Så meget får fondselitens direktører i løn

Både Lego Fonden og A.P. Møller Fonden har for første gang valgt at følge god fondsskik-anbefalingen om at offentliggøre fondsledelsens individuelle vederlag. Dermed er der nu fuld åbenhed om direktørlønningerne i mindst 44 af de 100 mest uddelende fonde, fremgår det af Fundats årlige lønopgørelse. ”Helt afgørende, at de største fonde går forrest,” siger formanden for Komitéen for god Fondsledelse Marianne Philip.

I gen­nem­snit modt­og de 44 top­di­rek­tø­rer, hvis lø­nop­lys­nin­ger ind­går i Fun­dats' år­li­ge lø­nop­gø­rel­se, 3,33 mil­li­o­ner kro­ner i sam­let år­ligt ve­der­lag i 2022. 

Fle­re af de al­ler­stør­ste dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de væl­ger at væ­re åb­ne om, hvad et job som fonds­di­rek­tør gi­ver i løn.

Fun­dats’ år­li­ge gen­nem­gang af ve­der­la­ge­ne til di­rek­tø­rer­ne i Dan­marks 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger vi­ser så­le­des (se fuld ta­bel un­der ar­tik­len), at bå­de den næst­mest ud­de­len­de fond, Le­go Fon­den, og li­stens num­mer fem, A.P. Møl­ler Fon­den, som no­get nyt har valgt at op­ly­se di­rek­tø­rens sam­le­de ve­der­lag i de­res 2022-årsregnskab.

Der­med får of­fent­lig­he­den for før­ste gang et spe­ci­fikt ind­blik i, hvad det ind­brin­ger at væ­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i de to fon­de, der ud over at væ­re blandt de mest ud­de­len­de og­så er blandt de fon­de, som har den stør­ste kend­skabs­grad i befolkningen.

Top-10 over de bedst løn­ne­de fonds­di­rek­tø­rer i 2022
 • 1. Le­ne Sko­le-Sø­ren­sen, Lund­beck­fon­den: 16,9 mio. kr.
 • 2. An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen (fra­t­rå­dt), Le­go Fon­den: 12,4 mio. kr.
 • 3. Tom­my Thom­sen, Lauritzen Fon­den: 10,4 mio. kr.
 • 4. Mads Krogs­gaard Thom­sen, No­vo Nor­disk Fon­den: 7,8 mio. kr.
 • 5. Lars Tve­en, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond: 7,5 mio. kr.
 • 6. Pe­ter Haa­hr, Leo Fon­det: 6 mio. kr.
 • 7. Jes­per Ny­gård, Re­al­da­nia: 5,2 mio. kr.
 • 8. Terje List, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond: 5,1
 • 9. Mads Le­bech, A.P. Møl­ler Fon­den: 4,9 mio. kr.
 • 10. Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, Tryghedsgruppen/Trygfonden: 4,2 mio. kr.
 • Kil­der og øv­ri­ge no­ter: Se un­der ta­bel i bun­den af den­ne artikel.

Top-100-li­sten ta­ger ud­gangs­punkt i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters 2021-over­sigt over de 100 mest be­vil­gen­de fon­de, mens op­lys­nin­ger­ne om fon­de­nes spe­ci­fik­ke di­rek­tør­løn­nin­ger er hen­tet fra de en­kel­te fon­des 2022-regnskaber.

I Le­go Fon­den fik di­rek­tør An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen i 2022 et sam­let ve­der­lag på 12,4 mil­li­o­ner kro­ner. Tal­let in­de­hol­der dog og­så hen­sæt­tel­ser til kom­men­de ve­der­lags­af­reg­ning i for­bin­del­se med hen­des fra­træ­del­se, un­der­stre­ger fon­den i regnskabet.

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen var kun di­rek­tør for Le­go Fon­den frem til 4. ok­to­ber, hvor sam­ar­bej­det blev af­brudt grun­det det, be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen be­teg­ne­de som ”fun­da­men­tale for­skel­le” i be­sty­rel­sen og di­rek­tø­rens op­fat­tel­se af, hvor­dan Bil­lund-fon­den frem­over skal ledes.

Fun­dats har via Le­go Fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling rakt ud til be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen el­ler en an­den fra fon­dens be­sty­rel­se for at hø­re nær­me­re om, hvor­for fon­den som no­get nyt har be­slut­tet at væ­re åben om di­rek­tø­rens løn og der­med føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se på det­te punkt.

“Det er vig­tigt for Le­go Fon­dens be­sty­rel­se, at vi gør alt, vi kan, for at le­ve op til an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se. Der­for har vi, som et vig­tigt skridt, i 2022 valgt at op­ly­se om det sam­le­de ve­der­lag for di­rek­tio­nen i over­ens­stem­mel­se med an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se. Det vil vi og­så gø­re frem­over,” ly­der sva­ret i en mail fra Le­go Fonden.

Best in class

A.P. Møl­ler Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Le­bech fik i 2022 en årsløn på 4,9 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det fon­dens årsrapport.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt be­sty­rel­ses­for­mand Ane Mær­sk Mc-Ken­ney Ug­g­la, hvad år­sa­gen er til, at A.P. Møl­ler Fon­den har be­slut­tet at væ­re åben om di­rek­tø­rens løn. Men i en kort­fat­tet mail fra se­kre­ta­ri­ats­chef i A.P. Møl­ler Fon­den Tho­mas Wo­h­lert ly­der sva­ret, at fon­den ”ik­ke har no­get at til­fø­je ud­over det, der er op­lyst i årsrapporten.”

At yder­li­ge­re to af de stør­ste fon­de er be­gyndt at of­fent­lig­gø­re di­rek­tio­nens in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, er selvsagt me­get positivt

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand, Ko­mitéen for god Fondsledelse

Mads Le­bech, der har væ­ret di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den si­den au­gust 2020, ind­t­rå­d­te tid­li­ge­re i år som et af de to nye med­lem­mer af Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se. Og ko­mi­te­ens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip glæ­der sig over, at bå­de Le­go Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den nu føl­ger ko­mitéens an­be­fa­ling om åbent at ud­spe­ci­fi­ce­re, hvad fon­de­nes di­rek­tør får i løn.

”At yder­li­ge­re to af de stør­ste fon­de er be­gyndt at of­fent­lig­gø­re di­rek­tio­nens in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, er selvsagt me­get po­si­tivt. I ko­mitéens op­tik er det dog og­så helt af­gø­ren­de, at de stør­ste fon­de går for­re­st, og ta­ger an­sva­ret på sig i for­hold til at væ­re best in class. Som jeg tid­li­ge­re har sagt, ser jeg hel­ler in­gen grund til, at fon­de­ne ik­ke skul­le op­ly­se om de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag for bå­de be­sty­rel­se og di­rek­tion,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hun un­der­stre­ger, at an­be­fa­lin­ger­ne over­ord­net set skal med­vir­ke til at ska­be en øget åben­hed om be­sty­rel­sens arbejde.

”Navn­lig for­di fon­de er ind­ret­tet som de er – uden en ejer­kreds – er det væ­sent­ligt, at of­fent­lig­he­den har til­lid til den må­de, fon­de­ne for­val­tes på, og det sik­res ved at væ­re åben og trans­pa­rent. Ko­mitéen har år­ligt fo­kus på an­be­fa­ling 3.1.2 om, at der i de er­hvervs­dri­ven­de fon­des års­regn­ska­ber er trans­pa­rens om be­sty­rel­sens og en even­tu­el di­rek­tions in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, da vo­res stikprø­ve­un­der­sø­gel­ser har vist, at den er blandt de an­be­fa­lin­ger, der har la­vest ef­ter­le­vel­se,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Hun tviv­ler kraf­tigt på, at det no­gen­sin­de lyk­kes at nå der­til, hvor al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de føl­ger an­be­fa­lin­gen om of­fent­lig­gø­rel­se af de in­di­vi­du­el­le vederlag.

”Der er cir­ka 1.450 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Her­af be­ta­ler cir­ka 40 pro­cent ik­ke ve­der­lag til be­sty­rel­sen, og det er kun cir­ka 40 pro­cent af fon­de­ne, der har an­sat en di­rek­tion. Det er klart, og det har ko­mitéen og­så kun­net ud­le­de af de nu ef­ter­hån­den man­ge stikprø­ve­un­der­sø­gel­ser, vi har fo­re­ta­get, at de min­dre fon­de på­vir­kes af ud­vik­lin­gen i de sto­re fon­de, men jeg tror nu ik­ke, at vi fo­re­lø­big – om over­ho­ve­det – vil se, at samt­li­ge de fon­de, der ud­be­ta­ler ve­der­lag, kom­mer til at of­fent­lig­gø­re in­di­vi­du­elt ve­der­lag i års­regn­ska­bet. Men tviv­len må kom­me fon­de­ne til go­de," si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Alle top-10 fonde er åbne

Med Le­go Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­dens be­slut­ning om ik­ke læn­ge­re at hem­me­lig­hol­de di­rek­tø­rer­nes løn, er der lagt op til, at der fra og med 2023-regn­ska­ber­ne for før­ste gang vil væ­re åben­hed om di­rek­tør­løn­nen i samt­li­ge af de 10 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark – i hvert fald hvis top-10 for­bli­ver den sam­me som i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters se­ne­ste top-100-oversigt.

Den ene­ste af de 10 mest ud­de­len­de fon­de, som ik­ke op­træ­der med et tal i løn­ko­lon­nen i Fun­dats’ 2022-op­gø­rel­se, er Carls­berg­fon­det, og det har den simp­le år­sag, at fon­den ik­ke hav­de no­gen di­rek­tør i 2022. Las­se Hor­ne Kjæld­gaard er så­le­des først til­t­rå­dt som fon­dens før­ste di­rek­tør 1. ja­nu­ar i år.

Men iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Carls­berg­fon­det Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted har fon­den in­gen in­ten­tion om i sit næ­ste regn­skab at skju­le, hvor me­get Las­se Hor­ne Kjæld­gaard får i lønningsposen.

”Carls­berg­fon­det vil na­tur­lig­vis føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se og op­ly­se fon­dets di­rek­tør­ho­norar i 2023-års­rap­por­ten og fremad­ret­tet,” un­der­stre­ger Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Lønoplysninger på 44 fondsdirektører

I Fun­dats’ nye lø­nop­gø­rel­se op­træ­der i alt lø­nop­lys­nin­ger på 44 af top-100-fon­de­nes ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer. Når det sta­dig kun er knap halv­de­len af fon­de­ne i top-100, hvor der kan an­gi­ves en di­rek­tør­løn, hand­ler det om an­det og me­re end mang­len­de lyst til at le­ve op til an­be­fa­lin­ger­ne for god fondsledelse.

En ræk­ke fon­de, især i den ne­der­ste halv­del af top-100, har så­le­des slet ik­ke en egent­lig di­rek­tion. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters op­gø­rel­se om­fat­ter bå­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de med ejer­skab til sto­re børsno­te­re­de sel­ska­ber samt rent ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­ger, som ale­ne be­skæf­ti­ger sig med al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger ba­se­ret på af­ka­stet fra en in­ve­ste­rings­for­mue. De al­me­ne fon­de er ik­ke for­plig­te­de til at ind­sen­de de­res års­regn­ska­ber til cvr-re­gi­stre­ret, li­ge­som reg­ler­ne om re­de­gø­rel­se om an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se ik­ke gæl­der for al­me­ne fonde.

Der­til kom­mer, at to er­hvervs­fon­de i skri­ven­de stund fort­sat ik­ke har of­fent­lig­gjort års­regn­ska­bet for 2022.

Gen­nem­gan­gen af regn­ska­ber­ne i de fon­de, hvor der er en di­rek­tion, af­slø­rer en en­dog me­get stor for­skel på, hvor man­ge ka­sket­ter di­rek­tø­rer­ne bæ­rer – og der­med hvor man­ge ele­men­ter, der ind­går i den sam­le­de løn. Nog­le af de hø­jest løn­ne­de fonds­di­rek­tø­rer får en del af de­res sam­le­de ve­der­lag fra fon­dens hol­dings­el­skab el­ler en be­sty­rel­ses­post i et el­ler fle­re af fond­s­kon­cer­nens datterselskaber.

I tråd med an­be­fa­ling 3.1.2 om ve­der­lags­op­lys­nin­ger er Fun­dats’ år­li­ge op­gø­rel­se ba­se­ret på to­tal­tal­let for hver en­kelt ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for at gi­ve et så præ­cist bil­le­de som mu­ligt af, hvad en top­di­rek­tør­post i fond­se­li­ten re­elt ud­lø­ser i sam­let ve­der­lag an­no 2022.

Gennemsnitlig direktørløn på 3,33 mio. kr.

Den ab­so­lut­te top­sco­rer på 2022-li­sten er Le­ne Sko­le, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den. Hen­des sam­le­de ve­der­lag ud­gjor­de sid­ste år 16,9 mil­li­o­ner kroner.

På 2. plad­sen kom­mer Le­go Fon­dens nu for­hen­væ­ren­de di­rek­tør An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Og num­mer tre på top­sco­rer­li­sten er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lauritzen Fon­den Tom­my Thom­sen med et sam­let ve­der­lag på 10,4 mil­li­o­ner kroner.

I gen­nem­snit modt­og de 44 top­di­rek­tø­rer, hvis lø­nop­lys­nin­ger ind­går i 2022-op­gø­rel­sen, 3,33 mil­li­o­ner kro­ner i sam­let år­ligt vederlag.

Der­med er gen­nem­snitsløn­nen til fond­se­li­tens di­rek­tø­rer gan­ske pænt sam­men­lig­net med 2021. Her hav­de de fonds­di­rek­tø­rer fra top-100, hvor lø­nop­lys­nin­ger­ne var til­gæn­ge­li­ge, en gen­nem­snit­lig årsløn på 3,1 mil­li­o­ner kroner.

Di­rek­tør Jo­hn Ri­is An­der­sen fra Claus Sø­ren­sens Fond op­t­rå­d­te ved en fejl i før­ste om­gang i den­ne ar­ti­kel, men er si­den ble­vet fjer­net, idet fon­den ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­gen om at op­ly­se be­sty­rel­sens og di­rek­tio­nens in­di­vi­du­el­le ve­der­lag.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer