Ny aktør er trådt ind på filantropisk felt med trecifrede millionbevillinger

Uden at slå voldsomt på tromme for det uddelte Sygeforsikringen Danmark sidste år 100 mio. kr. til en række sundhedsprojekter, og i år stiger uddelingsbeløbet til 150 mio. kr. ”Vi er en betydelig spiller og tror bestemt på, at vi på den lange bane kan gøre en stor forskel med de beløb, vi donerer,” siger sygeforsikringens direktør Allan Luplau. Ønsket om at udlodde en del af det finansielle overskud kommer fra foreningens medlemmer.

Sy­ge­for­sik­rin­gen ”dan­mark”, der har 2,65 mil­li­o­ner med­lem­mer, be­slut­te­de i 2019 at ud­de­le en del af in­ve­ste­rings­over­skud­det til al­men­nyt­ti­ge formål.

Det er ik­ke til at se det, hvis man ik­ke li­ge véd det.

Man skal så­le­des et godt styk­ke ned på Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­marks hjem­mesi­de for at fin­de op­lys­nin­ger om, at der ud over at væ­re ta­le om en med­lem­se­jet for­e­ning, som gi­ver til­skud til alt fra kon­taktl­in­ser til tand­læ­ge­reg­nin­ger, og­så er ta­le om en for­e­ning, der er be­gyndt at fo­re­ta­ge filan­tro­pi­ske uddelinger.

Og kig­ger man på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters 2020-op­gø­rel­se over de mest ud­de­len­de pri­va­te fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger – ja, så op­træ­der Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark ik­ke på listen.

Trods et stil­le liv har Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark ik­ke de­sto min­dre ta­get hul på år to som en ny og mar­kant ak­tør i den filan­tro­pi­ske sek­tor i Danmark.

Vi er ik­ke en or­ga­ni­sa­tion, som har tra­di­tion for at bul­dre løs om­kring eg­ne fortræf­fe­lig­he­der og re­sul­ta­ter – den stil over­la­der vi til andre

Al­lan Lu­p­lau – Di­rek­tør, Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark

Be­slut­nin­gen om at la­ve en vedtægts­æn­dring og ud­ar­bej­de en plan for, hvor­dan for­e­nin­gen kan ud­lod­de en del af sit fi­nan­si­el­le over­skud til støt­te af sund­heds­forsk­ning, -fore­byg­gel­se og -op­lys­ning, blev truf­fet på for­e­nin­gens ge­ne­ral­for­sam­ling i 2019. Og i pre­mi­e­re­å­ret 2020 blev der ud­delt 100 mil­li­o­ner kro­ner til 23 sund­heds­pro­jek­ter, flest in­den for forsk­ning, mens do­na­tions­ram­men i 2021 er hæ­vet til 150 mil­li­o­ner kroner.

De 100 mil­li­o­ner do­ne­re­de kro­ner i 2020 gør Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark til årets 28. mest ud­de­len­de fond el­ler filan­tro­pi­ske for­e­ning, og in­de­væ­ren­de års af­sat­te sum vil for­ment­lig be­ty­de, at for­e­nin­gen kom­mer en­ten i el­ler me­get tæt på top-25 i 2021.

Buldrer ikke løs om egne fortræffeligheder

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Al­lan Lu­p­lau er Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­marks am­bi­tio­ner på det filan­tro­pi­ske om­rå­de store.

”Det er me­get svært at må­le præ­cis, hvil­ken for­skel vo­res mid­ler gør, men vi er en be­ty­de­lig spil­ler og er i top-fem blandt bi­drag­y­der­ne til sund­heds­forsk­ning i Dan­mark. Vi tror be­stemt på, at vi på den lan­ge ba­ne kan gø­re en stor for­skel med de be­løb, vi do­ne­rer – og­så for­di vi, mod­sat me­di­ci­na­lin­du­stri­en, ik­ke skal frem­me vo­res eg­ne pro­duk­ter,” si­ger Al­lan Lu­p­lau til Fundats.

Di­rek­tø­ren læg­ger ik­ke skjul på, at det har væ­ret en helt be­vidst stra­te­gi, at Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark ik­ke er gå­et ud med pi­ber og trom­mer for at for­tæl­le om sin ind­træ­den på den filan­tro­pi­ske scene.

”Vi er ik­ke en or­ga­ni­sa­tion, som har tra­di­tion for at bul­dre løs om­kring eg­ne fortræf­fe­lig­he­der og re­sul­ta­ter – den stil over­la­der vi til an­dre. Men vi har gjort et be­n­ar­bej­de i for­hold til at kom­me i di­a­log med re­le­van­te forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, og der­u­d­over har vi i vo­res med­lems­blad skre­vet til vo­res 2,65 mil­li­o­ner med­lem­mer og ori­en­te­ret om det, vi nu gør. Og der er og­så for­ske­re og an­dre in­ter­es­sen­ter i blandt vo­res med­lem­mer, som kun­ne ha­ve in­ter­es­se i at la­ve et op­lys­nings- el­ler fore­byg­gel­ses­pro­jekt. Så det ér kom­met bredt ud, men det er op­lagt, at vi frem­over vil gø­re end­nu me­re for at prom­ove­re mu­lig­he­den for at sø­ge,” si­ger Al­lan Luplau.

”Men lur mig,” til­fø­jer han, ”om ik­ke det al­le­re­de er ble­vet ryg­tet godt og grun­digt, at der er pen­ge at hen­te til nog­le go­de formål.”

Advarede mod at etablere fond

At Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark, som er op­delt i ot­te lo­ka­laf­de­lin­ger med hver sin lo­kal­be­sty­rel­se, nu og­så gi­ver pen­ge til sund­heds­pro­jek­ter, ud­sprin­ger iføl­ge Al­lan Lu­p­lau af et ”sti­gen­de øn­ske” fra en ræk­ke af de med­lem­mer, der ta­ger del i for­e­nin­gens medlemsdemokrati.

Men dét ad­va­re­de vi fra ad­mi­ni­stra­tio­nen imod, idet fonds­lo­v­giv­nin­gen er enormt re­strik­tiv og be­svær­lig. I ste­det har vi valgt en mo­del, hvor be­sty­rel­sen mod­ta­ger indstil­lin­ger fra et forskerpanel

Al­lan Lu­p­lau – Di­rek­tør, Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark

”Øn­sket fra fle­re med­lem­mer var, at vi skul­le be­gyn­de at gi­ve no­get til sund­heds­fag­lig forsk­ning, op­lys­ning om og fore­byg­gel­se af syg­dom­me ud fra mot­to­et ’Dan­mark gi­ver til­ba­ge til Dan­mark’. Og der var fuld­stæn­dig enig­hed og mas­siv op­bak­ning til for­sla­get på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2019,” si­ger Al­lan Luplau.

Ef­ter, at be­slut­nin­gen var truf­fet, og den nød­ven­di­ge vedtægts­æn­dring var ved­ta­get, star­te­de dis­kus­sio­nen om, hvil­ken kon­kret mo­del der skul­le etab­le­res. Ét af de for­slag, som var på bor­det, var at etab­le­re en fond.

”Men dét ad­va­re­de vi fra ad­mi­ni­stra­tio­nen imod, idet fonds­lo­v­giv­nin­gen er enormt re­strik­tiv og be­svær­lig. I ste­det har vi valgt en mo­del, hvor be­sty­rel­sen mod­ta­ger indstil­lin­ger fra et for­sker­pa­nel, som gen­nem­går de mod­tag­ne an­søg­nin­ger in­den for sund­heds­fag­lig forsk­ning, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen fra år til år træf­fer be­slut­ning om, hvem der skal til­go­de­ses. Den mo­del be­ty­der og­så, vi har en vis form for ak­tu­a­li­tet i for­hold til den forsk­ning og de øv­ri­ge pro­jek­ter, der gi­ves støt­te til,” si­ger Al­lan Luplau.

Di­rek­tø­ren til­fø­jer, at det og­så i for­hold til ob­jek­ti­vi­te­ten er vig­tigt, at der, som han ud­tryk­ker det, med for­sker­pa­ne­let er sat ”et fil­ter” ind mel­lem be­sty­rel­sen og ansøgerne.

Igen i år er der en mar­kant over­vægt af forskningsansøgninger

Anja Thys­sen – Ud­vik­lings­chef, Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark

For­sker­pa­ne­let be­står af ot­te pro­fes­so­rer og har Kir­sten Grøn­bæk, der er pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, som formand.

”Vi har en ud­de­lings­po­li­tik, nog­le klart de­fi­ne­re­de ret­nings­linjer og krav, som an­søg­nin­ger­ne skal le­ve op til, og en ræk­ke kri­te­ri­er, som forsk­nings­pa­ne­let kig­ger på. Blandt an­det bli­ver det un­der­søgt, om forsk­nings­pro­jek­ter le­ver op til vi­den­ska­be­li­ge stan­dar­der og forsk­nings­høj­de, og pa­ne­let vur­de­rer pro­jek­tan­sø­ger­nes kva­li­fi­ka­tio­ner for at gen­nem­fø­re pro­jek­tet. Sam­ti­dig bli­ver det vur­de­ret, om for­må­let har en sam­funds­mæs­sig in­ter­es­se og om det har en ri­me­ligt do­ku­men­ter­bar ef­fekt i for­hold til at ge­ne­re­re ny læ­ring, for­bed­ret sund­hed og for­bed­ret liv,” si­ger Al­lan Luplau.

400 ansøgninger det første år

Iføl­ge Anja Thys­sen, der er ud­vik­lings­chef i Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark, var det in­ter­nt imø­de­set med en vis spæn­ding, hvor man­ge an­søg­nin­ger, som vil­le tik­ke ind det før­ste år – og­så i ly­set af den be­græn­se­de mar­keds­fø­ring af, at der lå en pul­je på 100 mil­li­o­ner kro­ner og ven­te­de på at bli­ve delt ud.

”Vi fik man­ge an­søg­nin­ger – over 400 – hvil­ket nok hæn­ger sam­men med, at vo­res tre fo­ku­s­om­rå­der in­den for sund­hed er ret bre­de, og der­med kan man­ge sø­ge. I år er ni­veau­et det sam­me som i 2020, og igen i år er der en mar­kant over­vægt af forsk­nings­an­søg­nin­ger,” si­ger Anja Thys­sen, som hå­ber, at Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark med ti­den vil mod­ta­ge­re fle­re an­søg­nin­ger i ka­te­go­ri­er­ne fore­byg­gel­se og oplysning.

Vi er me­get be­vid­ste om, at do­na­tio­ner­ne er ba­se­ret på vo­res in­ve­ste­rings­over­skud, så det er ik­ke med­lem­mer­nes kon­tin­gent­kro­ner, vi gi­ver væk

Al­lan Lu­p­lau – Di­rek­tør, Sy­ge­for­sik­rin­gen Danmark

De 400 an­søg­nin­ger i 2020 hav­de en sam­let an­søg­nings­sum på 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. Til sam­men­lig­ning er tal­le­ne for i år på 341 an­søg­nin­ger – her­af 280 in­den for forsk­ning – til et sam­let be­løb på 1,9 mil­li­ar­der kroner.

”Man må ba­re si­ge, at der er ek­stremt stort be­hov for at få fi­nan­si­e­ret forsk­ning i Dan­mark,” kon­sta­te­rer Al­lan Luplau.

Kra­ve­ne til forsk­nings­an­sø­ger­nes ud­dan­nel­ses­ni­veau er ble­vet skær­pet, og det vur­de­res at væ­re en mu­lig år­sag til det lil­le fald i bå­de an­tal an­søg­nin­ger og sam­let an­søgt be­løb fra 2020 til 2021.

Ikke kontingentkroner, der gives væk

Al­lan Lu­p­lau fø­ler sig over­be­vist om, at der blandt med­lem­mer­ne, der om­fat­ter knap halv­de­len af den dan­ske be­folk­ning, er bred op­bak­ning til mo­del­len med at fo­re­ta­ge do­na­tio­ner til sund­heds­om­rå­det frem for ek­sem­pel­vis at tæn­ke i over­skud­s­de­ling el­ler kontingentnedsættelser.

”Hvis du di­vi­de­rer 150 mil­li­o­ner kro­ner med 2,65 mil­li­o­ner med­lem­mer, gi­ver det et me­get lil­le be­løb til hvert en­kelt med­lem. Men vi er me­get be­vid­ste om, at do­na­tio­ner­ne er ba­se­ret på vo­res in­ve­ste­rings­over­skud, så det er ik­ke med­lem­mer­nes kon­tin­gent­kro­ner, vi gi­ver væk. Jeg tror, at rig­tig man­ge af vo­res med­lem­mer har det godt i ma­ven med at se, at de­res for­e­ning, uden at de skal be­ta­le kon­tin­gent til det, bi­dra­ger til lan­dets forsk­ning via in­ve­ste­rings­over­skud­det. Og med­lem­mer­ne kan selv in­di­rek­te få gavn af do­na­tio­ner­ne, når der for ek­sem­pel bli­ver bed­re fore­byg­gel­se og be­hand­ling af syg­dom­me,” po­in­te­r­er Al­lan Luplau.

Iføl­ge års­regn­ska­bet for 2020 hav­de Sy­ge­sik­rin­gen Dan­mark en fri for­mue på 8,8 mil­li­ar­der kro­ner, som er in­ve­ste­ret i in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og obligationer.

Præ­cis hvor sto­re sum­mer, der i de kom­men­de år kom­mer til at bli­ve ud­delt fra den nye ak­tør på den filan­tro­pi­ske sce­ne, er uvist. Af vedtæg­ter­ne frem­går, at be­sty­rel­sen på den år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling kan stil­le for­slag om, hvor stor en del af det in­ve­ste­rings­mæs­si­ge over­skud, der skal bru­ges på do­na­tio­ner til sund­heds­fag­lig forsk­ning, op­lys­ning og fore­byg­gel­se ”i den ud­stræk­ning det er for­svar­ligt i for­hold til for­e­nin­gens øko­no­mi­ske situation.”
Al­lan Lu­p­lau for­ven­ter umid­del­bart, at den frem­ti­di­ge ud­de­lings­ram­me vil lig­ne de før­ste to års.

”At døm­me ud fra de sig­na­ler, jeg hø­rer fra det po­li­ti­ske bag­land, vil den frem­ti­di­ge ud­de­lings­ram­me sand­syn­lig­vis væ­re på sam­me ni­veau som i 2020 og 2021,” si­ger Al­lan Luplau.

Be­slut­nin­gen om, hvor me­get der bli­ver at gø­re godt med i 2022, træf­fes på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i slut­nin­gen af april 2022. Bli­ver der som for­ven­tet igen pen­ge at sø­ge, of­fent­lig­gø­res det på sy­ge­for­sik­rin­gens hjem­mesi­de om­kring 1. maj 2022.

Fakta om Sygeforsikringen Danmark

  • Stif­tet 1. ja­nu­ar 1973 ved en sam­men­slut­ning af fortsættelsessygekasserne.
  • 2,65 mil­li­o­ner med­lem­mer – sva­ren­de til, at 45 pro­cent af al­le of­fent­ligt sy­ge­sik­re­de er medlem.
  • Må­let er, at me­re end 90 pro­cent af kon­tin­gen­tet skal ud­be­ta­les som til­skud til medlemmerne.
  • For­e­nin­gen er delt ind i ot­te lo­ka­laf­de­lin­ger, som le­des af en lokalbestyrelse.
  • Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed og be­står af 160 med­lem­mer, der er ble­vet valgt på lo­ka­laf­de­lin­ger­nes medlemsmøder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer