Annoncespot_img

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Efter tre års forarbejde er Augustinus Fonden nu klar med en ny filantropisk strategi, som ifølge bestyrelsesformand Anne Birgitte Gammeljord skal vise retningen i flere år. Strategien omfatter blandt andet et fortsat hovedfokus på kunst og kultur, og som noget nyt åbner fonden for flerårige bevillinger på det sociale område og fokuserer indsatsen inden for sygdomsforskning. Processen har bekræftet bestyrelsen i at fastholde den ansøgningsdrevne filantropi.

Anne Birgitte Gammeljord (foto: Augustinus Fonden)
An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord (fo­to: Au­gusti­nus Fonden)

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den for kunst og kul­tur, forsk­ning og socialområdet.

Det hand­ler om at sæt­te spørgs­måls­tegn ved en lang ræk­ke af fon­dens hid­ti­di­ge reg­ler, pro­ce­du­rer og tankegange.

Og så hand­ler det i me­get høj grad om at respek­te­re et sta­dig vok­sen­de krav om trans­pa­rens, hvil­ket nu blandt an­det fø­rer til of­fent­lig­gø­rel­sen af nav­ne­ne på de 16 ek­ster­ne kon­su­len­ter, som rå­d­gi­ver fonden.

Det er, kort for­talt, es­sen­sen af den stra­te­gi­pro­ces, som Au­gusti­nus Fon­dens be­sty­rel­se og se­kre­ta­ri­at de se­ne­ste tre år har brugt en stor del af sin tid på.

Nu er den nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi klar til at bli­ve of­fent­lig­gjort, og selv­om en ræk­ke af fon­dens fo­kus­punk­ter fort­sat er de sam­me som før, er den sam­ti­dig start­skud til en på fle­re om­rå­der ny må­de at ar­bej­de, pri­o­ri­te­re og kom­mu­ni­ke­re på.

I et in­ter­view med Fun­dats løf­ter be­sty­rel­ses­for­man­den i Au­gusti­nus Fon­den An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord for før­ste gang slø­ret for ar­bej­det med at ud­ar­bej­de stra­te­gi­en, dens ind­hold og nog­le af de man­ge over­vej­el­ser, der lig­ger til grund for det 36 si­der lan­ge sam­men­kog af anstrengelserne.

”For me­re end tre år si­den ind­før­te vi et år­ligt stra­te­gi­se­mi­nar, hvor vi hver gang sid­der sam­men i fle­re da­ge og drøf­ter al­le om­rå­der grun­digt igen­nem og har ek­ster­ne folk til rå­d­giv­ning og spar­ring. Ef­ter­hån­den har vi væ­ret al­le om­rå­der igen­nem for at fin­de ud af, om der var hvi­de el­ler sor­te plet­ter på land­kor­tet, og i år har vi lagt det sid­ste til og haft et sam­let mø­de med al­le vo­res rå­d­gi­ve­re. Ud over den pro­ces har vi lø­ben­de på vo­res be­sty­rel­ses­mø­der haft em­ner op at ven­de med re­la­tion til stra­te­gi­en, og vi har af­lagt en del be­søg på kul­turin­sti­tu­tio­ner og so­ci­a­le in­sti­tu­tio­ner for at mø­de mod­ta­ger­ne dér, hvor de er. Det he­le er nu kogt sam­men til vo­res nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi, og det er et grun­digt, gen­ne­m­ar­bej­det og so­lidt ar­bej­de,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

En af Danmarks store kulturfonde

In­den for syg­doms­forsk­ning – det om­rå­de, Au­gusti­nus Fon­den kal­der ’Vi­den og ud­dan­nel­se’ – har fon­den be­slut­tet at fo­ku­se­re sin ind­sats. Fra tid­li­ge­re at støt­te bredt, er der i kølvan­det på etab­le­rin­gen i 2019 af en tre­årig pul­je på 60 mil­li­o­ner kro­ner til ny­re­forsk­ning truf­fet be­slut­ning om fo­re­lø­bigt at fo­ku­se­re ind­sat­sen til det­te felt.

På det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de vil fon­dens støt­te iføl­ge An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord frem­over pri­mært til­go­de­se små og ga­de­næ­re pro­jek­ter, men og­så lands­dæk­ken­de ind­sat­ser for sær­ligt ud­sat­te grup­per. Der­u­d­over vil fon­den mod­sat tid­li­ge­re væ­re åben for at gi­ve fler­åri­ge be­vil­lin­ger på so­ci­a­l­om­rå­det og etab­le­re pul­jer på op til tre år, så be­vil­lings­mod­ta­ger­ne – med for­man­dens ord – ”ik­ke skal bru­ge så man­ge kræf­ter på at sø­ge he­le tiden.”

Vi be­trag­ter os som en af de sto­re kul­tur­fon­de i Dan­mark, og vi er godt til­fred­se med, at vi er stær­ke på kun­sten, kul­tu­ren og kulturarven.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

Kunst og kul­tur er og vil og­så fort­sat frem­over væ­re Au­gusti­nus Fon­dens hjer­te­barn. I 2019 modt­og kunst- og kul­tu­r­om­rå­det en kvart mil­li­ard kro­ner, helt præ­cis 251 mil­li­o­ner kro­ner, sva­ren­de til tre fjer­de­de­le af de ud­del­te mid­ler. Selv­om fon­den ik­ke øn­sker at læg­ge sig fast på en fast for­de­lings­pro­cent, her­sker der in­gen tvivl om, at især det­te om­rå­de og­så frem­over kom­mer til at bli­ve be­gun­sti­get i sær­lig stor stil.

”Kunst og kul­tur er et ker­ne­om­rå­de for os og har væ­ret det si­den fon­dens stif­tel­se for 78 år si­den. Vi be­trag­ter os som en af de sto­re kul­tur­fon­de i Dan­mark, og vi er godt til­fred­se med, at vi er stær­ke på kun­sten, kul­tu­ren og kul­tu­rar­ven. Men om om­rå­det frem­over får tre fjer­de­de­le, to tred­je­de­le el­ler halv­de­len af vo­res ud­de­lin­ger, af­hæn­ger af de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger, og de kon­kre­te pro­jek­ter, der sø­ges om pen­ge til,” fast­slår An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Øget brug af eksterne konsulenter

Som en del af den nye stra­te­gi skru­es der på det kul­tu­rel­le om­rå­de op for bru­gen af ek­stern rå­d­giv­ning. Det sker med til­knyt­nin­gen af fi­re eks­per­ter fra om­rå­det kunst og kul­tu­rarv, fi­re per­so­ner med sær­li­ge kom­pe­ten­cer in­den for mu­sik, sce­ne­kunst og mu­sikdra­ma­tik og to med spe­ci­al­vi­den om in­stru­men­ter og orgler. 

Kon­su­len­ter­ne skal sim­pelt­hen sik­re fag­lig­he­den og kva­li­te­ten i vo­res ar­bej­de og vo­res uddelinger.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

”Kon­su­len­ter­ne skal sim­pelt­hen sik­re fag­lig­he­den og kva­li­te­ten i vo­res ar­bej­de og vo­res ud­de­lin­ger. Hvis vi for ek­sem­pel skal ta­ge stil­ling til en an­søg­ning om re­stau­re­ring af et kal­k­ma­le­ri el­ler en møl­le, øn­sker vi, at be­slut­nin­gen bli­ver truf­fet på et så kva­li­fi­ce­ret grund­lag som over­ho­ve­det mu­ligt, og det skal kon­su­len­ter­ne sik­re,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

– Men det er vel ik­ke en ny tan­ke­gang, at Au­gusti­nus Fon­den – og an­dre fon­de – gør brug af ek­ster­ne eksperter?

”Nej, vi har gjort det før – for ek­sem­pel, da vi i for­bin­del­se med fon­dens ju­bilæum ned­sat­te et ud­valg, som hjalp os med at fin­de støt­te­be­ret­ti­ge­de in­den for kunst og kul­tur, spe­ci­elt i mu­sik­li­vet. Det åb­ne­de vo­res øj­ne for, at det kan væ­re hen­sigts­mæs­sigt frem­over at ha­ve en så­dan grup­pe af folk fast knyt­tet til os. Det er dog væ­sent­ligt at un­der­stre­ge, at kon­su­len­ter­ne ik­ke skal kom­me med indstil­lin­ger. Kon­su­len­ter­nes op­ga­ve er at gen­nem­gå og vur­de­re det fag­li­ge i et pro­jekt, for ek­sem­pel om et kal­k­ma­le­ri har kul­tu­rarvs­be­tyd­ning, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen træf­fer en be­slut­ning på det grund­lag,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord. 

Ønsker øget transparens

De 10 nye, fast til­knyt­te­de kon­su­len­ter in­den for kun­sten og kul­tu­ren ud­gør frem­over sam­men med seks eks­per­ter in­den for ny­re­forsk­nings­om­rå­det en grup­pe på i alt 16 ek­ster­ne kon­su­len­ter. For at øge trans­pa­ren­sen, har Au­gusti­nus Fon­den få­et grønt lys fra al­le 16 kon­su­len­ter til, at de­res nav­ne nu offentliggøres.

Ef­ter­hån­den, som sam­fun­det stil­ler krav om stør­re trans­pa­rens, føl­ger vi og­så med.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

”I og med, vi ik­ke tid­li­ge­re med navns næv­nel­se har of­fent­lig­gjort, hvil­ke for­ske­re vi har be­nyt­tet os af, kan man nok med ret­te spør­ge, om der har væ­ret den for­nød­ne trans­pa­rens. Ef­ter­hån­den, som sam­fun­det stil­ler krav om stør­re trans­pa­rens, føl­ger vi og­så med. Og vi har så­dan set ik­ke no­get imod at of­fent­lig­gø­re nav­ne­ne på vo­res rå­d­gi­ve­re. Vi har i den for­bin­del­se haft en drøf­tel­se med rå­d­gi­ver­ne, da Dan­mark jo er et lil­le land, om det be­tød no­get for dem at få de­res navn of­fent­lig­gjort. Al­le var eni­ge om, at det ik­ke er no­get pro­blem,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Tillid til ansøgere

Stra­te­gi­pro­ces­sen har og­så ind­be­fat­tet man­ge og lan­ge dis­kus­sio­ner om to grund­læg­gen­de spørgs­mål: Dels om fon­den på linje med fle­re an­dre fon­de skal ind­fø­re mini­mums­be­vil­lin­ger. Og dels om fon­den skal fort­sæt­te med at væ­re ansøgningsdrevet.

I beg­ge til­fæl­de er kon­klu­sio­nen at fort­sæt­te som hidtil.

”Vi har valgt at be­va­re fo­kus på bå­de at gi­ve sto­re og små be­vil­lin­ger. In­tet er og skal fremad­ret­tet væ­re hver­ken for stort el­ler småt til at kom­me i be­tragt­ning. Over­vej­el­sen har væ­ret vig­tig, for­di vi jo mod­ta­ger om­kring 5.000 an­søg­nin­ger om året, og det kræ­ver et se­kre­ta­ri­at af en vis stør­rel­se at kom­me igen­nem så man­ge an­søg­nin­ger. Og selv­om di­rek­tio­nen har be­myn­di­gel­se til in­den for stra­te­gi­en at gi­ve be­vil­lin­ger el­ler af­slag, har vi i be­sty­rel­sen kend­skab til al­le 5.000 an­søg­nin­ger. Det er et stort ar­bej­de, men så­dan vil det og­så fort­sat væ­re, og på det punkt ad­skil­ler vi os lidt fra an­dre fonds­be­sty­rel­ser,” si­ger den 64-åri­ge formand. 

I for­hold til at væ­re an­søg­nings­dre­vet, er kon­klu­sio­nen, at Au­gusti­nus Fon­den hel­ler ik­ke i de kom­men­de år vil ta­ge fat i po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og op­for­dre dem til at søge.

Så selv­om det ik­ke er nyt, at vi er an­søg­nings­drev­ne, har det væ­ret en vig­tig del af stra­te­gi­pro­ces­sen at vur­de­re og be­kræf­te os selv i, at vi gør det rig­ti­ge – bå­de med hen­syn til ik­ke ha­ve øv­re og ned­re be­løbs­græn­ser og til at væ­re ansøgningsdrevne.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

”Man vil ik­ke hø­re os gå ud og si­ge: ‘Skal I ik­ke ha­ve en ny skul­p­tur?’ og ‘Skal I ik­ke op­fø­re en ope­ra?’ Vi vil fort­sat hel­le­re ha­ve, at al­le de dyg­ti­ge og kva­li­fi­ce­re­de folk kom­mer til os med de­res gen­ne­m­ar­bej­de­de pro­jek­ter. Vi har fuld til­lid til an­sø­ger­ne og har en åben di­a­log med dem. Så selv­om det ik­ke er nyt, at vi er an­søg­nings­drev­ne, har det væ­ret en vig­tig del af stra­te­gi­pro­ces­sen at vur­de­re og be­kræf­te os selv i, at vi gør det rig­ti­ge – bå­de med hen­syn til ik­ke ha­ve øv­re og ned­re be­løbs­græn­ser og til at væ­re an­søg­nings­drev­ne,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Der er ik­ke sat års­tal på, hvor­når den nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi udløber.

”Den skul­le ger­ne kun­ne hol­de et styk­ke tid – ger­ne fle­re år – men vi vil lø­ben­de vur­de­re, om vi ram­mer rig­tigt. Nu kom­mer stra­te­gi­en fo­re­lø­big ud, så vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re og an­sø­ge­re for­hå­bent­lig lidt me­re ty­de­ligt end før kan af­læ­se, hvad vi støt­ter, og hvad vi ik­ke støt­ter,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Sund økonomi i fond og datterselskab

Når sam­ar­bejds­part­ne­re og an­sø­ge­re ud over at læ­se den nye stra­te­gi kig­ger på fon­dens øko­no­mi­ske fun­da­ment, er det svært at fin­de ar­gu­men­ter for ik­ke at sen­de en an­søg­ning af sted. Øko­no­mi­en bå­de i fon­den og dens dat­ter­sel­skab Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, hvor An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord er me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem, er nem­lig trods cor­ona­kri­sen fort­sat god, un­der­stre­ger hun.

”Vi har haft et godt år ind­til nu kon­cer­nø­ko­no­misk, og det har væ­ret et ud­mær­ket år for vo­res er­hvervsin­ve­ste­rin­ger, selv­om nog­le af dem selv­føl­ge­lig har væ­ret på­vir­ket af sto­re ud­s­ving i øko­no­mi­en. Men vi ser in­gen grund til at kla­ge,” po­in­te­r­er An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Fon­dens over­skud de se­ne­ste tre regn­skabsår har svin­get mel­lem 2,7 og 3,5 mil­li­ar­der kro­ner, og helt så stort bli­ver det ik­ke i år, vur­de­rer An­ne Bir­git­te Gammeljord. 

”Det vil væ­re utæn­ke­ligt. Men vi ser sta­dig ind i et pænt over­skud,” si­ger hun. 

På grund af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen ser vi ik­ke helt det sam­me an­tal an­søg­nin­ger in­den for kunst, kul­tur og kul­tu­rarv som tid­li­ge­re år.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

I for­hold til fon­dens ud­de­lin­ger er der hel­ler ik­ke ud­sigt til sto­re ud­s­ving. Si­den 2017 har fon­den år­ligt ud­delt i stør­rel­ses­or­de­nen 320-340 mil­li­o­ner kro­ner. Mu­lig­vis en­der 2020 en smu­le der­un­der – men sker det, skyl­des det ik­ke knap­hed på res­sour­cer, men der­i­mod det fak­tum, at der i årets før­ste 10 må­ne­der er kom­met fær­re an­søg­nin­ger end forventet.

”På grund af cor­o­na­si­tu­a­tio­nen ser vi ik­ke helt det sam­me an­tal an­søg­nin­ger in­den for kunst, kul­tur og kul­tu­rarv som tid­li­ge­re år. Der er lidt til­ba­ge­hol­den­hed med at sø­ge i øje­blik­ket. Men hvor vi en­der ud­de­lings­mæs­sigt, af­hæn­ger jo og­så af kva­li­te­ten af de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Ram­men for årets ud­de­lin­ger er fast­sat til 400 mil­li­o­ner kro­ner, og det ni­veau for­ven­ter An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord ik­ke vil bli­ve æn­dret for 2021.

Coronakrisen hård for kulturliv

Kun­sten og kul­tu­rens svæ­re vil­kår un­der cor­ona­kri­sen har ge­ne­relt fyldt me­get i Au­gusti­nus Fon­den i år. Fon­dens se­kre­ta­ri­at har brugt man­ge res­sour­cer på at væ­re i di­a­log med de støt­te­de kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner, og i maj be­slut­te­de be­sty­rel­sen at gå ind i fonds­sam­ar­bej­det ’Sam­men om Kun­sten’ med Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Bi­ku­ben­fon­den og Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, ini­ti­e­ret af Sta­tens Kunst­fond. For­må­let var at gi­ve dan­sker­ne kul­tu­ro­p­le­vel­ser un­der coronakrisen.

For Au­gusti­nus Fon­den ud­mønt­e­de det sig i 12,2 mil­li­o­ner kro­ner til 102 kunst- og kul­tur­pro­jek­ter – sva­ren­de til, at der blev gi­vet grønt lys til næ­sten halv­de­len af de 221 ansøgere.

”Der er slet in­gen tvivl om, at cor­ona­kri­sen har væ­ret rig­tig hård for he­le sek­to­ren, og mu­sik­ken og sce­ne­kun­sten er jo fort­sat me­get hårdt ramt,” kon­sta­te­rer An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Kulturen ikke afhængig af fondene

Trods sin be­kym­ring for fon­dens hjer­te­barn, kø­ber for­man­den dog ik­ke præ­mis­sen om, at dansk kunst- og kul­tur­liv bli­ver sta­dig me­re af­hæn­gig af fonds­støt­ten – et syns­punkt, der blandt an­dre er ble­vet frem­ført af Lars Munch i et in­ter­view med Fun­dats i oktober.

Her sag­de Lou­i­si­a­na Fon­den og Mu­se­ums­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, at ”var det ik­ke for fon­de­ne, var sto­re de­le af dansk kunst- og kul­tur­liv knæk­ket over, og vi vil­le slet ik­ke ha­ve det kunst­liv, vi har i dag.” Og Lars Munch po­in­te­r­e­de, at cor­ona­kri­sen ef­ter hans me­ning har un­der­stre­get kul­tur­li­vets af­hæn­gig­hed af fondsstøtte.

Kun­sten og kul­tu­ren skul­le nok kun­ne kla­re sig uden fon­de­ne – ba­re på et lidt la­ve­re niveau.

An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord – be­sty­rel­ses­for­mand, Au­gusti­nus Fonden

”Fon­de­ne trå­d­te til, da sam­fun­det var i knæ i for­å­ret. Uden fon­de­nes re­so­lut­te og me­get lar­ge støt­te var kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­mark væl­tet un­der cor­ona­kri­sen, og vi vil­le ha­ve set luk­ke­de sce­ner og luk­ke­de mu­se­er. Jeg an­er­ken­der, at der og­så har væ­ret hjælp fra sta­ten, men slet ik­ke nok,” sag­de Lars Munch.

De syns­punk­ter er An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord slet ik­ke enig i.

”Jeg me­ner ik­ke, kunst og kul­tur­li­vet er af­hæn­gig af fon­de­ne, men der­i­mod me­get af­hæn­gi­ge af of­fent­lig støt­te. Der går cir­ka 25 mil­li­ar­der kro­ner fra stat og kom­mu­ner til kunst- og kul­tur­li­vet og om­kring to mil­li­ar­der fra fon­de­ne. Set i det per­spek­tiv er det ik­ke me­get, vi fra fon­de­nes si­de bi­dra­ger med. Det, vi gi­ver in­sti­tu­tio­ner­ne med vo­res støt­te, er en vis fri­hed ud over ba­sis­drif­ten. Når vi for ek­sem­pel støt­ter Lou­i­si­a­na, er det med mid­ler til ind­køb af kunst, og når vi gi­ver pen­ge til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter – bå­de til ope­ra­en og bal­let­ten – blan­der vi os ik­ke i re­per­toi­ret, men gi­ver en be­vil­lings­ram­me,” si­ger hun.

– Så kunst og kul­tur har glæ­de af je­res og de øv­ri­ge fon­des støt­te, men det er ik­ke så­dan, at de ik­ke kan kla­re sig uden, me­ner du?

Blå bog: An­ne Bir­git­te Gammeljord
 • 64 år.
 • Cand.jur., ad­vo­kat. Part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Rovsing & Gammeljord.
 • Be­sty­rel­ses­for­mand i Au­gusti­nus Fon­den. Me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, CAF In­vest, Rung­sted Sund­park, Skod­s­park Sund­park og Ad­vo­kat­sam­fun­dets Understøttelsesfond.

”Jeg tror be­stemt, de kan kla­re sig uden. Vi gi­ver dem no­get ek­stra, som gi­ver dem en fri­hed. Vi har dog i nog­le til­fæl­de måt­tet gi­ve pen­ge til ba­sis­drift. Det nyt­ter jo ik­ke no­get, at man har sat en flot ud­stil­ling op, hvis man ik­ke har pen­ge til lys og var­me. Så en gang imel­lem ac­cep­te­rer vi, at det, vi gi­ver, bli­ver brugt til ba­sis­drift. Det æn­drer dog ik­ke ved mit grund­læg­gen­de syns­punkt om, at de ik­ke er dybt af­hæn­gi­ge af os, men at kun­sten og kul­tu­ren nok skul­le kun­ne kla­re sig uden fon­de­ne – ba­re på et lidt la­ve­re ni­veau,” si­ger An­ne Bir­git­te Gammeljord.

Augustinus Fondens 16 eksterne rådgivere

Musik, scenekunst og musikdramatik:
 • Jens El­vekjær, pro­fes­sor, kla­ver, Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Musikkonservatorium
 • Pia Boy­sen, chef­di­ri­gent ved Det Dan­ske Pigekor
 • An­ne Mid­del­boe Chri­sten­sen, te­a­te­ran­mel­der ved Dag­bla­det In­for­ma­tion, dra­ma­turg og ek­stern lek­tor ved Kø­ben­havns Universitet
 • Ni­ko­laj Kop­pel, CCO og fo­un­der af Po­di­mo, tidl. un­der­di­rek­tør i Ti­vo­li og ka­nal­re­dak­tør i DR.
 • Mi­cha­el Malm­gre­en, Kon­ge­lig Kapelmusicus
 • Hans Fagi­us, pro­fes­sor eme­ri­tus, or­gel (kunst­spil), ved Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Musikkonservatorium.
Kunst og kulturarv:
 • Mi­cha­el An­der­sen, forsk­nings- og sam­lings­chef på Nationalmuseet
 • Ul­la Kjær, se­ni­o­r­for­sker i kul­tur­hi­sto­rie, bil­led­kunst og ar­ki­tek­tur på Nationalmuseet
 • Ul­rik­ke Ne­er­gaard, di­rek­tør for KØS Mu­se­um for kunst i det of­fent­li­ge rum
 • Jens Toft­gaard, kul­tu­rarvs­chef ved Oden­se Bys Museer.
Nyreforskning:

Be­døm­mel­ses­ud­val­get for pe­ri­o­den 2019-2021 be­står af:

 • Ben­te Jes­per­sen (ud­valgs­for­mand 2020), pro­fes­sor, over­læ­ge, dr​.med, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitetshospital
 • Bo Feldt-Ras­mus­sen (ud­valgs­for­mand 2019), pro­fes­sor, over­læ­ge, dr​.med., Rigs­ho­spi­ta­let og Kø­ben­havns Universitet
 • An­ne-Li­se Kam­per, over­læ­ge, dr​.med., Rigshospitalet
 • Hen­rik Birn, pro­fes­sor, over­læ­ge, dr​.med., Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitetshospital
 • Boye Jen­sen, pro­fes­sor, forsk­nings­le­der, dr​.med., Syd­dansk Universitet
 • Jep­pe Hagstrup Chri­sten­sen, pro­fes­sor, over­læ­ge, dr​.med., Aal­borg Uni­ver­si­tet og Aal­borg Uni­ver­si­tets Hospital.

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer