Undervisningsministeren vil tydeliggøre rammerne for fondsstøtte

Folkeskolens undervisnings- og arbejdsformer må ikke blive styret uhensigtsmæssigt af samarbejdet med private fonde. Men ansvaret ligger hos den enkelte skoleleder og kommunalbestyrelse, skriver Mattias Tesfaye i et svar til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

“For så vidt an­går fol­ke­sko­le­om­rå­det på­hvi­ler an­sva­ret for ud­gif­ter til fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning med vi­de­re som ud­gangs­punkt kom­mu­ner­ne. Det for­hin­drer dog ik­ke en sko­le i at mod­ta­ge ydel­ser fra an­dre par­ter uden for sko­len. Her må sko­lens le­der i hvert en­kelt til­fæl­de in­den for de af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens even­tu­elt fast­sat­te ret­nings­linjer ta­ge stil­ling til, om sko­len vil mod­ta­ge støt­te med vi­de­re, samt hvil­ke kon­se­kven­ser det vil kun­ne ha­ve,” ud­ta­ler Mat­ti­as Tes­faye i et svar til Folketinget.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) vil af­dæk­ke mu­lig­he­den for at igang­sæt­te en in­for­ma­tions­ind­sats ret­tet mod den dan­ske ud­dan­nel­ses­sek­tor om ram­mer­ne for mod­ta­gel­se af pri­va­te fondsmidler.

Det op­ly­ser mi­ni­ste­ren i et skrift­ligt svar til Fol­ke­tin­gets Bør­ne- og Un­der­vis­nings­ud­valg, som kan læ­ses på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de.

Sva­ret kom­mer ef­ter, at Fun­dats og fle­re an­dre me­di­er den se­ne­ste tid har be­skre­vet, hvor­dan fon­de­nes be­vil­lin­ger til sko­le­om­rå­det slår re­kord.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren er med eg­ne ord ”op­ta­get” af ram­mer­ne for de pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, og han me­ner ik­ke, at fol­ke­sko­len skal en­de med at bli­ve et sted, hvor ”un­der­vis­nings- og ar­bejds­for­mer bli­ver sty­ret uhen­sigts­mæs­sigt af sam­ar­bej­det med pri­va­te fonde.”

Han slår dog sam­ti­dig fast, at han ser pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til ud­dan­nel­ses­sek­to­ren som et po­si­tivt ek­sem­pel på en styr­kel­se mel­lem den pri­va­te og of­fent­li­ge sek­tor, og at det er i helt over­ens­stem­mel­se med regeringsgrundlaget.

“For så vidt an­går fol­ke­sko­le­om­rå­det på­hvi­ler an­sva­ret for ud­gif­ter til fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning med vi­de­re som ud­gangs­punkt kom­mu­ner­ne. Det for­hin­drer dog ik­ke en sko­le i at mod­ta­ge ydel­ser fra an­dre par­ter uden for sko­len. Her må sko­lens le­der i hvert en­kelt til­fæl­de in­den for de af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens evt. fast­sat­te ret­nings­linjer ta­ge stil­ling til, om sko­len vil mod­ta­ge støt­te med vi­de­re, samt hvil­ke kon­se­kven­ser det vil kun­ne ha­ve,” ud­ta­ler ministeren.

Hvor­dan un­der­vis­nin­gen til­ret­te­læg­ges og hvil­ke un­der­vis­nings- og ar­bejds­for­mer det pæ­da­go­gi­ske per­so­na­le be­nyt­ter, er op til den en­kel­te sko­le at be­stem­me in­den for ram­mer­ne af fol­ke­sko­le­loven, un­der­stre­ger Mat­ti­as Tesfaye.

Partier bakker op om kortlægning

Ud­ta­lel­sen fra un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren kom­mer som svar på, at fol­ke­tings­po­li­ti­ker­ne Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl fra Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne og Pe­der Hvel­plund fra En­heds­li­sten i sid­ste må­ned spurg­te mi­ni­ste­ren om, hvor­vidt det vil­le væ­re en idé at gen­star­te den kort­læg­ning af de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det, som tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger fra Li­be­ral Al­li­an­ce tog ini­ti­a­tiv til i 2018, men som blev stop­pet af den ef­ter­føl­gen­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) i 2020.

"Vil mi­ni­ste­ren op­ly­se, hvad mi­ni­ste­rens hold­ning er til den vold­som­me stig­ning, der ses i pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, og vil mi­ni­ste­ren i for­læn­gel­se her­af gen­star­te den kort­læg­ning af de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det, som den da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster igang­s­at­te i 2018, men som si­den blev stop­pet af den ef­ter­føl­gen­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 2020?” Lød det i fol­ke­tings­po­li­ti­ker­nes spørgs­mål til ministeren.

”Der er på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke pla­ner om en kon­kret kort­læg­ning ved­rø­ren­de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det,” skri­ver Mat­ti­as Tes­faye i sit of­fi­ci­el­le svar.

I for­bin­del­se med at Pe­der Hvel­plund og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl stil­le­de spørgs­mål til mi­ni­ste­ren, op­ly­ste de i sam­me om­gang til Fun­dats, at de to støt­ter en kort­læg­ning af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter på skoleområdet.

Det sam­me gør Al­ter­na­ti­vets bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer, He­le­ne Li­li­en­da­hl Bry­dens­holt, mens ven­stres bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer, An­ni Mat­hie­sen vil føl­ge mi­ni­ste­rens holdning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer