Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

De danske universiteter er for første gang klar til at præsentere en model, der skal gøre omkostningerne ved universiteternes forskningsprojekter transparente. Hvis modellen accepteres af de forskningsfinansierende fonde, kan et alvorligt problem for dansk forskningsfinansiering endelig være løst.

Offentlige og private fonde – forskningsfinansiering 2008-2018
En ny om­kost­nings­mo­del ud­ar­bej­det af de dan­ske uni­ver­si­te­ter skal gø­re ud­gif­ter til forsk­ning trans­pa­ren­te. På gra­fen ses ud­vik­lin­gen fra 2008 til 2018 i of­fent­li­ge og pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til forsk­ning (ba­se­ret på tal fra 'Dan­ske fon­des til­sagn til forsk­ning', Damvad Analytics).

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let at præ­sen­te­re en læn­ge ef­ter­lyst om­kost­nings­mo­del, der skal ska­be trans­pa­rens om de in­di­rek­te ud­gif­ter ved forsk­nings­pro­jek­ter på universiteterne.

Det si­ger Jes­per Lan­ger­gaard, som er di­rek­tør for Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, som er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for Dan­marks ot­te uni­ver­si­te­ter, der al­le er re­præ­sen­te­ret i Forum for Forskningsfinansiering.

Vi har en mo­del parat.

Jes­per Lan­ger­gaard – di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

"Vi har en mo­del pa­rat, som på en trans­pa­rent må­de kan vi­se de om­kost­nin­ger, der er i for­bin­del­se med forsk­nings­pro­jek­ter. Og vi vil rig­tig ger­ne drøf­te den med par­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring,” si­ger Jes­per Langergaard.

En trans­pa­rent om­kost­nings­mo­del har væ­ret ef­ter­lyst af blandt an­dre de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i åre­vis. Mang­len på en mo­del var en cen­tral år­sag til, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev etab­le­ret i slut­nin­gen af 2018.

Her sid­der – ud­over de ot­te uni­ver­si­te­ter – og­så de fem stør­ste pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, tre of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de og en­de­lig Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets departementschef.

Men ik­ke kun fon­de­ne har ef­ter­s­purgt en om­kost­nings­mo­del. Fle­re gan­ge har og­så sta­tens rå­d­gi­ver på det forsk­nings­po­li­ti­ske om­rå­de, Dan­marks Forsk­nings- og in­nova­tions­po­li­tisk Råd (DFiR), me­get kraf­tigt op­for­dret til, at uni­ver­si­te­ter­ne ud­ar­bej­der en mo­del, som ska­ber syn­lig­hed om pri­sen på forskning.

Se­ne­st i april i år sag­de da­væ­ren­de for­mand for DFiR Jens Od­ders­he­de til Fun­dats, at det nu var på hø­je tid, at mo­del­len blev færdig:

“Hvis fon­de­ne skal væ­re med til at fi­nan­si­e­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger, så skal fon­de­ne jo væ­re sten­sik­re på, hvad de fi­nan­si­e­rer. Der må ik­ke væ­re uklar­he­der i, hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Der­for ta­ler vi om en ‘fæl­les’ mo­del. Det er en god idé, at uni­ver­si­te­ter­ne nu la­ver en bud­get­mo­del, som gør det syn­ligt bå­de for pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, hvad de in­di­rek­te om­kost­nin­ger re­elt er, og hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Det er jo ik­ke umu­ligt, det er ba­re lidt ind­vik­let. Men vi si­ger og­så: Kæ­re ven­ner, det er snart ved at væ­re i 12. ti­me. Nu skal der ske no­get,” sag­de Jens Oddershede.

Tålmodighed løber tør

Jes­per Lan­ger­skov er enig i, at mo­del­len har væ­ret læn­ge un­der­vejs, og at det kun kan gå for lang­somt at få ind­ledt drøf­tel­ser­ne om den nye mo­del i Forum for Forskningsfinansiering.

Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser imid­ler­tid til Fun­dats, at det ik­ke har nog­le ak­tu­el­le pla­ner om at ind­kal­de par­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring til et mø­de, selv­om uni­ver­si­te­ter­ne har den læn­ge ven­te­de mo­del parat.

Dén mel­ding ærg­rer Jes­per Langergaard.

Jeg er helt enig med DFiR, det her ha­ster. Der­for har vi og­så spurgt mi­ni­ste­ri­et om, hvor­når det næ­ste mø­de kom­mer. Vi har få­et at vi­de, at der er gå­et cor­o­na i den.

Jes­per Lan­ger­gaard – di­rek­tør, Dan­ske Universiteter

"Jeg er helt enig med DFiR, det her ha­ster. Der­for har vi og­så spurgt mi­ni­ste­ri­et om, hvor­når det næ­ste mø­de kom­mer. Vi har få­et at vi­de, at der er gå­et cor­o­na i den. Vi har så­dan set en mo­del klar, som vi ger­ne vil præ­sen­te­re for fon­de­ne. Så man kan si­ge, at vi har gjort vo­res hjem­me­ar­bej­de. Vi af­ven­ter en ny mø­de­da­to med en vis tå­l­mo­dig­hed, for­di der li­ge nu er en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion. Men vo­res tå­l­mo­dig­hed lø­ber selv­føl­ge­lig og­så tør på et tids­punkt, for det ha­ster at kom­me vi­de­re med sam­ar­bej­det,” si­ger Jes­per Langergaard.

Strategisk råderum

Et af­gø­ren­de for­mål med en fæl­les om­kost­nings­mo­del på tværs af uni­ver­si­te­ter og fon­de er at løf­te en del af fonds­mid­ler­nes in­di­rek­te pres på uni­ver­si­te­ter­nes så­kald­te ‘stra­te­gi­ske rå­de­rum’. Det er den selv­be­stem­mel­se, der iføl­ge uni­ver­si­tets­lo­ven ik­ke må knæg­tes, men som iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne for­mind­skes, når fonds­mid­ler­ne til forsk­ning forøges.

“Ram­mer og vil­kår for fi­nan­si­e­ring af forsk­ning ved in­sti­tu­tio­ner­ne pas­ser ik­ke til den ak­tu­el­le prak­sis, hvor sta­dig me­re forsk­ning gen­nem­fø­res med ek­stern fi­nan­si­e­ring, og hvor in­sti­tu­tio­ner­ne op­le­ver at ha­ve et be­græn­set øko­no­misk og stra­te­gisk rå­de­rum til eg­ne pri­o­ri­te­rin­ger og be­slut­nin­ger om forsk­ning – og til at lø­se de­res sam­le­de op­ga­vepor­te­føl­je, her­un­der at ud­by­de forsk­nings­ba­se­ret ud­dan­nel­se,” skri­ver DFiR i sin se­ne­ste rap­port fra april 2020.

Om Forum for Forskningsfinansiering

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring be­står af le­del­ses­re­præ­sen­tan­ter fra pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, uni­ver­si­te­ter­ne og Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet.

Forum­met sam­men­sæt­tes af:

 • Et med­lem ud­pe­get af Carlsbergfondet
 • Et med­lem ud­pe­get af Lundbeckfonden
 • Et med­lem ud­pe­get af No­vo Nor­disk Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af Ve­lux Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af Vil­lum Fonden
 • Rek­tor for Aal­borg Universitet
 • Rek­tor for Aar­hus Universitet
 • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School
 • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
 • Rek­tor for IT-Universitetet
 • Rek­tor for Kø­ben­havns Universitet
 • Rek­tor for Roskil­de Universitet
 • Rek­tor for Syd­dansk Universitet
 • For­mand for Dan­marks Frie Forskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Grundforskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Innovationsfond

Forum­met mø­des som ud­gangs­punkt to gan­ge år­ligt og se­kre­ta­ri­ats­be­tje­nes af Ud­dan­nel­ses- og Forskningsministeriet. 

Fle­re dan­ske og in­ter­na­tio­na­le un­der­sø­gel­ser vi­ser, at hver gang et forsk­nings­pro­jekt ko­ster 100 kr. i di­rek­te om­kost­nin­ger, så føl­ger der ik­ke sjæl­dent in­di­rek­te om­kost­nin­ger med til ad­mi­ni­stra­tion, hus­le­je, var­me, elek­tri­ci­tet på mindst 60 kr.

Når uni­ver­si­te­ter­ne mod­ta­ger fonds­mid­ler til et forsk­nings­pro­jekt, skal de alt­så of­te selv be­ko­ste et be­løb på mindst 60 pct. af be­vil­lin­ger­ne til de in­di­rek­te om­kost­nin­ger. En­kel­te fon­de dæk­ker en del af dis­se om­kost­nin­ger med et så­kaldt over­he­adtil­læg på mel­lem 5 og 20 pct., men de fle­ste gør ikke.

Når uni­ver­si­te­ter­ne år­ligt mod­ta­ger fonds­støt­te for mil­li­ar­der af kro­ner, vok­ser de in­di­rek­te om­kost­nin­ger der­for, som uni­ver­si­te­ter­ne alt­over­ve­jen­de be­ta­ler med de­res så­kald­te ba­sis­mid­ler. Men ba­sis­mid­ler­ne er sam­ti­dig de pen­ge, som uni­ver­si­te­ter­ne skal bru­ge til at gen­nem­fø­re de­res eg­ne stra­te­gi­ske pla­ner – ek­sem­pel­vis til at an­sæt­te nye for­ske­re og un­der­vi­se­re. El­ler til at gen­nem­fø­re forsk­ning og un­der­vis­ning, som ik­ke kan op­nå fondsstøtte.

Det er imid­ler­tid om­stridt, om det stra­te­gi­ske rå­de­rum bør sik­res ved, at fon­de­ne be­ta­ler fle­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger, el­ler ved at sta­ten øger basismidlerne.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer