Regeringens ministre er begyndt at dukke op i fondenes PR-indsats

Regeringens ministre stiller i stadig højere grad op, når de store danske fonde har brug for at få kastet glans over kommunikationen om deres donationer. Men fondene skal træde varsomt, advarer kommunikationsekspert.

Mat­ti­as Tes­faye, Chri­sti­na Ege­lund og Sop­hie Løh­de er blandt de af SVM-re­ge­rin­gens mi­ni­stre, der ger­ne op­træ­der i pri­va­te fon­des ek­ster­ne pres­se- og kommunikationsmateriale.

Da Nor­dea-fon­den i mid­ten af de­cem­ber ud­del­te 100 mil­li­o­ner kro­ner til er­hvervs­sko­ler og for­be­re­den­de grun­dud­dan­nel­ser, kun­ne man i fon­dens pres­se­med­del­el­se fin­de en de­tal­je, som mar­ke­rer en ny strøm­ning i de sto­re dan­ske fon­des kommunikation.

Si­de om si­de med ud­ta­lel­ser fra Nor­dea-fon­dens egen di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, duk­ke­de et ci­tat fra bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) op.

"Det er helt ut­ro­ligt glæ­de­ligt, at Nor­dea-fon­den bi­dra­ger til, at ele­ver­ne kan få nye værk­ste­der og ma­ski­ner på over 50 sko­ler i he­le lan­det. Det er al­le­re­de årets bed­ste ju­le­ga­ve," ud­tal­te Mat­ti­as Tes­faye i pressemeddelelsen.

Mi­ni­ste­rens ro­sen­de ord er blandt de se­ne­ste ek­semp­ler på, at re­ge­rin­gens mi­ni­stre er be­gyndt at duk­ke op i de sto­re dan­ske fon­des PR-materiale.

"Det er enormt vig­tigt for de dan­ske fon­de, at de kan frem­vi­se så­kaldt im­pact. At de kan frem­vi­se, at de de­ler pen­ge ud til for­mål, som rent fak­tisk gør en for­skel i sam­fun­det. Så det er en stor sejr i fon­de­nes ar­bej­de med syn­lig­hed, at de kan få mi­ni­stre med i de­res kom­mu­ni­ka­tion. Det er en blåstem­pling af de mid­ler, de ud­de­ler til sam­fun­det," si­ger Tro­els Jo­han­ne­sen, selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver med fo­kus på blandt an­det po­li­tisk kommunikation.

De gi­ver sim­pelt­hen så man­ge pen­ge væk, at po­li­ti­ker­ne ik­ke kan neg­li­ge­re dem.

Tro­els Jo­han­ne­sen – kommunikationsrådgiver

Og Mat­ti­as Tes­fay­es bi­drag til den pri­va­te fonds PR-ind­sats har ef­ter alt at døm­me vir­ket ef­ter hen­sig­ten. Pres­se­med­del­el­sen blev bragt i en ræk­ke af lan­dets etab­le­re­de me­di­er, og det var net­op mi­ni­ste­rens ud­ta­lel­se, der skab­te overskrifter.

"Mi­ni­ster: 100 mil­li­o­ner fra fond til er­hvervs­sko­ler er årets ju­le­ga­ve," lød over­skrif­ten så­le­des på den ar­ti­kel, der via nyhed­s­tje­ne­sten Ritzau kør­te i fle­re medier.

"Fon­de­ne op­når bed­re mu­lig­he­der for at få avi­ser­ne til at skri­ve om dem, når der er top­po­li­ti­ke­re med i de­res kom­mu­ni­ka­tion. Det er en må­de at bli­ve me­get ty­de­lig på, når man som fond kan få en mi­ni­ster em­bed­ded i sin kom­mu­ni­ka­tion; alt­så gø­re mi­ni­ste­ren til en del af si­ne eg­ne bud­ska­ber," si­ger Tro­els Johannesen.

"Den sto­re ud­vik­ling lig­ger i pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen i fon­de­ne. Fon­de­nes må­de at ar­bej­de med kom­mu­ni­ka­tion og po­li­tik har ud­vik­let sig me­get i lø­bet af de se­ne­ste år. De stør­ste fon­de er ble­vet rig­tig dyg­ti­ge til at la­ve lob­byis­me og po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. De har få­et bed­re mu­lig­hed for at svin­ge takt­stok­ken i det pri­va­te-of­fent­li­ge sam­ar­bej­de. Når de gi­ver så man­ge pen­ge væk, bli­ver po­li­ti­ker­ne in­ter­es­sen­ter, og så er de og­så nødt til at trop­pe op og vi­se vel­vil­je over for fon­de­nes ini­ti­a­ti­ver," si­ger Tro­els Jo­han­ne­sen, som Fun­dats har præ­sen­te­ret for en ræk­ke ek­semp­ler på mi­ni­stre, der in­den for det se­ne­ste år har bi­dra­get til pri­va­te fon­des presseindsats.

Win-win

Da No­vo Nor­disk Fon­den i de­cem­ber lan­ce­re­de et nyt vac­ci­ne­i­ni­ti­a­tiv i kam­pen mod luftbår­ne in­fek­tio­ner, hav­de og­så Dan­marks mest ud­de­len­de fond få­et en mi­ni­ster med i sin pres­se­med­del­el­se. In­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) ud­tal­te sig om, hvor­dan vac­ci­ne­forsk­ning er af­gø­ren­de for, at vi bli­ver be­skyt­tet bedst mu­ligt mod syg­dom­me i fremtiden:

”Der er be­hov for in­nova­ti­ve løs­nin­ger og of­fent­lig-pri­va­te part­ner­ska­ber, som kan væ­re med til at for­bed­re vac­ci­ne­forsk­nin­gen og der­med fol­kes­und­he­den glo­balt. Jeg er der­for glad for, at No­vo Nor­disk Fon­den i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Sta­tens Se­rum In­sti­tut vil bi­dra­ge til at styr­ke Dan­marks po­si­tion som før­en­de in­den for vac­ci­ne­forsk­ning og -ud­vik­ling,” lød det fra ministeren.

Da Vil­lum Fon­den i april i år an­non­ce­re­de sit pro­gram Vil­lum In­ve­sti­ga­tors 2023 med be­vil­lin­ger for i alt 352 mil­li­o­ner kro­ner til 11 top­for­ske­res pro­jek­ter, ind­gik ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M) i fon­dens pres­se­med­del­el­se, hvori hun ud­tal­te, at det ska­ber stor vær­di for sam­fun­det, at der ved hjælp af Vil­lum Fon­dens pro­jekt til­træk­kes fle­re stær­ke forsk­nings­kræf­ter til landet.

Og da Plan­Bør­ne­fon­den gik sam­men med Claus Mey­ers Mel­ting Pot Fon­den om et pro­jekt, der skal hjæl­pe un­ge i Ma­rok­ko i job un­der et part­ner­skabspro­gram støt­tet af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, stil­le­de uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) op og ud­tal­te i Plan­Bør­ne­fon­dens pres­se­med­del­el­se:

”Kok­ke­sko­len i Mar­ra­kesh gi­ver en mas­se un­ge men­ne­sker fær­dig­he­der­ne til at lan­de et godt og va­rigt job og der­med en ly­se­re frem­tid. At der oveni­kø­bet er ta­le om grøn­ne jobs, er na­tur­lig­vis kun en fordel."

Mi­ni­stres vel­vil­li­ge del­ta­gel­se i fon­de­nes kom­mu­ni­ka­tion er ik­ke mindst et ud­tryk for, at de stør­ste fon­de er ble­vet me­get magt­ful­de i Danmark.

"De gi­ver sim­pelt­hen så man­ge pen­ge væk, at po­li­ti­ker­ne ik­ke kan neg­li­ge­re dem. Der­for bru­ger de og­så nog­le nye me­to­der til at kom­mu­ni­ke­re, når de do­ne­rer pen­ge til forsk­ning, un­ge og man­ge an­dre for­mål," si­ger Tro­els Johannesen.

Sam­ti­dig kom­mer fon­de­nes sto­re do­na­tio­ner og­så mi­ni­stre­ne til go­de, på­pe­ger han.

"Po­li­ti­ker­ne sy­nes, at det er en fan­ta­stisk ting, at fon­de­ne er ak­ti­ve og med til at fi­nan­si­e­re ting, som det of­fent­li­ge el­lers skul­le fi­nan­si­e­re. Og fon­de­ne er gla­de for at vi­se, at de gør en for­skel. Så det er – med en lidt slidt fra­se – en win-win-si­tu­a­tion," si­ger Tro­els Johannesen.

En fælles udfordring

Hos Nor­dea-fon­den op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers, at bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­fay­es med­vir­ken i fon­dens pres­se­med­del­el­se om ud­de­lin­gen til er­hvervs­sko­ler og for­be­re­den­de grun­dud­dan­nel­ser er før­ste gang, Nor­dea-fon­den har ind­gå­et den slags sam­ar­bej­de i sin kom­mu­ni­ka­tion. Hun for­tæl­ler, at fon­den er i lø­ben­de di­a­log med blandt an­det mi­ni­stre, hvis res­sor­t­om­rå­der er sam­men­fal­den­de med fon­dens uddelingsområder.

"Vi er gla­de for, at bå­de bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren og en FGU-skole­le­der vil­le bi­dra­ge med ud­ta­lel­ser til fon­dens pres­se­med­del­el­se. De­res en­ga­ge­ment ser vi som et ud­tryk for, at Nor­dea-fon­den bi­dra­ger til at lø­se en fæl­les sam­funds­ud­for­dring. Det er mit ind­tryk, at fle­re sam­ar­bej­der med mi­ni­ste­ri­er­ne. Mon ik­ke, de som os har be­mær­ket, at der i re­ge­rings­grund­la­get frem­går, at der er et øget fo­kus på sam­ar­bej­de med fon­de?" si­ger Ti­ne Wickers.

Hos No­vo Nor­disk Fon­den er det der­i­mod nor­mal prak­sis at be­de mi­ni­stre om at del­ta­ge i fon­dens ud­mel­din­ger, for­tæl­ler St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders, vi­ce­di­rek­tør og kommunikationsansvarlig.

”Vo­res nor­ma­le prak­sis er, at vi gi­ver en mi­ni­ster mu­lig­hed for at bi­dra­ge med et ci­tat i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af pro­jek­ter, hvor der har væ­ret et sam­ar­bej­de med mi­ni­ste­ri­et. Det var der ek­sem­pel­vis i for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af pla­ner­ne for NIVI, det nye vac­ci­ne-cen­ter,” si­ger han.

”Vi op­le­ver ge­ne­relt, at der er en sti­gen­de in­ter­es­se for of­fent­lig-pri­vat sam­ar­bej­de med ind­dra­gel­se af de er­hvervs­dri­ven­de og al­men­nyt­ti­ge fon­de. Det­te blev yder­li­ge­re for­stær­ket, tror jeg, af de po­si­ti­ve er­fa­rin­ger, som op­stod un­der og ef­ter covid-pe­ri­o­den, hvor man­ge fon­de i sam­ar­bej­de med det of­fent­li­ge bi­drog til at fin­de hur­ti­ge løs­nin­ger på en ræk­ke pres­se­ren­de ud­for­drin­ger,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Fondenes bedste ven

Den vur­de­ring står han ik­ke ale­ne med. Da den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg, Si­mon Kol­lerup, i novem­ber ud­råb­te sig selv til ”én af fon­de­nes bed­ste ven­ner på Chri­sti­ans­borg” og in­vi­te­re­de de dan­ske fon­de til tæt­te­re di­a­log og part­ner­skab med re­ge­rin­gen, pe­ge­de han blandt an­det på cor­o­na-ind­sat­sen som et ek­sem­pel på et vel­fun­ge­ren­de sam­ar­bej­de med fon­de­ne. En ud­ta­lel­se, der er af pro­fes­sor An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz fra Aar­hus Uni­ver­si­tet blev læst som end­nu et klart ek­sem­pel på fon­de­nes til­ta­gen­de magt i dansk politik.

"De stør­ste fon­de er ble­vet rig­tig go­de til at dan­ne net­værk på Chri­sti­ans­borg. For fon­de­ne be­dri­ver og­så lob­byis­me og skal ha­ve nog­le for­slag igen­nem. Så de har god grund til at væ­re go­de ven­ner med po­li­ti­ker­ne," si­ger Tro­els Johannesen.

Det er mit ind­tryk, at fle­re sam­ar­bej­der med mi­ni­ste­ri­er­ne. Mon ik­ke, de som os har be­mær­ket, at der i re­ge­rings­grund­la­get frem­går, at der er et øget fo­kus på sam­ar­bej­de med fonde?

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nordea-fonden

Hos Plan­Bør­ne­fon­den for­tæl­ler di­rek­tør Dort­he Pe­ter­sen, at man li­ge­som hos No­vo Nor­disk Fon­den op­le­ver, at det of­fent­lig-pri­va­te sam­ar­bej­de spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i ar­bej­det med sam­fun­dets sto­re udfordringer.

”Vi skal tæn­ke part­ner­ska­ber med blandt an­det den pri­va­te sek­tor ind i alt, hvad vi gør. Det er po­si­tivt for os, at en mi­ni­ster stil­ler op i pres­se­med­del­el­ser og kom­mu­ni­ka­tion om de part­ner­ska­ber, vi ind­går. Det er med til at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af det ar­bej­de, vi la­ver, og de part­ner­ska­ber, vi ind­går i,” si­ger Dort­he Petersen.

Hos Vil­lum Fon­den be­teg­ner kom­mu­ni­ka­tions­chef Char­lot­te Kor­sa­ger Wint­her ind­dra­gel­sen af mi­ni­stre i fon­dens kom­mu­ni­ka­tion som helt naturlig.

”Vi har fo­kus på, at vo­res pro­jek­ter og ind­sat­ser har bred op­bak­ning, så der­for er det helt na­tur­ligt at in­vol­ve­re re­le­van­te po­li­ti­ke­re,” si­ger hun.

Man­ge af lan­dets sto­re virk­som­he­der og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner kun­ne nok øn­ske sig den sam­me pro­fi­le­ring i sam­spil med re­ge­rin­gens mi­ni­stre, på­pe­ger Tro­els Johannesen.

"Men med fon­de­ne er det let­te­re for po­li­ti­ker­ne at stil­le op, for­di det vir­ker min­dre for­dækt, end hvis de ind­går i pri­va­te virk­som­he­ders kom­mu­ni­ka­tion," si­ger han.

Men selv om det er ble­vet et po­pu­lært kom­mu­ni­ka­tions­red­skab at in­vol­ve­re mi­ni­stre­ne, er der en øv­re græn­se for, hvor tæt sam­ar­bej­det kan bli­ve, før det be­gyn­der at gå ud over fon­de­nes tro­vær­dig­hed, si­ger Tro­els Johannesen.

"Det er klart, at man ik­ke kan gø­re det hver gang. Hvis der er en mi­ni­ster med, hver gang en stor fond har et bud­skab, så bli­ver det ut­ro­vær­digt til sidst. Så man skal væg­te sin ind­dra­gel­se af mi­ni­stre­ne med varsom­hed. Så­dan at man kun bru­ger mi­ni­stre­ne, når det er rig­tig vig­tigt," si­ger han.

Ingen kommentarer

Fun­dats har og­så spurgt al­le de om­tal­te mi­ni­stre, hvor­for de har valgt at ind­gå i fon­de­nes pressemeddelelser.

Hos Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser pres­se­en­he­den, at Chri­sti­na Ege­lund ud­tal­te sig til Vil­lum Fon­dens pres­se­med­del­el­se, for­di hun delt­og i et ar­ran­ge­ment i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af Vil­lum In­ve­sti­ga­tors, men at hun der­u­d­over ik­ke har kommentarer.

In­den­rigs- og Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at Sop­hie Løh­de ik­ke vil kom­men­te­re på sin del­ta­gel­se i No­vo Nor­disk Fon­dens ud­mel­ding. Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et for­tæl­ler til­sva­ren­de, at Mat­ti­as Tes­faye ik­ke vil kom­men­te­re på sin del­ta­gel­se i Nor­dea-fon­dens pressemeddelelse.

Hel­ler ik­ke Lars Løk­ke Ras­mus­sen øn­sker at kom­men­te­re, men Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets pres­se­af­de­ling skri­ver i en e-mail:

”Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets mi­ni­stre for­sø­ger i vi­dest mu­ligt om­fang at støt­te vo­res part­ne­res ar­bej­de. Det­te in­de­bæ­rer helt na­tur­ligt og­så at bi­dra­ge, når part­ne­re kom­mu­ni­ke­rer om sa­ger, der har re­le­vans for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets område.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer