Ar­tik­ler tag­get med:

Forskningsfinansiering

Indirekte omkostninger er stadig en øm tå i fondes forskningsfinansiering

I 2016 støt­te­de 4 ud af 20 pri­va­te forsk­nings­fon­de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning, vi­ste en stikprø­ve fo­re­ta­get af Fun­dats den­gang. I 2020 har fon­de­ne rykket…

Novo Nordisk Fonden revser offentlig forskningsfinansiering

Tal­let 1 kan ved før­ste øje­kast fo­re­kom­me let­fat­te­ligt, men det gav al­li­ge­vel an­led­ning til sværds­lag og grad­bøj­nin­ger ved Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­po­li­tisk Top­mø­de 2020 på…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til samlet…

KU: Fondsmidler skal fremover dække husleje til staten

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vil frem­over be­de de pri­va­te fon­de om at dæk­ke hus­le­je, der i sid­ste en­de hav­ner i statskas­sen. Det for­tæl­ler uni­ver­si­tets­di­rek­tør Jes­per Ole­sen. Hus­le­je­tilskud­det skal hjæl­pes på vej af en ny bud­get­mo­del, der skal do­ku­men­te­re uni­ver­si­te­tets ud­gif­ter til forsk­ning ty­de­li­ge­re. Hos No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker man dog i ud­gangs­punk­tet ik­ke at be­vil­ge pen­ge til husleje.

Lundbeckfonden: Fonde bør eksperimentere med bedømmelsespaneler

De forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de bør ta­ge de­res ud­bred­te brug af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler op til kri­tisk over­vej­el­se. Ti­den er kom­met til, at fon­de­ne hand­ler ri­si­ko­vil­ligt og eks­pe­ri­men­te­rer med pa­ne­ler­ne for at for­bed­re forsk­nings­fi­nan­si­e­rin­gen. Det me­ner Lund­beck­fon­dens Tho­mas Sinkjær. Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter vur­de­rer, at tra­di­tio­nel­le be­døm­mel­ses­pa­ne­ler of­te har sto­re pro­ble­mer med at iden­ti­fi­ce­re den ba­ne­bry­den­de forskning.

Vision: Fonde vil tegne fremtidens videnssamfund

Dan­mark har brug for en vi­sion for frem­ti­dens vi­dens­sam­fund, og fon­de­ne vil sid­de med ved bor­det, når den skal for­mu­le­res. Så­dan lød nog­le af bud­ska­ber­ne fra de­bat­ten om fon­de­nes rol­le i den frie forsk­ning ved års­mø­det i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

KU vil dokumentere forskningsomkostninger for fonde

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vil nu ar­bej­de på en full cost-mo­del, der kan do­ku­men­te­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger for­bun­det med kon­kre­te ek­ster­ne forsk­nings­be­vil­lin­ger. Hvis de øv­ri­ge uni­ver­si­te­ter føl­ger KU, er fon­de og uni­ver­si­te­ter der­med eni­ge om et hidtil uaf­kla­ret punkt frem mod det kom­men­de mø­de i Forum for Forskningsfinansiering.

Ikke en eneste dansk fond betaler den reelle pris for forskning

Hø­je­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark kan præ­cist pris­fast­sæt­te, hvad et pro­jekt ko­ster. Pri­sen vil væ­re for­skel­lig fra in­sti­tu­tion til in­sti­tu­tion, men me­to­den for be­reg­nin­gen er over­ord­net den sam­me. In­gen dansk fond har no­gen­sin­de be­talt pri­sen – of­fent­lig som pri­vat. Det me­ner pro­jekt­kon­su­lent ved Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, ph.d. As­ger Bo Skjer­ning Steffensen.

Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forsk­nings­mi­ni­ster, Sø­ren Pind, øn­sker fæl­les spil­le­reg­ler for dæk­ning af uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Der­for har han ori­en­te­ret fem fon­de om, at de se­ne­re i år vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Set fra mi­ni­ste­ri­ets bord hand­ler det om at sik­re uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum. ”For fon­de er det vig­tigt, at de­res forsk­ning er ’me­re-forsk­ning’, og ik­ke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Lebech.

Storfonde lunkne overfor regeringens Forum for Forskningsfinansiering

In­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­støt­tet forsk­ning er ved at væ­re et så om­fat­ten­de pro­blem, at uni­ver­si­te­ter­ne ri­si­ke­rer at mi­ste de­res stra­te­gi­ske hand­le­rum, me­ner re­ge­rin­gen. Der­for vil forsk­nings­mi­ni­ste­ren nu etab­le­re Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, hvor han vil in­vi­te­re fon­de og uni­ver­si­te­ter til at gå i di­a­log om at fin­de fæl­les løs­nin­ger. Men agen­da­en for forum­met får en lun­ken mod­ta­gel­se af stor­fon­de­nes bestyrelsesformænd.

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…