Vision: Fonde vil tegne fremtidens videnssamfund

Dan­mark har brug for en vi­sion for frem­ti­dens vi­dens­sam­fund, og fon­de­ne vil sid­de med ved bor­det, når den skal for­mu­le­res. Så­dan lød nog­le af bud­ska­ber­ne fra de­bat­ten om fon­de­nes rol­le i den frie forsk­ning ved års­mø­det i Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
"Lad os nu sæt­te os ned og la­ve en plan. Vi har fak­tisk en helt fan­ta­stisk mu­lig­hed i Dan­mark, hvis vi kan fin­de fæl­les fod­slag blandt uni­ver­si­te­ter, mi­ni­ste­ri­er og fon­de," si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den (fo­to Lars Svankjær).

De forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de vil for­mu­le­re en sam­funds­vi­sion for Dan­mark, hvor vi­den og forsk­ning spil­ler en cen­tral rolle.

Am­bi­tio­nen blev meldt ud, da Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab for ny­lig in­vi­te­re­de po­li­ti­ke­re, uni­ver­si­te­ter og fon­de til Forsk­nings­po­li­tisk Års­mø­de med pa­nel­de­bat om bl.a. fon­de­nes rol­le i den frie forskning.

Mod slut­nin­gen af de­bat­ten tog be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher or­det fra publikumsrækkerne:

Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er, i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig meget.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet 

“Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er, i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Besenbacher.

Han un­der­stre­ge­de, at man­ge af ti­dens stør­ste sam­funds­ud­for­drin­ger kun kan lø­ses ved at ind­dra­ge forsk­ning og forskere:

“Når vi ser på den ver­den, vi le­ver i i dag, er det en ek­stremt kom­pleks ver­den med kli­maud­for­drin­ger, de­mo­gra­fi­ske ud­for­drin­ger, øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger osv. Så der­for be­ty­der forsk­ning rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Besenbacher.

Han sam­men­lig­ne­de am­bi­tio­nen om at for­mu­le­re en sam­funds­vi­sion med 1950'ernes og 1960'ernes ar­bej­de med at gi­ve ret­ning til frem­ti­dens Danmark:

“Her prø­ve­de man at teg­ne vel­færds­sam­fun­det de næ­ste 50 år ved at sæt­te folk sam­men fra forsk­ning, kul­tur­ver­de­nen, po­li­ti­ke­re og embedsfolk.”

Villum Fonden: Vi har en fantastisk mulighed

Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm delt­og og­så i mø­det. Og han er enig i, at der er be­hov for en sam­funds­vi­sion, som byg­ger på forskning:

“Dan­mark har en am­bi­tion om, at vi i 2030 skal væ­re om­stil­let til et di­gi­talt og vi­dens­ba­se­ret sam­fund. Det har en helt mas­se im­pli­ka­tio­ner. Men den dri­ven­de kraft er jo, at vi er på fron­ten af vi­den. Og der kan de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, in­klu­siv Vil­lum Fon­den, jo spil­le en stor rol­le ved at un­der­støt­te, at vi har de frem­me­ste for­ske­re på de dan­ske uni­ver­si­te­ter, som kan ud­veks­le vi­den med de frem­me­ste for­ske­re uden­for," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Han un­der­stre­ger, at der i Dan­mark er et stort po­ten­ti­a­le, som fon­de­ne kan væ­re med til at indfri:

“De men­ne­sker, som kan se et be­hov for hidtil ukendt vi­den og bru­ge ti år på at fyl­de den tom­me plet på land­kor­tet, er der ik­ke ret man­ge af i ver­den. I Dan­mark er vi rig­tig godt med. Men vi mang­ler de sid­ste ti pct. for at væ­re fuld­stæn­dig i toppen."

Tho­mas Bjørn­holm læg­ger vægt på, at in­ve­ste­ring i de klo­ge­ste ho­ve­d­er kan ska­be rin­ge i van­det, som kan kom­me re­sten af sam­fun­det til gode:

“Hvis vi kan få Dan­mark derop, så vil der væ­re rig­tig man­ge po­si­ti­ve af­led­te al­men­nyt­ti­ge ef­fek­ter. F.eks. et le­ven­de in­nova­tions­øko­sy­stem. Så vi­sio­nen skal få os derop, hvor vi kan få glæ­de af de af­led­te ef­fek­ter bå­de på øko­no­mi­en og an­dre sam­funds­ud­for­drin­ger," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Han op­for­drer der­for al­le de cen­tra­le ak­tø­rer på om­rå­det til at hand­le nu:

"Lad os nu sæt­te os ned og la­ve en plan. Vi har fak­tisk en helt fan­ta­stisk mu­lig­hed i Dan­mark, hvis vi kan fin­de fæl­les fod­slag blandt uni­ver­si­te­ter, mi­ni­ste­ri­er og fon­de. Så har vi bå­de udø­ver­ne af forsk­nin­gen, dem, der sæt­ter de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer og dem, der kan kom­me med højok­tan-ben­zi­­nen, nem­lig fondene.”

Tillid til universiteterne mangler

Selv­om bå­de Tho­mas Bjørn­holm og Flem­m­ing Be­sen­ba­cher ger­ne vil gø­re forsk­ning til et cen­tralt ele­ment i vi­sio­nen for frem­ti­dens sam­fund, så pe­ge­de Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på Forsk­nings­po­li­tisk Års­mø­de og­så på en i hans øj­ne al­vor­lig forhindring:

Flemming Besenbacher, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
"Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på mødet.

“Når man be­væ­ger sig ind, hvor det vir­ke­lig gæl­der – ek­sem­pel­vis i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et – så fin­des den til­lid ik­ke til uni­ver­si­te­ter­ne, som bur­de væ­re der i Dan­mark i dag. Det er ba­re et fak­tum,” sag­de han.

Forsk­nings­ord­fø­rer­ne So­fie Car­sten Ni­el­sen (R), Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl (DF), og Me­re­te Sche­els­beck (K) i de­bat­pa­ne­let var eni­ge om, at den stats­li­ge in­ve­ste­ring i forsk­nin­gen bør øges, nu hvor de pri­va­te fon­de pri­o­ri­te­rer om­rå­det massivt.

Men som Flem­m­ing Be­sen­ba­cher un­der­stre­ge­de de og­så, at til­li­den til uni­ver­si­te­ter­ne skal øges for at kun­ne til­træk­ke fle­re skattekroner:

“En stør­re in­ve­ste­ring i forsk­ning for­ud­sæt­ter til­lid fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Og hvis uni­ver­si­te­ter­ne skal vi­ses den til­lid, så skal de kun­ne by­de ind i den vi­sion, som jeg sy­nes Flem­m­ing Be­sen­ba­cher så fint tal­te om. Det er fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for Dan­marks frem­tid, at vi in­ve­ste­rer me­re i ud­dan­nel­se og forsk­ning. Uni­ver­si­te­ter­ne er der­for nødt til at fin­de en for­tæl­ling,” sag­de So­fie Car­sten Ni­el­sen og hen­vend­te sig til rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik Wegener:

Hvis jeg skal skaf­fe op­bak­ning til mas­sivt fle­re ba­sis­mid­ler, så er der nødt til at ind­fin­de sig en åben­hed. Vi hø­rer ik­ke om, hvad I på uni­ver­si­te­ter­ne vil bru­ge pen­ge­ne på. Vi hø­rer mest om, at I slås med hin­an­den om dem.

So­fie Car­sten Ni­el­sen – Forsk­nings­ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

“Hvis jeg skal skaf­fe op­bak­ning til mas­sivt fle­re ba­sis­mid­ler, så er der nødt til at ind­fin­de sig en åben­hed. Vi hø­rer ik­ke om, hvad I på uni­ver­si­te­ter­ne vil bru­ge pen­ge­ne på. Vi hø­rer mest om, at I slås med hin­an­den om dem.”

Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl er­klæ­re­de sig enig i, at til­li­den til uni­ver­si­te­ter­ne kun­ne bli­ve stær­ke­re, selv­om han og­så så tegn på en po­si­tiv udvikling:

“Da jeg star­te­de for syv år si­den, der var ik­ke det sam­me ni­veau af til­lid til, at uni­ver­si­te­ter­ne – spe­ci­elt ik­ke på tværs – kun­ne lø­se ret me­get. Det tror jeg me­re på i dag. Der skal sta­dig ar­bej­des på det for at få den bre­de po­li­tisk an­er­ken­del­se af det, men jeg tror, at vi er godt i vej,” sag­de han.

Enighed om flere midler til forskning

Bå­de So­fie Car­sten Ni­el­sen, Me­re­te Sche­els­beck og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl var eni­ge om, at det er på ti­de med fle­re stats­li­ge mid­ler til forskningen:

“Mid­ler­ne skal selv­føl­ge­lig øges, så snart der kom­mer fle­re pen­ge fra fon­de­ne. Og vi er så­dan set og­så op­ta­get af, at vi ge­ne­relt får øget ba­sis­mid­ler­ne, så uni­ver­si­te­ter­ne og­så kan ab­sor­be­re den fan­ta­sti­ske støt­te, der kom­mer fra fon­de­ne,” sag­de Me­re­te Scheelsbeck.

Sofie Carsten Nielsen, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Forsk­nings­ord­fø­rer­ne So­fie Car­sten Ni­el­sen (R), Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl (DF), og Me­re­te Sche­els­beck (K) i de­bat­pa­ne­let var eni­ge om, at den stats­li­ge in­ve­ste­ring i forsk­nin­gen bør øges, nu hvor de pri­va­te fon­de pri­o­ri­te­rer om­rå­det massivt.

“Vi står for­an en dis­kus­sion om ba­sis­mid­ler. I den sam­men­hæng er det op­lagt at ta­le om at sik­re en or­dent­li­ge ba­lan­ce. Der skal væ­re til­stræk­ke­li­ge ba­sis­mid­ler til, at det gi­ver me­ning [for for­sker­ne, red.] at kom­me ud at sø­ge fonds­mid­ler,” sag­de Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

“For mig er der in­gen tvivl. Vi skal ha­ve en ny glo­ba­li­se­rings­af­ta­le. Nu hvor det går godt, skal der en saltvand­s­ind­sprøjt­ning til i for­hold til ba­sis­mid­ler. Mid­ler­ne skal gå til lang­sig­te­de mål og flek­si­bi­li­tet. Det er af­gø­ren­de. Men det kræ­ver, at der er op­bak­ning til det, og at in­ve­ste­rin­gen har en ret­ning – en sam­let for­tæl­ling – for det le­ver po­li­ti­ker­ne af at kun­ne la­ve,” sag­de So­fie Car­sten Nielsen.

KU: Vil gerne gøre universiteterne til samfundsmotor

Hen­rik We­ge­ner til­slut­te­de sig idéen om at pla­ce­re forsk­ning cen­tralt i en vi­sion for sam­fun­det. Han delt­og sid­ste år i en grup­pe på ti rek­to­rer i et tre-da­­ges rå­d­giv­nings­mø­de med pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ste­ren fra Sin­ga­po­re med fo­kus på uni­ver­si­te­ter­nes rol­le i Sin­ga­po­res udvikling:

“Og hvor vil­le det dog væ­re fan­ta­stisk, hvis vi her­hjem­me kun­ne gø­re det sam­me på et pas­sen­de po­li­tisk ni­veau. Jeg vil fak­tisk ger­ne gø­re uni­ver­si­te­ter­ne til mo­to­ren i de næ­ste ty­ve års ud­vik­ling i det dan­ske sam­fund. Hvor­dan gør vi det? Lad os ger­ne ta­ge rek­to­rer ind ude­fra og få dem til at kig­ge på os. Vi vil me­get ger­ne ud­for­dres. Men vi vil og­så ger­ne ha­ve op­mærk­som­hed fra den øver­ste hyl­de. El­lers kom­mer det ik­ke til at flyt­te sig så me­get, som det har po­ten­ti­a­le til,” slut­te­de Hen­rik Wegener.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: