Ar­tik­ler tag­get med:

Aalborg Universitet

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Forening: Justitsministeriet trækker tiden for at skade vores sag

Fron­ter­ne er truk­ket sær­de­les skar­pt op mel­lem Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Bor­ger­rets­fon­den og For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning. For­e­nin­gen imod Ulov­lig Log­ning har sagsøgt Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et for at over­vå­ge borgerne…

Thomas Sinkjær ny i bestyrelsen for Elsass Fonden

Tho­mas Sinkjær har en bag­grund in­den for hjer­ne­forsk­ning og re­ha­bi­li­te­rings­tek­no­lo­gi og har sam­ar­bej­det med El­sass Fon­dens forsk­nings­af­de­ling i fle­re år. Han glæ­der sig nu til…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. novem­ber mø­des de 17 med­lem­mer af Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for før­ste gang. Forum­met skal frem­over ”ud­gø­re en plat­form for di­a­log mel­lem cen­tra­le forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de og -ud­før­en­de ak­tø­rer i Dan­mark.” Før­ste punkt på dags­or­de­nen bli­ver en dis­kus­sion af fon­de­nes ind­fly­del­se på ret­nin­gen af dansk forskning.

Kulturarkitekt og fundraiser: “Fondene er blevet lettere at forstå“

Car­sten Mørch-Bentzen er ud­vik­lings­le­der på Ryt­misk Cen­ter i Kø­ben­havn og har i snart to år­ti­er rejst fonds­mid­ler til et hav af kul­tu­rel­le og so­ci­a­le pro­jek­ter. For ham hand­ler det om at ha­ve hjer­tet med: Det er det per­son­li­ge en­ga­ge­ment, vilj­en til at bru­ge et år på idé­ud­vik­ling, og ev­nen til at tæn­ke vi­dens­de­ling og bæ­re­dyg­tig­hed ind i et pro­jekt, der er ud­slags­gi­ven­de bå­de for pro­jek­tets re­a­li­sa­tion og fon­de­nes vil­je til at støt­te det. Dan­ske Fon­de har spurgt Car­sten Mørch-Bentzen om den be­tyd­ning, fonds­mid­ler­ne har haft for hans pro­jek­ter og for hans fagområde.

Villum Fonden vender skråen – og satser på forskningens fødekæde

Di­rek­tør Lars Han­sen lø­ber sta­fet­ten vi­de­re i et in­ter­view om Vil­lum Fon­dens rol­le som sam­fundsak­tør, og hvor­for fon­den ik­ke er me­re kendt. Han for­tæl­ler om vig­tig­he­den af at be­nyt­te sig af fle­re filan­tro­pi­ske me­to­der og ik­ke stir­re sig blind på det se­ne­ste fil­an­tropiske mo­de­ord. Og om et nyt am­bi­tiøst pro­gra­m­om­rå­de, som sæt­ter ind i de tid­lig­ste sta­di­er af forsk­nin­gens fø­de­kæ­de. Han gi­ver depe­chen vi­de­re til di­rek­tø­ren for Spar Nord Fon­den, St­ef­fen Nør­gaard, for at hø­re me­re om, hvor­dan en lo­kalt for­ank­ret fond, ser på strategiudvikling.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…