Nye donationsregler presser frie skoler

Med de kom­men­de regler for dona­tioner til frie skoler og gym­nasier skal samtlige do­na­tio­ner over 20.000 kroner offent­lig­gøres. Den mang­len­de mulighed for anony­mi­tet kan få både fonde, privat­per­so­ner og virksom­heder til at holde sig fra at donere til de frie sko­ler – og i værste fald tage livet af skoler i Udkants­dan­mark, mener skole­forening­er­ne. De nye regler er endnu et skred i for­hold til donor­be­græns­ning­er for civil­sam­fund­et.

Donationsregler presser frie skoler
"Man­ge – bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der og fon­de – vil ger­ne væ­re ano­ny­me, så det vil be­græn­se sko­ler­nes mu­lig­he­der for at få støt­te," si­ger Ras­mus Munch, part­ner i virk­som­he­den Fundraiseren.

Først var det Un­garn, så var det Hol­land, og nu be­væ­ger Dan­mark sig og­så ud i me­get re­strik­ti­ve reg­ler om­kring bå­de of­fent­lig­gø­rel­se af og de­ci­de­re­de for­bud mod do­na­tio­ner. I en af­ta­le mel­lem re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti om ”Bed­re ram­mer for styr­ket til­syn med de frie sko­ler” hand­ler 3 ud af 11 ini­ti­a­ti­ver nem­lig om be­græns­nin­ger for donationer.

De nye reg­ler om do­na­tio­ner er at fin­de i af­ta­lens do­na­tions­pak­ke for frie grund­sko­ler, ef­ter­sko­ler, frie fags­ko­ler og pri­va­te gymnasier.

Reg­ler­ne gæl­der dels et to­tal­for­bud mod helt ano­ny­me do­na­tio­ner, hvor in­gen ken­der donoren.

Dels et for­bud mod at mod­ta­ge do­na­tio­ner på over 20.000 kr. eks­kl. moms fra lan­de uden for EU/EØS med­min­dre sko­len har få­et en dis­pen­sa­tion fra Undervisningsministeriet.

Og dels en for­klar- el­ler af­vis-mo­del, hvor do­na­tio­ner på over 20.000 kr. eks­kl. moms kræ­ver en skrift­lig re­de­gø­rel­se for, om do­na­tio­nen le­ver op til krav om ‘uaf­hæn­gig­hed’ og ‘fri­hed og folkestyre’.

De her reg­ler er sim­pelt­hen et op­gør med ci­vil­sam­fun­dets kraft.

Pe­ter Ben­dix Pe­der­sen – for­mand, Dansk Friskoleforening

En re­de­gø­rel­se, der skal un­der­skri­ves af sko­lens be­sty­rel­se, og hvor blandt an­det do­nors iden­ti­tet og be­lø­bets stør­rel­se skal frem­gå. Reg­ler­ne gæl­der så­vel dan­ske do­no­rer som do­no­rer fra EU/EØS. Og reg­ler­ne er ens for al­le – fon­de, virk­som­he­der, or­ga­ni­sa­tio­ner og privatpersoner.

Da lov­for­sla­get blev sendt i hø­ring, skul­le den skrift­li­ge re­de­gø­rel­se of­fent­lig­gø­res på den en­kel­te sko­les hjem­mesi­de, men ef­ter hø­rings­fa­sen er det nu pil­let ud af lov­for­sla­get, så pt. ved sko­ler­ne ik­ke, hvor of­fent­lig­gø­rel­sen skal fin­de sted.

Et opgør med civilsamfundets kraft

Blandt de frie sko­ler er man bå­de ho­ved­rysten­de og ær­ger­lig over de nye regler:

”Helt grund­læg­gen­de er det i et de­mo­kra­ti og fol­ke­sty­re godt med gen­nem­sig­tig­hed, så man kan se, hvor pen­ge­ne stam­mer fra, men de her reg­ler er me­get re­strik­ti­ve, og al­le de for­æl­dre, bedste­for­æl­dre og hånd­vær­ke­re ude lo­kalt, der støt­ter de frie sko­ler, men som ger­ne vil væ­re ano­ny­me, dem skub­ber man væk. De her reg­ler er sim­pelt­hen et op­gør med ci­vil­sam­fun­dets kraft,” me­ner Pe­ter Ben­dix Pe­der­sen, for­mand for Dansk Friskoleforening.

For­mand for Ef­ter­sko­le­for­e­nin­gen, Tor­ben Vind Ras­mus­sen er enig:

”Helt over­ord­net er det helt hen i sko­ven, at vo­res med­lem­mer ik­ke læn­ge­re kan mod­ta­ge do­na­tio­ner uden, at do­no­rer­nes nav­ne bli­ver nævnt. Vi har fond­s­ek­semp­ler i mil­li­onklas­sen, hvor fon­de øn­sker at væ­re ano­ny­me, og så har vi al­le de pri­va­te do­na­tio­ner, hvor folk te­sta­men­te­rer pen­ge el­ler gi­ver pen­ge til en sko­le før de­res død, for­di de selv har gå­et på sko­len el­ler har ve­ne­ra­tion for sko­len. Men hvor de ik­ke øn­sker, at he­le om­rå­det skal vi­de, at de har man­ge pen­ge, el­ler de blot ik­ke vil ha­ve, at de­res ar­vin­ger får no­get at vi­de om do­na­tio­nen,” si­ger han.

Endnu en stramning

Al­le­re­de fra 2017 har de frie grund­sko­ler skul­let of­fent­lig­gø­re navn og be­løb på do­na­tio­ner over 20.000 kr. eks­kl. moms i de­res års­rap­por­ter, men frem­over skal ik­ke kun de frie grund­sko­ler, men alt­så og­så ef­ter­sko­ler, frie fags­ko­ler og pri­va­te gym­na­si­er og­så of­fent­lig­gø­re navn og beløb.

”Der er ble­vet stram­met lø­ben­de på det her om­rå­de de se­ne­ste år, men vi har be­stemt ik­ke brug for fle­re stram­nin­ger, så det ærg­rer mig,” me­ner Pe­ter Ben­dix Pedersen.

I alt er der pt. 240 ef­ter­sko­ler i Dan­mark og om­kring 550 frisko­ler og privatskoler.

Kan lukke skoler i Udkantsdanmark

Beg­ge for­e­nin­ger er nervø­se for, hvad den mang­len­de mu­lig­hed for at væ­re ano­nym vil gø­re ved sko­ler­nes øko­no­mi fremad­ret­tet. Beg­ge kan be­ret­te om pri­vat­per­so­ner og lo­ka­le virk­som­he­der, som gi­ver op mod 100.000 kro­ner til en ny fod­bold­ba­ne, be­ta­ler reg­nin­gen på sav­vær­ket, når der skal byg­ges nyt, gi­ver mid­ler til at byg­ge spi­sesal, ny elev­fløj, men og­så pen­ge til drift. Og at do­no­rer­ne over en bred kam ik­ke vil ha­ve de­res navn frem.

”Reg­ler­ne kom­mer til at be­ty­de fær­re pen­ge til de frie sko­ler. Det kan be­ty­de, at en sko­le ik­ke kan få pen­ge til et ud­vik­lings­pro­jekt, in­gen ny gym­na­stiksal, elev­fløj, el­ler at en sko­le bli­ver luk­nings­tru­et. For i Ud­kants­dan­mark er det et vil­kår, nog­le frie sko­ler le­ver un­der – at uden pri­va­te do­na­tio­ner kan de ik­ke op­ret­hol­de sko­len,” si­ger Tor­ben Vind Rasmussen.

Ras­mus Munch, der er part­ner i virk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren, der man­ge gan­ge har hjul­pet frie sko­ler med fun­dra­i­sing, bak­ker op.

Man­ge – bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der og fon­de – vil ger­ne væ­re ano­ny­me, så det vil be­græn­se sko­ler­nes mu­lig­he­der for at få støtte.

Ras­mus Munch – part­ner, Fundraiseren

”Den her af­ta­le sig­ter ef­ter at ram­me uden­land­ske do­na­tio­ner til mus­lim­ske sko­ler, men den kom­mer til at ram­me al­le de helt nor­ma­le, dan­ske frie sko­ler. For man­ge – bå­de pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der og fon­de – vil ger­ne væ­re ano­ny­me, så det vil be­græn­se sko­ler­nes mu­lig­he­der for at få støt­te. Der­med bli­ver kon­se­kven­sen fær­re mid­ler, og da man­ge frie sko­ler lig­ger i Ud­kants­dan­mark og of­te har en an­strengt øko­no­mi, kan sko­ler og­så ri­si­ke­re at skul­le luk­ke på grund af reg­ler­ne,” si­ger Ras­mus Munch.

Og­så Pe­ter Ben­dix Pe­der­sen fryg­ter skolelukninger.

”Man­ge frisko­ler i Ud­kants­dan­mark har svært ved at op­nå kre­dit­vær­dig­hed, de kan ik­ke nød­ven­dig­vis lå­ne pen­ge i ban­ken el­ler i kre­dit­for­e­nin­ger, så do­na­tio­ner er for nog­le sko­ler af­gø­ren­de, men rig­tig man­ge af de pri­vat­per­so­ner, lo­ka­le hånd­vær­ke­re, land­mænd øn­sker på in­gen må­de at få frem i of­fent­lig­he­den, at de har støt­tet en sko­le øko­no­misk. Så ja, i yder­ste kon­se­kvens kan det bli­ve en kamp for li­vet,” me­ner han.

For at ramme oliepenge fra Mellemøsten

End­nu er af­ta­len ik­ke ved­ta­get som lov, men med et fler­tal be­stå­en­de af re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti er for­vent­nin­gen, at loven ved­ta­ges og træ­der i kraft pr. 1. au­gust i år. Første­be­hand­lin­gen af loven sker i mor­gen ons­dag den 3. april.

Selv­om bå­de Dansk Frisko­le­for­e­ning og Ef­ter­sko­le­for­e­nin­gen ger­ne så af­ta­len æn­dret, så næ­rer de ik­ke sto­re forhåbninger.

”Det ser ud til, at mi­ni­ste­ri­et har lyt­tet i for­hold til det med of­fent­lig­gø­rel­se på hjem­mesi­den, men jeg tror ik­ke, vi lyk­kes med at få af­ta­len æn­dret ret me­get. For den her af­ta­le er ba­se­ret på po­li­tisk mo­ti­ve­ret frygt, som i sær­lig grad hand­ler om, at mus­lim­ske sko­ler ik­ke skal kun­ne få olie­pen­ge fra Mel­le­mø­sten. Da al­le er li­ge for loven, kom­mer reg­ler­ne så til at gæl­de for al­le sko­ler,” si­ger Pe­ter Ben­dix Pedersen.

”Der er po­li­tisk fler­tal for af­ta­len, så jeg tror ik­ke, vi kan få den æn­dret ret me­get. Vi har dog få­et at vi­de, at det med krav om of­fent­lig­gø­rel­se af do­na­tio­ner på sko­lens hjem­mesi­de er ta­get ud af lov­for­sla­get ef­ter hø­rings­sva­re­ne. Vi ved ik­ke, hvor­dan of­fent­lig­gø­rel­sen så skal fo­re­gå, men vi vil ger­ne ha­ve det æn­dret til, at kun sko­le, re­visor og mi­ni­ste­ri­um skal ha­ve be­sked om do­na­tio­ner­ne,” for­tæl­ler Tor­ben Vind Rasmussen.

Ved of­fent­lig­gø­rel­sen af lan­ce­rin­gen i ja­nu­ar må­ned gjor­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster Me­re­te Ri­isa­ger det ret klart, at af­ta­len hver­ken var et op­læg til de­bat el­ler forhandling.

92 mio. kr. i donationer

– til frie grundskoler 

  • De frie grund­sko­ler – men ik­ke de øv­ri­ge frie sko­ler - har si­den 2017 skul­let op­ly­se i de­res års­rap­port om do­na­tio­ner på me­re end 20.000 kr. ex moms med do­na­tors navn, adres­se og do­na­tio­nens størrelse.
  • De frie grund­sko­ler modt­og i 2017 i alt 92 mil­li­o­ner kro­ner i do­na­tio­ner – her­af stod do­na­tio­ner på over 20.000 kr. ex moms for de 82 mil­li­o­ner kroner.
  • Ud af de 82 mil­li­o­ner kro­ner var 83 pro­cent in­den­land­ske do­na­tio­ner, mens uden­land­ske do­na­tio­ner stod for 11 pro­cent – i alt 8,7 mio. kr., og ano­ny­me do­na­tio­ner for 6 pro­cent – i alt 5,1 mio. kr.
  • Af de sam­le­de uden­land­ske do­na­tio­ner på 8,7 mio. kr. i 2017 kom 8,3 mio. kr. fra den ty­ske stat - do­ne­ret til Sankt Pe­tri Sko­le i København.
  • Af de sam­le­de ano­ny­me do­na­tio­ner på 5,1 mio. kr. teg­ne­de Es­b­jerg In­ter­na­tio­nal School sig for de 4,2 mio. kroner.

Kil­de: Undervisningsministeriet

De europæiske fondsorganisationer

Om de dan­ske fon­de el­ler eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner vil kla­ge over de nye re­strik­ti­ve reg­ler for do­na­tio­ner til de frie sko­ler, vi­des end­nu ikke.

I sa­gen fra Un­garn pro­teste­re­de over 80 med­lem­mer af The Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) over re­ge­rin­gen i Un­garn, der blandt an­det stil­le­de krav om, at al­le ngo’er, som mod­ta­ger uden­land­ske do­na­tio­ner for me­re end 24.000 eu­ro, skal la­de sig re­gi­stre­re i et of­fent­ligt register.

I sa­gen fra Hol­land kri­ti­se­re­de de eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner EFC og Do­nor and Fo­un­da­tions Net­work in Eu­ro­pe (DAFNE) et hol­land­sk lo­vud­kast om øget do­nortrans­pa­rens, der vil ha­ve ci­vi­le or­ga­ni­sa­tio­ner til re­gi­stre­re do­na­tio­ner på over 15.000 eu­ro på de­res hjemmesider.

EFC har syv dan­ske fon­de som med­lem­mer, og Dan­mark er re­præ­sen­te­ret i DAFNE gen­nem Fon­de­nes Videnscenter.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig som med­lem af DAFNE, da for­e­nin­gen ik­ke kan ud­ta­le sig på veg­ne af de dan­ske fondsmedlemmer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer