Første år med uddelinger og bonus i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har aflagt første regnskab efter et år, hvor foreningen tog hul på de almennyttige uddelingsaktiviteter. Samtidig blev der plads til at give 204 mio. kr. i kontant medlemsbonus.

I 2018 ud­del­te Vel­liv For­e­nin­gen 51 mio. kr til pro­jek­ter, der for­bed­rer dan­sker­nes men­tale sund­hed gen­nem ind­sat­ser mod stress, de­pres­sion, angst og søvnløshed.

Re­præ­sen­tant­ska­bet for for­e­nin­gen be­slut­te­de des­u­den at ud­be­ta­le bonus til for­e­nin­gens med­lem­mer, som er kun­der­ne i Vel­liv, Pen­sion og Livs­for­sik­ring A/S.

”Det go­de af­kast af den sto­re ak­tie­in­ve­ste­ring i Vel­liv har af­gø­ren­de be­tyd­ning for det­te års po­si­ti­ve re­sul­tat i Vel­liv For­e­nin­gen, hvor med­lem­mer­ne kan se frem til en sam­let bonus på 204 mio. kr. Ved at af­sæt­te 51 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter til men­tal sund­hed, kan Vel­liv For­e­nin­gen sam­ti­dig gø­re en for­skel, der ik­ke ale­ne er for med­lem­mer­ne, men for al­le dan­ske­re,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, be­sty­rel­ses­for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen i en pressemeddelelse. 

Den al­men­nyt­ti­ge støt­te blev gi­vet til 50 sto­re og små pro­jek­ter i lø­bet af 2018. For­e­nin­gen Vel­liv har sær­ligt fo­kus på men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­ser. Blandt de støt­te­de pro­jek­ter fin­der man der­for f.eks. et forsk­nings­pro­jekt, der skal un­der­sø­ge for­hol­det mel­lem stress og brug af smartp­ho­nes, og pri­sen ‘Dan­marks Sun­de­ste Ar­bejds­plads’, som for­e­nin­gen har støt­tet med 1 mio. kr. 

For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 un­der nav­net Nor­liv på bag­grund af en ka­pi­tal på 8 mia. kr. ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen. I 2018 be­slut­te­de Nor­liv – For­e­nin­gen for kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion at øge sin eje­ran­del i pen­sions­sel­ska­bet fra 25 til 70 pct. I sam­me for­bin­del­se be­slut­te­de for­e­nin­gen at skif­te navn til Vel­liv For­e­nin­gen for “at syn­lig­gø­re for­bin­del­sen mel­lem sel­ska­bet og foreningen.” 

I 2019 vil for­e­nin­gen yder­li­ge­re øge sin eje­ran­del af pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv til 81 pct. ef­ter til­ba­ge­køb og an­nul­le­ring af ak­tier. For­e­nin­gen har 344.000 medlemmer. 

Års­regn­ska­bet for 2018 ud­vi­ser et po­si­tivt re­sul­tat på 167 mio. kr. mod 486 mio. kr. i 2017. 

“Re­sul­ta­tet er la­ve­re end for­ven­tet ved årets start som føl­ge af et la­ve­re af­kast på fi­nans­mar­ke­der­ne,” frem­går det af årsrapporten. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer