Velliv Foreningen modtager pris for transparens

Velliv Foreningen har vundet en nordisk pris som ‘Influencer of the Year 2019’. Prisen giv­es for foreningens arbejde med at omdanne pensionsselskabet Velliv til et transparent og demokratisk kundeejet selskab.

Velliv – Influencer of the Year – 2019
 
På årets net­op af­hold­te In­sti­tu­tio­nal In­ve­stors Sum­mit i Sto­ck­holm valg­te de nor­di­ske pro­fes­sio­nel­le in­ve­sto­rer at no­mi­ne­re og stem­me på Vel­liv For­e­nin­gen som årets ‘In­flu­en­cer of the Year 2019’, skri­ver Vel­liv For­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Vel­liv For­e­nin­gen mod­ta­ger pri­sen for det ar­bej­de, som for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab, be­sty­rel­se og se­kre­ta­ri­at har lagt i at kø­be Vel­liv (tid­li­ge­re Nor­dea Liv & Pen­sion) og om­dan­ne det til et kun­de­e­jet sel­skab med trans­pa­rent selskabsledelse.

I til­de­lin­gen af pri­sen er der blandt an­det lagt vægt på, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab ud­pe­ger syv ud af de 13 med­lem­mer af Vel­livs be­sty­rel­se, så for­e­nin­gens med­lem­mer igen­nem for­e­nin­gen får ind­fly­del­se på de­res pensionsselskab.

”He­le hol­det i Vel­liv For­e­nin­gen er me­get be­æ­re­de over at ha­ve vun­det pri­sen som In­flu­en­cer of The Year. Det er end­nu en mo­ti­va­tion til at fast­hol­de og fort­sæt­te den ud­vik­ling, der har væ­ret i gang si­den Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 og har ført til, at for­e­nin­gen er ma­jo­ri­tet­se­jer af Vel­liv,” si­ger Lars Wal­l­berg, di­rek­tør for Vel­liv Foreningen.

Pri­sen er en så­kaldt ‘Pe­er-to-pe­er Award’, som ud­de­les af in­ve­ste­rings­bran­chens ak­tø­rer som f.eks. pen­sions­kas­ser­ne til de mest frem­træ­den­de per­so­ner og virk­som­he­der i branchen.

Vel­liv For­e­nin­gen går på grund af den nor­di­ske pris vi­de­re til den eu­ro­pæ­i­ske fi­na­le i ef­ter­å­ret, hvor der kå­res en sam­let vinder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer