Annoncespot_img

Alarmen afblæst: Ny museumsreform giver ikke fondene mere magt

Eksperter og museumsfolk har i klare vendinger advaret om, at de pengestærke fonde som konsekvens af den kommende museumsreform får endnu større magt i det danske kulturlandskab. Men med kulturministerens nye skitsering af en reform bliver fondenes donationer ikke lige så afgørende, som regeringens ekspertudvalg lagde op til.

Aros (foto: Anders Trærup, Aros)
Fo­to: An­ders Trærup, Aros

Re­ge­rin­gens nye ud­spil til den læn­ge ven­te­de mu­se­ums­re­form in­de­hol­der al­le de rig­ti­ge grund­ele­men­ter, og der er ik­ke læn­ge­re grund til at fryg­te, at fon­de­nes do­na­tio­ner frem­over bli­ver af­gø­ren­de for mu­se­er­nes statsstøtte.

Det si­ger Per Ni­ko­laj Bukh, pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som har fulgt ar­bej­det med den forjæt­te­de mu­se­ums­re­form tæt.

"Fryg­ten for, at fon­de­nes al­le­re­de be­ty­de­li­ge ind­fly­del­se på mu­se­ums­om­rå­det bli­ver gan­get op som føl­ge af mu­se­ums­re­for­men, er der ik­ke læn­ge­re. Jeg er me­get fortrøst­nings­fuld," si­ger han.

Han er en af de eks­per­ter, der i kla­re ven­din­ger har ad­va­ret mod at gen­nem­fø­re en mu­se­ums­re­form ba­se­ret på den mo­del, som Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets eks­pert­grup­pe lag­de frem i ef­ter­å­ret 2023.

Med eks­pert­grup­pens ud­spil kun­ne mu­se­er­nes ev­ne til at skaf­fe ind­tæg­ter bli­ve be­stem­men­de for de­res stat­stilskud, og for­di en be­ty­de­lig an­del af ind­tæg­ter­ne i dag kom­mer fra fonds­do­na­tio­ner, kun­ne fon­de­nes bi­drag bli­ve alt­af­gø­ren­de for museerne.

"Om mu­se­er­ne en­der med at få to mil­li­o­ner kro­ner i stat­stilskud på det la­ve­ste trin el­ler 20 mil­li­o­ner kro­ner på det hø­je­ste trin, vil jo af­hæn­ge af, om de har fi­nan­si­e­ring nok. Så den fond, der ka­ster sit lod i vægtskå­len, får en dob­belt ind­fly­del­se på mu­se­ets ind­tje­ning," ad­va­re­de Per Ni­ko­laj Bukh så­le­des i novem­ber.

Et spørgsmål om overlevelse

Ar­bejds­grup­pen fo­re­slog kon­kret, at stat­stilskud­det for­u­den et grundtilskud på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til al­le mu­se­er skul­le ba­se­res på tre kri­te­ri­er: An­tal­let af vi­den­ska­be­li­ge pu­bli­ka­tio­ner, an­tal­let af bru­ge­re og alt­så mu­se­ets eg­ne ind­tæg­ter – hvil­ket alt­over­ve­jen­de om­fat­ter en­tréind­tæg­ter samt til­skud fra ek­sem­pel­vis kom­mu­ner og fonde.

Re­sul­tat­tilskud­det skul­le fast­sæt­tes gen­nem en trap­pe­mo­del på tre el­ler fi­re trin ba­se­ret på mu­se­er­nes præ­sta­tio­ner in­den for de tre kriterier.

Fonds­do­na­tio­ner og bil­le­tind­tæg­ter har selv­føl­ge­lig sta­dig­væk stor be­tyd­ning. Men de bli­ver ik­ke på sam­me må­de af­gø­ren­de for statstilskuddet.

Per Ni­ko­laj Bukh – pro­fes­sor, Aal­borg Universitet

For nog­le mu­se­er vil­le af­hæn­gig­he­den af fon­de­ne bli­ve et spørgs­mål om over­le­vel­se. Et mu­se­um skul­le nem­lig sik­re ege­nind­tæg­ter på fi­re mil­li­o­ner kro­ner for over­ho­ve­det at be­va­re statsa­n­er­ken­del­sen og der­med få til­skud på trin ét. Der­med kun­ne en fonds­do­na­tion på ek­sem­pel­vis en mil­li­on kro­ner bli­ve af­gø­ren­de for at sik­re statsanerkendelsen.

Så­le­des kun­ne fon­de­nes do­na­tio­ner for man­ge mu­se­er be­ty­de for­skel­len mel­lem suc­ces og luk­ning, som Per Ni­ko­laj Bukh og hans for­sker­kol­le­ger for ny­lig skrev i et de­bat­ind­læg her i Fundats.

Højere grundtilskud og flere trappetrin

Men med re­ge­rin­gens ud­spil, som kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt fra Mo­de­ra­ter­ne i for­ri­ge uge skit­se­re­de i Po­li­ti­ken, vil mu­se­er­ne få et hø­je­re grundtilskud end eks­pert­grup­pens fo­re­slå­e­de 1,5 mil­li­o­ner kro­ner. Kul­tur­mi­ni­ste­ren har ik­ke sat be­løb på grundtilskud­det, og det vil bli­ve va­ri­e­ret ef­ter mu­se­er­nes for­skel­lig­ar­te­de opgaver.

Og trap­pe­mo­del­len med tre-fi­re trin bli­ver skrot­tet til for­del for en mo­del med fle­re trin og der­med og­så min­dre stej­le hop mel­lem trinene.

"Der bli­ver ik­ke så man­ge ta­be­re i den her re­form, som man el­lers kun­ne ha­ve fryg­tet. For det før­ste øger man grundtilskud­det og dif­fe­ren­ti­e­rer det, så det ta­ger høj­de for mu­se­er­nes op­ga­ver. Det be­ty­der, at re­sul­tat­tilskud­det bli­ver mar­kant min­dre," si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

Med an­dre ord bli­ver den del af stat­stilskud­det, som mu­se­er­ne skul­le sik­re gen­nem pu­bli­ka­tio­ner, be­søgstal og ege­nind­tæg­ter, min­dre af­gø­ren­de for det en­kel­te museum.

"Men det, der for al­vor fun­ge­rer bed­re i det nye ud­spil, er, at der ik­ke læn­ge­re er ta­le om en trap­pe­mo­del med kun tre-fi­re trin. Der­med fjer­ner man de her enor­me hop mel­lem de få trap­pe­trin," si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

"I den gam­le mo­del med tre trin var der jo nog­le spring på op til fem mil­li­o­ner kro­ner i stat­stilskud. Med fle­re trin bli­ver sprin­ge­ne selv­føl­ge­lig min­dre dra­ma­ti­ske, og den en­kel­te do­na­tion fra en fond får ik­ke en li­ge så af­gø­ren­de ind­fly­del­se," si­ger han:

"Fonds­do­na­tio­ner og bil­le­tind­tæg­ter har selv­føl­ge­lig sta­dig­væk stor be­tyd­ning. Men de bli­ver ik­ke på sam­me må­de af­gø­ren­de for statstilskuddet."

Blandt de mu­se­ums­folk, der har luf­tet en frygt for, at fon­de­ne som føl­ge af den nye mu­se­ums­re­form får end­nu stør­re magt i det dan­ske kul­tur­land­skab, er Lars Chr. Nør­bach, di­rek­tør for Nord­jy­ske Museer.

"Alt an­det li­ge me­ner jeg, at det her med­fø­rer en skævvrid­ning, så fon­de­ne får en dob­belt ind­fly­del­se," ud­tal­te Lars Chr. Nør­bach i Fun­dats i november.

Han er i dag enig med Per Ni­ko­laj Bukh i, at fryg­ten for en eska­le­ring i fon­de­nes magt over mu­se­er­ne kan si­ges at væ­re af­blæst med kul­tur­mi­ni­ste­rens nye skit­se­ring af en mu­se­ums­re­form. Han ef­ter­ly­ser imid­ler­tid nog­le kon­kre­te tal på kon­se­kven­ser­ne af udspillet.

"Ja, det ser umid­del­bart ud til, at egen-ind­tje­nin­gen – og der­med fon­de­nes do­na­tio­ner – ik­ke kom­mer til at spil­le den rol­le, som ar­bejds­grup­pen fo­re­slog," si­ger Lars Chr. Nørbach.

"Men har vi nu og­så hørt det he­le? Så vidt jeg ved, for­hand­les der nu med al­le par­ti­er, og hvem an­dre end kul­tur­mi­ni­ste­ren ken­der re­sul­ta­tet af den lig­ning? Jeg mang­ler at se nog­le be­reg­nin­ger på de af­led­te kon­se­kven­ser, som re­for­men får for mu­se­er­ne. Det er ek­sem­pel­vis hel­ler ik­ke fast­lagt, hvor­dan det så­kald­te stør­re grundtilskud for­de­les," på­pe­ger museumsdirektøren.

Har lyttet til kritikken

En­de­lig ind­går det i kul­tur­mi­ni­ste­rens ud­spil, at der skal op­ret­tes et så­kaldt armslæng­de­or­gan be­stå­en­de af fag­folk, der skal hol­de øje med, at mu­se­er­ne va­re­ta­ger de­res op­ga­ver og mod­ta­ger det ret­te resultattilskud.

Re­ge­rin­gen har end­nu ik­ke frem­lagt et kon­kret, skrift­ligt ud­spil til mu­se­ums­re­for­men. Men iføl­ge Jakob En­gel-Sch­midt skal lan­dets 95 statsa­n­er­kend­te mu­se­er ha­ve øget det sam­le­de år­li­ge til­skud med et per­ma­nent løft på 75 mil­li­o­ner kroner.

Sid­ste år modt­og mu­se­er­ne om­kring 470 mil­li­o­ner kro­ner i of­fent­li­ge til­skud. For­de­lin­gen af det ak­tu­el­le stat­stilskud er ble­vet til på bag­grund af en ræk­ke for­skel­li­ge po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, og der er sto­re hi­sto­risk be­tin­ge­de for­skel­le på mu­se­er­nes statstilskud.

Mu­se­er­ne mod­ta­ger ik­ke-of­fent­li­ge til­skud i no­gen­lun­de sam­me stør­rel­ses­or­den, hvoraf fondstilskud ud­gør langt stør­ste­delen, men som og­så om­fat­ter bi­drag fra pri­va­te sponso­rer, virk­som­he­der og støtteforeninger.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren for­tæl­ler i Po­li­ti­ken, at han har lyt­tet til kri­tik­ken, ef­ter at mu­se­ums­folk, po­li­ti­ke­re og eks­per­ter har ret­tet hård kri­tik mod eks­pert­ud­val­gets ud­spil fra november.

Jeg mang­ler at se nog­le be­reg­nin­ger på de af­led­te kon­se­kven­ser, som re­for­men får for mu­se­er­ne. Det er ek­sem­pel­vis hel­ler ik­ke fast­lagt, hvor­dan det så­kald­te stør­re grundtilskud fordeles.

Lars Chr. Nør­bach – di­rek­tør, Nord­jy­ske Museer

Ef­ter at re­ge­rin­gens eks­pert­ud­valg frem­lag­de sit ud­spil i novem­ber, skrev pro­fes­sor Per Ni­ko­laj Bukh, som har væ­ret blandt ud­spil­lets hår­de­ste kri­ti­ke­re, på re­kord­tid en bog om til­skuds­mo­del­ler for mu­se­er sam­men med for­sker­kol­le­ger­ne Ka­ri­na Sko­vvang Chri­sten­sen, Mor­ten Lund Po­ul­sen og Ni­els San­dal­gaard, som ud­kom i februar.

"De cen­tra­le ulem­per og løs­nin­ger, som vi har skit­se­ret i bo­gen, ved jeg at po­li­ti­ker­ne har læst. Og de løs­nin­ger er ble­vet im­ple­men­te­ret i ud­spil­let. Så det kan jeg jo ik­ke an­det end at ro­se nu," si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

Men selv om en trap­pe­mo­del med ek­sem­pel­vis ti trin er bed­re end en mo­del med tre el­ler fi­re trin, vil­le en li­ne­ær mo­del med grad­vist sti­gen­de stat­stilskud væ­re at fo­re­træk­ke, si­ger han.

Der­med vil­le man få en mo­del, der i ste­det for en trap­pe lig­ner den fla­de rul­le­trap­pe i Kø­ben­havns Luft­havn, for­tæl­ler Per Ni­ko­laj Bukh. Og alt­så helt und­gå, at der var hop mel­lem de stats­li­ge til­skud, der blev ud­løst af mu­se­er­nes præ­sta­tio­ner in­den­for pu­bli­ka­tio­ner, be­søgstal og egenindtægter.

"Ulem­pen med hop mel­lem stat­stilskud­de­ne vil sta­dig væ­re der, hvis man be­va­rer tri­ne­ne. Så med min­dre, der er no­gen, der vir­ke­lig har fo­rel­sket sig i en trap­pe­mo­del, så vil Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets øko­no­mer med sik­ker­hed nå frem til, at det er me­get enk­le­re at kø­re med en li­ne­ær mo­del," si­ger han.

Men sam­let set er de vær­ste fald­gru­ber i eks­pert­ud­val­gets ud­spil til­sy­ne­la­den­de af­bø­det, si­ger han:

"Med et hø­je­re dif­fe­ren­ti­e­ret grundtilskud, no­get armslæng­de-eks­per­ti­se, der er med til at læg­ge kri­te­ri­er­ne, og en­ten fle­re trin el­ler en li­ne­ær mo­del, så skal det­te her nok kom­me til at fungere."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer