ke – for­delt med to pro­cent, som tæn­ker ’pen­ge­tank’, to pro­cent, der tæn­ker på skat­te­for­de­le- og skat­te­und­dra­gel­se, og én pro­cent af dan­sker­ne, hvis tan­ker ry­ger i ret­ning af an­det negativt.

Det, dan­sker­ne især tæn­ker på, når de hø­rer or­det ’fond’, er pen­ge, over­skud, mid­ler og/eller op­spa­ring. Hver tien­de dan­skers tan­ker as­so­ci­e­res i ret­ning af ord som go­de for­mål, vel­gø­ren­hed og filantropi.

Ten­den­sen er iden­tisk hos interessenterne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer