Annoncespot_img

Christine Buhl Andersen: Ny Carlsbergfondet skal være mere dialogbaseret

Egentlig skulle Ny Carlsbergfondets nytiltrådte bestyrelsesformand Christine Buhl Andersen nu være i fuld gang med en strategiproces med sin bestyrelse, men i stedet er coronakrisen kommet øverst på dagsordenen, og hun er dybt optaget af, hvordan kunstverdenen vil se ud ”på den anden side.” I dette første store interview som formand løfter hun dog lidt af sløret for sine visioner for en modernisering af fondens strategi: Mere dialog, mere internationalt samarbejde og mindre fokus på permanente projekter.

Christine Buhl Andersen (foto: Les Kaner)
Chri­sti­ne Buhl An­der­sen (fo­to: Les Kaner)

Jobs­kif­tet hav­de væ­ret plan­lagt i me­re end et halvt år, da Chri­sti­ne Buhl An­der­sen den 1. marts i år hav­de sin før­ste ar­bejds­dag som ny be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carls­berg­fon­det. Helt til­ba­ge i au­gust 2019 kun­ne Carls­berg­fon­det i en pres­se­med­del­el­se for­tæl­le, at af­lø­se­ren for Kar­sten Ohrt, der i for­å­ret 2019 stop­pe­de som Ny Carls­berg­fon­dets for­mand på grund af syg­dom, nu var fun­det in­ter­nt i Carls­berg-fa­mi­li­en i skik­kel­se af di­rek­tø­ren for Ny Carls­berg Glyptotek.

Hvad der til gen­gæld ik­ke på no­gen må­de var plan­lagt var, at Dan­mark og sto­re de­le af re­sten af ver­den sam­ti­dig med Chri­sti­ne Buhl An­der­sens til­træ­den blev ka­stet ud i en sund­heds- og øko­no­mi­k­ri­se af uhørt vold­som­me dimensioner.

Cor­ona­kri­sen har ramt vidt, bredt og vold­somt de se­ne­ste to må­ne­der, og kri­sen har in­gen­lun­de skå­net den kunst- og kul­tur­ver­den, som Ny Carls­berg­fon­det – der be­teg­ner sig selv som ”Dan­marks ene­ste fond, der ude­luk­ken­de og mest ved­hol­den­de ar­bej­der i kun­stens tje­ne­ste” – er sat i ver­den for at støt­te. Tværtimod.

I sit før­ste, sto­re in­ter­view, si­den hun til­t­rå­d­te som be­sty­rel­ses­for­mand læg­ger den 53-åri­ge cand.mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie da og­så op til, at kun­sten og kul­tu­ren i Dan­mark skal be­trag­tes ud fra ”et før og ef­ter cor­o­na.” Et ud­tryk, der frem­kal­der en mas­se spørgs­mål hos Chri­sti­ne Buhl An­der­sen og på nu­væ­ren­de tids­punkt kun få svar.

”Per­son­ligt er jeg dybt op­ta­get af at fin­de ud af, hvor­dan kunst­ver­de­nen kom­mer til at se ud på den an­den si­de af cor­o­na. Hvor­dan bli­ver vo­res kul­tur­va­ner? Hvor­dan vil pu­bli­kum age­re? Hvad får smit­te- og rej­se­fryg­ten af be­tyd­ning i for­hold til ud­veks­lin­gen af kunst mel­lem lan­de­ne, og vil man for ek­sem­pel fort­sat kun­ne ud­stil­le i ud­lan­det?” ly­der nog­le af de man­ge ‘før og efter’-spørgsmål, som op­ta­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Udskudt strategiproces

Egent­lig var det pla­nen, at be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det med den nye for­mand for bor­den­den skul­le ha­ve brugt en stor del af for­å­ret på en grun­dig stra­te­gi­pro­ces. Men pri­mært på grund af cor­ona­kri­sens over­ta­gel­se af dags­or­de­nen er pro­ces­sen udskudt.
Ik­ke de­sto min­dre er net­op de spørgs­mål, som Chri­sti­ne Buhl An­der­sen stil­ler i kølvan­det på cor­ona­kri­sens hid­ti­di­ge og fort­sat­te ven­den to­talt op og ned på et ind­til for få må­ne­der si­den ge­ne­relt set blom­stren­de dansk kunst- og kul­tur­liv, cen­tra­le for hen­de i for­hold til fon­dens frem­ti­di­ge virke.

Jeg sy­nes ik­ke, at vi skal spær­re os in­de i vo­res eget lil­le land.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Ny Carlsbergfondet

”Man­ge ting vil for­bli­ve ufor­an­dre­de ud fra en be­tragt­ning om, at vi fort­sat har en grund­læg­gen­de in­ter­es­se i at støt­te kunst­mu­se­er­ne, forsk­nin­gen og kunst­ner­ne, li­ge­som vi har gjort i me­re end 100 år i form af at kø­be sam­tids­kunst, la­ve kunst i det of­fent­li­ge rum og støt­te kunst­mu­se­er­nes forsk­nings­pro­jek­ter og er­hver­vel­ser. Men der er og­så fle­re ting, vi skal ha­ve dis­ku­te­ret. Ny Carls­berg­fon­det er grund­lagt som væ­ren­de me­get dansk og me­get na­tio­nal, men min ge­ne­ra­tion er op­vok­set med en sær­de­les glo­ba­li­se­ret kunst­ver­den. Al­le de tid­li­ge­re jobs, jeg har haft, blandt an­det som for­mand for Kun­st­rå­dets in­ter­na­tio­na­le bil­led­kunst­ud­valg, har hand­let om ud­veks­ling af dansk kunst med ud­lan­det og om at brin­ge re­sten af ver­den in­den­for i Dan­mark, og på de punk­ter har Ny Carls­berg­fon­det ind­til for ny­lig ik­ke væ­ret sær­ligt ak­tiv. Jeg sy­nes ik­ke, at vi skal spær­re os in­de i vo­res eget lil­le land, og som fond kan vi sag­tens skrue end­nu me­re op for det in­ter­na­tio­na­le og glo­ba­li­se­re­de – men den vur­de­ring bli­ver sam­ti­dig ud­for­dret af cor­o­na­en og smit­te- og rej­se­fryg­ten. Sam­ti­dig er den jo sat i per­spek­tiv af kli­ma­kri­sen,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Hun øn­sker der­u­d­over, at fon­den be­væ­ger sig væk fra et en­si­digt fo­kus på per­ma­nen­te pro­jek­ter – for ek­sem­pel per­ma­nen­te udsmyk­nin­ger i det of­fent­li­ge rum, bå­de in­den- og uden­dørs – og sat­ser på og­så at støt­te mid­ler­ti­di­ge pro­jek­ter, dog uden at det skal gå ud over fon­dens støt­te til for ek­sem­pel kunstmuseerne.

”Men og­så her må man spør­ge: Hvad kom­mer cor­o­na til at be­ty­de for ek­sem­pel­vis de festi­va­ler og an­dre mid­ler­ti­di­ge sce­ner, som er be­gyndt at prø­ve kræf­ter med sam­tids­kun­sten på nye spæn­den­de må­der? Hvor­dan vil de bli­ve på­vir­ket, og vil cor­ona­kri­sen gi­ve an­led­ning til helt nye for­ma­ter og sce­ner for sam­tids­kun­sten? Og hvor­dan kan de klas­si­ske in­sti­tu­tio­ner som kunst­mu­se­er­ne ind­gå her? Det er cen­tra­le spørgs­mål i for­hold til den ver­den, Ny Carls­berg­fon­det skal væ­re ak­tør i i de kom­men­de år,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

”I det he­le ta­get sy­nes jeg, at den pro­ces, vi skal ha­ve i fon­den, skal væ­re me­get di­a­log­ba­se­ret. Jeg ser frem til tæt og sy­ste­ma­tisk di­a­log med ak­tø­rer­ne i kunst­ver­de­nen i den kom­men­de tid; det væ­re sig po­li­ti­ke­re, an­dre fon­de, kunst­ne­re, gal­le­ri­er og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner oven på den cor­ona­kri­se, som vi al­le ho­ved­kulds er ble­vet ka­stet ud i,” si­ger hun.

Brutal opbremsning

Cor­ona­kri­sen i kun­sten og kul­tu­rens ver­den, set fra den nye for­mands stol, har væ­ret ”et kæmpe­chok og en brutal op­brems­ning i ak­ti­vi­te­ter og øko­no­mi for al­le de ak­tø­rer, som ud­gør den sam­le­de kunst­ver­den” – li­ge fra de kunst­ne­re, som ska­ber kun­sten, over de of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der ud­stil­ler den, til de pri­va­te ak­tø­rer, som le­ver af at sæl­ge og for­mid­le kunsten.

Hun glæ­der sig i den for­bin­del­se over at ha­ve op­le­vet, at i takt med de stats­li­ge til­tag for at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af for­sam­lings­for­bud, luk­ke­de dø­re og af­lys­nin­ger på stri­be fandt fonds­ver­de­nen hur­tigt sam­men i be­stræ­bel­ser­ne på at hjælpe.

Vi har un­der kri­sen væ­ret i di­a­log med kul­tur­mi­ni­ste­ren, men fak­tisk og­så med stats­mi­ni­ste­ren, hvor vi en­de­lig fik kul­tu­ren på dagsordenen.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Ny Carlsbergfondet

”Fon­de­ne be­gynd­te hur­tigt at snak­ke sam­men, og vi har un­der kri­sen væ­ret i di­a­log med kul­tur­mi­ni­ste­ren, men fak­tisk og­så med stats­mi­ni­ste­ren, hvor vi en­de­lig fik kul­tu­ren på dags­or­de­nen. Jeg har op­le­vet og op­le­ver sta­dig en stor vel­vil­je fra fon­de­nes si­de og en åben­hed for at fin­de løs­nin­ger på den­ne vir­ke­lig al­vor­li­ge kri­se for et kul­tur­liv, som er ble­vet ramt li­ge i hjer­te­ku­len,” fast­slår Chri­sti­ne Buhl Andersen.

– Hvor­dan ser du fon­de­nes rol­le i den­ne for kun­sten og kul­tu­ren så ek­stra­or­di­næ­re situation?

”Som me­get, me­get vig­tig. Jeg sy­nes vir­ke­lig, vi har et sam­funds­ansvar for at hol­de hån­den un­der det, man­ge af fon­de­ne er sat i ver­den for at støt­te, nem­lig kun­sten og kul­tur­li­vet. Så der er in­gen tvivl om, at vi har en me­get vig­tig rol­le og en for­plig­tel­se til at væ­re ek­stra agi­le, åb­ne og sam­ar­bej­den­de. Og jeg sy­nes, at jeg i min før­ste tid som for­mand for Ny Carls­berg­fon­det har op­le­vet en utro­lig po­si­tiv og kon­struk­tiv di­a­log med de an­dre fon­de. Sam­ti­dig er vi al­le op­ta­get af, at vi ik­ke kan og skal gø­re tin­ge­ne ale­ne. Det er sta­ten, der sty­rer op­luk­nin­gen og støt­te- og hjæl­pe­pak­ker­ne, og fon­de­ne skal ik­ke over­ta­ge sta­tens el­ler kom­mu­ner­nes rol­le. Ik­ke mindst de sto­re kunst­mu­se­er styrtblø­der øko­no­misk li­ge nu, og det kan vi ik­ke kla­re at kom­pen­se­re øko­no­misk for. Men vi vil rig­tig ger­ne bi­dra­ge i et sam­ar­bej­de med kunst­li­vet selv, som vi er gla­de for at ha­ve en tæt di­a­log med,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

– I Ny Carls­berg­fon­dets års­be­ret­ning for 2019 lan­ge­de din for­gæn­ger, den fun­ge­ren­de for­mand Mor­ten Kyn­d­rup, kraf­tigt ud ef­ter de nedskæ­rin­ger, kun­sten og kul­tu­ren har væ­ret ud­sat for fra po­li­tisk si­de, og han gav ud­tryk for, at de nød­li­den­de kul­turin­sti­tu­tio­ner var sta­dig me­re af­hæn­gi­ge af fonds­mid­ler. Er du enig i, at der – al­le­re­de in­den cor­ona­kri­sen – var et øget pres på de fon­de, som støt­ter kunst og kultur?

”Og­så her er der et før og ef­ter cor­o­na. Men ja, der er in­gen tvivl om, at al­le kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner i Dan­mark er dybt af­hæn­gi­ge af hjælp fra fon­de. Man kan sim­pelt­hen ik­ke gen­nem­fø­re pro­gram­mer in­den for mu­sik, te­a­ter el­ler bil­led­kunst uden hjælp fra fon­de. Om­vendt kan og skal man hel­ler ik­ke for­ven­te, at fon­de­ne be­ta­ler det he­le, og der har den klas­si­ske rol­le­for­de­ling jo væ­ret, at vi ik­ke kan på­ta­ge os at be­ta­le for kul­tur­li­vets ba­sis­drift,” un­der­stre­ger hun.

Netflix i timevis

Et af de pri­mæ­re kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, Ny Carls­berg­fon­det har ta­get for at hjæl­pe den pres­se­de kunst­ver­den un­der cor­ona­kri­sen, er etab­le­rin­gen af en ek­stra­or­di­nær pul­je på 30 mil­li­o­ner kro­ner må­l­ret­tet dan­ske kunstmuseer.

Der er an­søg­nings­frist 1. ju­ni, og at døm­me ud fra den fo­re­lø­bi­ge in­ter­es­se ty­der alt på, at de 30 mil­li­o­ner hur­tigt vil få ben at gå på. Chri­sti­ne Buhl An­der­sen af­vi­ser ik­ke, at pulj­en kan gø­res stør­re el­ler får føl­ge­skab af en ny pul­je se­ne­re på året.

”Kunst­mu­se­er­nes ege­nind­tje­ning er jo helt for­s­vun­det grun­det for­sam­lings­for­bud­det, sam­ti­dig med at turist­sæ­so­nen må for­ven­tes at bli­ve me­get an­der­le­des, end vi så sid­ste år. Der­for vil vi ger­ne hjæl­pe kunst­mu­se­er­ne, og an­søg­nin­ger­ne vil bli­ve be­hand­let med en høj grad af flek­si­bi­li­tet. Vi vil ik­ke dæk­ke mu­se­er­nes tab – det skal de stats­li­ge hjæl­pe­pak­ker ger­ne hjæl­pe på – men når de får lov til at åb­ne dø­re­ne igen og kom­mer til os og be­der om pen­ge, vil vi ik­ke, som vi ple­jer, væ­re me­get op­ta­get af, om det er til drift el­ler ej. I ste­det vil vi gå ind og si­ge: Hvad skal der til for, at X Kunst­mu­se­um kan åb­ne med det plan­lag­te pro­gram,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Vi er næp­pe den ene­ste fond, som er be­gyndt at tæn­ke på, hvor­dan mon vo­res af­kast bli­ver i 2021?

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Ny Carlsbergfondet

Hun har med stor glæ­de kon­sta­te­ret, at Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond for et par da­ge si­den op­ret­te­de en sær­pul­je på fi­re mil­li­o­ner kro­ner, ef­ter at fon­den har væ­ret i di­a­log med For­e­nin­gen af Kunst­hal­ler i Dan­mark. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds sær­pul­je er må­l­ret­tet kunst­hal­ler­nes tab­te ind­tje­ning grun­det ned­luk­nin­gen af Danmark.

”Kunst­hal­ler­ne er og­så en rig­tig vig­tig del af mil­jø­et, hvil­ket Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond for­nemt an­er­ken­der med de­res nye pul­je, som sam­ti­dig sup­ple­rer vo­res pul­je til kunst­mu­se­er­ne på fi­ne­ste vis,” un­der­stre­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Det er hen­des håb, at de dan­ske mu­se­er i re­sten af året og­så vil fin­de tid og over­skud til at sø­ge Ny Carls­berg­fon­det om pen­ge til at er­hver­ve ny kunst – det er nem­lig es­sen­ti­elt for at hol­de fø­de­kæ­den i kunst­ver­de­nen intakt.

”Når mu­se­er­ne går ud og kø­ber sam­tids­kunst af dan­ske kunst­ne­re til mu­se­er­nes eg­ne sam­lin­ger, støt­ter man bå­de kunst­ner­ne og gal­le­ri­er­ne. Så det er enormt vig­tigt for os at få sagt, at de pen­ge er der sta­dig­væk: Vi vil sta­dig me­get ger­ne støt­te mu­se­er­nes er­hver­vel­ser af dansk, men og­så uden­land­sk kunst. Hvor­dan tin­ge­ne ser ud næ­ste år, må ti­den vi­se, og vi er næp­pe den ene­ste fond, som er be­gyndt at tæn­ke på, hvor­dan mon vo­res af­kast bli­ver i 2021? Det kan me­get vel væ­re, at 2021 bli­ver med et an­det ud­gangs­punkt,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

På den kor­te ba­ne ser Chri­sti­ne Buhl An­der­sen med stor spæn­ding frem imod de­tal­jer­ne i den plan for yder­li­ge­re åb­ning af de­le af det dan­ske sam­fund, som stats­mi­ni­ste­ren ven­tes at præ­sen­te­re tæt på den 10. maj. Og hun læg­ger ik­ke skjul på, at hun og fon­den har et dyb­t­følt øn­ske om, at kunst­mu­se­er­ne og kunst­hal­ler­ne får lov til igen at luk­ke be­sø­gen­de ind – dels af øko­no­mi­ske år­sa­ger, men og­så for­di hun me­ner, dan­sker­ne har brug for nye ån­de­li­ge vitaminpiller.

Det er ik­ke gjort med, at vi sid­der der­hjem­me og strea­mer Net­flix i ti­me ef­ter ti­me ef­ter time.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Ny Carlsbergfondet

”De fle­ste kunst­mu­se­er og kunst­hal­ler kan sag­tens hånd­te­re en kon­trol­le­ret genåb­ning. I for­vej­en er de vant til at hånd­te­re pu­bli­kum un­der op­syn, ha­ve stren­ge krav til af­stand og gu­i­de gæ­ster­ne gen­nem kon­trol­le­re­de ru­ter. Sam­ti­dig er der en kæm­pe sund­heds­mæs­sig di­men­sion i, at folk igen kan kom­me på kunst­mu­se­um – selv­føl­ge­lig un­der kon­trol­le­re­de for­hold. Kunst og kul­tur er det, der gør, at vi kan træk­ke vej­ret, det gi­ver os ener­gi, op­mun­trer os og gi­ver os no­get at ta­le om. Det er ik­ke gjort med, at vi sid­der der­hjem­me og strea­mer Net­flix i ti­me ef­ter ti­me ef­ter ti­me,” me­ner Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Rollemodel for yngre kvinder

Ny Carls­berg­fon­dets nye be­sty­rel­ses­for­mand er en kvin­de med man­ge og kla­re hold­nin­ger – her­un­der og­så til den magt­ful­de po­si­tion, hun nu ind­ta­ger, og til at væ­re den før­ste kvin­de på po­sten i Ny Carlsbergfondet.

I for­bin­del­se med ud­næv­nel­sen af Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i ef­ter­å­ret, skrev dag­bla­det Po­li­ti­ken, at hun sæt­ter sig på ”en af de mest magt­ful­de po­ster i dansk kul­tur­liv” med re­fe­ren­ce til fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger i 100 mil­li­o­ner-kro­ners-klas­sen til kunst, kul­tur og kunstforskning.

– Hvor­dan ser du selv på den rol­le, du nu ind­ta­ger på en af de, som Po­li­ti­ken skrev, mest magt­ful­de po­ster i kulturlivet?

”Vi har bå­de mid­ler, men og­så en fag­lig­hed. Og hi­sto­risk set har vi i kraft af vo­res ud­de­lin­ger haft stor be­tyd­ning for og ind­fly­del­se på, hvad der kan la­de sig gø­re. Nu må vi jo se, hvor man­ge pen­ge vi har i frem­ti­den, men net­op, når man har så sto­re mid­ler, skal man gø­re sig me­get uma­ge med at væ­re stra­te­gisk, struk­tu­re­ret og ve­lover­ve­jet i for­hold til, hvad man bru­ger pen­ge­ne til. Der­for er det og­så vig­tigt at få fo­re­ta­get en stra­te­gisk ana­ly­se, så vi fremad­ret­tet har et kom­pas for­an os i for­hold til, hvor­for vi gør det ene frem for det an­det. Og det er vig­tigt for mig, at ak­tø­rer­ne ik­ke må væ­re ban­ge for at kom­me til os. Tvær­ti­mod skal de fort­sæt­te med at kom­me med de­res tan­ker, drøm­me og øn­sker, som vi så sor­te­rer i – ik­ke ud fra, hvad vi selv sy­nes, men ud fra en ana­ly­se af, hvad der er be­hov for. Dét er mit ide­als­ce­na­rie for, hvor­dan jeg kan age­re på den­ne her po­si­tion,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

I den pres­se­med­del­el­se, hvor ud­næv­nel­sen af Chri­sti­ne Buhl An­der­sen blev of­fent­lig­gjort, var Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, pro­fes­sor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, ci­te­ret for, at han var ”stolt over for før­ste gang at få en kom­pe­tent kvin­de i spid­sen for Ny Carlsbergfondet.”

På spørgs­må­let om, hvad hun selv me­ner, at hen­des køn har og vil få af be­tyd­ning i rol­len som for­mand, næv­ner hun i før­ste om­gang, at hun kan age­re rol­lemo­del for yn­gre kvin­der, som ger­ne vil frem i sam­fun­det – ud fra tan­ke­gan­gen, at ”hvis hun kan, så kan jeg nok og­så.” Der­u­d­over fin­der hun det helt re­le­vant at fort­sæt­te med at hol­de et vå­gent øje med køns­sta­ti­stik­ker­ne, bå­de i fonds- og kulturverdenen.

Blå bog: Chri­sti­ne Buhl Andersen
  • Født 27. april 1967 (53 år).
  • Ud­dan­net cand.mag. i dansk og kunst­hi­sto­rie fra hen­holds­vis Roskil­de Uni­ver­si­tet og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har en ma­ster i Mu­se­o­lo­gi og Le­del­se fra Aar­hus Universitet.
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Ny Carls­berg­fon­det si­den 1. marts i år. Me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i 2015-2017. Som for­mand er hun sam­ti­dig au­to­ma­tisk be­sty­rel­ses­for­mand for Ny Carls­berg Glyptotek.
  • 2007-2017 di­rek­tør for KØS – Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum i Kø­ge og 2017-20 di­rek­tør for Ny Carls­berg Glyptotek.

”Vi er nødt til at bli­ve ved med at tæl­le i for­hold til, om vi har til­stræk­ke­lig di­ver­si­tet – og det gæl­der ik­ke kun i for­hold til køn, men og­så i for­hold til so­ci­al og kul­tu­rel bag­grund. For­hå­bent­lig er nog­le af de ube­vid­ste, diskri­mi­ne­re­de prak­sis­ser, som man kan kom­me til at udø­ve bå­de som mand og kvin­de, me­re op­pe til de­bat i dag. Jeg har op­le­vet, hvor­dan bå­de mænd og kvin­der kan bli­ve be­hand­let i nog­le gam­mel­dags, køns­po­li­ti­ske struk­tu­rer. Men jeg hå­ber på den an­den si­de og­så, man kan ha­ve en af­ba­lan­ce­ret og op­lyst til­gang til det, så dis­kus­sio­nen ik­ke ry­ger ned i de ide­o­lo­gi­ske grøf­ter, man op­le­ver for ti­den. Og det er vig­tigt, at min be­sty­rel­se og jeg fort­sæt­ter med at væ­re op­mærk­som­me på de skæ­ve køns­sta­ti­stik­ker, som vi blandt an­det ser i sam­tids­kun­sten,” fast­slår Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer