”Svær øvelse” kræver ny forperson i Ny Carlsbergfondet

Carlsbergfondets bestyrelse har besluttet at skille sig af med Ny Carlsbergfondets forperson efter kun en enkelt formandsperiode. Sanne Kofod Olsen skal fra årsskiftet færdiggøre moderniseringen af fonden.

San­ne Ko­fod Ol­sen over­ta­ger ved års­skif­tet po­sten som for­per­son i Ny Carlsbergfondet.

Det bli­ver ik­ke Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der skal af­slut­te den mo­der­ni­se­ring af Ny Carls­berg­fon­det, som hun selv har stå­et i spid­sen for si­den 2020.

Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har ud­peg­nings­ret­ten til så­vel be­sty­rel­se som for­mand­spost, har nem­lig be­slut­tet ik­ke at ge­nud­pe­ge Chri­sti­ne Buhl An­der­sen ef­ter den før­ste periode.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen har i sin tid som for­per­son stå­et i spid­sen for en ny stra­te­gi, og hun har gjort sig til for­ta­ler for at træk­ke Ny Carls­berg­fon­det i en me­re in­ter­na­tio­nal, åben og di­a­log­ba­se­ret ret­ning.

Det kom­men­de for­mands­skif­te be­ty­der sam­ti­dig, at re­k­rut­te­rin­gen af Ny Carls­berg­fon­dets før­ste fonds­di­rek­tør bli­ver udsat.

”Pro­ces­sen i Ny Carls­berg­fon­det er nu kom­met til et punkt, hvor fon­det skal an­sæt­te sin før­ste di­rek­tør, hvil­ket in­de­bæ­rer en kom­men­de klar funk­tions­ad­skil­lel­se mel­lem be­sty­rel­se og di­rek­tion. Det er en stor æn­dring af be­sty­rel­sens rol­le og en svær øvel­se for en sid­den­de for­per­son. Og vi me­ner ik­ke, at Chri­sti­ne Buhl An­der­sen er den ret­te til at le­de den pro­ces,” si­ger Carls­berg­fon­dets for­per­son Ma­j­ken Schultz i en skrift­lig kom­men­tar til Fundats.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen øn­sker ik­ke selv at kom­men­te­re si­tu­a­tio­nen, men hen­vi­ser via sit se­kre­ta­ri­at i ste­det til Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

Carls­berg­fon­det har ud­pe­get San­ne Ko­fod Ol­sen til at over­ta­ge po­sten som for­per­son, når Chri­sti­ne Bul An­der­sens ud­peg­nings­pe­ri­o­de ud­lø­ber ved års­skif­tet. San­ne Ko­fod Ol­sen ind­t­rå­d­te i sid­ste må­ned i Ny Carls­berg­fon­dets bestyrelse.

”Vi har i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se an­sva­ret for at sik­re den bedst tæn­ke­li­ge be­sty­rel­se i Ny Carls­berg­fon­det til den giv­ne si­tu­a­tion, her­un­der den bedst eg­ne­de for­per­son. Og det får fon­det med San­ne Ko­fod Ol­sen,” skri­ver Ma­j­ken Schultz. Hun frem­hæ­ver des­u­den San­ne Ko­fod Ol­sens man­ge­åri­ge ledelseserfaring

Udsætter ansættelse af fondsdirektør

Al­le­re­de i marts i år igang­s­at­te Ny Carls­berg­fon­det ar­bej­det med at fin­de en eg­net kan­di­dat til den ny­op­ret­te­de stil­ling som fondsdirektør.

Ind­sæt­tel­sen af en di­rek­tion i Ny Carls­berg­fon­det er blot et af de nye til­tag, der skal sik­re en tids­sva­ren­de gover­nan­ce-struk­tur i fon­den, som ind­til for ny­lig var le­det af en tre per­so­ner stor be­sty­rel­se. Men sid­ste år fik fon­den gen­nem­ført vedtægts­æn­drin­ger, der blandt an­det ud­vi­der be­sty­rel­sen fra tre til fem personer.

Ud­over San­ne Ko­fod Ol­sen ind­t­rå­d­te og­så An­ders By­ri­el som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i sid­ste må­ned. Og se­ne­re på året på­be­gyn­der Carls­berg­fon­det re­k­rut­te­rin­gen af det fem­te be­sty­rel­ses­med­lem, der skal træ­de i ste­det for Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Den­ne pro­ces vil ske i di­a­log med Ny Carls­berg­fon­des be­sty­rel­se. I ly­set af den nye be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­ning har Ny Carls­berg­fon­det valgt at for­læn­ge den igang­s­at­te pro­ces ved­rø­ren­de re­k­rut­te­rin­gen af en fonds­di­rek­tør, op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

”At fin­de den helt ret­te di­rek­tør til Ny Carls­berg­fon­det er en me­get vig­tig op­ga­ve, som jeg sam­men med den øv­ri­ge be­sty­rel­se ser me­get frem til,” ud­ta­ler San­ne Ko­fod Ol­sen, som selv skal stå i spid­sen for an­sæt­tel­ses­ud­val­get, i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer