Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

De enkelte kommuner og skoler skal tage ansvar for ikke at lade fondene skævvride undervisningen i folkeskolen, siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun stopper sin forgængers kortlægning af fondenes aktiviteter på folkeskoleområdet.

Pernille Rosenkrantz-Theil (foto: Les Kaner)
Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz Theil stop­per nu sin for­gæn­ger Me­re­te Ri­isa­gers (LA) kort­læg­ning af pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det (fo­to: Les Kaner).

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter ik­ke skævvri­der sko­lens undervisning.

An­sva­ret for at und­gå skævvrid­ning lig­ger nem­lig hver­ken hos po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg el­ler de pri­va­te fon­de, men hos de en­kel­te kom­mu­ner og sko­ler, un­der­stre­ger hun.

“Det er vig­tigt, at kom­mu­ner og sko­ler ta­ger an­svar for at sik­re sko­lens for­mål og ik­ke la­der un­der­vis­nin­gen skævvri­de, når de ind­går i sam­ar­bej­der med fon­de,” si­ger Per­nil­le Rosenkrantz-Theil.

Mi­ni­ste­rens ud­mel­ding fal­der i et nyt fol­ke­tings­svar til SF’s un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ja­cob Mark. Han har spurgt til mi­ni­ste­rens hold­ning til pri­va­te fon­des mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver i fol­ke­sko­len og til den be­kym­ring for, at fon­de­nes eg­ne dags­or­de­ner skævvri­der sko­len, som blandt an­dre Dan­marks Læ­rer­for­e­ning og pro­fes­sions­højsko­len UC Syd har gi­vet ud­tryk for.

Fle­re ste­der i sit svar hen­vi­ser mi­ni­ste­ren til, at an­sva­ret for et hen­sigts­mæs­sigt sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og fol­ke­sko­len lig­ger i kom­mu­ner­ne og hos den en­kel­te skoleleder.

Det gæl­der og­så, når det hand­ler om at und­gå, at be­vil­lin­ger og pro­jek­ter fra pri­va­te fon­de får ka­rak­ter af reklame.

Sko­lens le­der må i hvert en­kelt til­fæl­de in­den for de af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen evt. fast­sat­te ret­nings­linjer ta­ge stil­ling til, om sko­len vil mod­ta­ge ga­ver mv.

Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil – undervisningsminister

“Al­le ud­gif­ter til fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning mv. på­hvi­ler som ud­gangs­punkt kom­mu­ner­ne. Det for­hin­drer dog ik­ke, at en sko­le kan mod­ta­ge ydel­ser fra an­dre uden for sko­len. Sko­lens le­der må i hvert en­kelt til­fæl­de in­den for de af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen evt. fast­sat­te ret­nings­linjer ta­ge stil­ling til, om sko­len vil mod­ta­ge ga­ver mv. samt ta­ge stil­ling til de kon­se­kven­ser, en mod­ta­gel­se vil kun­ne med­fø­re,” si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil og fortsætter:

“In­de­bæ­rer ga­ven re­k­la­me el­ler an­den form for mar­keds­fø­ring, skal sko­lens le­del­se væ­re op­mærk­som på mar­keds­fø­rings­lo­ven, der in­de­hol­der sær­ligt skær­pe­de reg­ler om mar­keds­fø­ring over for børn og un­ge,” si­ger Per­nil­le Rosenkrantz-Theil.

Dropper kortlægning

Tid­li­ge­re un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger (LA), på­be­gynd­te i 2018 en kort­læg­ning af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter på folkeskoleområdet.

Kort­læg­nin­gen blev iværk­sat, for­di det iføl­ge hen­de kan væ­re svært for de en­kel­te sko­ler at vur­de­re kon­se­kven­ser­ne af fon­de­nes bevillinger.

“Det er en ny og og­så ud­for­dren­de si­tu­a­tion for sek­to­ren. Det kan væ­re svært for den en­kel­te sko­le at vur­de­re, om de pro­jek­ter, fon­de­ne til­by­der, er til­stræk­ke­ligt fag­ligt og pæ­da­go­gisk un­der­byg­get. Vi skal der­for se på, om fon­de­nes en­ga­ge­ment på ud­dan­nel­ses­om­rå­det hæn­ger til­stræk­ke­ligt sam­men med det, vi øn­sker at op­nå med sko­len og un­der­vis­nin­gen, samt den forsk­ning og vi­den, der er på om­rå­det. Vi er fra mi­ni­ste­ri­ets si­de der­for ved at af­kla­re, hvor­dan vi un­der­støt­ter et sam­ar­bej­de med fon­de­ne, så al­le er be­vid­ste om de­res rol­ler, og så ind­sat­ser­ne ska­ber re­el vær­di og go­de ram­mer for sko­ler­ne og ele­ver­ne,” sag­de Me­re­te Ri­isa­ger i ok­to­ber 2018.

Em­beds­vær­ket nå­e­de et styk­ke ind i kort­læg­nin­gen, men ef­ter Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil over­tog mi­ni­ster­po­sten, er pro­jek­tet ble­vet drop­pet, frem­går det af hen­des svar.

“Der er på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke pla­ner om en kon­kret kort­læg­ning ved­rø­ren­de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det,” si­ger Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil således.

Un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de SF, Ra­di­ka­le Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og Al­ter­na­ti­vet har el­lers over for Fun­dats tid­li­ge­re er­klæ­ret sig eni­ge med Me­re­te Ri­isa­ger i, at en kort­læg­ning af fon­de­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­len var ønskværdig.

De sam­me ord­fø­re­re – og her­u­d­over Ven­stres un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ber­tel Haar­der – har des­u­den ef­ter­lyst et struk­tu­re­ret sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne, Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, fol­ke­sko­ler­ne og en ræk­ke øv­ri­ge par­ter som f.eks. kom­mu­ner­ne og læreruddannelserne.

Et for­slag som Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil alt­så af­vi­ser med sit svar.

FAKTA: Sådan svarer undervisningsministeren

Ja­cob Mark (SF) til Per­nil­le Ro­sen­kranz-Theil (S)

”Vil mi­ni­ste­ren op­ly­se, hvad mi­ni­ste­rens hold­ning er til pri­va­te fon­des mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver i fol­ke­sko­len, og vil mi­ni­ste­ren gi­ve en sta­tus på den kort­læg­ning af de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på fol­ke­sko­le­om­rå­det, som den da­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster sat­te i gang i 2018?”
”Hvor­dan vil mi­ni­ste­ren føl­ge ud­vik­lin­gen i kom­mu­ner­nes sam­ar­bej­de med pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver i fol­ke­sko­len og sik­re, at ini­ti­a­ti­ver­ne ik­ke skævvri­der un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len, og har mi­ni­ste­ren i sin­de at etab­le­re et sam­ar­bej­de med de fon­de, der har ini­ti­a­ti­ver i fol­ke­sko­len, for på den må­de at sik­re, at un­der­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len ik­ke skævvrides?”

Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) til Ja­cob Mark (SF):

“Al­le ud­gif­ter til fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning mv. på­hvi­ler som ud­gangs­punkt kom­mu­ner­ne. Det for­hin­drer dog ik­ke, at en sko­le kan mod­ta­ge ydel­ser fra an­dre uden for sko­len. Sko­lens le­der må i hvert en­kelt til­fæl­de in­den for de af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen evt. fast­sat­te ret­nings­linjer ta­ge stil­ling til, om sko­len vil mod­ta­ge ga­ver mv. samt ta­ge stil­ling til de kon­se­kven­ser, en mod­ta­gel­se vil kun­ne medføre.
In­de­bæ­rer ga­ven re­k­la­me el­ler an­den form for mar­keds­fø­ring, skal sko­lens le­del­se væ­re op­mærk­som på mar­keds­fø­rings­lo­ven, der in­de­hol­der sær­ligt skær­pe­de reg­ler om mar­keds­fø­ring over for børn og unge.
Det er vig­tigt, at kom­mu­ner og sko­ler ta­ger an­svar for at sik­re sko­lens for­mål og ik­ke la­der un­der­vis­nin­gen skævvri­de, når de ind­går i sam­ar­bej­der med fonde.
Der er på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke pla­ner om en kon­kret kort­læg­ning ved­rø­ren­de pri­va­te fon­des ak­ti­vi­te­ter på folkeskoleområdet.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer