Thomas Sinkjær: ”Der er brug for et langt mere holistisk menneskesyn”

Formanden for bestyrelsen i Bevica Fonden Thomas Sinkjær glæder sig over den forskel, som fonden gør for at skabe et mere inkluderende samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap bliver betragtet som ligeværdige. Men selvom der er sket mange fremskridt, siden fonden blev stiftet i 1872, er vi ifølge Thomas Sinkjær meget langt fra at være i mål. Fremskridtene skal især sikres via universelt design.

"Jeg har sid­det i be­sty­rel­sen i en del år, og jeg har respekt for, at der og­så skal væ­re plads til nytænk­ning, så på et tids­punkt skal jeg ud. Men jeg sy­nes fort­sat, at ar­bej­det i Be­vi­ca Fon­den er enormt spæn­den­de," si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Sinkjær. (fo­to: Lars Svankjær)

En ef­ter­års­dag i 1872 sam­le­des det, der i hi­sto­ri­e­for­tæl­lin­gen er be­skre­vet som ”en lil­le flok ind­fly­del­ses­ri­ge mænd” på Den Kon­ge­li­ge Sky­de­ba­ne i Kø­ben­havn. Ini­ti­a­tiv­ta­ger til mø­det var en pen­sio­ne­ret pa­stor ved navn Hans Knud­sen, som hav­de gjort det til sin livs­op­ga­ve at dra­ge om­sorg for men­ne­sker med bevægelseshandicap.

Mø­det på Ve­ster­bro mun­de­de ud i stif­tel­sen af Sel­ska­bet Sam­fun­det for Van­fø­re, der se­ne­re skul­le vi­se sig at bli­ve star­ten på en egent­lig forsorg i Dan­mark og der­med et mar­kant ven­de­punkt for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap, som ind­til da hav­de væ­ret over­ladt til egen skæb­ne. Der blev i de ef­ter­føl­gen­de år blandt an­det ud­vik­let ho­spi­talsvirk­som­hed, skabt ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, ud­vik­let hjæl­pe­mid­ler og forsket.

I dag hed­der det, der blev stif­tet på sky­de­ba­nen i Kø­ben­havn i 1872, Be­vi­ca – en for­kor­tel­se for be­væ­gel­se, vi­den og ca­re. Flagski­bet i Be­vi­ca Grup­pen er den er­hvervs­dri­ven­de fond Be­vi­ca Fon­den, som sid­ste år mar­ke­re­de 150-året for grund­læg­gel­sen af dens fundament.

Vi er langt fra i mål, når det gæl­der om at be­trag­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap som li­ge­vær­di­ge mennesker

Tho­mas Sinkjær – Be­sty­rel­ses­for­mand, Be­vi­ca Fonden

Iføl­ge Tho­mas Sinkjær, der er Be­vi­ca Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, er må­let sta­dig at gi­ve men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap den størst mu­li­ge selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed. Og der er fort­sat me­get at kæm­pe og ar­bej­de for, un­der­stre­ger han.

”Der er selv­føl­ge­lig sket me­get, si­den fon­den blev stif­tet i 1872 i for­hold til at sik­re, at al­le, og­så han­di­cap­pe­de, får no­get at spi­se, har tøj på krop­pen og får ba­sa­le sund­heds­til­bud – men når det er sagt, så er vi langt fra i mål, når det gæl­der om at be­trag­te men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap som li­ge­vær­di­ge men­ne­sker. Det fo­kus, pa­stor Hans Knud­sen for­mu­le­re­de i 1872, er sta­dig me­get, me­get vig­tigt at ha­ve,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Han har i 18 år sid­det i fon­dens be­sty­rel­se og væ­ret for­mand si­den 2021. Han sad så­le­des med om­kring bor­det, da fon­den for fem år si­den de­fi­ne­re­de sin stra­te­gi frem mod 2030 med ud­gangs­punkt i en am­bi­tion om at ind­tæn­ke uni­ver­selt de­sign i sam­fund­s­in­dret­nin­gen i Danmark.

”Mens pa­stor Hans Knud­sen sag­de, vi skal la­ve hjæl­pe­mid­ler til folk med fy­sisk han­di­cap, ud­dan­ne dem og for­ske i nye må­der at hjæl­pe folk på, fo­ku­se­rer fon­den i dag me­re på den må­de, vi tæn­ker om vo­res med­men­ne­sker. Man­ge men­ne­sker har det med at de­le alt op i bå­se, og når vi ser på vo­res med­men­ne­sker, si­ger vi, at nog­le er full-fit, mens an­dre har va­ri­e­ren­de grad af men­tale el­ler fy­si­ske han­di­cap. I fon­den me­ner vi, der er brug for et me­get me­re ho­li­stisk men­ne­ske­syn, og der­for for­mu­le­re­de vi i 2018 en ny stra­te­gi, hvor vi frem til 2030 in­tro­du­ce­rer uni­ver­selt de­sign-be­gre­bet,” for­kla­rer Tho­mas Sinkjær.

En kop skal kunne bruges af alle

Iføl­ge 65-åri­ge Tho­mas Sinkjær, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet og der­u­d­over ge­ne­ral­se­kre­tær i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, er fon­dens mål­sæt­ning at med­vir­ke til at ind­ret­te sam­fun­det, så flest mu­ligt kan del­ta­ge i så man­ge ak­ti­vi­te­ter som muligt.

”Det skal bå­de ske ved at ud­dan­ne un­ge men­ne­sker og dem, der un­der­vi­ser de un­ge, i at tæn­ke me­re ho­li­stisk. In­den for de­sign og ar­ki­tek­tur be­ty­der det for ek­sem­pel, at når man skal de­sig­ne en så sim­pel ting som en kop, skal den ik­ke kun de­sig­nes til de ra­ske og vel­fun­ge­ren­de, men og­så til dem, der ek­sem­pel­vis ryster på hæn­der­ne. Kan vi få dén tænk­ning bredt ind, er vo­res håb, at det vil præ­ge næ­ste ge­ne­ra­tion af stu­de­ren­de, når de skal slå en streg til et hus el­ler de­sig­ne et mø­bel,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Be­sty­rel­ses­for­man­dens håb er, at når der om 20 år ud­by­des et nyt hus til salg i Dan­mark, vil det væ­re de­sig­net til folk med va­ri­e­ren­de grad af han­di­cap uden at væ­re et ’han­di­cap­hus’, men der­i­mod et hus, som al­le med el­ler uden han­di­cap er in­ter­es­se­re­de i at bo i.

”Der­for gi­ver fon­den blandt an­det pen­ge til un­der­vi­se­re på uni­ver­si­te­ter og an­dre in­sti­tu­tio­ner, som be­vidst ar­bej­der med uni­ver­selt de­sign-be­gre­bet, og vi gi­ver rej­sesti­pen­di­er i form af Be­vi­ca Scho­lars­hips, så stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re kan rej­se ud og få in­spira­tion til den­ne form for tænk­ning. Sam­ti­dig sam­ar­bej­der vi med for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner om en ræk­ke forsk­nings­i­ni­ti­a­ti­ver,” for­kla­rer Tho­mas Sinkjær.

Hå­bet er, at uan­set om du kom­mer i kø­re­stol el­ler med et an­det han­di­cap, kan du få li­ge så stor glæ­de af Fol­ke­mø­det som al­le andre

Tho­mas Sinkjær – Be­sty­rel­ses­for­mand, Be­vi­ca Fonden

Se­ne­st har Be­vi­ca Fon­den ind­gå­et en stør­re af­ta­le med Fol­ke­mø­det, som fra næ­ste år vil for­sø­ge at tæn­ke uni­ver­selt de­sign ind i det til­ba­ge­ven­den­de ar­ran­ge­ment i Allinge.

”Hå­bet er, at uan­set om du kom­mer i kø­re­stol el­ler med et an­det han­di­cap, kan du få li­ge så stor glæ­de af Fol­ke­mø­det som al­le an­dre. For­an­drin­ger­ne kom­mer ik­ke til at ske over­night, men vi hå­ber på en sne­bol­d­ef­fekt,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Interessant at arbejde med unge forskere

I 2020 etab­le­re­de Be­vi­ca Fon­den med en be­vil­ling på 19 mil­li­o­ner kro­ner Uni­ver­sal De­sign Hub som en slags flagskibspro­jekt for fon­den i for­læn­gel­se af løf­tet, der blev af­gi­vet i for­bin­del­se med de­fi­ni­tio­nen af FN’s 17 ver­dens­mål om ik­ke at la­de no­gen i stik­ken (’Lea­ve no one behind’).

I re­gi af Uni­ver­sal De­sign Hub fa­ci­li­te­res blandt an­det et tvær­fag­ligt for­sker­net­værk for bå­de se­ni­o­r­for­ske­re og un­ge forskere.

Tho­mas Sinkjærs blå bog
  • Født: 9. marts 1958 (65 år).
  • Ud­dan­nel­se: cand.polyt. og ph.d. fra Aal­borg Uni­ver­si­tet og dr​.med. fra Kø­ben­havns Universitet.
  • Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi, Aal­borg Uni­ver­si­tet, og ge­ne­ral­se­kre­tær i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.
  • For­mand for Be­vi­ca Fon­dens be­sty­rel­se, som han har væ­ret med­lem af si­den 2005 og for­mand si­den 2021. Des­u­den med­lem af be­sty­rel­sen i El­sass Fonden.
  • Tid­li­ge­re bl.a. di­rek­tør for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og forsk­nings­di­rek­tør i Lundbeckfonden.
  • Rid­der af Dan­ne­brog (2015).

”Vi fort­sæt­ter helt klart med Uni­ver­sal De­sign Hub, som vi i før­ste om­gang etab­le­re­de for pe­ri­o­den 2020-23. Det er vir­ke­lig ut­ro­ligt in­ter­es­sant at ar­bej­de med især de un­ge for­ske­re, som ty­pisk er ph.d.-studerende og post­docs. De har nog­le me­get spæn­den­de syn på, hvor­dan man kan ind­tæn­ke uni­ver­selt de­sign, og det sker ud fra et me­get bre­de­re men­ne­ske­syn, end man­ge af os i de æl­dre ge­ne­ra­tio­ner er op­dra­get til,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger lig­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 40 mil­li­o­ner kro­ner, og Tho­mas Sinkjær er­ken­der, at fon­den der­med, som han ud­tryk­ker det, ”ik­ke er i nær sam­me ska­la som No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Lund­beck­fon­den med flere”.

”Med de re­la­tivt små pen­ge, vi har, gi­ver det ik­ke me­ning med åb­ne op­slag. Vi får me­re im­pact ved at fin­de re­le­van­te part­ne­re i blandt an­det uni­ver­si­tets- og ud­dan­nel­ses­sek­to­ren. Vi har for ek­sem­pel spæn­den­de pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med Kol­ding De­sign Sko­le, Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi og DTU, og vi er i di­a­log med an­dre in­sti­tu­tio­ner,” un­der­stre­ger formanden.

Be­vi­ca Fon­den kom ud af 2022 med et un­der­skud på 45,5 mil­li­o­ner kro­ner mod et plus på bund­linj­en året før på 87,7 mil­li­o­ner kro­ner. De rø­de tal på bund­linj­en sid­ste år be­kym­rer dog in­gen­lun­de Tho­mas Sinkjær.

”Vi hav­de et stør­re un­der­skud i 2022 li­ge­som så man­ge an­dre fon­de, der in­ve­ste­rer de­res for­mue, så fal­det var ik­ke over­ra­sken­de for os. Vo­res øko­no­mi og in­ve­ste­rin­ger er ge­ne­relt me­get sta­bi­le og har væ­ret i en po­si­tiv ud­vik­ling set i et 10-årigt per­spek­tiv, og i år ser det igen for­nuf­tigt ud. Jeg for­ven­ter, at vi fast­hol­der vo­res ud­de­lings­ni­veau om­kring 40 mil­li­o­ner kro­ner om året, og­så i åre­ne frem mod stra­te­gi­pe­ri­o­dens ud­løb i 2030. Skul­le det bli­ve nød­ven­digt, kan vi i en pe­ri­o­de tæ­re af for­mu­en – det er der ik­ke no­get til hin­der for,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Fon­den kom ud af 2022 med en egen­ka­pi­tal på 546 mil­li­o­ner kroner.

Risiko for afhængighedsforhold

Ud over sit vir­ke i Be­vi­ca Fon­dens be­sty­rel­se sid­der Tho­mas Sinkjær og­så i be­sty­rel­sen for en an­den stor er­hvervs­dri­ven­de fond med fo­kus på han­di­ca­p­om­rå­det, nem­lig El­sass Fon­den, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. Der­u­d­over har han væ­ret forsk­nings­di­rek­tør i bå­de Vil­lum Fon­den og Lundbeckfonden.

Med sit bre­de kend­skab til og sin man­ge­åri­ge er­fa­ring fra fonds­sek­to­ren glæ­der han sig over den sta­dig stør­re rol­le, fon­de­ne spil­ler i det dan­ske sam­fund – en ind­fly­del­se, der i 2021 ud­mønt­e­de sig i sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger på 25,9 mil­li­ar­der kroner.

”Tal­le­ne for fon­de­nes år­li­ge ud­de­lin­ger er gan­ske im­po­ne­ren­de, og ud­vik­lin­gen har væ­ret sær­ligt ty­de­lig in­den for det om­rå­de, jeg især har be­skæf­ti­get mig med, nem­lig forsk­ning. Hvis man kig­ger lidt hi­sto­risk på det og går 15-20 år til­ba­ge, var be­vil­lin­ger­ne fra fon­de til de of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der be­dri­ver forsk­ning, mar­gi­na­le. I dag er det jo en helt an­den for­tæl­ling, hvor pri­va­te fon­de står for halv­de­len af uni­ver­si­te­ter­nes ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring. Det sy­nes jeg over­ord­net er helt fan­ta­stisk, for det gi­ver nog­le mu­lig­he­der, som in­gen an­dre lan­de har,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Uni­ver­si­te­ter­ne må ik­ke bli­ve for af­hæn­gi­ge af ek­ster­ne midler

Tho­mas Sinkjær – Be­sty­rel­ses­for­mand, Be­vi­ca Fonden

Han hej­ser dog sam­ti­dig et ad­var­sels­flag, når det gæl­der den mas­si­ve fonds­støt­te til uni­ver­si­te­ter­nes forskning.

”Øvel­sen og di­a­lo­gen, som vi fort­sat ik­ke er fær­di­ge med, går ud på at fin­de den rig­ti­ge mo­del for, hvor­dan vi får det op­ti­ma­le ud af de man­ge pen­ge med respekt for bå­de fon­de­nes fun­dat­ser og for det, uni­ver­si­te­ter­ne er sat i ver­den for. Det skal ske uden, at der op­står et af­hæn­gig­heds­for­hold, for uni­ver­si­te­ter­ne må ik­ke bli­ve for af­hæn­gi­ge af ek­ster­ne mid­ler. Man kan si­ge, at det er et po­si­tivt pro­blem, vi har, men vi er sam­ti­dig nødt til at er­ken­de, at vi har en ud­for­dring. I og med, al­le bør væ­re in­ter­es­se­re­de i at få ud­for­drin­gen løst, er jeg dog for­håb­nings­fuld med hen­syn til, at der fin­des en ba­lan­ce­ret mo­del,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Hvor læn­ge Tho­mas Sinkjærs eget ak­ti­ve en­ga­ge­ment i Be­vi­ca Fon­den fort­sæt­ter, er uaf­kla­ret. Hans nu­væ­ren­de valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber næ­ste år, og hvad der så skal ske, har han ”ik­ke tænkt så me­get over endnu”.

”I sid­ste en­de er det jo op til be­sty­rel­sen. Jeg har sid­det i be­sty­rel­sen i en del år, og jeg har respekt for, at der og­så skal væ­re plads til nytænk­ning, så på et tids­punkt skal jeg ud. Men jeg sy­nes fort­sat, at ar­bej­det i Be­vi­ca Fon­den er enormt spæn­den­de, og vi har et ene­stå­en­de se­kre­ta­ri­at. Fon­den har helt klart væ­ret på en spæn­den­de og stor rej­se, og vi kan mær­ke, at den stra­te­gi, vi nu ar­bej­der ef­ter, gør en for­skel in­den for forsk­ning og ud­dan­nel­se. Og det glæ­der mig, når jeg ser, hvor­dan for ek­sem­pel DTU og Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi vir­ke­lig har ta­get tan­ke­gan­gen om uni­ver­selt de­sign til sig,” un­der­stre­ger Tho­mas Sinkjær.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer