Professor Binderkrantz: Kollerups invitation til fonde er udfordrende i forhold til transparens og magt

Professor på Aarhus Universitet Anne Skorkjær Binderkrantz, der har ansvaret for fondsdelen af Magtudredningen 2.0, ser to ”hovedudfordringer” i Simon Kollerups invitation til partnerskab og tæt dialog mellem regering og fonde: Dels svækker regeringens dialog med private aktører borgernes muligheder for at kigge politikerne i kortene. Dels vil et tættere samarbejde give fondene, som ifølge professoren allerede er ”temmelig magtfulde”, endnu mere magt.

For­man­den for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg Si­mon Kol­lerup in­vi­te­re­de på kon­fe­ren­cen Fonds­forum de dan­ske fon­de til at ind­gå i part­ner­ska­ber med re­ge­rin­gen. Det ske­te i en pa­nel­de­bat, hvor blandt an­dre og­så di­rek­tør Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen fra 15. Ju­ni Fon­den delt­og. (fo­to: Malt­he Fol­ke Ivarsson)

Ar­me­ne var bil­led­ligt talt åb­ne hos den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg Si­mon Kol­lerup, da han i Fun­dats i sid­ste uge og på kon­fe­ren­cen Fonds­forum da­gen ef­ter in­vi­te­re­de de dan­ske fon­de til ”tæt­te­re di­a­log og tæt­te­re part­ner­skab” med regeringen.

”Vi ser ind i en frem­tid bå­de na­tio­nalt og ik­ke mindst glo­balt, hvor der er pro­ble­mer og ud­for­drin­ger af så stor ka­rak­ter, at det vil væ­re umu­ligt at lø­se dem ale­ne hver­ken for sta­ten el­ler fon­de­ne. Det gæl­der in­den for om­rå­der som mi­gra­tion, vel­færd, kli­ma, na­tur og bæ­re­dyg­tig­hed. Der­for er min tan­ke, at re­ge­rin­gen og fon­de­ne sam­men skal zoo­me ind på nog­le af de ud­for­drin­ger, der lig­ger for­an os,” sag­de Si­mon Kol­lerup til Fundats.

Si­mon Kol­lerup, der var er­hvervs­mi­ni­ster i pe­ri­o­den 2019 til 2022, fastslog i in­ter­viewet, at po­li­ti­ker­ne ”kun kan let­te på hat­ten i for­hold til, at vi har så vig­ti­ge part­ne­re og med­spil­le­re i fondene."

Sam­ti­dig be­teg­ne­de fi­nans­ud­val­gets for­mand sig selv som ”én af fon­de­nes bed­ste ven­ner på Chri­sti­ans­borg” og om­tal­te de pri­va­te fon­de, der sid­ste år i alt ud­del­te me­re end 32 mil­li­ar­der kro­ner, som ”vo­res fonde”.

Den må­de, Si­mon Kol­lerup for­mu­le­rer sig på og blandt an­det kal­der sig ’fon­de­nes bed­ste ven på Chri­sti­ans­borg’, tæn­ker jeg er usædvanligt

An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz – Pro­fes­sor, ph.d., In­sti­tut for Statskund­skab, Aar­hus Universitet

In­ter­viewet med Si­mon Kol­lerup er ble­vet læst med in­ter­es­se af pro­fes­sor, ph.d. An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz fra In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet. An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz ind­går i forsk­nings­le­del­sen for Fol­ke­tin­gets Magtud­red­ning 2.0 af det dan­ske sam­fund un­der le­del­se af hen­des pro­fes­sor­kol­le­ga på In­sti­tut for Statskund­skab Mi­cha­el Bang Pe­ter­sen, og hun har blandt an­det an­sva­ret for den del af magtud­red­nin­gen, der hand­ler om fonde.

”Den må­de, Si­mon Kol­lerup for­mu­le­rer sig på og blandt an­det kal­der sig ’fon­de­nes bed­ste ven på Chri­sti­ans­borg’, tæn­ker jeg er usæd­van­ligt. Til gen­gæld er det på in­gen må­de usæd­van­ligt, at man fra of­fent­li­ge myn­dig­he­ders si­de øn­sker part­ner­ska­ber med fon­de. Det ser man jo og­så bå­de i den kom­mu­na­le og re­gio­na­le ver­den. Og der er der­med hel­ler ik­ke no­get nyt i, at fon­de­ne får en vis magt over, hvad der sker i det of­fent­li­ge. Men her er det for­mu­le­ret me­re klart, om­fat­ten­de og di­rek­te, end man nor­malt ser,” si­ger An­ne Skor­kjær Binderkrantz.

Rejser spørgsmål om demokratisk legitimitet

Helt grund­læg­gen­de for­står pro­fes­soren fuldt ud godt, at den po­li­ti­ske top i Dan­mark ger­ne vil gø­re de­res ho­ser grøn­ne hos fon­de­ne. For, som An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz siger:

”Pa­ral­lelt med, at fon­de gi­ver støt­te til alt mu­ligt an­det, er der klart og­så nog­le po­ten­ti­el­le ge­vin­ster at hen­te for re­ge­rin­gen. Det gi­ver der­for god me­ning, når man er re­ge­ring og har en mas­se sam­funds­mæs­si­ge pro­ble­mer, man ger­ne vil lø­se, men of­te ik­ke har al­le de nød­ven­di­ge mid­ler, at man ræk­ker ud til en vok­sen­de øko­no­misk ak­tør som fondssektoren.”

Når det er sagt, ser An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz to ”ho­ve­d­ud­for­drin­ger” i det tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem re­ge­ring og fon­de, som Si­mon Kol­lerup med hen­vis­ning til især er­fa­rin­ger­ne fra cor­ona­kri­sen nu øn­sker in­ten­si­ve­ret i form af blandt an­det partnerskaber.

”Den ene hand­ler om trans­pa­rens: Når man fra det of­fent­li­ges si­de træf­fer po­li­ti­ske be­slut­nin­ger og fø­rer dem ud i li­vet, er der en mas­se pro­ce­du­rer, der gi­ver os som bor­ge­re mu­lig­hed for se be­slut­nings­ta­ger­ne i kor­te­ne, sam­ti­dig med at vi jo er med til at væl­ge po­li­ti­ker­ne. Når man fra po­li­tisk si­de, som Si­mon Kol­lerup læg­ger op til, øn­sker at ind­gå for­stær­ke­de sam­ar­bej­der med pri­va­te ak­tø­rer, har vi som bor­ge­re ik­ke læn­ge­re den sam­me mu­lig­hed. Der­for rej­ser det et spørgs­mål om de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet og om, hvor­vidt po­li­ti­ker­ne er klar til at gå på kom­pro­mis med bor­ger­nes mu­lig­hed for at hol­de øje med, hvad der fo­re­går,” si­ger professoren.

Allerede magtfulde fonde får mere magt

Ho­ve­d­ud­for­dring num­mer to set med An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz’ øj­ne hand­ler om magt.

”Øko­no­misk stær­ke ak­tø­rer har i for­vej­en bed­re mu­lig­he­der end an­dre for at på­vir­ke de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Og det er klart, at hvis man ta­ger det skridt, Si­mon Kol­lerup læg­ger op til og der­i­gen­nem ak­tivt gør sig me­re af­hæn­gig af fon­de for at nå si­ne po­li­ti­ske mål, får fon­de­ne me­re magt. Mens nog­le af fon­de­ne har nog­le me­re el­ler min­dre de­mo­kra­ti­ske for­mer for or­ga­ni­sa­tio­ner, har an­dre det be­stemt ik­ke, og der er jo i in­gen til­fæl­de ta­le om, at per­so­ner­ne i fon­de­ne er bor­ger­valg­te. Så Si­mon Kol­lerup læg­ger op til at styr­ke magtres­sour­cer­ne i nog­le fon­de, som ef­ter min me­ning al­le­re­de i dag er tem­me­lig magt­ful­de,” si­ger An­ne Skor­kjær Binderkrantz.

I in­ter­viewet med Fun­dats i sid­ste uge un­der­stre­ge­de den tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster, at hans øn­ske om tæt­te­re part­ner­skab skal ske ”med hver sin selv­stæn­dig­hed intakt”.

”Og det er vig­tigt for mig, at sam­ar­bej­det skal ske uden at kom­pro­mit­te­re fon­de­nes selv­stæn­dig­hed og eg­ne ud­de­lings­po­li­tik­ker, som jeg har enormt stor respekt for,” un­der­stre­ge­de Si­mon Kollerup.

Si­mon Kol­lerup læg­ger op til at styr­ke magtres­sour­cer­ne i nog­le fon­de, som ef­ter min me­ning al­le­re­de i dag er tem­me­lig magtfulde

An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz – Pro­fes­sor, ph.d., In­sti­tut for Statskund­skab, Aar­hus Universitet

Men trods de for­sik­rin­ger ser An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz grund til at stil­le nog­le kla­re krav til politikerne.

”Det er jo helt le­gi­timt, at man som po­li­ti­ker ind­går sam­ar­bej­der, men fra et bor­ger­per­spek­tiv sy­nes jeg godt, at man kan be­de om, at re­ge­rin­gen ga­ran­te­rer trans­pa­rens, når man ind­går den ty­pe af sam­ar­bej­der el­ler part­ner­ska­ber. Vi kan ik­ke få trans­pa­ren­sen fra fon­de­nes si­de, idet de er pri­va­te ak­tø­rer, men man kan godt stil­le som krav til po­li­ti­ker­ne, at de skal sik­re armslæng­de og trans­pa­rens, så jour­na­li­ster, for­ske­re og bor­ge­re re­elt kan få ind­sigt i, hvor­dan be­slut­nin­ger­ne træf­fes,” si­ger pro­fes­soren fra Aar­hus Universitet.

Glad for fonde er med i Magtudredningen 2.0

- Er der de­ci­de­ret de­mo­kra­ti­ske ud­for­drin­ger i den ty­pe af sam­ar­bej­der og part­ner­ska­ber, som Si­mon Kol­lerup læg­ger op til? 

”De ting, jeg næv­ner med trans­pa­rens, ind­fly­del­se og magt, er da ab­so­lut de­mo­kra­ti­ske ud­for­drin­ger. Det be­ty­der ik­ke, at det grund­læg­gen­de ik­ke er le­gi­timt, at po­li­ti­ke­re sam­ar­bej­der med pri­va­te fon­de, men det be­ty­der ba­re, at det rej­ser nog­le de­mo­kra­ti­ske ud­for­drin­ger. Og det kan man jo som po­li­ti­ker væl­ge at imø­de­kom­me ved at væ­re så trans­pa­rent som mu­ligt – ek­sem­pel­vis og­så om, hvem man som mi­ni­ster mø­des med, hvem par­ti­er­nes ord­fø­re­re mø­des med og så­dan nog­le ting. Der er mas­ser af ting, po­li­ti­ker­ne kan gø­re for at imø­de­gå ud­for­drin­ger­ne om­kring trans­pa­rens,” si­ger An­ne Skor­kjær Binderkrantz.

Jeg er glad for, at vi har få­et skre­vet fon­de­ne ind som no­get, vi skal ha­ve op­mærk­som­hed på, så fon­de­ne kom­mer til at ind­gå i magtudredningen

An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz – Pro­fes­sor, ph.d., In­sti­tut for Statskund­skab, Aar­hus Universitet

- Hvad tæn­ker du i et magtud­red­nings­per­spek­tiv, når du læ­ser Si­mon Kol­lerups ud­mel­ding til fondene?

”Så tæn­ker jeg, at jeg er glad for, at vi har få­et skre­vet fon­de­ne ind som no­get, vi skal ha­ve op­mærk­som­hed på, så fon­de­ne kom­mer til at ind­gå i magtud­red­nin­gen. Og det hæn­ger sam­men med dét med trans­pa­rens og ind­sigt: Én ting er, at po­li­ti­ker­ne gør no­get, men det er jo li­ge præ­cis og­så én af magtud­red­nin­gens op­ga­ver at fo­ku­se­re på de ste­der, hvor der po­ten­ti­elt er nog­le de­mo­kra­ti­ske ud­for­drin­ger, og fon­de­ne er klart ét af de om­rå­der,” fast­slår An­ne Skor­kjær Binderkrantz.

Ingen konkrete aftaler

På Fonds­forum, der blev af­vik­let i ons­dags i DGI-By­en i Kø­ben­havn, kom Si­mon Kol­lerup med sin in­vi­ta­tion til tæt dans med fon­de­ne i en pa­nel­de­bat om, hvor­dan et bæ­re­dyg­tigt Dan­mark ser ud i 2030, og hvor­dan fon­de­ne kan med­vir­ke til re­a­li­se­rin­gen her­af. I de­bat­ten delt­og, ud over for­man­den for Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, der er di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den, Ve­lux Fon­dens di­rek­tør Ane Hen­drik­sen og in­ter­na­tio­nal chef i den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to Jarl Krausing.

Hvis Si­mon Kol­lerup hav­de for­ven­tet at kun­ne for­la­de sce­nen med kon­kre­te mø­de­af­ta­ler, måt­te han ta­ge skuf­fet til­ba­ge til Christiansborg.

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen be­to­ne­de, at selv­om part­ner­ska­ber i hen­des og 15. Ju­ni Fon­dens ører som ud­gangs­punkt ly­der som ”sød mu­sik”, er det en for­ud­sæt­ning, at der først er de­fi­ne­ret nog­le kla­re po­li­ti­ske mål, som par­ter­ne kan stå sam­men om.

Ane Hen­drik­sen un­der­stre­ge­de, at di­a­log al­tid gi­ver me­ning, og hun po­in­te­r­e­de der­u­d­over, at det er vi­talt for fon­de­ne med sta­bi­le ram­me­vil­kår for at kun­ne med­vir­ke til at la­ve lang­sig­te­de løsninger.

Si­mon Kol­lerup af­slut­te­de de­bat­ten med at si­ge til fonds­re­præ­sen­tan­ter­ne på sce­nen og i sa­len, at bå­de hans mail- og Lin­ke­dIn-kon­to står åben for fon­de, der er klar til at sæt­te et in­ten­si­ve­ret sam­ar­bej­de på skin­ner – og så hav­de han el­lers for­be­redt et al­ler­sid­ste ar­gu­ment for tæt­te­re di­a­log med den po­li­ti­ske verden:

"Nu er I jo hø­fli­ge men­ne­sker, så der er in­gen, der næv­ner Fri­gast-ud­val­get i det åb­ne forum. Men vi kan li­ge så godt ta­ge den. For ud­val­get kig­ger jo på frem­ti­dens er­hvervs­støt­te og sa­ne­rin­gen af den i for­hold til at kun­ne fi­nan­si­e­re an­dre pro­jek­ter. Jeg aner ik­ke, hvor­dan el­ler hvor­når det en­der. Men jeg kan si­ge, at når den tid kom­mer, så er det en god idé at ha­ve go­de ven­ner på Chri­sti­ans­borg," lød det fra Si­mon Kollerup.

Fri­gast-ud­val­get er den af re­ge­rin­gen ned­sat­te eks­pert­grup­pe med Chri­sti­an Fri­gast som for­mand, der skal kom­me med bud på, hvor­dan er­hvervs­støt­ten kan sa­ne­res med to mil­li­ar­der kro­ner. For­vent­nin­gen er, at ud­val­get i lø­bet af det næ­ste hal­ve års tid kom­mer med en ræk­ke an­be­fa­lin­ger til etab­le­ring af et helt nyt er­hvervs­støt­te­sy­stem, og i fonds­sek­to­ren er fryg­ten, at ud­val­get vil an­be­fa­le at fjer­ne fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Videnscenter: Ingen holdning til partnerskaber

I Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der ar­ran­ge­re­de Fonds­forum og hav­de in­vi­te­ret Si­mon Kol­lerup til at del­ta­ge, øn­sker di­rek­tør Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen ik­ke at for­hol­de sig di­rek­te til in­vi­ta­tio­nen til øget di­a­log og partnerskaber.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen glæ­der sig over, at det, som hun ud­tryk­ker det, med den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de fond­s­kon­fe­ren­ce er lyk­ke­des at ska­be en plat­form, hvor ak­tø­rer­ne i og om­kring dansk filan­tro­pi kan ræk­ke ud mod hinanden.

”Vi har no­te­ret os, at re­ge­rin­gen har be­mær­ket fon­de­nes sto­re bi­drag til sam­fun­det, bå­de i form af be­vil­lin­ger – men og­så som or­ga­ni­sa­tio­ner, der kan bi­dra­ge med stor vi­den på de om­rå­der de be­skæf­ti­ger sig med. Men vi har som vi­dens­cen­ter in­gen hold­ning til, hvil­ke part­ner­ska­ber fon­de­ne bør el­ler ik­ke bør en­ga­ge­re sig i,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer