Fondes fedteri for kongehuset, familieuddelinger og direktørløn hitter hos læserne

Her er de mest læste artikler på Fundats i første halvår af 2023.

Top 10 (2019)

Læ­ser­ne af Fun­dats kan godt li­de at læ­se om nye fon­de på dan­marks­kor­tet, om fon­des ud­de­lin­ger til fa­mi­lie­for­mål, om den løn, fon­de­ne gi­ver de­res di­rek­tø­rer – og så kan de rig­tig godt li­de at læ­se om fon­de­nes re­la­tio­ner til kongehuset.

Her, hvor vi er en må­neds tid in­de i an­det hal­vår af 2023 og på den an­den si­de af Fun­dats’ som­mer­fe­rie, er ti­den mo­den til et til­ba­ge­blik på før­ste hal­vår i det­te me­di­es spal­ter. Vi skal, med an­dre ord, ha­ve ud­løst spæn­din­gen og fin­de sva­ret på, hvil­ke ar­tik­ler om li­vets gang i den dan­ske fonds­sek­tor, der var de mest po­pu­læ­re – el­ler i hvert fald de mest læ­ste – i årets før­ste 26 udgivelser.

1.

Vi ka­ster os di­rek­te ud i li­stens num­mer ét. Hal­vå­rets mest læ­ste ar­ti­kel i Fun­dats blev bragt den 7. fe­bru­ar un­der over­skrif­ten ’For­sker: Fed­te­ri for kon­ge­hu­set svæk­ker fon­des le­gi­ti­mi­tet’ og var start­skud­det til en hel se­rie af ar­tik­ler, hvor Fun­dats be­ly­ste re­la­tio­ner­ne mel­lem de dan­ske fon­de og kongehuset.

Se­ri­en var af­født af en ar­ti­kel i dag­bla­det Po­li­ti­ken, hvor fle­re ud­de­len­de fon­de blev be­skyldt for at fed­te for de roy­a­le for at op­nå kon­ge­hu­sets gun­st. Fon­de­nes svar frem­gik ik­ke af Po­li­ti­ken, og der­for gav Fun­dats i se­ri­en fon­de­ne mu­lig­he­den for at kom­me til or­de, så de kun­ne for­kla­re de­res syn på de roy­a­le relationer.

I den før­ste og me­get læ­ste ar­ti­kel lag­de én af lan­dets før­en­de for­ske­re i magt og eli­ter, so­cio­log og lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), ik­ke fin­gre imel­lem, da han sat­te ord på fon­de­nes øko­no­mi­ske vel­vil­je over for kongehuset.

”At ’fed­te’ er ik­ke et pænt ord at bru­ge, men jeg sy­nes, det i det­te til­fæl­de er me­get dæk­ken­de. Der er et stort øn­ske om at ’plea­se’ kon­ge­hu­set, hvis man skal si­ge det på en pæ­ne­re må­de end at ’fed­te’. Pen­ge­ne sid­der løst hos fle­re af de sto­re fon­de, når der er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig. Og når man så sam­ti­dig hu­sker på, at fon­de skal væ­re al­men­nyt­ti­ge, må man si­ge, at det er en­dog me­get svært at se, at nog­le af de her be­vil­lin­ger kom­mer al­men­vel­let vold­somt til gavn,” lød det blandt an­det fra Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

At ’fed­te’ er ik­ke et pænt ord at bru­ge, men jeg sy­nes, det i det­te til­fæl­de er me­get dækkende

Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard – For­sker i magt og eli­ter, so­cio­log og lek­tor, CBS

I se­ri­ens an­dre ar­tik­ler blev der blandt an­det sat fo­kus på Bi­ku­ben­fon­dens fi­nan­si­e­ring af kron­prin­s­par­rets år­li­ge pris­ud­de­ling, Hem­pel Fon­dens gra­tis hus­ly til Mary Fon­den og Scha­ck­en­borg Fon­dens for­mål om at gi­ve Prins Jo­a­chim og an­dre med­lem­mer af kon­ge­fa­mi­li­en mu­lig­hed for gra­tis op­hold på Scha­ck­en­borg Slot. Og i en op­gø­rel­se blev det af­dæk­ket, hvor stor en del af le­del­ser­ne i Dan­marks mest ud­de­len­de dan­ske fon­de, som er de­ko­re­ret med en kon­ge­lig or­den el­ler medalje.

2.

Før­ste hal­vårs næst­mest læ­ste ar­ti­kel blev pu­bli­ce­ret i april un­der over­skrif­ten ’Fa­mi­lie­fon­de ud­de­ler over en mil­li­ard’. Her af­dæk­ke­de Fun­dats, at 62 fa­mi­lie­fon­de og fon­de med blan­de­de for­mål til­sam­men ud­del­te for 1.072 mil­li­o­ner kro­ner i 2021.

Her­af gik stør­ste­delen af pen­ge­ne, 833 mil­li­o­ner kro­ner, til med­lem­mer af stif­ter­fa­mi­li­er­ne, men næ­sten halv­de­len af fon­de­ne ud­del­te sam­ti­dig til al­men­nyt­ti­ge formål.

Op­gø­rel­sen over fa­mi­lieud­de­lin­ger bi­dra­ger med ny vi­den om dan­ske fon­des ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. De 833 mil­li­o­ner kro­ner over­sti­ger så­le­des med me­re end 200 mil­li­o­ner kro­ner det be­løb, som Dan­marks Sta­ti­stisk har re­gi­stre­ret som det sam­le­de ud­de­lings­be­løb til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i 2021.

3.

Det hand­le­de og­så om pen­ge i top-10-li­stens num­mer tre. I slut­nin­gen af ju­ni of­fent­lig­gjor­de Fun­dats den år­li­ge op­gø­rel­se over, hvor me­get de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark i 2022 ud­be­tal­te i sam­let ve­der­lag til fon­de­nes di­rek­tø­rer.

Top­sco­rer blev nok en­gang Le­ne Sko­le-Sø­ren­sen fra Lund­beck­fon­den, som sid­ste år fik en sam­let løn- og ve­der­lags­check på 16,9 mil­li­o­ner kroner.

Fun­dats’ til­ba­ge­ven­den­de lø­nop­gø­rel­se in­de­holdt for før­ste gang og­så op­lys­nin­ger om, hvor me­get det ud­lø­ser at væ­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den. Som no­get nyt be­gynd­te de to sto­re fon­de i 2022 nem­lig at føl­ge god fonds­skik-an­be­fa­lin­gen om at of­fent­lig­gø­re fonds­le­del­sens in­di­vi­du­el­le vederlag.

Le­ne Sko­le fra Lund­beck­fon­den blev, nok en­gang, den mest vel­løn­ne­de fonds­di­rek­tør i 2022.

4.

I en ræk­ke ar­tik­ler gen­nem åre­ne har Fun­dats skre­vet om be­ho­vet for vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling mel­lem især de min­dre dan­ske fon­de, og det er ty­de­lig­vis et em­ne, som man­ge læ­se­re sta­dig in­ter­es­se­rer sig for. Og fak­tisk er det en ar­ti­kel fra novem­ber 2022 om be­ho­vet for et net­værk for min­dre fon­de, der kom­mer ind som den fjer­de mest læ­ste i før­ste hal­vår af 2023.

I ar­tik­len til­slut­te­de blandt an­dre Tom­my Bøgh Thom­sen, di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, sig et øn­ske fra Fre­de­riks­berg­fon­dens di­rek­tør Mar­tin Da­hl om me­re vi­dens­de­ling og et fonds­net­værk på tværs af landkortet.

”Jeg er helt enig i, at der mang­ler et net­værk for min­dre fon­de med lo­kalt fo­kus, så jeg sy­nes, det er en rig­tig god ide at få skabt no­get me­re vi­dens­de­ling og et net­værk for lo­kal­sam­funds­fon­de. For vi vil kun­ne ha­ve sto­re glæ­de af at sam­ar­bej­de med hin­an­den,” lød det fra Tom­my Bøgh Thomsen.

5.

Et an­det til­ba­ge­ven­den­de te­ma, som læ­ser­ne af Fun­dats tra­di­tio­nelt godt kan li­de at læ­se om, er stif­tel­sen af nye fon­de. Den fem­te mest læ­ste ar­ti­kel er fra ja­nu­ar og om­hand­ler de i alt 16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der så da­gens lys i Dan­mark i 2022.

An­tal­let af nye nå­le på dan­marks­kor­tet over er­hvervs­fon­de end­te der­med no­get la­ve­re end i de se­ne­ste år. I pe­ri­o­den 2018 til 2021 blev der år­ligt stif­tet hen­holds­vis 28, 30, 29 og 20 nye er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Når man kig­ger nær­me­re på de 16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de vi­ser det sig li­ge­som de for­ri­ge år, at kon­struk­tio­nen bli­ver an­vendt til me­get an­det og me­re end at dri­ve er­hvervsvirk­som­hed. Sam­ti­dig er der en me­get stor spænd­vid­de i bå­de de øko­no­mi­ske mus­k­ler, de nye fon­de har, og ik­ke mindst i de ud­de­lings­mæs­si­ge for­mål, stif­ter­ne har formuleret.

6.

Sam­fon­den, MP Fon­den og Borg-fon­den er nav­ne­ne på tre fon­de, der al­le er hjem­me­hø­ren­de i Sil­ke­borg, al­le har Sø­ren Toft-Jen­sen som be­sty­rel­ses­for­mand og al­le tre er kom­met på li­sten over Dan­marks 100 mest ud­de­len­de fonde.

I marts for­tal­te Fun­dats hi­sto­ri­en om fonds­dyna­sti­et i Sil­ke­borg, hvis pen­ge stam­mer fra re­ser­ve­de­le til biler.

Næ­sten in­gen blandt me­nig­mand i Sil­ke­borg ken­der hver­ken Sam­fon­den, MP Fon­den el­ler Borg-fonden

Ras­mus Munch – Part­ner, Fundraiseren

Ras­mus Munch, der er part­ner i fun­dra­i­sing­virk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren, ar­bej­der fy­sisk med ud­gangs­punkt i net­op Sil­ke­borg. Han gav i ar­tik­len ud­tryk for, at kend­ska­bet til Sø­ren Toft-Jen­sens fon­de er begrænset.

”Næ­sten in­gen blandt me­nig­mand i Sil­ke­borg ken­der hver­ken Sam­fon­den, MP Fon­den el­ler Borg-fon­den. Hvis du spør­ger 10 men­ne­sker på ga­den i Sil­ke­borg, om de ken­der én el­ler fle­re af de tre fon­de, tror jeg, at mindst ni vil si­ge, at de al­drig har hørt om dem,” lød det fra Ras­mus Munch.

7.

’Fag­be­væ­gel­sen op­byg­ger magt i Tryg­fon­dens re­præ­sen­tant­skab’ var over­skrif­ten på den sy­ven­de mest læ­ste ar­ti­kel i før­ste hal­vår, som blev pu­bli­ce­ret ul­ti­mo februar.

Her for­tal­te Fun­dats hi­sto­ri­en om, at 15 ud af de 70 med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab en­ten har en ak­tu­el el­ler tid­li­ge­re til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen. Der­u­d­over sid­der der fi­re nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re po­li­ti­ke­re fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i repræsentantskabet.

De 19 per­so­ner be­slut­ter sam­men med re­sten af re­præ­sen­tant­ska­bet blandt an­det de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den samt god­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 650 mil­li­o­ner kroner.

For­man­den for re­præ­sen­tant­ska­bet Jens Bi­gum un­der­stre­ge­de i ar­tik­len, at han har no­te­ret sig, at fag­be­væ­gel­sen har gjort sit indtog.

”Det er en ten­dens, som vi er op­mærk­som­me på og har drøf­tet, men jeg an­ser det ik­ke som et pro­blem – ik­ke end­nu. Det er klart, at hvis man fo­re­stil­ler sig, at he­le fag­be­væ­gel­sen rot­ter sig sam­men, kan det må­ske bli­ve et pro­blem, el­ler hvis med­lem­mer­ne af re­præ­sen­tant­ska­bet, som kom­mer fra fag­for­e­nin­ger­ne, li­ge plud­se­lig har en helt an­den dags­or­den. Det må vi i så fald ta­ge til den tid,” sag­de Jens Bigum.

8.

Når pro­ble­met med in­di­rek­te merom­kost­nin­ger og over­he­ad­be­ta­ling ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning på uni­ver­si­te­ter­ne fort­sat ik­ke er løst ef­ter seks-syv års dis­kus­sio­ner, er det helt og hol­dent uni­ver­si­te­ter­nes skyld.

Så­dan lød det i en ar­ti­kel i Fun­dats i maj fra pro­fes­sor i øko­no­mi­sty­ring på Aal­borg Uni­ver­si­ty Bu­si­ness School Per Ni­ko­laj Bukh.

”Det er såre sim­pelt at ska­be en me­re flek­si­bel og trans­pa­rent fi­nan­si­e­rings­mo­del, hvis uni­ver­si­te­ter­ne øn­ske­de det. Hvis nog­le på­står, det er svært at la­ve en mo­del, der med eg­net præ­ci­sion kan si­ge, hvor me­get over­he­ad, der skal be­læg­ges spe­ci­fik­ke pro­jek­ter, så pas­ser det ik­ke,” sag­de Per Ni­ko­laj Bukh.

"Det er såre sim­pelt at ska­be en me­re flek­si­bel og trans­pa­rent fi­nan­si­e­rings­mo­del, hvis uni­ver­si­te­ter­ne øn­ske­de det," si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

9.

Num­mer ni på li­sten over de mest læ­ste hi­sto­ri­er i før­ste hal­vår er Fun­dats’ af­dæk­ning pri­mo maj af, hvad den af Le­go-fa­mi­li­ens pen­ge­tank Kirk­bi nystif­te­de al­me­ne fond vil fo­ku­se­re på rent uddelingsmæssigt.

K2 Fon­den af 2023, som fon­den hed­der, vil på ud­de­lings­si­den først og frem­mest støt­te børns ud­vik­ling. Men K2 Fon­dens vedtæg­ter om­ta­ler og­så en lang ræk­ke an­dre for­mål, som den er pa­rat til at gi­ve pen­ge til – li­ge fra syg­doms­be­kæm­pel­se til kli­ma. Det frem­går af den nye fonds vedtæg­ter, som Fun­dats tid­li­ge­re i år fik ak­tind­sigt i.

For­mand for fon­dens be­sty­rel­se er Mi­cha­el Hal­bye, der er be­sty­rel­ses­med­lem i Kirk­bi og sær­lig rå­d­gi­ver for fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen. I en mail til Fun­dats for­kla­re­de Mi­cha­el Hal­bye K2 Fon­dens for­mål på den­ne måde:

"Fon­dens for­mål er at støt­te børns ud­vik­ling, og som en del af det kan fon­den yde støt­te in­den­for blandt an­det kli­ma og na­tur­be­va­rel­se. Det er væ­sent­li­ge om­rå­der, der lig­ger fa­mi­li­en me­get på sin­de, og som i dag ik­ke er ind­be­fat­tet af de øv­ri­ge fondsak­ti­vi­te­ter. Et tænkt ek­sem­pel kun­ne væ­re støt­te til kli­ma- og na­tur­for­mid­ling for børn."

10.

Top-10-li­sten slut­ter med ar­tik­len ’Kæm­pe­be­vil­ling skævvri­der ngo’ers ud­byt­te af årets Dan­marks Ind­sam­ling’ fra fe­bru­ar. Her kun­ne Fun­dats af­slø­re, at næ­sten en fjer­de­del af pen­ge­ne fra det­te års Dan­marks Ind­sam­ling gik til Den Dan­ske Uni­cef Fond.

Når Uni­cef fik en så stor bid af ka­gen, skyl­des det en på for­hånd af­talt for­de­lings­nøg­le ba­se­ret på or­ga­ni­sa­tio­ner­nes regn­ska­ber to år tid­li­ge­re. Og net­op i 2021 slog Uni­cef al­le re­kor­der med ind­tæg­ter på 829 mil­li­o­ner kro­ner – sam­men­holdt med 277 mil­li­o­ner kro­ner i 2020.

”Hi­sto­risk har vi i Dan­marks Ind­sam­ling re­gi ik­ke set så sto­re spænd før, som vi ser i år. 2023 er ek­stra­or­di­nært, og skævvrid­nin­gen skyl­des sto­re cor­o­na-re­la­te­re­de fonds­do­na­tio­ner til Uni­cef,” sag­de for­mand og tals­per­son for Dan­marks Ind­sam­ling Mul­le Juul Korsholm.

Uni­cefs re­kor­dre­sul­tat i 2021 og det der­af føl­gen­de sto­re ud­byt­te af Dan­marks Ind­sam­ling skyl­des især én me­get stor en­kelt­do­na­tion fra Le­go Fon­den til Uni­cefs ar­bej­de i vac­ci­ne­al­li­an­cen COVAC.

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer