Vision: Fonde vil tegne fremtidens videnssamfund

Danmark har brug for en vision for fremtidens videnssamfund, og fondene vil sidde med ved bordet, når den skal formuleres. Sådan lød nogle af budskaberne fra debatten om fondenes rolle i den frie forskning ved årsmødet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
"Lad os nu sæt­te os ned og la­ve en plan. Vi har fak­tisk en helt fan­ta­stisk mu­lig­hed i Dan­mark, hvis vi kan fin­de fæl­les fod­slag blandt uni­ver­si­te­ter, mi­ni­ste­ri­er og fon­de," si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den (fo­to Lars Svankjær).

De forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de vil for­mu­le­re en sam­funds­vi­sion for Dan­mark, hvor vi­den og forsk­ning spil­ler en cen­tral rolle.

Am­bi­tio­nen blev meldt ud, da Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab for ny­lig in­vi­te­re­de po­li­ti­ke­re, uni­ver­si­te­ter og fon­de til Forsk­nings­po­li­tisk Års­mø­de med pa­nel­de­bat om bl.a. fon­de­nes rol­le i den frie forskning.

Mod slut­nin­gen af de­bat­ten tog be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher or­det fra publikumsrækkerne:

Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er, i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig meget.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet 

“Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er, i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Besenbacher.

Han un­der­stre­ge­de, at man­ge af ti­dens stør­ste sam­funds­ud­for­drin­ger kun kan lø­ses ved at ind­dra­ge forsk­ning og forskere:

“Når vi ser på den ver­den, vi le­ver i i dag, er det en ek­stremt kom­pleks ver­den med kli­maud­for­drin­ger, de­mo­gra­fi­ske ud­for­drin­ger, øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger osv. Så der­for be­ty­der forsk­ning rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Besenbacher.

Han sam­men­lig­ne­de am­bi­tio­nen om at for­mu­le­re en sam­funds­vi­sion med 1950'ernes og 1960'ernes ar­bej­de med at gi­ve ret­ning til frem­ti­dens Danmark:

“Her prø­ve­de man at teg­ne vel­færds­sam­fun­det de næ­ste 50 år ved at sæt­te folk sam­men fra forsk­ning, kul­tur­ver­de­nen, po­li­ti­ke­re og embedsfolk.”

Villum Fonden: Vi har en fantastisk mulighed

Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm delt­og og­så i mø­det. Og han er enig i, at der er be­hov for en sam­funds­vi­sion, som byg­ger på forskning:

“Dan­mark har en am­bi­tion om, at vi i 2030 skal væ­re om­stil­let til et di­gi­talt og vi­dens­ba­se­ret sam­fund. Det har en helt mas­se im­pli­ka­tio­ner. Men den dri­ven­de kraft er jo, at vi er på fron­ten af vi­den. Og der kan de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, in­klu­siv Vil­lum Fon­den, jo spil­le en stor rol­le ved at un­der­støt­te, at vi har de frem­me­ste for­ske­re på de dan­ske uni­ver­si­te­ter, som kan ud­veks­le vi­den med de frem­me­ste for­ske­re uden­for," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Han un­der­stre­ger, at der i Dan­mark er et stort po­ten­ti­a­le, som fon­de­ne kan væ­re med til at indfri:

“De men­ne­sker, som kan se et be­hov for hidtil ukendt vi­den og bru­ge ti år på at fyl­de den tom­me plet på land­kor­tet, er der ik­ke ret man­ge af i ver­den. I Dan­mark er vi rig­tig godt med. Men vi mang­ler de sid­ste ti pct. for at væ­re fuld­stæn­dig i toppen."

Tho­mas Bjørn­holm læg­ger vægt på, at in­ve­ste­ring i de klo­ge­ste ho­ve­d­er kan ska­be rin­ge i van­det, som kan kom­me re­sten af sam­fun­det til gode:

“Hvis vi kan få Dan­mark derop, så vil der væ­re rig­tig man­ge po­si­ti­ve af­led­te al­men­nyt­ti­ge ef­fek­ter. F.eks. et le­ven­de in­nova­tions­øko­sy­stem. Så vi­sio­nen skal få os derop, hvor vi kan få glæ­de af de af­led­te ef­fek­ter bå­de på øko­no­mi­en og an­dre sam­funds­ud­for­drin­ger," si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Han op­for­drer der­for al­le de cen­tra­le ak­tø­rer på om­rå­det til at hand­le nu:

"Lad os nu sæt­te os ned og la­ve en plan. Vi har fak­tisk en helt fan­ta­stisk mu­lig­hed i Dan­mark, hvis vi kan fin­de fæl­les fod­slag blandt uni­ver­si­te­ter, mi­ni­ste­ri­er og fon­de. Så har vi bå­de udø­ver­ne af forsk­nin­gen, dem, der sæt­ter de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer og dem, der kan kom­me med højok­tan-ben­zi­nen, nem­lig fondene.”

Tillid til universiteterne mangler

Selv­om bå­de Tho­mas Bjørn­holm og Flem­m­ing Be­sen­ba­cher ger­ne vil gø­re forsk­ning til et cen­tralt ele­ment i vi­sio­nen for frem­ti­dens sam­fund, så pe­ge­de Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på Forsk­nings­po­li­tisk Års­mø­de og­så på en i hans øj­ne al­vor­lig forhindring:

Flemming Besenbacher, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
"Der, hvor fon­de­ne kan spil­le en rol­le, er i for­hold til at få la­vet en vi­sion for, hvor Dan­mark er hen­ne i 2030. Her tror jeg i vir­ke­lig­he­den, at ud­dan­nel­se og forsk­ning kom­mer til at be­ty­de rig­tig, rig­tig me­get,” sag­de Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på mødet.

“Når man be­væ­ger sig ind, hvor det vir­ke­lig gæl­der – ek­sem­pel­vis i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et – så fin­des den til­lid ik­ke til uni­ver­si­te­ter­ne, som bur­de væ­re der i Dan­mark i dag. Det er ba­re et fak­tum,” sag­de han.

Forsk­nings­ord­fø­rer­ne So­fie Car­sten Ni­el­sen (R), Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl (DF), og Me­re­te Sche­els­beck (K) i de­bat­pa­ne­let var eni­ge om, at den stats­li­ge in­ve­ste­ring i forsk­nin­gen bør øges, nu hvor de pri­va­te fon­de pri­o­ri­te­rer om­rå­det massivt.

Men som Flem­m­ing Be­sen­ba­cher un­der­stre­ge­de de og­så, at til­li­den til uni­ver­si­te­ter­ne skal øges for at kun­ne til­træk­ke fle­re skattekroner:

“En stør­re in­ve­ste­ring i forsk­ning for­ud­sæt­ter til­lid fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Og hvis uni­ver­si­te­ter­ne skal vi­ses den til­lid, så skal de kun­ne by­de ind i den vi­sion, som jeg sy­nes Flem­m­ing Be­sen­ba­cher så fint tal­te om. Det er fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for Dan­marks frem­tid, at vi in­ve­ste­rer me­re i ud­dan­nel­se og forsk­ning. Uni­ver­si­te­ter­ne er der­for nødt til at fin­de en for­tæl­ling,” sag­de So­fie Car­sten Ni­el­sen og hen­vend­te sig til rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik Wegener:

Hvis jeg skal skaf­fe op­bak­ning til mas­sivt fle­re ba­sis­mid­ler, så er der nødt til at ind­fin­de sig en åben­hed. Vi hø­rer ik­ke om, hvad I på uni­ver­si­te­ter­ne vil bru­ge pen­ge­ne på. Vi hø­rer mest om, at I slås med hin­an­den om dem.

So­fie Car­sten Ni­el­sen – Forsk­nings­ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

“Hvis jeg skal skaf­fe op­bak­ning til mas­sivt fle­re ba­sis­mid­ler, så er der nødt til at ind­fin­de sig en åben­hed. Vi hø­rer ik­ke om, hvad I på uni­ver­si­te­ter­ne vil bru­ge pen­ge­ne på. Vi hø­rer mest om, at I slås med hin­an­den om dem.”

Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl er­klæ­re­de sig enig i, at til­li­den til uni­ver­si­te­ter­ne kun­ne bli­ve stær­ke­re, selv­om han og­så så tegn på en po­si­tiv udvikling:

“Da jeg star­te­de for syv år si­den, der var ik­ke det sam­me ni­veau af til­lid til, at uni­ver­si­te­ter­ne – spe­ci­elt ik­ke på tværs – kun­ne lø­se ret me­get. Det tror jeg me­re på i dag. Der skal sta­dig ar­bej­des på det for at få den bre­de po­li­tisk an­er­ken­del­se af det, men jeg tror, at vi er godt i vej,” sag­de han.

Enighed om flere midler til forskning

Bå­de So­fie Car­sten Ni­el­sen, Me­re­te Sche­els­beck og Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl var eni­ge om, at det er på ti­de med fle­re stats­li­ge mid­ler til forskningen:

“Mid­ler­ne skal selv­føl­ge­lig øges, så snart der kom­mer fle­re pen­ge fra fon­de­ne. Og vi er så­dan set og­så op­ta­get af, at vi ge­ne­relt får øget ba­sis­mid­ler­ne, så uni­ver­si­te­ter­ne og­så kan ab­sor­be­re den fan­ta­sti­ske støt­te, der kom­mer fra fon­de­ne,” sag­de Me­re­te Scheelsbeck.

Sofie Carsten Nielsen, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Forsk­nings­ord­fø­rer­ne So­fie Car­sten Ni­el­sen (R), Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl (DF), og Me­re­te Sche­els­beck (K) i de­bat­pa­ne­let var eni­ge om, at den stats­li­ge in­ve­ste­ring i forsk­nin­gen bør øges, nu hvor de pri­va­te fon­de pri­o­ri­te­rer om­rå­det massivt.

“Vi står for­an en dis­kus­sion om ba­sis­mid­ler. I den sam­men­hæng er det op­lagt at ta­le om at sik­re en or­dent­li­ge ba­lan­ce. Der skal væ­re til­stræk­ke­li­ge ba­sis­mid­ler til, at det gi­ver me­ning [for for­sker­ne, red.] at kom­me ud at sø­ge fonds­mid­ler,” sag­de Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

“For mig er der in­gen tvivl. Vi skal ha­ve en ny glo­ba­li­se­rings­af­ta­le. Nu hvor det går godt, skal der en saltvand­s­ind­sprøjt­ning til i for­hold til ba­sis­mid­ler. Mid­ler­ne skal gå til lang­sig­te­de mål og flek­si­bi­li­tet. Det er af­gø­ren­de. Men det kræ­ver, at der er op­bak­ning til det, og at in­ve­ste­rin­gen har en ret­ning – en sam­let for­tæl­ling – for det le­ver po­li­ti­ker­ne af at kun­ne la­ve,” sag­de So­fie Car­sten Nielsen.

KU: Vil gerne gøre universiteterne til samfundsmotor

Hen­rik We­ge­ner til­slut­te­de sig idéen om at pla­ce­re forsk­ning cen­tralt i en vi­sion for sam­fun­det. Han delt­og sid­ste år i en grup­pe på ti rek­to­rer i et tre-da­ges rå­d­giv­nings­mø­de med pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ste­ren fra Sin­ga­po­re med fo­kus på uni­ver­si­te­ter­nes rol­le i Sin­ga­po­res udvikling:

“Og hvor vil­le det dog væ­re fan­ta­stisk, hvis vi her­hjem­me kun­ne gø­re det sam­me på et pas­sen­de po­li­tisk ni­veau. Jeg vil fak­tisk ger­ne gø­re uni­ver­si­te­ter­ne til mo­to­ren i de næ­ste ty­ve års ud­vik­ling i det dan­ske sam­fund. Hvor­dan gør vi det? Lad os ger­ne ta­ge rek­to­rer ind ude­fra og få dem til at kig­ge på os. Vi vil me­get ger­ne ud­for­dres. Men vi vil og­så ger­ne ha­ve op­mærk­som­hed fra den øver­ste hyl­de. El­lers kom­mer det ik­ke til at flyt­te sig så me­get, som det har po­ten­ti­a­le til,” slut­te­de Hen­rik Wegener.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer