Faktatjek: Uddelte fondene 2,4 milliarder til folkeskolen sidste år?

Fondenes uddelinger til de nødlidende folkeskoler har over de seneste uger skabt overskrifter. Ifølge DR og flere andre medier har fondene bidraget med 2,4 milliarder kroner. Men tallet beror på en misforståelse, der har floreret i snart et år.

Fon­de­nes bi­drag til grund­sko­len i Dan­mark har ad fle­re om­gan­ge væ­ret præ­get af tal­for­vir­ring. Arkivfoto.

Lan­dets fol­ke­sko­ler modt­og sid­ste år to mil­li­ar­der kro­ner fra fon­de­ne. Det har dan­sker­ne over den se­ne­ste uge kun­ne læ­se og hø­re fle­re ste­der i for­bin­del­se med de ak­tu­el­le hi­sto­ri­er om, at sko­ler­nes øko­no­mi hæn­ger i laser.

"Overalt i lan­det får fol­ke­sko­ler do­na­tio­ner fra fon­de og virk­som­he­der, og det bi­dra­ger til, at sko­ler­nes øko­no­mi hæn­ger sam­men. Sam­let set modt­og fol­ke­sko­len sid­ste år to mil­li­ar­der kro­ner fra fon­de i et sam­let bud­get på 50 mil­li­ar­der. Det for­tæl­ler Han­ne Knud­sen, der er lek­tor på Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Universitet."

Så­dan lød det i Ra­dio­a­vi­sen på fle­re af DR's ka­na­ler klok­ken 7 sid­ste tirs­dag morgen.

I Ra­dio­a­vi­sen se­ne­re sam­me mor­gen hed det, at lan­dets fol­ke­sko­ler sid­ste år modt­og 2,4 mil­li­ar­der kro­ner fra fon­de, den­ne gang uden en kildehenvisning.

Og da bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Mat­ti­as Tes­faye (S) sam­me af­ten for­tal­te, at han ik­ke er til­freds med si­tu­a­tio­nen, og at det dan­ske vel­færds­sam­fund skal væ­re fi­nan­si­e­ret af skat­ter, kun­ne DR igen for­tæl­le, at fon­de sid­ste år do­ne­re­de to mil­li­ar­der kro­ner til folkeskolen.

"Det er cir­ka 16 gan­ge så me­get som i 2016, hvor tal­let var 122 mil­li­o­ner kro­ner," skrev DR i en fak­ta­boks, nu med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter som kil­de til tallet.

Men er det vir­ke­lig kor­rekt, at fon­de­ne har do­ne­ret en­ten to mil­li­ar­der el­ler 2,4 mil­li­ar­der kro­ner til fol­ke­sko­len sid­ste år?

Forkert tal fra 2021

Be­lø­bet på 2,4 mil­li­ar­der kro­ner har fl­o­re­ret si­den 2023. Men det er tal­let for 2021, ik­ke for sid­ste år. Og al­le­re­de den­gang var det ik­ke korrekt.

Sid­ste år kon­sta­te­re­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en ana­ly­se, at tal­let for 2021 var 2,4 mil­li­ar­der kroner.

"Den stør­ste an­del af de be­vil­ge­de mid­ler til ud­dan­nel­se og fol­ke­op­lys­ning i 2021 gik til grund­sko­len, hvor fon­de­ne be­vil­ge­de 2,4 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket sva­rer til 62 pro­cent af årets sam­le­de fonds­mid­ler til for­må­let," skrev Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i juli 2023.

Det tal hav­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter fra Dan­marks Statistisk.

Men som Fun­dats skrev i juli 2023, var det re­el­le tal 794 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. I sig selv en re­kord for fon­de­nes bi­drag til grund­sko­len, men dog langt fra 2,4 mil­li­ar­der kroner.

Det væ­sent­ligt hø­je­re tal stam­mer gan­ske rig­tigt fra Dan­marks Sta­ti­stisk. Men det om­fat­ter og­så støt­te til grund­sko­le­om­rå­det i ud­lan­det. Det tal var sær­ligt højt i 2021, ik­ke mindst på grund af Le­go Fon­dens ud­de­lin­ger med hen­blik på at få børn til­ba­ge i sko­ler­ne ef­ter covid-19. Og en sær­kør­sel, som Fun­dats fik la­vet hos Dan­marks Sta­ti­stik, vi­ste alt­så, at fon­de­nes ud­de­lin­ger til grund­sko­len i Dan­mark i 2021 var 794 mil­li­o­ner kroner.

Med an­dre ord sy­nes op­lys­nin­gen om fon­de­nes ex­cep­tio­nelt sto­re ud­de­lin­ger til fol­ke­sko­len at skyl­des en mis­for­stå­el­se om tal­let fra 2021.

DR beklager

Det for­kla­rer imid­ler­tid ik­ke, hvor­for det iføl­ge DR var tal­let for "sid­ste år". Dan­marks Sta­ti­stik har end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort tal­le­ne for 2023.

Fun­dats har der­for spurgt lek­tor Han­ne Knud­sen fra Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet, som Ra­dio­a­vi­sen i før­ste om­gang hav­de ci­te­ret for tallet.

Hun for­tæl­ler, at de to mil­li­ar­der kro­ner var et esti­mat, og at hen­des in­ter­es­se for fon­de­nes en­ga­ge­ment i fol­ke­sko­len hand­ler om de kva­li­ta­ti­ve re­la­tio­ner sna­re­re end øko­no­mi­en. Og at den cen­tra­le kil­de til op­lys­nin­ger om fon­de­nes be­vil­lin­ger til fol­ke­sko­len er Dan­marks Statistik.

Han­ne Knud­sen på­pe­ger og­så, at det net­op er vig­tigt at skel­ne mel­lem, hvad der gi­ves til Dan­mark og til udlandet.

"De 2,4 mil­li­ar­der kro­ner dæk­ker fon­de­nes ud­de­lin­ger til sko­le­om­rå­det i bå­de Dan­mark og ud­lan­det. Det er et mis­vi­sen­de tal, når hi­sto­ri­en er vink­let på de dan­ske fol­ke­sko­ler," si­ger Han­ne Knudsen.

Fun­dats har der­for og­så spurgt DR, hvor tal­let kom­mer fra. Her be­kræf­ter Mor­ten Møb­jerg, re­dak­tions­chef i DR Kø­ben­havn, at tal­let fra Han­ne Knud­sen var et esti­mat til brug for DR's vi­de­re research.

Så hvor­dan er tal­let kom­met med som en fak­tu­el op­lys­ning alligevel?

"I for­bin­del­se med dæk­nin­gen af fol­ke­sko­ler­nes øge­de brug af støt­te fra virk­som­he­der og fon­de brag­te Ra­dio­a­vi­sen, P4 Mor­gen, TVA Li­ve og dr​.dk den 18. ju­ni 2024 en an­gi­vel­se af, hvor me­get fon­de har støt­tet fol­ke­sko­len. Her for­tal­te vi, at fon­de støt­te­de fol­ke­sko­len med cir­ka to mil­li­ar­der kro­ner om året. Det er for­kert. Vi fik her ik­ke an­gi­vet klart nok, at det var en vur­de­ring fra en for­sker. Vi bur­de ha­ve un­der­søgt, hvad der lå bag tal­let. Det er en klar fejl af DR, som vi be­kla­ger," skri­ver Mor­ten Møb­jerg i en email.

Ingen tal for 2023

Fun­dats har og­så kon­tak­tet Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som DR i ar­tik­len med Mat­ti­as Tes­faye hav­de an­gi­vet som kil­de til, at fon­de­ne sid­ste år do­ne­re­de to mil­li­ar­der kro­ner til folkeskolen.

"Vi har ik­ke op­lyst DR om tal­let. Jeg tæn­ker, at de selv har fun­det det i vo­res ana­ly­se, som jo lig­ger til­gæn­ge­lig på vo­res hjem­mesi­de. Her står, at der gik 2,4 mil­li­ar­der kro­ner til grund­sko­len," skri­ver kom­mu­ni­ka­tions- og net­værks­chef Ann-So­fie Nielsen.

"Men du har og­så ret i, at det tal in­de­hol­der sto­re be­vil­lin­ger til ud­lan­det. Det ly­der me­get rig­tigt, at det re­el­le tal for be­vil­lin­ger til Fol­ke­sko­len var 794 mil­li­o­ner kro­ner, hvis I har få­et la­vet en sær­kør­sel hos Dan­marks Sta­ti­stik," skri­ver Ann-So­fie Ni­el­sen, som vil be­de DR ret­te artiklen.

De 2,4 mil­li­ar­der kro­ner dæk­ker fon­de­nes ud­de­lin­ger til sko­le­om­rå­det i bå­de Dan­mark og ud­lan­det. Det er et mis­vi­sen­de tal, når hi­sto­ri­en er vink­let på de dan­ske folkeskoler

Han­ne Knud­sen – lek­tor, DPU

Fak­ta­bok­sen er ef­ter­føl­gen­de ble­vet fjer­net fra artiklen.

"Fak­ta­bok­sen var desvær­re fejl­ag­tig og den er fjer­net nu. Man kan på dr​.dk læ­se en ret­tel­se og en ny fak­ta­boks, som vi har skre­vet ef­ter di­a­log med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Vi be­kla­ger fejl­en," skri­ver Mor­ten Møb­jerg fra DR København.

Uan­set hvad det re­el­le tal er: Er det en fejl, at tal­let i al­le de nævn­te til­fæl­de op­gi­ves som tal­let for "sid­ste år"?

"Det er en fejl, som vi be­kla­ger. Vi har fjer­net den fejl­be­hæf­te­de fak­ta­boks og la­vet en ny. Vi har i en ar­ti­kel på dr​.dk/​f​e​j​l​o​g​r​e​t​t​e​l​ser bragt en rettelse."

På DR's hjem­mesi­de frem­går det nu, at fon­de do­ne­re­de 798 mil­li­o­ner kro­ner til de dan­ske grund­sko­ler i 2021. Det tal har Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sendt til DR, for­tæl­ler Mor­ten Møbjerg.

Debat på forkerte præmisser

De 2,4 mil­li­ar­der kro­ner fra 2021 har i de for­gang­ne uger væ­ret af­sæt for de­bat i fle­re medier.

Tal­let gik igen, da Po­li­ti­kens Sko­lemo­ni­tor for­le­den skrev om, at pri­va­te ak­tø­rer præ­ger fol­ke­sko­len mere.

Det gjor­de det og­så, da Al­tin­get i maj brag­te et de­bat­ind­læg fra Mai­ken Lyk­ke Lolck, di­rek­tør i Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus. Hun po­in­te­r­e­de, at mil­li­ar­dud­de­lin­ger­ne til fol­ke­sko­len i 2021 har mødt kri­tik, og at fon­de­ne på den bag­grund er ble­vet be­skyldt for at ple­je eg­ne dags­or­de­ner og på­vir­ke ret­nin­gen på lan­dets man­ge skoler.

Det er vig­tigt at føl­ge de pri­va­te fon­des rol­le på sko­le­om­rå­det, her­un­der at den of­fent­li­ge de­bat om fon­de­nes rol­le ta­ger af­sæt i kor­rek­te tal, si­ger lek­tor Han­ne Knudsen,

"Det vil væ­re su­per, hvis I kan af­dæk­ke det re­el­le tal," si­ger hun.

"Det er vig­tigt, for­di vo­res fol­ke­sko­le i ud­gangs­punk­tet er ud­vik­let og sty­ret de­mo­kra­tisk, så det er kom­mu­na­le po­li­ti­ke­re, sko­le­be­sty­rel­ser og læ­re­re, der står for ud­vik­lin­gen. Når en stor del af mid­ler­ne til sko­len så er do­ne­ret fra fon­de med for­skel­li­ge – og helt le­gi­ti­me – dags­or­de­ner, så bli­ver der sat nog­le ud­vik­lin­ger i gang, som ik­ke er ini­ti­e­ret og dre­vet i de­mo­kra­tisk valg­te fora," si­ger Han­ne Knudsen.

Vi bur­de ha­ve un­der­søgt, hvad der lå bag tal­let. Det er en klar fejl af DR, som vi beklager

Mor­ten Møb­jerg – re­dak­tions­chef, DR København

Hun pe­ger og­så på, at fol­ke­sko­ler­ne mod­ta­ger pen­ge fra an­dre do­no­rer end fon­de­ne, ek­sem­pel­vis fra pri­va­te virksomheder.

Hun er li­ge nu i gang med en un­der­sø­gel­se af net­op fon­des rol­le på sko­le­om­rå­det. Un­der­sø­gel­sen hand­ler om, at fon­de­ne ik­ke blot do­ne­rer pen­ge, men og­så en­ga­ge­rer sig i den di­dak­ti­ske og pæ­da­go­gi­ske udvikling.

"Det sker i en si­tu­a­tion, hvor læ­re­re og le­de­re er pres­set på grund af sko­ler­nes øko­no­mi, og så er det jo nær­mest umu­ligt at si­ge nej til fon­de­nes pro­jek­ter. Der­for er det vig­tigt at hol­de øje med fon­de­nes ind­fly­del­se på sko­le­om­rå­det," si­ger Han­ne Knudsen.

Mindst 469 millioner i 2022

Fun­dats har og­så for­søgt at bli­ve klo­ge­re på de se­ne­ste tal for, hvad fon­de­ne rent fak­tisk ud­del­te til de dan­ske folkeskoler.

Dan­marks Sta­ti­stik har of­fent­lig­gjort tal­le­ne frem til 2022. Her var tal­let 1,624 mil­li­ar­der, men alt­så sta­dig in­klu­si­ve ud­de­lin­ger til sko­le­om­rå­det i udlandet.

Dan­marks Sta­ti­stik har der­for på ny la­vet en sær­kør­sel for Fun­dats, som på bag­grund af fon­de­nes di­gi­ta­le ind­be­ret­nin­ger vi­ser, at 469 mil­li­o­ner kro­ner gik til grund­sko­len i Danmark.

546 mil­li­o­ner kro­ner gik til sko­le­om­rå­det i udlandet.

Det ef­ter­la­der et be­løb på 609 mil­li­o­ner kro­ner, som ik­ke er for­delt på ind­land­ske og uden­land­ske sko­lemod­ta­ge­re. Da kun en del af fon­de­nes ind­be­ret­nin­ger fo­re­går di­gi­talt, kan Dan­marks Sta­ti­stik ik­ke se i sin sær­kør­sel, hvor­dan de re­ste­ren­de mil­li­o­ner er for­delt mel­lem Dan­mark og udlandet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer