Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

North-East Family Office har skudt fire millioner kroner ind i et fondsadministrationssystem særligt til mindre fonde. Også advokatfirmaet Bech-Bruun er gået aktivt ind i projektet, fordi firmaet mener, det er et unikt digitalt koncept, særligt for de mindste fonde. Systemet bruges indtil videre af 20 fonde.

David Dencker – Grant Compass (foto: Jesper Palermo)
"Vo­res til­gang er ny: Vi ud­vik­ler et stan­dardsy­stem, der kan det, fon­de­ne har brug for, og så fo­ku­se­rer vi på at gø­re sy­ste­met så en­kelt og godt som mu­ligt. In­ter­nt om­ta­ler vi det som Mo­bile­pay for fon­de,” si­ger di­rek­tør i Grant Com­pass David Den­ck­er (fo­to: Jes­per Palermo).

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens lys. Det sker blandt an­det tak­ket væ­re en in­ve­ste­ring på fi­re mil­li­o­ner kro­ner fo­re­ta­get af North-East Fa­mily Of­fi­ce (NEFO).

Når NEFO, som hånd­te­rer Win­nie Lil­je­borg og Per Al­got Ene­vold­sens mil­li­ard­for­mue fra ejer­ska­bet af smyk­ke­bran­det Pan­dora, væl­ger at sky­de pen­ge ind i fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­ste­met, er det ik­ke kun for at hjæl­pe Dan­marks små fon­de. Det skyl­des og­så en klar for­vent­ning om, at der er ta­le om en sund øko­no­misk in­ve­ste­ring i et pro­jekt med potentiale.

Det fast­slår CEO i NEFO Mar­tin Høy­er-Han­sen, der ved si­den af di­rek­tørjob­bet på fa­mi­lie­kon­to­ret er be­sty­rel­ses­for­mand i den af Win­nie Lil­je­borg stif­te­de fond Liljeborgfonden.

”Det hand­ler om, at vi rig­tig godt kan li­de det team, der præ­sen­te­re­de os for ide­en. Det hand­ler om, at vi kun­ne se mu­lig­he­den for at gø­re im­pact i et øko­sy­stem, der ik­ke er gjort no­get in­den­for i en år­ræk­ke. Men det hand­ler og­så om, at vi kun­ne se en in­ve­ste­rings­ca­se i det,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­sen til Fundats.

Unik mulighed for at gøre en forskel

Der stod 2016 på ka­len­de­ren, da di­rek­tør David Den­ck­er fra IT- og im­pact-virk­som­he­den Grant Com­pass før­ste gang tog fat i NEFO og for­tal­te om ide­en til et di­gi­talt sy­stem, som skul­le af­lø­se den of­te hånd­hold­te be­hand­ling af an­søg­nin­ger i man­ge små og mel­lem­sto­re dan­ske fonde.

Vi kun­ne se, der bå­de var mu­lig­hed for at gø­re en for­skel og at der var en in­ve­ste­rings­ca­se i det.

Mar­tin Høy­er-Han­sen – CEO, North-East Fa­mily Office

”Den­gang var der en dags­or­den i for­hold til mang­len­de trans­pa­rens om­kring fon­de og le­ga­ter. Re­gi­stret var ned­lagt, der var ik­ke no­get da­ta – og sam­ti­dig stod vi for­an nye GD­PR-reg­ler og i et lav­ren­te­mil­jø. Grant Com­pass´ løs­ning af den op­ga­ve syn­tes vi lød enormt in­ter­es­sant. Vi kun­ne se, der bå­de var mu­lig­hed for at gø­re en for­skel og at der var en in­ve­ste­rings­ca­se i det, og nu, fi­re år ef­ter, kon­sta­te­rer vi, at vi fik ret – sam­ti­dig med, at en ven­tu­re, Se­ed Ca­pi­tal, si­ger: ‘Det er fuld­stæn­dig rig­tigt: Her er en unik mu­lig­hed for im­pact, men og­så mu­lig­hed for at gø­re en fi­nan­si­el for­skel i for­hold til et til­ba­ge­løb på en in­ve­ste­ring’,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

Han hen­vi­ser til de 14 mil­li­o­ner fra Se­ed Ca­pi­tal, som sam­men med NE­FOs fi­re mil­li­o­ner og 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Vækst­fon­den til­sam­men ud­gør de 28 mil­li­o­ner kro­ner, som Grant Com­pass har rejst for at få ad­mi­ni­stra­tions­sy­ste­met op at flyve.

Mar­tin Høy­er-Han­sen øn­sker ik­ke at sva­re på, hvor­når fonds­sy­ste­met set med NE­FOs øj­ne er en øko­no­misk succes.

”Det vil jeg ik­ke sæt­te mål el­ler be­løb på. Vi er bragt til sted nu, hvor vi har få­et ve­ri­fi­ce­ret, at der er an­dre end os, der sy­nes, det vir­ker for­nuf­tigt. Vi er ud­mær­ket klar over de ri­si­ci, der er for­bun­det med at in­ve­ste­re i en op­start­svirk­som­hed, men og­så det af­kast, der kan væ­re i den an­den en­de – bå­de på det fi­nan­si­el­le om­rå­de og i for­hold til im­pact,” un­der­stre­ger Mar­tin Høyer-Hansen. 

Bech-Bruun: unikt digitalt koncept

In­den det nye di­gi­ta­le fonds­an­søg­nings­sy­stem gik i luf­ten, har det i et halvt år væ­ret te­stet af fon­de ad­mi­ni­stre­ret af ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun.

Iføl­ge part­ner i Bech-Bruun og fonds­ret­s­eks­pert Jo­han Wei­he har fir­ma­et gen­nem fle­re år sam­ar­bej­det med Grant Com­pass i for­bin­del­se med blandt an­det op­da­te­ring af fonds­op­lys­nin­ger i Le­gat­bo­gen. Bech-Bruun har del­ta­get ak­tivt med lø­ben­de spar­ring og juri­disk rå­d­giv­ning om­kring op­byg­nin­gen af sy­ste­met for at sik­re, at det le­ver op til gæl­den­de reg­ler bå­de in­den for fonds­lo­v­giv­nin­gen og GDPR-reglerne. 

Jo­han Wei­he for­tæl­ler, at Bech-Bruun er gå­et ind i pro­jek­tet, for­di sel­ska­bet vur­de­re­de, at det kun­ne bli­ve en re­a­li­stisk løs­ning for sær­ligt de små fonde.

Rig­tig man­ge fon­de er me­get små og har der­for svært ved at bli­ve dre­vet effektivt.

Jo­han Wei­he – part­ner, Bech-Bruun

”Vi sy­nes, der mang­le­de et di­gi­talt til­bud til de mind­ste fon­de. Sam­ti­dig er det knyt­tet op på Le­gat­bo­gen og ud­gør der­med et al­l­ro­und-sy­stem. Rig­tig man­ge fon­de er me­get små og har der­for svært ved at bli­ve dre­vet ef­fek­tivt, sær­ligt når ren­ten er så lav, som den er i dis­se år,” si­ger Jo­han Weihe.

Han pe­ger des­u­den på de lang­sig­te­de mu­lig­he­der for den kom­men­de ge­ne­ra­tion af fon­de, der ek­sem­pel­vis bli­ver stif­tet ud af familieformuer. 

”Sy­ste­met vil mu­lig­gø­re, at man kan etab­le­re fle­re nye fon­de i frem­ti­den og få det til at fun­ge­re ef­fek­tivt,” si­ger Jo­han Weihe.

Små fonde truet på eksistensen

Iføl­ge di­rek­tør David Den­ck­er fra Grant Com­pass er en af grun­di­de­er­ne med sy­ste­met at mod­vir­ke ten­den­sen til, at sta­dig fle­re små fon­de tru­es på eksistensen.

En op­gø­rel­se fra Grant Com­pass vi­ser, at fem pro­cent af de små fon­de er luk­ket i lø­bet af de se­ne­ste tre år, og fir­ma­et op­le­ver for ti­den sam­ti­dig en be­ty­de­lig vækst i an­tal­let af hen­ven­del­ser fra fon­de, der har pla­ner om at luk­ke og slukke.

”Hi­sto­risk la­ve af­kast på fon­de­nes for­mu­er kom­bi­ne­ret med øge­de om­kost­nin­ger på grund af GDPR har gjort det me­get svært at dri­ve en lil­le el­ler mel­lem­stor filan­tro­pisk fond. Så fon­de­ne for­svin­der sim­pelt­hen. An­ker Brink Lund, som jeg of­te drøf­ter de små fon­des ud­for­drin­ger med, har i lang tid ad­vo­ke­ret for at sen­de de små fon­de på ho­spi­ce. Vi ar­bej­der for at be­va­re et di­verst fondsland­skab i Dan­mark med mas­ser af små og mel­lem­sto­re fon­de i ste­det for at sen­de dem på ho­spi­ce,” si­ger David Dencker.

Mobilepay for fonde

12 an­sat­te hos Grant Com­pass fo­ku­se­rer nu ude­luk­ken­de på det di­gi­ta­le fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem. Ind­til vi­de­re er det ta­get i brug af 20 fon­de, op­ly­ser David Den­ck­er, og fi­re ad­vo­kat­hu­se er i gang med at få de­res fon­de til at bru­ge systemet.

Vi kon­kur­re­rer med ‘bu­si­ness as usu­al’, alt­så at fon­de­ne bli­ver ved med at gø­re, som de al­tid har gjort.

David Den­ck­er – di­rek­tør, Grant Compass

”Vi har ik­ke no­gen kon­kur­ren­ter. Men vi kon­kur­re­rer med ‘bu­si­ness as usu­al’, alt­så at fon­de­ne bli­ver ved med at gø­re, som de al­tid har gjort: Mod­ta­ge an­søg­nin­ger pr. e-mail el­ler med Po­st­n­ord. Der er så­gar no­gen, der sæt­ter de­res ud­de­lin­ger på pau­se, for­di de ik­ke kan hånd­te­re an­søg­nin­ger­ne i hen­hold til GD­PR-reg­ler­ne. Vo­res til­gang er ny: Vi ud­vik­ler et stan­dardsy­stem, der kan det, fon­de­ne har brug for, og så fo­ku­se­rer vi på at gø­re sy­ste­met så en­kelt og godt som mu­ligt. In­ter­nt om­ta­ler vi det som Mo­bile­pay for fon­de,” si­ger David Dencker.

Pa­ral­lel­len til Mo­bile­pay er in­gen til­fæl­dig­hed. Den nye softwa­re er ud­vik­let af et team be­stå­en­de af folk, som tid­li­ge­re har væ­ret med til ska­be blandt an­det Mo­bile­pay, Dan­ske Mo­bil­bank og Virk​.dk.

Pri­sen for at an­ven­de sy­ste­met va­ri­e­rer fra 1.000 kro­ner år­ligt for de mind­ste fon­de til 300.000 kro­ner år­ligt for de fon­de, der ud­de­ler me­re end 50 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer