Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

De dan­ske uni­ver­si­te­ter er for før­ste gang klar til at præ­sen­te­re en mo­del, der skal gø­re om­kost­nin­ger­ne ved uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­pro­jek­ter trans­pa­ren­te. Hvis mo­del­len ac­cep­te­res af de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, kan et al­vor­ligt pro­blem for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring en­de­lig væ­re løst.

Offentlige og private fonde – forskningsfinansiering 2008-2018
En ny om­kost­nings­mo­del ud­ar­bej­det af de dan­ske uni­ver­si­te­ter skal gø­re ud­gif­ter til forsk­ning trans­pa­ren­te. På gra­fen ses ud­vik­lin­gen fra 2008 til 2018 i of­fent­li­ge og pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til forsk­ning (ba­se­ret på tal fra 'Dan­ske fon­des til­sagn til forsk­ning', Damvad Analytics).

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let at præ­sen­te­re en læn­ge ef­ter­lyst om­kost­nings­mo­del, der skal ska­be trans­pa­rens om de in­di­rek­te ud­gif­ter ved forsk­nings­pro­jek­ter på universiteterne.

Det si­ger Jes­per Lan­ger­gaard, som er di­rek­tør for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, som er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for Dan­marks ot­te uni­ver­si­te­ter, der al­le er re­præ­sen­te­ret i Forum for Forskningsfinansiering.

Vi har en mo­del parat.

Jes­per Lan­ger­gaard – di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

"Vi har en mo­del pa­rat, som på en trans­pa­rent må­de kan vi­se de om­kost­nin­ger, der er i for­bin­del­se med forsk­nings­pro­jek­ter. Og vi vil rig­tig ger­ne drøf­te den med par­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring,” si­ger Jes­per Langergaard.

En trans­pa­rent om­kost­nings­mo­del har væ­ret ef­ter­lyst af blandt an­dre de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i åre­vis. Mang­len på en mo­del var en cen­tral år­sag til, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev etab­le­ret i slut­nin­gen af 2018.

Her sid­der – ud­over de ot­te uni­ver­si­te­ter – og­så de fem stør­ste pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, tre of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de og en­de­lig Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets departementschef.

Men ik­ke kun fon­de­ne har ef­ter­s­purgt en om­kost­nings­mo­del. Fle­re gan­ge har og­så sta­tens rå­d­gi­ver på det forsk­nings­po­li­ti­ske om­rå­de, Dan­marks Forsk­­nings- og in­nova­tions­po­li­tisk Råd (DFiR), me­get kraf­tigt op­for­dret til, at uni­ver­si­te­ter­ne ud­ar­bej­der en mo­del, som ska­ber syn­lig­hed om pri­sen på forskning.

Se­ne­st i april i år sag­de da­væ­ren­de for­mand for DFiR Jens Od­ders­he­de til Fun­dats, at det nu var på hø­je tid, at mo­del­len blev færdig:

“Hvis fon­de­ne skal væ­re med til at fi­nan­si­e­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger, så skal fon­de­ne jo væ­re sten­sik­re på, hvad de fi­nan­si­e­rer. Der må ik­ke væ­re uklar­he­der i, hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Der­for ta­ler vi om en ‘fæl­les’ mo­del. Det er en god idé, at uni­ver­si­te­ter­ne nu la­ver en bud­get­mo­del, som gør det syn­ligt bå­de for pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, hvad de in­di­rek­te om­kost­nin­ger re­elt er, og hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Det er jo ik­ke umu­ligt, det er ba­re lidt ind­vik­let. Men vi si­ger og­så: Kæ­re ven­ner, det er snart ved at væ­re i 12. ti­me. Nu skal der ske no­get,” sag­de Jens Oddershede.

Tålmodighed løber tør

Jes­per Lan­ger­skov er enig i, at mo­del­len har væ­ret læn­ge un­der­vejs, og at det kun kan gå for lang­somt at få ind­ledt drøf­tel­ser­ne om den nye mo­del i Forum for Forskningsfinansiering.

Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser imid­ler­tid til Fun­dats, at det ik­ke har nog­le ak­tu­el­le pla­ner om at ind­kal­de par­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring til et mø­de, selv­om uni­ver­si­te­ter­ne har den læn­ge ven­te­de mo­del parat.

Dén mel­ding ærg­rer Jes­per Langergaard.

Jeg er helt enig med DFiR, det her ha­ster. Der­for har vi og­så spurgt mi­ni­ste­ri­et om, hvor­når det næ­ste mø­de kom­mer. Vi har få­et at vi­de, at der er gå­et cor­o­na i den.

Jes­per Lan­ger­gaard – di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

"Jeg er helt enig med DFiR, det her ha­ster. Der­for har vi og­så spurgt mi­ni­ste­ri­et om, hvor­når det næ­ste mø­de kom­mer. Vi har få­et at vi­de, at der er gå­et cor­o­na i den. Vi har så­dan set en mo­del klar, som vi ger­ne vil præ­sen­te­re for fon­de­ne. Så man kan si­ge, at vi har gjort vo­res hjem­me­ar­bej­de. Vi af­ven­ter en ny mø­de­da­to med en vis tå­l­mo­dig­hed, for­di der li­ge nu er en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion. Men vo­res tå­l­mo­dig­hed lø­ber selv­føl­ge­lig og­så tør på et tids­punkt, for det ha­ster at kom­me vi­de­re med sam­ar­bej­det,” si­ger Jes­per Langergaard.

Strategisk råderum

Et af­gø­ren­de for­mål med en fæl­les om­kost­nings­mo­del på tværs af uni­ver­si­te­ter og fon­de er at løf­te en del af fonds­mid­ler­nes in­di­rek­te pres på uni­ver­si­te­ter­nes så­kald­te ‘stra­te­gi­ske rå­de­rum’. Det er den selv­be­stem­mel­se, der iføl­ge uni­ver­si­tets­lo­ven ik­ke må knæg­tes, men som iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne for­mind­skes, når fonds­mid­ler­ne til forsk­ning forøges.

“Ram­mer og vil­kår for fi­nan­si­e­ring af forsk­ning ved in­sti­tu­tio­ner­ne pas­ser ik­ke til den ak­tu­el­le prak­sis, hvor sta­dig me­re forsk­ning gen­nem­fø­res med ek­stern fi­nan­si­e­ring, og hvor in­sti­tu­tio­ner­ne op­le­ver at ha­ve et be­græn­set øko­no­misk og stra­te­gisk rå­de­rum til eg­ne pri­o­ri­te­rin­ger og be­slut­nin­ger om forsk­ning – og til at lø­se de­res sam­le­de op­ga­vepor­te­føl­je, her­un­der at ud­by­de forsk­nings­ba­se­ret ud­dan­nel­se,” skri­ver DFiR i sin se­ne­ste rap­port fra april 2020.

Om Forum for Forskningsfinansiering

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring be­står af le­del­ses­re­præ­sen­tan­ter fra pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, uni­ver­si­te­ter­ne og Ud­­dan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet.

Forum­met sam­men­sæt­tes af:

 • Et med­lem ud­pe­get af Carlsbergfondet
 • Et med­lem ud­pe­get af Lundbeckfonden
 • Et med­lem ud­pe­get af No­vo Nor­disk Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af Ve­lux Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af Vil­lum Fonden
 • Rek­tor for Aal­borg Universitet
 • Rek­tor for Aar­hus Universitet
 • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School
 • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
 • Rek­tor for IT-Universitetet
 • Rek­tor for Kø­ben­havns Universitet
 • Rek­tor for Roskil­de Universitet
 • Rek­tor for Syd­dansk Universitet
 • For­mand for Dan­marks Frie Forskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Grundforskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Innovationsfond

Forum­met mø­des som ud­gangs­punkt to gan­ge år­ligt og se­kre­ta­ri­ats­be­tje­nes af Ud­­dan­­nel­­ses- og Forskningsministeriet. 

Fle­re dan­ske og in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at hver gang et forsk­nings­pro­jekt ko­ster 100 kr. i di­rek­te om­kost­nin­ger, så føl­ger der ik­ke sjæl­dent in­di­rek­te om­kost­nin­ger med til ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­je, var­me, elek­tri­ci­tet på mindst 60 kr.

Når uni­ver­si­te­ter­ne mod­ta­ger fonds­mid­ler til et forsk­nings­pro­jekt, skal de alt­så of­te selv be­ko­ste et be­løb på mindst 60 pct. af be­vil­lin­ger­ne til de in­di­rek­te om­kost­nin­ger. En­kel­te fon­de dæk­ker en del af dis­se om­kost­nin­ger med et så­kaldt over­he­adtil­læg på mel­lem 5 og 20 pct., men de fle­ste gør ikke.

Når uni­ver­si­te­ter­ne år­ligt mod­ta­ger fonds­støt­te for mil­li­ar­der af kro­ner, vok­ser de in­di­rek­te om­kost­nin­ger der­for, som uni­ver­si­te­ter­ne alt­over­ve­jen­de be­ta­ler med de­res så­kald­te ba­sis­mid­ler. Men ba­sis­mid­ler­ne er sam­ti­dig de pen­ge, som uni­ver­si­te­ter­ne skal bru­ge til at gen­nem­fø­re de­res eg­ne stra­te­gi­ske pla­ner – ek­sem­pel­vis til at an­sæt­te nye for­ske­re og un­der­vi­se­re. El­ler til at gen­nem­fø­re forsk­ning og un­der­vis­ning, som ik­ke kan op­nå fondsstøtte.

Det er imid­ler­tid om­stridt, om det stra­te­gi­ske rå­de­rum bør sik­res ved, at fon­de­ne be­ta­ler fle­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger, el­ler ved at sta­ten øger basismidlerne.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…