Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Gyldne håndtryk for tocifrede millionbeløb prægede billedet af topchefernes løn i 2019, hvor flere tunge fondsbosser blev skiftet ud. Igen er der pæne lønstigninger til direktørerne i de største fonde, viser Fundats’ nye opgørelse.

Direktørlønninger 2019
Det er fort­sat Per Ha­ve fra Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, der hol­der den stør­ste di­rek­tør­løn i fonds­bran­chen. Det vi­ser Fun­dats’ nye op­gø­rel­se over di­rek­tør­løn­nin­ger i 20 af de stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Se he­le li­sten – med løn og gyld­ne hånd­tryk – ne­derst i artiklen.

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter sig for at skif­te ud på topposterne.

Det vi­ser Fun­dats’ år­li­ge op­gø­rel­se over di­rek­tør­løn­nin­ger i 20 af de stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne i God Fonds­le­del­se og der­for of­fent­lig­gør fonds­che­fer­nes vederlag.

I alt fi­re af fon­de­ne i op­gø­rel­sen af­ske­di­ge­de og an­sat­te nye top­che­fer i lø­bet af 2019. Og imens års­rap­por­ter­ne tik­ke­de ind i lø­bet for­å­ret, har yder­li­ge­re tre fonds­di­rek­tø­rer rejst sig fra direktørstolene.

De af­gå­en­de di­rek­tø­rer sæt­ter dog be­ty­de­li­ge af­tryk i ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne, frem­går det af regn­ska­ber­ne. For fle­re fon­de be­ta­ler nem­lig mil­li­ons­to­re gyld­ne hånd­tryk, når be­sty­rel­sen vi­ser en di­rek­tør vej­en til dø­ren og tak­ker for samarbejdet.

I et en­kelt til­fæl­de ko­ste­de det et to­cif­ret mil­li­onbe­løb at skif­te an­fø­re­ren ud på fon­dens medarbejderhold.

”En vurdering af flere faktorer”

I ja­nu­ar må­ned sid­ste år ind­t­rå­d­te Mads Le­bech som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den. Kort ef­ter var der skif­te­dag i be­sty­rel­sen, og Ida So­fie Jen­sen blev ind­sat som ny be­sty­rel­ses­for­mand. Og da sam­ar­bej­det mel­lem den nye di­rek­tion og den nye be­sty­rel­se ik­ke fun­ge­re­de, for­lod Mads Le­bech den filan­tro­pi­ske for­e­ning al­le­re­de i maj måned.

Iføl­ge Tryg­heds­grup­pens regn­skab be­tal­te for­e­nin­gen i alt 6,23 mio. kr. for de fi­re må­ne­der med Mads Le­bech ved ro­ret. Det skyl­des for det før­ste, at med­lem­mer af di­rek­tio­nen i Tryg­heds­grup­pen sæd­van­lig­vis op­si­ges med 12 må­ne­ders ga­ge og 18 må­ne­ders pen­sions­bi­drag. Lø­nom­kost­nin­gen til den tid­li­ge­re di­rek­tør er op­gjort til til 3,93 mio. kr. i 2019, frem­går det af regnskabet.Derudover har Mads Le­bech få­et yder­li­ge­re fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se og der er pr. 31. 12 hen­sat 2,3 mio. kr. til se­ne­re udbetaling.

Mads Le­bech star­te­de i sid­ste må­ned i sin nye stil­ling som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for A.P. Møl­ler Fon­de­ne.

Men og­så Tryg­heds­grup­pens filan­tro­pi­di­rek­tør, Gur­li Mar­ti­nus­sen, for­lod sit ar­bej­de som di­rek­tør for Tryg­fon­den 1. sep­tem­ber sid­ste år.

Og­så her ud­be­tal­te Tryg­heds­grup­pen et gyl­dent hånd­tryk. Ud­over løn og pen­sion på 2,67 mio. kr. i 2019 har for­e­nin­gen hen­sat pen­ge til yder­li­ge­re fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se for 2,5 mio. kr. til Gur­li Martinussen.

ved en­hver fra­træ­del­se er det ud fra en sam­let vur­de­ring af fle­re faktorer,

Mi­cha­el Carl­sen – kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt be­sty­rel­ses­for­man­den om bag­grun­den for de gyld­ne hånd­tryk. Men Ida So­fie Jen­sen har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re, for­tæl­ler Tryg­heds­grup­pens kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Mi­cha­el Carlsen.

”Vi har in­gen kom­men­ta­rer til spe­ci­fik­ke fra­træ­del­ser. Det er et in­ter­nt an­lig­gen­de mel­lem be­sty­rel­se og den tid­li­ge­re di­rek­tion. Men ved en­hver fra­træ­del­se er det ud fra en sam­let vur­de­ring af fle­re fak­to­rer,” si­ger han.

Fem mio. i fonden Hedeselskabet

Og­så Fær­ch­fon­den hav­de et år med et kort di­rek­tør­be­kendt­skab. I ja­nu­ar fra­t­rå­d­te Ole Bri­dal po­sten med en check på 2,6 mio. kr. Han blev mid­ler­ti­digt er­stat­tet af øko­no­mi­di­rek­tør Mar­tin Chri­stof­fer­sen ind­til ju­ni må­ned, hvor fon­dens nu­væ­ren­de di­rek­tør Claus Om­an Jen­sen over­tog ro­ret i familiefonden.

Må­ne­den ef­ter var det den er­hvervs­dri­ven­de fond Det Dan­ske He­de­sel­skab, som an­non­ce­re­de en fra­træ­del­se i uti­de. Ef­ter seks år på po­sten ind­gik Lars Jo­hans­son en gen­si­dig af­ta­le med be­sty­rel­sen om at stop­pe sam­ar­bej­det, og fon­dens CFO Bent Si­mon­sen blev kon­sti­tu­e­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør ind­til Tor­ben Lan­ge tog over i maj i år.

Ud­over sin løn på 2,5 mio. kr. for de seks må­ne­ders ar­bej­de modt­og Lars Jo­hans­son en fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se på 5,1 mio. kr.

Og­så be­sty­rel­sen i Det Dan­ske He­de­sel­skab var spar­som­me med år­sa­ger­ne til brud­det og det gyld­ne håndtryk.

”I dag står He­de­sel­ska­bet fi­nan­si­elt med et me­get so­lidt ud­gangs­punkt, hvor gæl­den er i bund og gea­rin­gen re­kord­lav. Sam­men­holdt med He­de­sel­ska­bets fo­kus på den grøn­ne in­nova­tion gi­ver det po­si­ti­ve for­vent­nin­ger til de kom­men­de år. Vi står så­le­des over for et nyt ka­pi­tel i He­de­sel­ska­bets hi­sto­rie, og vi er ble­vet enig med Lars Jo­hans­son om, at det­te er det ret­te tids­punkt at vo­res ve­je skil­les,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i He­de­sel­ska­bet, Jør­gen Ske­el i for­bin­del­se med di­rek­tø­rens fratrædelse.

10 mio. i KFI Fonden

Årets stør­ste fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se til­faldt fhv. ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Loi­borg, da be­sty­rel­sen i sep­tem­ber sag­de far­vel og tak for god ind­sats. Ud­over sin sæd­van­li­ge årsløn på godt fem mio. kr. kun­ne Loi­borg ind­kas­se­re en godt­gø­rel­se på ca. 10 mio. kr.

Sel­ve stør­rel­sen af det det gyld­ne hånd­tryk skyld­tes en kon­trakt­lig for­plig­tel­se, som var ind­gå­et før den nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses tid, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Bo Rygaard.

Jes­per Loi­borg blev an­sat før jeg til­t­rå­d­te som for­mand for KFI, i en tid hvor der hav­de væ­ret gan­ske me­get tur­bu­lens i le­del­sen, og de re­le­van­te myn­dig­he­der var og­så in­vol­ve­ret i det­te skift.

Bo Ry­gaard – be­sty­rel­ses­for­mand, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

”Jes­per Loi­borg blev an­sat før jeg til­t­rå­d­te som for­mand for KFI, i en tid hvor der hav­de væ­ret gan­ske me­get tur­bu­lens i le­del­sen, og de re­le­van­te myn­dig­he­der var og­så in­vol­ve­ret i det­te skift. I for­bin­del­se med Jes­per Loi­borgs af­sked sid­ste år, ef­ter at Jes­per hav­de le­ve­ret utro­lig me­get vær­di til KFI og skabt ’or­den i eget hus’, så­le­des at KFI i dag blandt an­det lig­ger i top­pen af de fon­de som føl­ger ‘følg el­ler for­klar’- re­gel­sæt­tet, ho­no­re­re­de vi ale­ne de for­hold, som han hav­de krav på i sin kon­trakt,” si­ger Bo Ry­gaard, der ro­ser Jes­per Loi­borg for i høj grad at ha­ve lyk­ke­des med den genop­ret­ning af fon­den, som han blev an­sat til gennemføre.

Si­den Terje List over­tog di­rek­tør­po­sten, har fon­den blandt an­det haft øget fo­kus på KFI Fon­dens uddelinger.

”Vi har nu i dag få­et Terje List som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, som har en me­re mar­keds­o­ri­en­te­ret bag­grund og er­fa­ring, her­un­der fra si­ne man­ge år som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ma­tas, og vi glæ­der os i KFI`s be­sty­rel­se over, at vi i dag har få­et genop­ret­tet KFI – bl.a. tak­ket Jes­per Loi­borgs sto­re ind­sats – så­le­des at vi har en strøm­li­net er­hvervsak­ti­vi­tet og sam­ti­dig ud­de­ler et hi­sto­risk højt be­løb til glæ­de for de frie køb­mænd og sek­to­ren,” si­ger Bo Rygaard.

Lønstigning

Ud over fra­træ­del­ser­ne blev 2019 igen ken­de­teg­net ved pæ­ne løn­stig­nin­ger blandt top­che­fer­ne i de trans­pa­ren­te fon­de. Så­le­des op­le­ve­de al­le di­rek­tø­rer­ne på li­sten løn­stig­nin­ger sid­ste år. Blandt top­sco­rer­ne var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, Bir­git­te Naun­tof­te, som iføl­ge års­regn­ska­bet fik en løn­frem­gang på 25 pct. fra fi­re mio. kr. til fem mio. kr. Naun­tof­te blev kun over­gå­et af BRF­fon­dens Kri­sti­an May som for an­det år i træk kun­ne no­te­re sig for den stør­ste pro­cent­vi­se frem­gang blandt di­rek­tø­rer­ne i de stør­ste trans­pa­ren­te fon­de. Så­le­des steg May 26 pct. fra en årsløn på kr. 1.583.334 til kr. 2.000.000.

I ab­so­lut­te tal kun­ne Lund­beck­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­ne Sko­le dog ind­kas­se­re den stør­ste løn­frem­gang. Hun fik nem­lig 1,5 mio. kr. me­re i ve­der­lag fra si­ne for­skel­li­ge po­ster i fond­s­kon­cer­nen og lig­ger nu på en årsløn på 12,9 mio. kr.

Det er dog fort­sat Per Ha­ve, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, der hol­der den stør­ste di­rek­tør­løn i fonds­bran­chen. Med en min­dre løn­stig­ning på 400.000 kr. står der nu 19,6 mio. kr. på løn­check­en, iføl­ge op­lys­nin­ger­ne i Dan­foss-fon­dens årsregnskab.
Ar­tik­len er op­da­te­ret kl. 8:42. I den tid­li­ge­re ver­sion frem­gik for­mu­le­rin­gen "ufri­vil­lig fra­træ­del­se" i ci­ta­tet fra kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Mi­cha­el Carl­sen i Tryg­heds­grup­pen. Ef­ter hen­ven­del­se fra Tryg­heds­grup­pen er or­det "ufri­vil­lig" slettet.

Fondsdirektørernes løn – og gyldne håndtryk – i 2019

Fond / filan­tro­pisk for­e­ningDi­rek­tør2019
Løn fra koncernen
(i kr.)
2019
Her­af fra moderfonden
(i kr.)
Bit­ten & Mads Clau­sens FondPer Ha­ve19.600.00019.600.000
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondJes­per Loi­borg (fra­t­rå­dt sept. 2019)15.521.00015.521.000
Terje List (til­t­rå­dt sept. 2019)1.544.0001.544.000
Lund­beck­fon­denLe­ne Skole12.900.0005.400.000
Det dan­ske HedeselskabLars Jo­hans­son (fra­t­rå­dt juli 2019)7.704.000684.000
Bent Si­mon­sen2.974.000609.000
Lauritzen Fon­denTom­my Thomsen7.532.0001.336.000
In­ge Grønvold2.348.0001.878.000
No­vo Nor­disk FondenBir­git­te Nauntofte5.000.0005.000.000
Ni­els Pe­der Nielsen4.000.0004.000.000
Re­al­da­niaJes­per Nygård4.900.0004.900.000
Ni­na Ko­vsted Helk2.600.0002.600.000
Pe­ter Jo­han­sen (fra­t­rå­dt i 2020)2.800.0002.800.000
Leo Fon­detJes­per Mailind4.000.0004.000.000
Tryghedsgruppen/
Trygfonden
Mads Le­bech (an­sat ja­nu­ar til maj 2019)3.930.0003.930.000
Rie Od­s­b­jerg Wer­ner (til­t­rå­dt 1.9.2019)1.260.0001.260.000
Ul­rik An­der­s­son (til­t­rå­dt 1.5.2019)2.370.0002.370.000
Gur­li Mar­ti­nus­sen (fra­t­rå­dt 30.9.2019)2.670.0002.670.000
In­du­stri­ens FondTho­mas Hofman-Bang2.694.0002.694.000
Fær­ch­fon­denOle Bri­dal (fra­t­rå­dt januar)2.639.0002.639.000
Claus Om­an Jen­sen (til­t­rå­dt ju­ni 2019)1.587.0001.587.000
Mar­tin Chri­stof­fer­sen (ja­nu­ar til juni)461.000461.000
Bi­ku­ben­fon­denSø­ren Kaa­re Andersen2.393.0002.393.000
Nor­dea-fon­denHen­rik Le­h­mann Andersen2.255.0002.255.000
Mar­got og Thor­vald Drey­ers FondBo Ry­gaard2.236.000
Au­gusti­nus FondenFrank Re­chen­dor­ff Møller2.205.0002.205.000
BRF­fon­denKri­sti­an May2.000.0001.000.000
Det Obel­ske FamiliefondMi­cha­el B. Nel­le­mann (fra­t­rå­dt ju­ni 2020)1.887.1501.887.150
Fon­den Syd­fyns ElforsyningAn­ders Jør­gen Banke1.854.000
Aa­ge V. Jen­sen NaturfondAn­ders Skov (fra­t­rå­dt i 2020)1.621.6331.621.633
Hem­pel FoundationAn­ders Holm1.414.1621.414.162
Kil­de: Fon­de­nes årsregnskaber

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer